Förordning (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag

SFS nr
1987:606
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1987-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:756
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:51

Allmänna bestämmelser för stöd

Tillämpningsområde

1 § Statligt stöd kan i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna
förordning för att främja sysselsättningen och utvecklingen inom
jordbruks- och trädgårdsföretag i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands,
Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län samt den del
av Västra Götalands län som omfattar landskapet Dalsland.

I mån av tillgång på medel kan statligt stöd dessutom lämnas för att
främja sysselsättningen och utvecklingen inom jordbruks- och
trädgårdsföretag belägna inom områden som avses i 1 § andra stycket
förordningen (1985:619) om glesbygdsstöd. Förordning (1997:816).

Olika former av stöd

2 § Stöd lämnas i form av statsbidrag eller statlig garanti för lån
(lånegaranti).

Stöd som avses i 1 § andra stycket lämnas endast som lånegaranti.
Förordning (1988:375).

Förutsättningarna för stöd

3 § Stöd får lämnas till företag som bedriver

1. enbart jordbruk eller trädgårdsrörelse, eller

2. jordbruk eller trädgårdsrörelse tillsammans med någon annan
verksamhet.

4 § Stöd får endast lämnas till ekonomiskt utvecklingsbara företag.
Därmed avses att såväl hela företaget som enskilda verksamheter skall
lämna ett ekonomiskt överskott som är godtagbart med hänsyn till de
insatta resurserna.

För att stöd skall få lämnas krävs dessutom att inkomsten från företaget
ensam eller tillsammans med andra inkomster ger företagaren en
tillfredsställande försörjning.

5 § Stöd får endast lämnas till den som bedöms ha förutsättningar att
driva företaget ändamålsenligt.

6 § Stöd får endast lämnas till åtgärder som är lämpliga från allmän
synpunkt.

7 § I fråga om stöd enligt denna förordning gäller
förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet, med
undantag för 4 och 25 §§. Förordning (2001:51).

8 § För tillämpningen av denna förordning skall statens
jordbruksverk ha tillgång till lantbrukets företagsregister.
Statistiska centralbyrån skall lämna ut uppgifterna ur registret i
maskinläsbar form. Förordning (1991:1453).

Stöd i form av statsbidrag

9 § Statsbidrag får lämnas för

1. investeringar i byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för
stadigvarande bruk,

2. köp av vissa inventarier.

10 § Ett bidrag får motsvara högst 25 procent av den godkända kostnaden
för investeringen eller köpet eller, om det finns särskilda skäl, högst
50 procent.

Bidrag för att utföra gemensamt huvudavlopp för flera fastigheter i
Norrbottens län får dock motsvara högst 75 procent av den godkända
kostnaden.

Bidrag till ekonomibyggnader får lämnas med högst 300 000 kronor eller,
om det finns särskilda skäl, högst 500 000 kronor. Lägre bidrag än 5 000
kronor får dock inte lämnas.

11 § Statsbidrag lämnas som avskrivningslån.

Om det med hänsyn till bidragets ändamål eller storlek inte är motiverat
att lämna bidraget som avskrivningslån, får det betalas ut som direkt
bidrag.

12 § Ett avskrivningslån är amorterings- och räntefritt och skall
skrivas av tio år efter det lånet helt har betalats ut om inte något
annat följer av 7 §. En annan avskrivningstid får bestämmas om det finns
särskilda skäl. Förordning (1988:1003).

13 § har upphävts genom förordning (1988:1003).

Stöd i form av lånegaranti

14 § Lånegaranti får lämnas för lån som tas upp för

1. investeringar i byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för
stadigvarande bruk,

2. köp av inventarier eller anskaffning av rörelsekapital,

3. förvärv av mark eller företag.

Utöver vad som följer av 7 §, gäller för lånegaranti förordningen
(1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering och
förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens
rationalisering i tillämpliga delar. Förordning (1988:1003).

Förfarandet i stödärenden m. m.

15 § Frågor om lånegarantier prövas av Riksgäldskontoret eller
den myndighet som kontoret bestämmer. För lånegarantier gäller
även vad som i garantiförordningen (1997:1006) föreskrivs om
kreditgarantier.

Frågor om statsbidrag prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsens
beslut i en sådan fråga får överklagas hos Jordbruksverket.
Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.

16 § Statens rätt i fråga om lånegarantier bevakas av
Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer.

Statens rätt i fråga om statsbidrag som beviljats enligt denna
förordning bevakas av Jordbruksverket.

Jordbruksverket får i samband med ackord eller annars efterge
statens rätt om kapitalbeloppet eller, i fråga om flera
förfallna fordringar hos samme gäldenär, det sammanlagda
kapitalbeloppet inte överstiger 3 000 000 kr.
Förordning (1997:1012).

Verkställighetsföreskrifter

17 § Ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna
förordning får meddelas av Jordbruksverket. Föreskrifter om
lånegarantier får dock meddelas först efter att samråd har
skett med Riksgäldskontoret. Förordning (1997:1012).

Övergångsbestämmelser

1988:1003

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

2. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande gälla för stöd som
beviljats före ikraftträdandet. Dock skall vad som sägs i 16 § om rätten
att efterge statens rätt samt 20 § förordningen (1988:764) om statligt
stöd till näringslivet gälla även för sådant stöd.

2001:756

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd
som har beviljats före utgången av december 2001.