Lag (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer

SFS nr
1987:518
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1987-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:1023
Upphävd
2003-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:425

Lagens tillämpningsområde

1 § I anslutning till 12 kap. 7 § första stycket regeringsformen
meddelas i denna lag föreskrifter för riksdagens revisorer.

Uppgifter

2 § Riksdagens revisorer har till uppgift att på riksdagens
vägnar granska den statliga verksamheten. Granskningen får
också omfatta sådan verksamhet som staten bedriver i form av
aktiebolag eller stiftelse, om verksamheten är reglerad i lag
eller någon annan författning eller om staten som ägare eller
genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom avtal
eller på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över
verksamheten.

Har statsmedel tagits emot som bistånd till en viss verksamhet,
får revisorerna granska hur dessa medel används, i den mån
redovisningsskyldighet för medlen föreligger gentemot staten
eller särskilda föreskrifter har meddelats om medlens
användning. Vid sådan granskning skall revisorerna beakta de
särskilda betingelser som kan gälla för verksamheten.

Revisorerna skall också utföra årlig revision av riksdagens
förvaltning, Riksdagens ombudsmän, Riksbanken, Stiftelsen
Riksbankens Jubileumsfond, Regeringskansliet samt Kungliga
Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning. Granskningen
skall ske i enlighet med god revisionssed i syfte att bedöma om
redovisningen och underlaget är tillförlitliga och
räkenskaperna rättvisande samt om redovisningen och ledningens
förvaltning följer tillämpliga föreskrifter. Revisorerna svarar
för att intern revision sker av den egna myndigheten.

Den administrativa praxis som tillämpas vid regeringsarbetet är
undantagen från revisorernas granskning.

Riksdagen kan besluta om särskilda uppgifter för revisorerna
eller föreskriva att en viss verksamhet skall vara undantagen
från revisorernas granskning. Lag (1999:205).

3 § Revisorernas granskning skall främst ta sikte på
förhållanden med anknytning till statens budget men får också
avse en bedömning av de statliga insatserna i allmänhet.
Huvudintresset skall knytas till de resultat i stort som har
uppnåtts inom olika verksamhetsområden.

I enlighet med första stycket skall revisorerna framför allt
beakta frågor som är av mera väsentlig betydelse för den
statsfinansiella och samhällsekonomiska utvecklingen eller som
berör grunderna för det administrativa arbetets organisation
och funktioner.

Revisorerna har rätt att uttala sig om behovet och
angelägenheten av olika statliga åtaganden.
Lag (1999:205).

4 § Revisorerna skall påtala förhållanden som de anser
otillfredsställande samt verka för att en god hushållning
iakttas med statens medel och att statens tillgångar utnyttjas
efter rationella grunder. De skall därvid fästa uppmärksamheten
på möjligheter att öka statens inkomster, att spara på statens
utgifter och att effektivisera den statliga förvaltningen.

Syftet med granskningen skall vara att främja en sådan
utveckling att staten med hänsyn till allmänna
samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser.
Lag (1999:205).

Organisation

5 § I riksdagsordningen finns föreskrifter om antalet revisorer och om
val av revisorer, suppleanter, ordförande och vice ordförande.

För revisorerna skall det finnas såväl en förste som en andre vice
ordförande.

6 § har upphävts genom lag (1999:205).

7 § Om både ordföranden och de bägge vice ordförandena är
förhindrade att närvara vid ett sammanträde, förs ordet vid
sammanträdet av den av de närvarande revisorerna som har varit
revisor längst tid. Om två eller flera har varit revisorer lika
länge, har den äldste av dem företräde. Lag (1994:1647).

8 § har upphävts genom lag (1999:205).

9 § För den löpande utredningsverksamheten skall det finnas ett av
revisorerna inrättat kansli.

Hos revisorerna skall det finnas ett arbetsutskott, som består av
ordföranden, tre andra revisorer och kanslichefen.

Ärendenas handläggning

10 § Till grund för arbetet hos revisorerna skall det ligga en
verksamhetsplan och en plan över de ärenden som närmare skall
granskas.

Verksamhetsplanen och granskningsplanen fastställs årligen av
revisorerna, som också får besluta om granskning av ärenden som
inte är upptagna på planen.

När granskningsplanen upprättas och när det i övrigt finns skäl
till det, skall revisorerna samråda med riksdagens utskott om
granskningsverksamheten. Lag (1999:205).

11 § I lagen (1974:585) om skyldighet att tillhandahålla riksdagens
revisorer vissa handlingar m.m. finns föreskrifter om revisorernas
befogenhet att fordra in de handlingar och övriga upplysningar som de
behöver för sin granskning.

12 § Så snart granskningen av ett ärende är avslutad, skall
revisorerna besluta i ärendet.

Före beslutet skall revisorerna dock inhämta skriftligt eller
muntligt yttrande av den som har berörts av granskningen eller har
speciell sakkunskap i den behandlade frågan, om inte detta av någon
särskild anledning är onödigt. Sådana yttranden skall inhämtas i den
omfattning som revisorerna anser lämplig med hänsyn till ärendets
allsidiga bedömning. Lag (1994:1647).

13 § har upphävts genom lag (1999:205).

14 § Ärendena avgörs efter föredragning i den ordning som revisorerna
bestämmer.

Om skiljaktiga meningar uppstår och omröstning begärs, skall revisorerna
avge sina röster och dessa antecknas i protokollet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Varje revisor kan reservera sig mot ett beslut genom att låta anteckna
avvikande mening i protokollet.

15 § Revisorerna skall hos riksdagen eller, efter samråd med berört
utskott, hos regeringen göra de framställningar som de finner
befogade med anledning av vad som har uppmärksammats vid
granskningen. Lag (1994:1647).

16 § Revisorerna skall senast den 1 mars varje år lämna
riksdagen en årsredovisning för det senaste budgetåret.
Lag (1999:205).

17 § Revisorerna fastställer i en arbetsordning de föreskrifter om
ärendenas handläggning och om personalens åligganden som behövs utöver
denna instruktion.

18 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut får revisorerna uppdra
åt arbetsutskottet, kanslichefen eller någon annan tjänsteman vid
kansliet att avgöra administrativa ärenden eller grupper av ärenden som
inte är sådana att de bör prövas av revisorerna.

Ersättningar

19 § Särskilda föreskrifter om arvoden till revisorerna och
suppleanterna finns i lag (1989:185) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Under de resor och förrättningar som revisorerna och
suppleanterna företar för sitt uppdrag skall de ha ersättning
enligt 4 och 5 kap. lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för
riksdagens ledamöter och tillämpningsföreskrifterna till denna.
Revisorernas och suppleanternas bostad på hemorten betraktas
därvid som tjänsteställe. Lag (1999:205).

Överklagande

20 § Om överklagande av revisorernas beslut föreskrivs i lagen
(1989:186) om överklagande av administrativa beslut av
riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.
Lag (2000:425).

Övergångsbestämmelser

1999:205

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999 i fråga om 19 § och i
övrigt den 1 januari 2000. Bestämmelserna i 19 § i sin nya
lydelse tillämpas dock från och med den 1 januari 1999.