Förordning (1987:566) om skatteutjämningsavgift

SFS nr
1987:566
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:679
Upphävd
1992-07-01

Riksskatteverket skall meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift och lagen
(1987:561) om särskild skatteutjämningsavgift.

Övergångsbestämmelser

1987:566

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1985:535) om
skatteutjämningsavgift. Den upphävda förordningen tillämpas dock
alltjämt i fråga om skatteutjämningsavgift för åren 1986 och 1987.

1992:679

Den upphävda förordningen tillämpas dock alltjämt i fråga om
skatteutjämningsavgift för år 1992 och tidigare år.