Förordning (1987:608) om utnyttjande av medel för högskolelektorers och högskoleadjunkters forskning;

SFS nr
1987:608
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:856
Upphävd
1993-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:730

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om utnyttjande av medel
avsedda att bereda vetenskapligt kompetenta högskolelektorer och
högskoleadjunkter vid statliga högskoleenheter inom
utbildningsdepartementets verksamhetsområde tillfälle att bedriva
forskning (rörlig resurs).

2 § Forskning med utnyttjande av medel ur den rörliga resursen skall avse
minst tre månaders heltidsarbete.

3 § Urval bland sökande skall göras utifrån en bedömning av dessas
vetenskapliga skicklighet.

Vid urvalet skall dock tillses att för lärare vid sådan högskoleenhet,
som saknar fasta forskningsresurser, årligen skall utgå medel ur den
rörliga resursen med minst det belopp som i genomsnitt under de tre
närmast föregående åren har utgått ur resursen för lärare vid enheten i
fråga.

4 § Ansökan om utnyttjande av medel ur den rörliga resursen inges till
den högskoleenhet där den sökande är anställd.

Högskoleenhet som saknar fasta forskningsresurser skall med eget yttrande
sända ansökan vidare till den högskoleenhet till vilken verksamheten inom
berört fakultetsområde är knuten enligt bilaga 10 a till
högskoleförordningen (1977:263). Förordning (1988:506).

5 § Medel för forskning ur den rörliga resursen fördelas av berörd
fakultetsnämnd, sektionsnämnd eller utbildnings- och forskningsnämnd vid
högskoleenhet med fasta forskningsresurser. Förordning (1989:25).

6 § har upphävts genom förordning (1992:730).

7 § Beslut som har meddelats enligt denna förordning får inte överklagas.