Förordning (1987:532) om överklagande av tjänstetillsättningsbeslut inom försvarsdepartementets verksamhetsområde;

SFS nr
1987:532
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:549
Upphävd
1988-07-01

I 48 § förordningen (1983:277) om handläggning av ärenden,
tjänstetillsättning m.m. inom försvarsmakten finns bestämmelser om
överklagande hos försvarets personalnämnd av beslut i ärenden om
tjänstetillsättning. Beslut i sådana ärenden av övriga myndigheter som
enligt departementsförordningen (1982:1177) tillhör
försvarsdepartementet får också överklagas hos personalnämnden.
Personalnämndens beslut får inte överklagas.