Bankrörelselag (1987:617)

SFS nr
1987:617
Departement/myndighet
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1987-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:297
Upphävd
2004-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:54

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller gemensamma bestämmelser för banker om
den rörelse som en bank får driva och om tillsyn m.m. Den
innehåller vidare vissa särskilda bestämmelser för
bankaktiebolag samt bestämmelser om revision, allmän
granskning, skadestånd m.m. och firma för sparbanker och
medlemsbanker.

Med bank förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbank och
medlemsbank.

Med bankaktiebolag förstås i denna lag ett aktiebolag som har
fått tillstånd att driva bankrörelse. För bankaktiebolag gäller
vad som är föreskrivet för aktiebolag i allmänhet, om inte
annat följer av denna lag eller är särskilt föreskrivet. Om det
i aktiebolagslagen (1975:1385) finns hänvisningar till
bestämmelser i samma lag och gäller föreskrifter i denna lag i
stället för eller vid sidan av bestämmelserna i
aktiebolagslagen, skall hänvisningarna vid tillämpning i fråga
om bankaktiebolag i stället respektive också avse föreskrifter
i denna lag.

Bestämmelser om hur sparbanker och medlemsbanker bildas och om
deras organisation m.m. finns i sparbankslagen (1987:619)
respektive lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Med en banks stadgar förstås i denna lag reglemente för
sparbank och stadgar för medlemsbank.

För varje bank skall finnas ett huvudkontor i Sverige.

För utländska bankföretags verksamhet genom filial i Sverige
gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar och i
övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Denna lag gäller inte för verksamhet som bedrivs av Sveriges
riksbank eller Riksgäldskontoret. Lag (1999:911).

2 § Med bankrörelse avses i denna lag verksamhet i vilken ingår
inlåning på konto om behållningen är nominellt bestämd och
tillgänglig för insättaren med kort varsel.

Bankrörelse får drivas endast efter tillstånd (oktroj).
Tillstånd får ges endast till banker. Bestämmelser om utländska
bankföretags rätt att driva bankrörelse finns i 4 och 5 §§.
Lag (1999:222).

2 a § Om ett företag tar emot kundmedel på konto, utgör det inte
sådan inlåning som avses i 2 § första stycket, om behållningen för
varje kund uppgår till högst 15 000 kr och behållningen är
tillgänglig för kunden endast

1. för betalning av varor och tjänster som framställs eller säljs av
företaget eller av ett annat företag som ingår i samma koncern eller
i samma företagsgrupp med nära ekonomisk samhörighet, eller

2. i samband med att kontoförhållandet upphör. Lag (1995:1572).

2 b § Ett företag som erbjuder kontoinsättningar enligt 2 a §
skall vid annonsering, skyltning och annan marknadsföring om
kontotjänsten informera om att kontobehållningen inte omfattas
av insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti.

Innan ett kontoavtal sluts enligt 2 a § skall det kontoförande
företaget informera insättaren om att kontobehållningen inte
omfattas av insättningsgarantin. Informationen skall lämnas
skriftligen.

Om ett företag inte lämnar information som anges i första eller
andra stycket eller som annars är av särskild betydelse från
konsumentsynpunkt, gäller marknadsföringslagen (1995:450).
Lag (2000:375).

3 § I denna lag avses med

1. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett
företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av
kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett
väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

3. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning; om ett
utländskt bankföretag etablerar sig i Sverige enligt 4 § första
stycket 1 eller 5 § 1, skall etableringen anses som en enda filial,
även om flera driftställen inrättas.

Ett bankföretag och ett annat företag skall anses ha nära
förbindelser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterbolag äger 20
procent eller mer av kapitalet eller disponerar över 20 procent eller
mer av samtliga röster i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till
det andra eller det finns en annan likartad förbindelse mellan
företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad
förbindelse med en eller samma juridiska person eller står i ett
motsvarande förhållande till en och samma fysiska person.

Nära förbindelser föreligger även mellan en fysisk person och ett
bankföretag, om den fysiska personen

1. äger mer än 20 procent av kapitalet eller disponerar över mer än
20 procent av samtliga röster i bankföretaget, eller

2. på annat sätt har sådant inflytande över bankföretaget att
personens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i
förhållande till ett dotterföretag eller det finns annan likartad
förbindelse mellan honom och bankföretaget. Lag (1996:746).

4 § Ett utländskt bankföretag får

1. efter tillstånd driva bankrörelse från filial eller

2. efter anmälan till Finansinspektionen driva verksamhet, som
huvudsakligen avser representation och förmedling av
banktjänster, från kontor eller annat fast driftställe
(representationskontor).

Ansökan om tillstånd till filialetablering enligt första
stycket 1 prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av
principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av
regeringen.

