Förordning (1987:477) om förbud mot handel med Sydafrika;

SFS nr
1987:477
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1026
Upphävd
1993-09-13

Inledande bestämmelser

1 § Med varor avses i denna förordning materiella ting av lös egendoms
natur med undantag av

1. publikationer och nyhetsmaterial,

2. varor som är avsedda för religiöst ändamål och humanitär
hjälpverksamhet,

3. varor som anges i bilaga till förordningen (varor för medicinskt
bruk),

4. krigsmateriel och liknande materiel som omfattas av förordningen
(1977:1127) om vissa sanktioner mot Sydafrika.

Förordningen gäller endast yrkesmässig handel med varor.

Förbud mot in- och utförsel m. m.

2 § Varor får inte föras in i Sverige, om de har sitt ursprung i
Sydafrika. Förordning (1990:81).

3 § Varor får inte föras ut ur Sverige, om bestämmelselandet är
Sydafrika.

Förbudet gäller inte om varorna skall bearbetas i ett annat land så att
de får ursprung i det landet innan de förs till Sydafrika. Förordning
(1990:81).

4 § Åtgärder får inte vidtas som är ägnade att främja i 2 eller 3 §
angivna handlingar och som innebär

1. lastning, lossning, transport eller mottagande för förvaring av varor
eller tillhandahållande av transportmedel eller av utrustning eller
förnödenhet för transport,

2. lämnande eller förmedlande av uppdrag för åtgärder som anges i 1.

5 § Regeringen kan i det enskilda fallet medge undantag från förbuden
enligt 2–4 §§

1. om ett upprätthållande av förbuden skulle medföra effekter
som är ägnade att motverka syftet med förbudet,

2. om det i övrigt finns särskilda skäl.

6 § Ansökan om undantag enligt 5 § ges in till kommerskollegium.

Kollegiet skall med eget yttrande överlämna handlingarna till
regeringen.

Övriga bestämmelser

7 § I fråga om varors ursprung enligt 2 och 3 §§ skall förordningen
(1984:59) om varors ursprung tillämpas.

8 § Varor som inte får föras in i Sverige enligt denna förordning får
inte sändas mellan orter inom tullområdet, förvaras på tullager eller i
frihamn eller tas om hand på sätt som avses i 8 § första stycket 2
tullagen (1987:1065). I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport,
förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m. Förordning
(1991:1300).

Övergångsbestämmelser

1987:477

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

2. Införselförbudet i 2 §, såvitt avser andra varor än
jordbruksvaror med ursprung i Sydafrika hänförliga till 1–24
kap. och Krugerrand ur tulltaxenr 71.13 lagen (1977:975) med
tulltaxa, samt utförselförbudet i 3 § skall tillämpas för tid från
och med den 1 oktober 1987.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1985:793) om
förbud mot införsel av Krugerrand och förordningen (1985:1051)
om förbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika.

Bilaga

Varor som anges i 1 § första stycket 3

_______________________________________________________________________
Nr i Varuslag
tulltaxelagen
(1987:1068)
_______________________________________________________________________

ur 30.03, Medikamenter för humanbruk
ur 30.04
ur kap. 28, Kliniska reagenser och diagnostika
ur kap. 29,
ur 30.02,
ur 30.06,
ur 35.02,
ur 35.04,
ur 38.22
ur 30.02 Blod och blodfraktioner
ur 90.18 Injektionsportar med tillhörande kateter för
kontinuerlig tillförsel av läkemedel
ur 39.23, Förpacknings- och informationsmateriel för
ovannämnda varor
ur 48.19,
ur 49.01,
ur 49.11,
ur 85.24
________________________________________________________________________
Förordning (1990:81).