Lag (1987:560) om skatteutjämningsavgift

SFS nr
1987:560
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1656
Upphävd
1994-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1656

1 § Landsting skall erlägga avgift (skatteutjämningsavgift) enligt denna
lag. Lag (1992:673).

2 § Avgiftsunderlaget utgörs av antalet skattekronor enligt
skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324)
vid taxeringen till kommunal inkomstskatt närmast föregående år.
Lag (1990:397).

3 § Avgiften utgör för landsting 40 öre per skattekrona. Lsg (1992:673).

4 § har upphävts genom lag (1992:673).

5 § har upphävts genom lag (1989:605).

6 § Ändras rikets indelning i landsting eller kommuner, beräknas
skatteutjämning savgift på grundval av den indelning som gäller vid
ingången av året. Lag (1992:673).

7 § Skattemyndigheten fastställer skatteutjämningsavgift och tillställer
sen ast den 25 januari landsting uppgift om avgiftens belopp för året.

Skattemyndigheten skall senast den 10 september lämna landsting uppgift
om uppsk attad skatteutjämningsavgift för nästa år. Lag (1992:673).

8 § Skatteutjämningsavgiften skall betalas med en tolftedel varje månad
under år et genom avräkning med lika belopp vid varje utbetalning av
landstingsskatt enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämm elser
om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. Är avgiften
inte uträknad vid avräkningstillfällena i månaderna januari och
februari, får avräkning ske med ett uppskattat belopp. Om något av de
belopp som avräknas i månaderna januari och februari inte motsvarar en
tolftedel av landstingets avgift, skall den jämkning som föranleds av
detta ske i fråga om de t belopp som avräknas i mars månad.

9 § Skattemyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos
regeringen. Lag (1992:673).

Övergångsbestämmelser

1987:560

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas första gången
i fråga om skatteutjämningsavgift för år 1988.

2. Avgiftsunderlaget för år 1988 skall justeras på det sätt som anges i
1 c § lagen (1982:221) med särskilda bestämmelser om det kommunala
skatteunderlaget m. m.

3. Genom lagen upphävs lagen (1985:533) om skatteutjämningsavgift. Den
upphävda lagen tillämpas dock alltjämt i fråga om skatteutjämningsavgift
för åren 1986 och 1987.

1989:605

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989 och tillämpas första gången i
fråga om skatteutjämningsavgift för år 1990.

1990:397

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Bestämmelsen i 2 §
tillämpas första gången i fråga om skatteutjämningsavgift för år 1992.

1990:610

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången i
fråga om skatteutjämningsavgift för år 1991.

1991:1035

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första gången
i fråga om skatteutjämningsavgift för år 1992.

1992:673

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i
fråga om skatteutjämningsavgift för landsting för år 1993.

1993:1656

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1987:560) om
skatteutjämningsavgift skall upphöra att gälla vid utgången av
år 1993. Den upphävda lagen tillämpas dock fortfarande för år 1993
och tidigare år.