Tillstånd till filialetablering enligt första stycket 1 skall
lämnas om

1. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven
på en sund bankverksamhet, och

2. insättningar hos filialen omfattas av garantin enligt lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti eller av en utländsk garanti
som omfattar insättningar som anges i 2 § lagen om
insättningsgaranti och har en högsta ersättningsnivå som inte
understiger ett belopp motsvarande 20 000 euro innan det i
förekommande fall har gjorts avdrag för en självrisk med högst
10 procent av en enskild insättares garanterade insättning.

Tillstånd får inte vägras på den grunden att det inte behövs
någon ytterligare bank. Lag (2000:38).

Bankföretag hemmahörande i ett land inom EES

5 § Tillstånd som sägs i 4 § behövs inte för bankföretag, som
har säte i ett land inom EES och som i det landet (hemlandet)
har tillstånd att driva bankrörelse. Ett sådant företag får

1. driva bankrörelse från filial i Sverige med början två
månader efter det att Finansinspektionen från en behörig
myndighet i företagets hemland mottagit en underrättelse med
sådant innehåll som anges i 6 § andra stycket eller dessför-
innan, om Finansinspektionen medger att verksamheten får
påbörjas,

2. driva bankverksamhet genom att från sitt hemland erbjuda och
tillhandahålla tjänster med början så snart Finansinspektionen
från en behörig myndighet i företagets hemland mottagit en
underrättelse med sådant innehåll som anges i 8 §. Lag (1997:116).

Verksamhet i ett land utanför EES

6 § En bank får efter tillstånd av Finansinspektionen inrätta
filial i ett land utanför EES. Sådant tillstånd skall lämnas om
den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på
en sund bankverksamhet.

Ansökan om tillstånd skall innehålla

1. en plan för den tilltänkta filialverksamheten, med uppgift
om filialens organisation, och

2. uppgift om i vilket land filialen skall inrättas samt om
filialens adress och ansvariga ledning. Lag (2001:820).

Verksamhet i ett land inom EES

7 § En bank som avser att inrätta filial i ett annat land inom
EES skall underrätta Finansinspektionen innan verksamheten
påbörjas. Underrättelsen skall innehålla den information som
anges i 6 § andra stycket.

Om det inte finns skäl att ifrågasätta bankens administrativa
struktur eller finansiella situation, skall Finansinspektionen
inom tre månader från det att underrättelsen mottogs
vidarebefordra den till den behöriga myndigheten i det land där
filialen skall inrättas. Till underrättelsen skall inspektionen
foga uppgift om storleken av bankens kapitalbas och
kapitaltäckningsgrad samt uppgift om den insättningsgaranti och
det investerarskydd som gäller för bankens kunder.

När Finansinspektionen vidarebefordrar underrättelsen enligt
andra stycket, skall inspektionen underrätta banken om detta.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar
för att vidarebefordra den underrättelse som avses i andra
stycket, skall inspektionen meddela beslut om det inom tre
månader från det att underrättelsen mottogs.
Lag (2001:820).

7 a § Verksamheten vid filialen får påbörjas två månader efter
det att den behöriga myndigheten i det andra landet mottog
uppgifterna enligt 7 § eller dessförinnan, om myndigheten
medger att verksamheten får påbörjas. Lag (1997:116).

7 b § Om något av de förhållanden som angetts i bankens
underrättelse till Finansinspektionen enligt 7 § skall ändras
efter det att filialen inrättats, skall banken underrätta
inspektionen och den behöriga myndigheten i det andra landet
minst en månad innan ändringen genomförs.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras,
skall inspektionen meddela beslut om det inom en månad från det
att underrättelsen kom in till inspektionen. Den behöriga
myndigheten i det andra landet skall genast underrättas om
beslutet.

Om insättningsgarantin eller investerarskyddet som avses i 7 §
andra stycket ändras, skall Finansinspektionen underrätta den
behöriga myndigheten i det land där filialen finns om
ändringen. Lag (1999:159).

Gränsöverskridande verksamhet

8 § En bank som avser att driva verksamhet i ett annat land
inom EES, genom att erbjuda och tillhandahålla tjänster utan
att inrätta filial där, skall innan verksamheten påbörjas
underrätta Finansinspektionen. Underrättelsen skall innehålla
uppgift om i vilket land verksamheten skall drivas och vilka
tjänster som skall erbjudas.

Finansinspektionen skall inom en månad från det att
underrättelsen mottogs vidarebefordra den till behörig
myndighet i det land där verksamheten skall drivas.
Lag (2001:820).

Övriga allmänna bestämmelser

9 § Ingen annan än bank, Sveriges riksbank, Sveriges allmänna
hypoteksbank och sådant bankföretag som avses i 4 eller 5 § får i sin
firma eller i övrigt vid beteckning av affärsrörelse använda ordet
bank.

En sammanslutning eller annan juridisk person med nära anknytning
till företag som avses i första stycket får dock, efter tillstånd av
Finansinspektionen, använda ordet bank i sin firma.

