Förordning (1987:589) om träfiberråvara;

SFS nr
1987:589
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:564
Upphävd
1993-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1761

1 § har upphävts genom förordning (1991:1761).

2 § har upphävts genom förordning (1991:1761).

3 § I sågverk får sågverkets egna biprodukter användas för
eldningsändamål utan tillstånd enligt 3 § lagen (1987:588) om
träfiberråvara.

4 § Frågor om tillstånd enligt 3 § första stycket lagen (1987:588) om
träfiberråvara prövas av närings- och teknikutvecklingsverket.
Förordning (1991:1761).

5 § Frågor om inskränkning eller upphävande av ett tillstånd enligt 5 §
lagen (1987:588) om träfiberråvara prövas av närings- och
teknikutvecklingsverket. Förordning (1991:1761).

6 § Tillsynsmyndighet enligt 6 § lagen (1987:588) om träfiberråvara är
skogsvårdsstyrelserna, var och en inom sitt verksamhetsområde.

7 § Om det finns förutsättningar för inskränkning eller upphävande av
ett tillstånd enligt 5 § lagen (1987:588) om träfiberråvara skall
tillsynsmyndigheten lämna meddelande om detta. Meddelandet jämte
tillsynsmyndighetens eget yttande skall lämnas till närings- och
teknikutvecklingsverket. Förordning (1991:1761).

8 § Närings- och teknikutvecklingsverket skall på begäran lämna
tillsynsmyndigheten de uppgifter som behövs för tillsynens utövande.
Tillsynsmyndigheten skall på begäran lämna verket de uppgifter som
behövs för beredningen av ett ärende. Förordning (1991:1761).

9 § Närings- och teknikutvecklingsverkets beslut enligt 3 och 5 §§ lagen
(1987:588) om träfiberråvara får överklagas hos regeringen.