Förordning (1987:59) med instruktion för kyrkofondens styrelse

SFS nr
1987:59
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1987-02-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1149
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § För kyrkofondens styrelse gäller 4, 11 och 12 §§ allmänna
verksstadgan (1965:600).

Uppgifter

2 § Vilka uppgifter som kyrkofondens styrelse skall fullgöra framgår av
lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader och förordningen (1971:861) om
kyrkliga kostnader.

Organisation

3 § Hur styrelsen är sammansatt och hur ledamöter och ersättare för
dessa utses framgår av lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader.

Bland de ledamöter som regeringen har utsett väljer styrelsen en vice
ordförande.

4 § Styrelsens kansligöromål fullgörs av kammarkollegiet.

Ärendenas handläggning

5 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall
om möjligt samtliga ledamöter närvara.

6 § Ärendena avgörs efter föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på den som styrelsen förordnar
eller på den tjänsteman i kammarkollegiet som kollegiet utser.
Styrelsens ordförande får ta över beredningen och föredragningen av ett
ärende.

7 § Styrelsens ordförande, den som styrelsen förordnar eller den
tjänsteman i kammarkollegiet som kollegiet utser får på styrelsens
vägnar

— fordra in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena,

— handlägga frågor om utlämnande av allmänna handlingar,

— handlägga frågor som uppkommer i samband med överklagande av
styrelsens beslut.

Överklagande

8 § Att beslut av styrelsen enligt lagen (1970:940) om kyrkliga
kostnader eller förordningen (1971:861) om kyrkliga kostnader inte får
överklagas framgår av 35 § första stycket i förordningen.