Förordning (1987:535) om statsbidrag till en särskild studiekampanj för invandrare

SFS nr
1987:535
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04

Inledande föreskrifter

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till en
särskild studiekampanj för invandrare i syfte att stimulera invandrare
till ett ökat valdeltagande.

2 § Ett studieförbund kan få statsbidrag till studiekampanjen, om
förbundet har rätt till statsbidrag enligt förordningen (1981:518) om
statsbidrag till studiecirklar m. m. och kampanjen bedrivs genom
anordnande av studiecirklar inom ramen för studiecirkelverksamhetens
allmänna mål och riktlinjer.

3 § Statsbidrag fördelas av skolöverstyrelsen mellan studieförbunden i
förhållande till det genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade
studietimmar under huvudämnesgruppen “Samhällsvetenskap, information”
under de tre senaste redovisningsåren.

Villkor

4 § För varje studiecirkel skall det finnas en studieledare och en
arbetsplan, som skall vara godkända av en lokal studieförbundsavdelning.

5 § Varje studiecirkel skall omfatta minst tre studietimmar. Med
studietimme menas en tid om 45 minuter.

6 § I en studiecirkel får ingå högst 20 deltagare, studieledaren
inräknad.

Vid varje sammankomst skall minst tre deltagare, studieledaren inräknad,
vara närvarande.

7 § Studiecirkeln skall vara kostnadsfri för deltagarna och den skall
anordnas inom riket.

Former av statsbidrag

8 § Statsbidrag utgår i form av schablonbidrag och bidrag till särskilda
kostnader.

Schablonbidrag utgår med 268 kr. för varje studietimme och för högst
30 000 studietimmar.

Bidrag till särskilda kostnader utgår med högst 2 milj. kr. och lämnas
för bidrag till information till invandrarna, för bidrag till
ledarinformation och utbildning samt bidrag till centrala
organisationskostnader.

Särskilda föreskrifter

9 § Sådan verksamhet till vilken statsbidrag utgår skall stå under
tillsyn av skolöverstyrelsen.

10 § Skolöverstyrelsen fastställer och betalar i förskott ut
statsbidrag.

11 § Den som uppburit statsbidrag är skyldig att lämna de
redovisningshandlingar och den verksamhetsberättelse som
skolöverstyrelsen bestämmer.

Överklagande m.m.

12 § Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

13 § Skolöverstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.