Förordning (1987:601) med instruktion för styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum)

SFS nr
1987:601
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1987-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:533
Upphävd
1988-09-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § första
punkten och 15 §, tillämpas på styrelsen för u-landsutbildning i Sandö.
Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § allmänna verksstadgan
ordföranden i styrelsen och i övrigt rektorn.

Uppgifter

2 § Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö har till uppgift att anordna
utbildning i språk- och u-landskunskap inför uppdrag i u-länder samt ge
information och rådgivning om lämplig utbildning inför u-landsuppdrag.

3 § Det åligger styrelsen särskilt att

1. anordna allmänna kurser i u-landskunskap, på upp till en termin, i
syfte att främja rekrytering av personal i Sverige för uppdrag i
u-länder,

2. ge förberedelseutbildning för volontärer från folkrörelser och andra
enskilda organisationer,

3. i samarbete med statens skola för vuxna i Härnösand anordna
språkutbildning som förberedelse för uppdrag i u-länder,

4. mot avgift anordna kurser i u-landsfrågor och språk för olika
intressegrupper, företag och organisationer,

5. i samarbete med övriga biståndsmyndigheter ge myndigheter,
folkrörelser och andra enskilda organisationer samt företag och enskilda
information och rådgivning om lämplig utbildning inför uppdrag i
u-länder,

6. i samverkan med myndigheter, folkrörelser, enskilda organisationer,
utbildningsanstalter och företag utveckla och förbättra de pedagogiska
metoderna för utbildning inför u-landsuppdrag.

4 § Styrelsen beslutar om särskild urvalsprövning för den allmänna
kursen i u-landskunskap och om antagning till utbildningen.

5 § Styrelsen upprättar ett register över de personer som vid
Sandö-skolan genomgått den allmänna utbildningen för uppdrag i u-länder.

6 § Styrelsen skall varje år i samband med sin anslagsframställning,
eller senast den 1 september, avge en berättelse till
utrikesdepartementet om verksamheten under det senaste året.

Organisation

7 § Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och sex andra
ledamöter. För varje ledamot, utom ordföranden, finns en personlig
ersättare.

8 § Styrelsens verksamhet vid Sandöskolan leds av en rektor, som också
är chef för skolan.

9 § Hos styrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får styrelsen anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

10 § Av styrelsen avgörs

1. frågor om allmänna riktlinjer för utbildning och antagning,

2. viktigare frågor om styrelsens organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad N 21,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som ordföranden hänskjuter till plenum.

11 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 26 §
anställningsförordningen (1965:601) finns särskilda bestämmelser om
omröstning i vissa personalfrågor.

12 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden och minst tre ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen
avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt
denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

13 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av ordföranden
ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver
prövas av ordföranden får de avgöras av rektorn enligt vad som anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut.

14 § Vid förhinder för ordföranden tjänstgör vice ordföranden i dennes
ställe.

15 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 13 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragning av ett ärende ankommer på rektorn eller på en särskilt
förordnad föredragande. Ordföranden får överta beredningen och
föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

Rektorn har rätt att närvara när ett ärende föredras av någon annan.

16 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m . m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

17 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få avvikande mening antecknad.

18 § Ordföranden får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

19 § Ordföranden, rektorn eller, efter beslut av ordföranden, annan
tjänsteman får begära in förklaringar, upplysning eller yttranden i
ärenden hos styrelsen.

Tjänstetillsättning

20 § Styrelsens ledamöter och ersättarna för dem förordnas av regeringen
för högst tre år.

Tjänsten som rektor tillsätts av regeringen efter anmälan av
ordföranden.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal anställs av styrelsen.

Övriga bestämmelser

21 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet gäller den som innehar eller
uppehåller tjänsten som rektor.