Lag (1987:588) om träfiberråvara

SFS nr
1987:588
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1759
Upphävd
1993-07-01

1 § Denna lag är tillämplig på användningen av såg- och kutterspån
(spån) för eldningsändamål. Lagens syfte är att motverka brister inom
träskiveindustrins försörjning med spån. Lag (1991:1759).

2 § har upphävts genom lag (1991:1759).

3 § Spån får inte utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer användas i eldningsanläggning eller anläggning för
framställning av trädbränsle om användningen av spån uppgår till minst
10 000 m/n3/ fast mått per kalenderår.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd
för sådana fall där prövning inte bedöms nödvändig för att tillgodose
syftet med denna lag. Lag (1991:1759).

4 § Ett tillstånd skall avse användning av en viss mängd spån per
kalenderår. Tillståndet får förses med villkor. Lag (1991:1759).

5 § Om ett tillstånd under de tre senast förflutna kalenderåren
genomsnittligt har utnyttjats mindre än till 75 procent får tillståndet
inskränkas, dock ej mer än till vad som motsvarar den förväntade
framtida användningen. Har verksamheten vid anläggningen lagts ner får
tillståndet upphävas.

Beslut enligt denna paragraf meddelas av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.

6 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt föreskrifter och
villkor som har meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som
regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten).

7 § På begäran av tillsynsmyndigheten skall innehavaren av en anläggning

1. lämna myndigheten de upplysningar och tillhandahålla de handlingar
som behövs för tillsynens utövande, och

2. ge myndigheten tillträde till anläggningen i den omfattning som
behövs för tillsynens utövande.

8 § Om en begäran enligt 7 § inte följs får tillsynsmyndigheten vid vite
förelägga innehavaren att fullgöra sin skyldighet.

9 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt 7 och 8 §§ får överklagas hos
kammarrätten genom besvär.

10 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder spån utan
behövligt tillstånd eller bryter mot föreskrift eller villkor som har
meddelats med stöd av denna lag skall dömas till böter eller fängelse i
högst sex månader. Lag (1991:1759).

11 § Brott som avses i 10 § får åtalas av allmän åklagare endast om
brottet har anmälts till åtal av tillsynsmyndigheten.

Övergångsbestämmelser

1987:588

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

2. För anläggningar som omfattas av 3 §, där verksamheten vid lagens
ikraftträdande bedrivs med tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen
(1947:385), skall tillstånd och villkor som har meddelats enligt
sistnämnda lag i tillämpliga delar anses som meddelade enligt den nya
lagen.

3. I anläggningar som omfattas av 3 §, där verksamheten vid lagens
ikraftträdande bedrivs utan tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen
(1947:385), får verksamheten bedrivas utan tillstånd så länge
användningen av träfiberråvara inte överstiger användningen under
basåret. Med basår avses det av åren 1973, 1974 och 1975 då användningen
vid anläggningen var högst. Vid anläggningar för framställning av
trädbränsle och vid eldningsanläggningar avses med basår dock det av
åren 1980, 1981 och 1982 då användningen vid anläggningen var högst. I
dessa anläggningar får dock verksamheten, intill utgången av år 1987,
bedrivas utan tillstånd så länge användningen av träfiberråvara inte
överstiger användningen under basåret med mer än 5 000 m/n3/ fast mått.

4. Föreskrifterna i 136 a § byggnadslagen (1947:385) om
förvaltningsenheter gäller till utgången av år 1987. Förvaltningsenheter
får dock registreras endast om ansökan har gjorts före den nya lagens
ikraftträdande.

1991:1759

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

2. Tillstånd, som har meddelats enligt 3 § första stycket 1 i dess äldre
lydelse, skall i den utsträckning det anger träfiberråvara i
fortsättningen avse spån.

3. Lagen (1987:588) om träfiberråvara skall upphöra att gälla vid
utgången av juni 1993.