Förordning (1987:534) med instruktion för försvarets personalnämnd

SFS nr
1987:534
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:852
Upphävd
1988-08-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på försvarets
personalnämnd.

Uppgifter

2 § Nämnden är en central myndighet för personalfrågor som har samband
med större organisationsändringar och rationaliseringar vid myndigheter
inom försvarsdepartementets verksamhetsområde.

Nämnden skall också pröva överklaganden av beslut av myndigheter som hör
till försvarsdepartementet enligt vad som föreskrivs särskilt.

Av 32 § omplaceringsförordningen (1984:110) framgår att nämnden inom
sitt verksamhetsområde även skall biträda statens arbetsmarknadsnämnd i
dess omplaceringsverksamhet.

3 § Det åligger nämnden särskilt att inom sitt verksamhetsområde

1. främja åtgärder som underlättar personalrörlighet mellan
myndigheterna,

2. biträda myndigheterna samt ta de initiativ som nämnden finner
lämpliga i fråga om utvecklingsåtgärder för anställd personal,

3. medverka vid planering och genomförande av organisationsändringar,
rationaliseringar och omlokaliseringar,

4. medverka till åtgärder som syftar till att förebygga sjukpensionering
av anställda med arbetshandikapp,

5. främja anställning av personer som har svårt att få arbete,

6. främja jämställdhet mellan kvinnor och män,

7. bistå myndigheter och anställda med rådgivning.

4 § Nämnden får besluta att rekryteringsbegränsning skall gälla också
för andra tjänster inom försvarsdepartementets verksamhetsområde än de
som omfattas av beslut enligt 8 § omplaceringsförordningen (1984:110).

5 § Nämnden företräder staten inom sitt verksamhetsområde om annat inte
följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

6 § Nämnden består av ordföranden och sju andra ledamöter. Nämndens
överdirektör är ordförande och en av de andra ledamöterna är vice
ordförande.

7 § Överdirektören är chef för nämnden.

8 § Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

9 § Vid sammanträde med nämnden avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor som avses i 2 § andra stycket,

5. frågor rörande nämndens personal om skiljande från annan anställning
än provanställning eller skiljande från uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som överdirektören beslutar skall avgöras vid
sammanträde med nämnden.

10 § Vid prövning av ärenden som skall avgöras vid sammanträde är
nämnden beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är
närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt
samtliga ledamöter närvara.

11 § Om ett sådant ärende som avses i 9 § är så brådskande att nämnden
inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom
meddelanden mellan överdirektören och minst fyra andra ledamöter. Kan
ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får överdirektören besluta
ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör.
Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa
sammanträde med nämnden.

12 § Ärenden som inte skall avgöras vid sammanträde med nämnden avgörs
av överdirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av överdirektören, får de avgöras av en annan
tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut.

13 § När överdirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av den tjänsteman som överdirektören bestämmer. Denne inträder efter
beslut av överdirektören i övrigt i chefens ställe vid behandlingen av
vissa ärenden eller grupper av ärenden.

I den ordinarie chefens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av
större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan chefens medgivande får
inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som
nämnden har meddelat eller grunder som den tillämpar.

14 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på en särskilt förordnad
föredragande. Överdirektören får överta beredningen och föredragningen
av ärenden som skall avgöras vid sammanträde med nämnden.

15 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m . m. följer att nämndens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

16 § Överdirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande hinner inställa sig.

17 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

18 § Överdirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

19 § Andra ledamöter än överdirektören förordnas av regeringen för högst
tre år.

Nämnden utser vice ordförande inom sig.

20 § Nämndens beslut i ärenden om tjänstetillsättning enligt 18 § andra
stycket får överklagas hos regeringen.