Lag (1987:561) om särskild skatteutjämningsavgift

SFS nr
1987:561
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:674
Upphävd
1992-07-01

1 § Kommun skall erlägga särskild skatteutjämningsavgift om antalet
skattekronor enligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 §
taxeringslagen (1990:324) vid taxeringen till kommunal inkomstskatt
föregående år överstiger vad som motsvarar 100 procent av
medelskattekraften. Kommun som inte ingår i landstingskommun skall dock
inte erlägga särskild skatteutjämningsavgift. Lag (1990:398).

2 § Avgiftsunderlaget är antalet skattekronor vid den taxering som avses
i 1 §.

3 § Den särskilda skatteutjämningsavgiften erläggs med följande belopp
per skattekrona för de delar av skatteunderlaget som ligger inom angivna
procent av medelskattekraften.

Krona per Procent av
skattekrona medelskatte-
kraften

1 100–109,99
2 110–119,99
3 120–124,99
4 125–129,99
6 130–134,99
8 135–139,99
10 140–

Särskild skatteutjämningsavgift skall dock inte erläggas för den del av
skatteunderlaget som understiger det för kommunen garanterade
skatteunderlaget enligt lagen (1988:491) om skatteutjämningsbidrag. Lag
(1991:1944).

4 § I fråga om den särskilda skatteutjämningsavgiften tillämpas vad som
sägs i 5–9 §§ lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift.

Övergångsbestämmelser

1987:561

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas första gången i
fråga om särskild skatteutjämningsavgift för år 1988. Avgiftsunderlaget
för år 1988 skall justeras på sätt anges i 1 c § lagen (1982:221) med
särskilda bestämmelser om det kommunala skatteunderlaget m. m.

1988:492

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988 och tillämpas första gången i
fråga om särskild skatteutjämningsavgift för år 1989.

1989:606

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989 och tillämpas första gången i
fråga om särskild skatteutjämningsavgift för år 1990.

1990:398

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången
i fråga om särskild skatteutjämningsavgift för år 1992.

1991:1944

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas första gången
i fråga om särskild skatteutjämningsavgift för år 1992.

1992:674

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om särskild
skatteutjämningsavgift för år 1992 och tidigare.