Förordning (1987:582) med instruktion för naturhistoriska riksmuseet

SFS nr
1987:582
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1249
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 16
§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion, tillämpas
på naturhistoriska riksmuseet.

Med chefen förstås vid tillämpning av 5 § verksstadgan styrelsens
ordförande samt i övrigt

i fråga om avdelningen för den publika verksamheten avdelningschefen,

i fråga om forskningsavdelningen, med undantag för laboratoriet för
isotopgeologi, prefekterna inom sina respektive ämnesområden,

i fråga om laboratoriet för isotopgeologi den professor som förestår
laboratoriet.

Uppgifter

2 § Museet har till uppgift att främja intresset för, kunskapen om samt
forskningen rörande universums och jordens uppbyggnad och utveckling,
växt- och djurvärlden samt människans biologi och naturmiljö.

3 § Det åligger museet särskilt att

vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de
samlingar som anförtrotts museet,

hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva
och stödja utställnings- och annan pedagogisk verksamhet,

driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas av museets
verksamhet.

4 § Museet är ansvarsmuseum inom området naturhistoria. Som sådant
åligger det museet att inom detta område

verka för erforderlig samordning av museiväsendet, särskilt mellan
museer på central och regional nivå,

verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess
omvärld och därvid företräda museiväsendet.

Museet skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på
regional nivå.

5 § Inom ämnesområdet isotopgeologi åligger det museet särskilt att
fortlöpande och i lämpliga former samarbeta med riksantikvarieämbetet
och statens historiska museer, universitetet i Stockholm o ch Sveriges
geologiska undersökning.

Museet får inom ämnesområdet isotopgeologi utföra undersökningar även
för andra myndigheter än som anges i första stycket och för enskilda.
För sådana undersökningar får museet ta ut ersättning enligt grunder som
fastställs av museet efter samråd med riksrevisionsverket och efter
hörande av nämnden för isotopgeologi.

Organisation

6 § Museet leds av en styrelse som består av en ordförande och sex andra
ledamöter. För varje ledamot finns en suppleant. Styrelsen utser inom
sig vice ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på museet.

7 § Inom museet finns två avdelningar, en för publik verksamhet och en
forskningsavdelning. Inom forskningsavdelningen finns ett särs kilt
laboratorium för isotopgeologi.

Avdelningen för publik verksamhet förestås av en avdelningschef.
Forskningsavdelningen indelas i olika ämnesområden. En prefekt förestår
ett eller flera av dessa ämnesområden. Laboratoriet för isotopgeologi
förestås dock av professorn i mineralogi och isotopgeologi.

8 § Hos museet finns i övrigt professorer, förste intendenter och andra
tjänstemän enligt personalförteckningen samt annan personal i mån av
behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får museet anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

9 § Till forskningsavdelningen får som rådgivande organ knytas
ämneskollegier.

Styrelsen bestämmer om indelningen i ämnesområden. Styrelsen bestämmer
också om inrättande av ämneskollegier och om deras sammansättning, i den
mån inte särskilda föreskrifter ges i denna instruktion.

10 § Verksamheten vid laboratoriet för isotopgeologi leds närmast under
styrelsen av en nämnd för isotopgeologi. Det åligger nämnden särskilt
att

ge styrelsen förslag i frågor som rör inriktningen av laboratoriets
verksamhet,

svara för en ändamålsenlig planläggning av laboratoriets verksamhet,

ge styrelsen förslag till anslagsframställning och yttranden i fråga om
anställning av personal för laboratoriet.

Nämnden består av professorn i mineralogi och isotopgeologi vid museet
som självskriven ledamot och sju andra ledamöter. Av de icke
självskrivna ledamöterna utses två av styrelsen, varav en efter förslag
som skall avges av samtliga universitet med undantag av universitetet i
Stockholm, en av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, en
av universitetet i Stockholm, två av Sveriges geologiska undersökning
och en av Svenska gruvföreningen. Nämnden utser inom sig ordförande och
vice ordförande.

För nämnden gäller i övrigt 19 och 20 §§.

11 § Varje professor skall svara för viss del av samlingarna, driva
forskning inom det eller de ämnesområden som tjänsten omfattar samt
ombesörja undervisning, handleda studerande och förrätta examination i
den omfattning och i den ordning som styrelsen bestämmer efter samråd
med universitets- och högskoleämbetet. I fråga som rör professorn i
mineralogi och isotopgeologi skall styrelsen därvid inhämta yttrande
från nämnden för isotopgeologi.

Ärendenas handläggning

12 § Ärendena avgörs av styrelsen om inte annat följer av 30 §.

I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt
ordföranden, avdelningschefen, en prefekt eller annan tjänsteman att
avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som inte är av sådan
beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

Genom beslut av styrelsen får överlämnas åt nämnden för isotopgeologi
att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden inom nämndens
verksamhetsområde.

Överlämnande enligt andra eller tredje stycket får inte avse ärenden om
skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande
från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning eller, i fråga om avdelningschefen eller
professorerna, sådant besked som avses i 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601).

