Förordning (1987:504) med instruktion för polarforskningssekretariatet

SFS nr
1987:504
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1199
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmännna verksstadgan (1965:600) skall med undantag av 3 § första
stycket tillämpas på polarforskningssekretariatet.

Uppgifter

2 § Sekretariatet har till uppgift att främja och samordna svensk
polarforskning och utvecklingsverksamhet med anknytning därtill.

3 § Det åligger sekretariatet särskilt att

1. planera forskning och utvecklingsarbete med inriktning på
polarområdena,

2. organisera och genomföra expeditioner till polarområdena,

3. fortlöpande följa nationell och internationell forskning och
utvecklingsverksamhet avseende polarområdena,

4. främja en ökad förståelse och ett förbättrat skydd för miljön i
polarområdena genom forsknings- och utvecklingsprogram,

5. bistå med erforderlig expertis vid internationella förhandlingar och
internationellt samarbete.

4 § Sekretariatet skall i sitt arbete samverka med myndigheter, andra
organ och organisationer, vars verksamhet har anknytning till
polarforskning.

Sekretariatet bör vid behandling av forskningsfrågor inhämta råd från
Vetenskapsakademiens polarforskningskommitte’ samt samverka med
Naturvetenskapliga forskningsrådet och andra organ som finansierar
forskningsverksamhet.

Sekretariatet bör i frågor med teknisk och industriell inriktning
samverka med organisationer och företag som har kompetens och verksamhet
inom arktisk teknik.

Organisation

5 § Sekretariatet leds av en styrelse. I styrelsen ingår en ordförande,
sekretariatets föreståndare samt tre andra ledamöter.

6 § Föreståndaren är chef för sekretariatet.

7 § Hos sekretariatet finns i övrigt personal i mån av behov och
tillgång på medel. I mån av behov och tillgång på medel får
sekretariatet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare frågor om sekretariatets organisation och arbetsformer,

2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

3. andra frågor som föreståndaren hänskjuter till styrelsen.

9 § Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter, däribland
ordföranden eller föreståndaren, är närvarande.

10 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av föreståndaren
ensam.

11 § Ärenden avgörs efter föredragning, som ankommer på föreståndaren
eller på en särskilt förordnad föredragande.

Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärenden som skall
avgöras av styrelsen.

Tjänstetillsättningar

12 § Föreståndaren förordnas av regeringen. Andra tjänster tillsätts av
sekretariatet.

13 § Ordförande och andra styrelseledamöter än föreståndaren förordnas
av regeringen för tre år.