Lag (1987:576) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

SFS nr
1987:576
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1987-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:185
Upphävd
1989-05-01

1 § Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
skall utgå enligt följande:

1. Sveriges riksbank

Fullmäktig som inte är tjänsteman i riksbanken: 23 000 kronor för år.

Fullmäktiges ordförande: 7 700 kronor för år utöver fullmäktigearvodet.

Suppleant för fullmäktig som inte är tjänsteman i riksbanken: 7 700
kronor för år.

Ledamot av valutastyrelsen som inte är tjänsteman i riksbanken: 9 200
kronor för år.

Suppleant i valutastyrelsen som inte är tjänsteman i riksbanken: 3 100
kronor för år.

2. Riksdagens förvaltningsstyrelse

Ledamot: 9 200 kronor för år.

Vice ordförande i förvaltningsstyrelsen: 3 100 kronor för år utöver
ledamotsarvodet.

Ordförande i direktionen: 3 900 kronor för år utöver arvodet som ledamot
av förvaltningsstyrelsen.

Ledamot av direktionen som inte är vice ordförande i
förvaltningsstyrelsen eller ordförande i direktionen: 3 100 kronor för
år utöver arvodet som ledamot av förvaltningsstyrelsen.

Suppleant i förvaltningsstyrelsen: 3 100 kronor för år.

3. Riksdagens revisorer

Revisor: 12 900 kronor för år.

Ordförande: 5 200 kronor för år utöver arvodet som revisor.

Vice ordförande: 3 900 kronor för år utöver arvodet som revisor.

Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande eller vice ordförande
eller tjänsteman vid kansliet: 3 100 kronor för år utöver arvodet som
revisor.

Suppleant: 3 100 kronor för år.

4. Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot av arbetsutskottet: 2 300 kronor för år.

Ordförande: 5 700 kronor för år utöver arvodet som ledamot av
arbetsutskottet.

Suppleant i arbetsutskottet: sammanträdesarvode enligt 2 §.

5. Riksdagens besvärsnämnd

Ledamot: 1 700 kronor för år.

Ordförande: 5 200 kronor för år utöver ledamotsarvodet.

Suppleant: sammanträdesarvode enligt 2 §.

6. Valprövningsnämnden

Ledamot och suppleant: dagarvode med motsvarande tillämpning av
bestämmelserna i förordningen (1978:45) om ersättning vid
kommittéuppdrag.

Ordföranden och dennes ersättare: 9 200 kronor för år utöver dagarvodet.

7. Utrikesnämnden

Ledamot och suppleant: sammanträdesarvode enligt 2 § under tid då
riksmöte inte pågår.

8. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

Ledamot och suppleant: 10 000 kronor för år.

Ordförande: 11 000 kronor för år utöver ledamotsarvodet.

Vice ordförande: 5 500 kronor för år utöver ledamotsarvodet. Lag
(1988:1391).

2 § För fullgörande av i 1 § angivna uppdrag utgår särskilt arvode för
sammanträdesdag (sammanträdesarvode) med belopp som fastställs av
riksdagens förvaltningskontor. Sammanträdesarvode utgår dock inte till

a) riksbankschef

b) vice riksbankschef.

Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut utgår
sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar det.
Sammanträdesarvode enligt denna paragraf utgår inte när arvodering sker
med tillämpning av förordningen (1978:46) om ersättning vid
kommittéuppdrag. Lag (1988:1391).

3 § För resor som företas för fullgörande av uppdrag som avses i 1 § 1,
6 och 7 utgår resekostnadsersättning, traktamente och annan ersättning
enligt allmänt reseavtal som gäller för statens tjänstemän eller, när
det är fråga om utrikes resa, enligt utlandsresereglementet (1953:666).

För riksdagsledamot, som uppbär traktamente enligt ersättningsstadgan
(1971:1197) för riksdagens ledamöter 7 och 8 §§, minskas dock
dagtraktamentet med det belopp för dag som utgår enligt nämnda
bestämmelser. Lag (1988:1391).

4 § Riksdagens förvaltningskontor får meddela de beslut och
föreskrifter som erfordras för tillämpningen av denna lag.

Övergångsbestämmelser

1987:576

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Den skall dock tillämpas från
och med den 1 januari 1987.

Genom lagen upphävs lagen (1984:665) om arvoden m. m. för uppdrag inom
riksdagen, dess myndigheter och organ.

1988:1391

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989 såvitt avser 1 § 1 och 2 § i
fråga om riksbanksfullmäktig som är deputerad samt såvitt avser 3 § och
i övrigt den 1 juli 1989.

1989:185

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1989. Den skall dock tillämpas fr. o.
m. den 1 januari 1989.

Genom lagen upphävs lagen (1987:576) om arvoden m. m. för uppdrag inom
riksdagen, dess myndigheter och organ.

Arvoden för vissa uppdrag inom riksgäldskontoret skall övergångsvis utgå
under perioden den 1 januari 1989 — den 30 juni 1989 enligt följande:

Riksgäldskontoret

Fullmäktig: 1 200 kronor för månad.

Fullmäktiges ordförande: 1 200 kronor för månad utöver
fullmäktigearvodet.

Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande eller
riksgäldsdirektör: 700 kronor för månad utöver
fullmäktigearvodet.

Suppleant för fullmäktig: 275 kronor för månad.

Sammanträdesarvode för fullgörande av angivna uppdrag skall
bestämmas med tillämpning av 2 §.