Lag (1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser

SFS nr
1987:519
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1987-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:1022
Upphävd
2003-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:897

1 § Riksrevisionsverket får granska den verksamhet som staten
bedriver i form av aktiebolag eller stiftelse, om verksamheten är
reglerad i lag eller någon annan författning eller om staten som
ägare eller genom tillskott av anslagsmedel eller genom avtal eller
på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten.

Dessutom får Riksrevisionsverket granska verksamhet som bedrivs av
Stiftelsen Chalmers Tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i
Jönköping och deras dotterbolag. Lag (1995:897).

2 § De aktiebolag och stiftelser som Riksrevisionsverket granskar
enligt 1 § är skyldiga att på begäran av Riksrevisionsverket lämna
verket de upplysningar som behövs om den granskade
verksamheten. Lag (1993:957).

Övergångsbestämmelser

1990:423

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Den tillämpas även på
granskningen av sådan verksamhet i Trygghetsstiftelsen som har påbörjats
dessförinnan.