Förordning (1987:578) med instruktion för statens institut för läromedel

SFS nr
1987:578
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:284
Upphävd
1988-10-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens institut
för läromedel.

Uppgifter

2 § Institutet skall fullgöra uppgifter enligt förordningen (1982:393)
om vissa statliga insatser beträffande läromedel. Institutet skall
vidare främja produktion av goda läromedel som är avsedda att användas
vid utbildning som står under tillsyn av skolöverstyrelsen.

Institutet handlägger ärenden om statsbidrag enligt förordningen
(1974:439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel samt i
övrigt de ärenden som regeringen föreskriver.

3 § Det åligger institutet särskilt att främja utveckling och produktion
av samt utge information om

1. läromedel för psykiskt utvecklingsstörda, synskadade, döva,
hörselskadade, talskadade eller rörelsehindrade elever i utbildningar
som står under tillsyn av skolöverstyrelsen samt läromedel för barn med
handikapp i förskolan,

2. läromedel för minoritetsspråks- och invandrarundervisning samt för
hemspråksträning i förskolan.

Institutet skall även i övrigt verka för förbättrad tillgång på
läromedel inom områden där det råder brist på läromedel.

Institutet skall samråda med skolöverstyrelsen i läromedelsfrågor,
främst frågor om forskning kring och utveckling av läromedel.

4 § Institutet företräder staten inom sitt verksamhetsområde såväl vid
som utom domstol om annat inte följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

5 § Institutet leds av en styrelse som består av nio personer. I
styrelsen ingår institutets överdirektör. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på institutet.

6 § Överdirektören är chef för myndigheten.

7 § Inom institutet finns ett centralt kansli. På kansliet ankommer
ärenden om granskning av och information om läromedel samt om
läromedelsutveckling, produktionsstöd och administration.

Inom kansliet finns tjänstemän med ansvar direkt under överdirektören
för en eller flera av de ärendegrupper som nämns i första stycket. Den
som har ansvar för kansliets administrativa ärenden är också
administrativ chef för institutet.

Inom institutet finns vidare fem enheter, nämligen

enheten för läromedel för minoritets- och invandrarundervisning,

enheten för läromedel för hörselskadade,

enheten för läromedel för rörelsehindrade,

enheten för läromedel för synskadade,

enheten för läromedel för särskolan.

Varje enhet förestås av en enhetschef.

8 § Hos institutet finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

9 § Hos institutet finns en läromedelsnämnd.

Läromedelsnämnden består av överdirektören som är ordförande och åtta
andra ledamöter.

Nämnden utser inom sig vice ordförande.

För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

10 § Läromedelsnämnden handlägger ärenden om granskning av läromedel
enligt förordningen (1982:393) om vissa statliga insatser beträffande
läromedel.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är
närvarande.

Ärendenas handläggning

11 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om institutets organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

5. andra frågor som överdirektören hänskjuter till styrelsen.

12 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och överdirektören och minst
tre av de i 5 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När
ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara.

13 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan överdirektören och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får överdirektören besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som
fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

14 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
överdirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att
de behöver prövas av överdirektören, får de avgöras av annan tjänsteman
enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

15 § När överdirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av den administrative chefen. Denne inträder efter beslut av
överdirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa
ärenden eller grupper av ärenden.

När både överdirektören och den administrative chefen har förhinder,
utövas överdirektörens tjänst av den tjänsteman som överdirektören
bestämmer.

I den ordinarie överdirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana
beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande
får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som
styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

16 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 14 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Motsvarande
gäller den områdesansvarige tjänstemannen i fråga om ärenden som hör
till kansliet. Överdirektören får överta beredningen och föredragningen
av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

Enhetschefen har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans enhet
föredras av någon annan. Motsvarande rätt tillkommer den
områdesansvarige tjänstemannen i fråga om ärenden som hör till kansliet.

17 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m . m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

18 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få avvikande mening antecknad.

19 § Överdirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

20 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m. m.

21 § Överdirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänsten som administrativ chef tillsätts av regeringen efter anmälan av
överdirektören.

Andra tjänster tillsätts av institutet.

22 § Andra styrelseledamöter än överdirektören samt ersättarna för
ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år.

Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande
meddelas av regeringen för högst tre år.

Andra ledamöter i läromedelsnämnden än överdirektören samt ersättarna
för ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år.

23 § När en tjänst kungörs ledig enligt 11 § anställningsförordningen
(1965:601) och tjänsten är placerad vid en enhet som är belägen på någon
annan ort än Stockholm, skall kopia av kungörelsen anslås i enhetens
lokal. Detsamma gäller beslut om tillsättning eller beslut att inte
tillsätta en sådan tjänst.

Bisysslor

24 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av institutet även i fråga om den administrative
chefen.