Förordning (1987:61) om registerföring med hjälp av automatisk databehandling vid vissa myndigheter inom åklagarväsendet

SFS nr
1987:61
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1987-03-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:70
Upphävd
1997-04-01

1 § Åklagarmyndigheterna i Stockholm och Malmö får föra register över
ärenden med hjälp av automatisk databehandling. Förordning (1989:39).

2 § Åklagarmyndigheten får använda registret som ett hjälpmedel

1. vid fördelning, sökning och samordning av ärenden inom myndigheten,

2. vid utskrift och expediering av stämningsansökningar,
strafförelägganden och andra handlingar samt

3. för framställning av statistik.

3 § Registret får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga
till denna förordning.

4 § Som sökbegrepp får inte användas uppgifter om brottskod eller
grundkod. Uppgifter om brottskod får dock användas som sökbegrepp för
att framställa statistik, om enskilda personer inte avslöjas.

5 § Uppgifter i registret får lämnas ut till en annan myndighet på
medium för automatisk databehandling endast om detta följer av lag
eller förordning eller regeringen har medgivit detta.

6 § Uppgifter beträffande fysisk och juridisk person, enskild firma
samt fartyg skall tas bort ur registret senast två år efter det att
ärendet har avslutats.

Bilaga

Registret får innehålla:

1. diarienummer vid åklagarmyndigheten jämte upplägg i diariet,
kammarbeteckning, åklagartjänst och diarienummer vid polismyndighet.

2. namn/firma, personnummer/organisationsnummer och beteckning inom
ärendet för

— misstänkt person

— juridisk person eller enskild firma, vid misstanke om brott i
verksamheten

— fysisk eller juridisk person, vid talan om annat än ansvar för
brott

— fartyg, vid misstanke om brott som berör detta

3. inkomstdatum

4. datum då uppgift om brottsmisstanke senast tillförts ärendet
beträffande misstänkt person

5. datum då ärendet helt eller delvis avslutats

6. uppgift om misstänkt person är anhållen eller häktad i sin utevaro
eller om beslut om hämtning till förhör föreligger

7. kod, som anger brottsmisstanke eller, vid talan om annat än ansvar
för brott, vad talan avser (brottskod)

8. kod, som anger vilken åtgärd som vidtagits eller förestår i ärendet

9. datum för åtgärder enligt punkt 8

10. kod, som anger på vilken grund ärendet avslutats (grundkod). Denna
kod får endast användas då ärendet gäller

— misstanke om egenmäktigt förfarande genom olovligt nyttjande av
annans parkeringsplats eller tomtmark

— misstanke om brott å vilket ej kan följa svårare straff än böter

— annat än ansvar för brott

11. brottsdatum då ärendet gäller misstanke om

— egenmäktigt förfarande genom olovligt nyttjande av annans
parkeringsplats eller tomtmark

— brott å vilket ej kan följa svårare straff än böter

12. en kortfattad redogörelse för innehållet i handlingar som inte kan
hänföras till någon uppgift enligt punkt 2.
Förordning (1989:39).