Förordning (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän

SFS nr
1987:592
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1987-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:562
Upphävd
1998-07-01

Regeringen bemyndigar riksförsäkringsverket att fastställa de
procentsatser som skall tillämpas vid beräkning av sjukförsäkringsavgift
och folkpensionsavgift för sjömän enligt 2 kap. 2 § andra stycket lagen
(1981:691) om socialavgifter samt allmän löneavgift för sjömän enligt 3
§ andra stycket lagen (1982:423) om allmän löneavgift.