13 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

14 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ordföranden besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som
fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

15 § Ärendena avgörs i styrelsen efter föredragning som ankommer på
avdelningschefen eller en prefekt eller en särskilt förordnad
föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får medges
att ärenden som handläggs enligt 12 § andra stycket avgörs utan
föredragning.

Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden som
skall avgöras av styrelsen.

Avdelningschefen och prefekterna får, även när de inte är föredragande,
närvara vid sammanträden med styrelsen och delta i styrelsens
överläggningar men inte i dess beslut.

16 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att museets befogenhet att besluta kan vara begränsad
i vissa hänseenden.

17 § Ordföranden i museets styrelse, ordföranden i nämnden för
isotopgeologi i fråga om ärenden som avses i 10 §, avdelningschefen,
prefekterna eller, efter beslut av ordföranden i museets styrelse, annan
tjänsteman får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

18 § Om ämneskollegier inrättas med stöd av 9 §, skall prefekten vara
självskriven ledamot av kollegiet och dess ordförande.

Avdelningschefen och andra tjänstemän som styrelsen föreskrivit får
närvara vid sammanträden med kollegierna och delta i överläggningarna. I
kollegiets beslut får de dock delta endast i fråga om ärenden som rör
deras verksamhet.

19 § Vid handläggning av ärenden som avses i 10 § första stycket är
nämnden för laboratoriet för isotopgeologi beslutför, när ordföranden
eller vice ordföranden och minst tre andra ledamöter, bland dem
professorn i mineralogi och isotopgeologi, är närvarande.

Nämnden får överlämna åt ordföranden eller åt en tjänsteman vid museet
att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som avses i 10 § första
stycket och som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma
på nämnden i dess helhet.

20 § Ärenden som avses i 10 § första stycket avgörs efter föredragning
som ankommer på professorn i mineralogi och isotopgeologi eller på en
särskilt förordnad föredragande. Nämnden för isotopgeologi får medge att
ett ärende som handläggs enligt 19 § andra stycket avgörs utan
föredragning.

Tjänstetillsättning m. m.

21 § Styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanterna
förordnas av regeringen för högst tre år.

De icke självskrivna ledamöterna i nämnden för isotopgeologi förordnas
för högst fyra år.

Tjänsten som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av
styrelsens ordförande.

Prefekterna utses av styrelsen tills vidare för högst tre år.

22 § Tjänster som professor tillsätts av regeringen efter förslag av
styrelsen.

I ärenden om tillsättning av tjänster som professor skall styrelsen
hämta in yttranden om sökandenas vetenskapliga kompetens från tre
sakkunniga inom det eller de ämnesområden, som den berörda tjänsten
omfattar. Till sakkunniga skall styrelsen företrädesvis utse personer
från de nordiska länderna.

23 § I fråga om tillsättning av tjänster som professor skall
bestämmelserna i 19 kap. 67–76 §§ högskoleförordningen (1977:263)
tillämpas. Därvid skall vad som sägs om högskolemyndighet avse museets
styrelse.

Bestämmelserna i 10 § anställningsförordningen (1965:601) skall inte
gälla i fråga om tillsättning av tjänster som professor.

24 § Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av museet.

25 § Behörig till tjänst som förste intendent är den som har avlagt
doktorsexamen i ett ämne, tillhörande museets verksamhetsområde, eller
som har motsvarande kunskaper.

För behörighet till tjänst som förste intendent vid avdelningen för
publik verksamhet krävs även pedagogisk skicklighet.

Övriga bestämmelser

26 § I samband med att en tjänst som professor blir ledig skall
styrelsen lämna förslag till regeringen huruvida tjänsten bör
återbesättas, ges ändrat ämnesinnehåll, ersättas med en annan tjänst
eller dras in.

Förslag enligt första stycket lämnas senast tre år innan innehavaren av
tjänsten uppnår den för honom gällande pensioneringsperiodens nedre
gräns eller, om tjänsten blir ledig på annan grund än uppnådd
levnadsålder, snarast möjligt.

27 § Professorerna bör beredas utrymme för återkommande, längre
sammanhängande perioder för forskning på heltid.

28 § Professorernas arbetstid regleras av bestämmelserna om deras
åligganden.

29 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av museet även i fråga om avdelningschefen och
professorerna.

30 § I fråga om den som innehar eller uppehåller tjänsten som
avdelningschef eller en tjänst som professor prövas fråga som avses i 15
kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning av statens
ansvarsnämnd.

Övergångsbestämmelser

1988:1249

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då förordningen
(1987:582) med instruktion för naturhistoriska riksmuseet skall upphöra
att gälla. Intill utgången av juni 1989 skall styrelsen dock ha den
sammansättning som följer av den upphävda förordningen.

2. För den som innehar tjänsten som chef för den publika avdelningen vid
denna förordnings ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde
vid ikraftträdandet fortsätta att gälla.