Förordning (1987:500) med instruktion för institutet för rymdfysik

SFS nr
1987:500
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1200
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § första
stycket samt 16–18 §§, tillämpas på institutet för rymdfysik.

Institutet skall varje år till universitets- och högskoleämbetet ge in
förslag till anslagsframställning och andra framställningar hos
riksdagen under nästa riksmöte såvitt avser den vid institutet bedrivna
forskningen samt mät- och registreringsverksamheten.

Uppgifter

2 § Institutet har främst till uppgift att bedriva och främja forskning
samt mät- och registreringsverksamhet inom ämnesområdet rymdfysik.
Institutet skall vidare inom sitt verksamhetsområde medverka vid
forskarutbildning som anordnas vid universiteten i Uppsala och Umeå.

Institutet är förlagt till Kiruna men har även verksamhet i Lycksele,
Umeå och Uppsala.

3 § Institutet utgör, såvitt avser forskarutbildningen, en institution
vid universitetet i Umeå.

Organisation

4 § Universitets- och högskoleämbetet är central förvaltningsmyndighet
för institutet.

5 § Institutet leds av en styrelse. Ledamöter av denna är föreståndaren
för institutet och sju andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.
Bland sistnämnda ledamöter utser regeringen en ordförande. Styrelsen
utser inom sig vice ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. skall tillämpas på institutet.

6 § Föreståndaren är chef för institutet.

7 § Vid institutet finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 § Av styrelsen avgörs, i den mån inte annat följer av 3 §

1. frågor om inriktningen av institutets verksamhet,

2. frågor om åtagande av uppdrag för myndighet eller enskild i fråga om
forskning eller utbildning, som avses bedrivas vid institutet eller
under medverkan av institutet,

3. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, avskedande,
åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som föreståndaren hänskjuter till styrelsen.

9 § Styrelsen är beslutför när minst fyra ledamöter, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden och föreståndaren, är närvarande.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelande mellan
minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och
föreståndaren. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
föreståndaren besluta ensam. Beslut, som fattas enligt detta stycket,
skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

10 § Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av
föreståndaren ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de
behöver prövas av föreståndaren, får det avgöras av annan tjänsteman
enligt vad som föreskrivs i arbetsordning eller i särskilda beslut.

11 § Ärenden avgörs efter föredragning av föreståndaren eller av
särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt
beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 10 § andra meningen
avgörs utan föredragning.

Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärende som skall
avgöras av styrelsen.

12 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att institutets befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

13 § Föreståndaren eller, efter beslut av honom, annan tjänsteman får
begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos
institutet.

Tjänstetillsättning m.m.

14 § Ledamöter av styrelsen, vilka regeringen utser särskilt, förordnas
för högst tre år.

I fråga om förordnande av föreståndare gäller särskilda föreskrifter.

15 § Ordinarie tjänster som professor tillsätts av regeringen efter
förslag av styrelsen.

I ärenden om tillsättning av tjänster som professor skall styrelsen
inhämta yttranden om sökandes vetenskapliga kompetens från tre
sakkunniga inom det eller de ämnesområden som den berörda tjänsten
omfattar. Till sakkunniga skall styrelsen företrädesvis utse personer
från de nordiska länderna.

16 § I fråga om tillsättning av ordinarie tjänster som professor skall
bestämmelserna i 19 kap. 67–76 §§ högskoleförordningen (1977:263)
tillämpas. Därvid skall vad som sägs om högskolemyndighet avse
institutets styrelse.

Bestämmelserna i 10 § anställningsförordningen (1965:601) skall inte
gälla i fråga om tillsättning av ordinarie tjänster som professor.

17 § Institutet får inom ramen för sitt förvaltningsanslag inrätta och
tillsätta extra tjänster som professor. Vid tillsättning av sådana
tjänster skall bestämmelserna i 19 kap. 77 och 78 §§
högskoleförordningen tillämpas. Vad som där sägs om högskolemyndighet
skall avse institutets styrelse.

18 § Andra tjänster tillsätts av institutet.

Särskilda bestämmelser

19 § I fråga om forskarutbildningen vid institutet gäller bestämmelser
för institution vid universitetet.

Vid tillämpning av högskoleförordningen (1977:263) och övriga
bestämmelser för institution vid universitetet skall vad som föreskrivs
om prefekt vid institution avse institutets föreståndare.

20 § Föreståndaren bestämmer om förläggningen av sin semester och om
annan ledighet för honom själv. Fråga om ledighet för annat än semester,
sjukdom eller sådant allmänt uppdrag, som meddelats av regeringen eller
på grund av regeringens bemyndigande, avgörs dock av styrelsen, om
ledigheten skall vara längre än 30 dagar i följd.

21 § Förläggningen av personalens semester bestäms av föreståndaren.

Annan ledighet än semester beviljas av styrelsen eller den som styrelsen
utser.

22 § I fråga om den som innehar eller uppehåller tjänst som föreståndare
för institutet prövas fråga som avses i 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om
offentlig anställning av statens ansvarsnämnd.

Överklagande

23 § Institutets beslut får överklagas hos universitets- och
högskoleämbetet, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter.

Institutets förslag till tjänst som tillsätts av regeringen får
överklagas hos regeringen.

Beslut om inbjudan att söka en tjänst får inte överklagas.

24 § Beslut som har meddelats av universitets- och högskoleämbetet med
anledning av överklagande av beslut av institutet får inte överklagas.

25 § Beslut av institutet i ärenden om tjänstledighet och i ärenden som
enligt kollektivavtal skall avgöras av arbetsgivare får överklagas hos
statens arbetsgivarverk. Verkets beslut får inte överklagas.

Bisysslor

26 § Besked enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) lämnas i
fråga om föreståndaren av styrelsen samt i fråga om andra arbetstagare
av föreståndaren.

1987:500

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
tillämpas äldre föreskrifter.