Vad som sägs i denna paragraf utgör inte hinder för ett företag som
omfattas av pantbankslagen (1995:1000) att använda ordet pantbank i
sin firma eller annars i sin rörelse. Lag (1995:1001).

10 § Enskildas förhållanden till bank får inte obehörigen
röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen (1980:100).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den
som bryter mot förbudet i första stycket. Detsamma gäller en
revisor som bryter mot förbudet i 3 kap. 14 § första stycket
att lämna upplysningar om en banks angelägenheter.

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser
som innebär att vad som gäller om tystnadsplikt enligt första
stycket inte hindrar att uppgifter i vissa fall utväxlas för
kreditupplysningsändamål. Lag (1997:557).

11 § Ingår en bank i en koncern skall bestämmelserna i denna
lag och i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora
exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag om banks
rörelse och om tillsyn över bank gälla i tillämpliga delar för
övriga företag i koncernen. Begränsningarna i fråga om banks
rörelse skall avse företagen gemensamt.

Första stycket gäller inte försäkringsföretag och sådana
dotterföretag till försäkringsföretag som inte driver någon
form av finansiell verksamhet.

Om det finns särskilda skäl, får ett företag medges ytterligare
undantag från bestämmelserna i första stycket. Frågor om sådana
undantag prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av
principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av
regeringen.

Koncernbidrag får ges av banken endast efter medgivande av
Finansinspektionen.

Övriga företag i koncernen skall lämna Finansinspektionen de
upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande
omständigheter som inspektionen behöver för sin tillsyn över
banken. Lag (1999:222).

2 kap. Rörelsen

Verksamhet

1 § En bank är skyldig att ta emot inlåning på räkning från
allmänheten. Lag (1992:1613).

2 § En bank får, med iakttagande av vad som föreskrivs i detta
kapitel,

1. låna upp medel, bland annat genom att ge ut obligationer
eller andra jämförbara fordringsrätter,

2. lämna och förmedla kredit, bland annat i form av
konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller i
fordringar,

3. medverka vid finansiering, bland annat genom att förvärva
fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

4. förmedla betalningar,

5. tillhandahålla betalningsmedel,

6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,

7. medverka vid värdepappersemissioner,

8. lämna ekonomisk rådgivning,

9. förvara värdepapper,

10. bedriva rembursverksamhet,

11. vara förvaringsinstitut för investeringsfonder under de
förutsättningar som föreskrivs i lagen (2004:46) om
investeringsfonder,

12. medverka vid försäljning av försäkringstjänster,

13. tillhandahålla inkassotjänster,

14. tillhandahålla bankfackstjänster,

15. driva valutahandel,

16. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som
föreskrivs i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, samt

17. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som
föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173).

En bank får vidare driva verksamhet som har naturligt samband
med inlåning eller med verksamhet som anges i första stycket
1-15.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om vilken
verksamhet en bank får bedriva.

Om det finns särskilda skäl får en bank tillåtas att
tillhandahålla posttjänster. Frågor om sådant tillstånd prövas
av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse
eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen.
Lag (2004:54).

3 § Ett utländskt bankföretag som driver verksamhet med stöd av 1
kap. 4 § 1 eller 1 kap. 5 får driva sådan verksamhet som anges i 2 §
endast i den mån verksamheten omfattas av bankföretagets
verksamhetstillstånd i det land där företaget har sitt säte. Lag
(1992:1613).

3 a § En banks verksamhet skall drivas av bankens egen personal och
i bankens egna lokaler. Uttag från konto utan bankbok får dock
tillhandahållas även på annat sätt.

Finansinspektionen får ge en bank tillstånd att tillhandahålla
följande tjänster för bankens räkning genom ombud utanför bankens
lokaler, nämligen

1. insättning på bankkonto,

2. uttag från konto med bankbok, och

3. betalningsförmedling.

Finansinspektionen får också ge en bank tillstånd att tillhandhålla
andra särskilt angivna tjänster än de som anges i andra stycket genom
visst eller vissa angivna ombud utanför bankens lokaler.

Tillstånd enligt andra och tredje styckena får ges endast om

1. banken svarar för verksamheten mot kunden, och

2. det kan antas att verksamheten kommer att bedrivas under
kontrollerade och säkerhetsmässigt betryggande former. Lag
(1995:1572).

4 § En bank får förvärva

1. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt för att erhålla lokaler
för verksamheten eller tillgodose därmed sammanhängande behov,

2. aktie eller andel i företag, vilket uteslutande har till syfte
att förvalta fast egendom eller tomträtt, som är avsedd för det under
1 angivna ändamålet,

3. inventarier, vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet
som banken äger eller till lokaler som banken i övrigt innehar,

4. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt för att bereda bostad åt
någon som är anställd i banken, samt

5. lös egendom som skall upplåtas till nyttjande. Lag (1991:1018).

5 § En bank får förvärva en annan banks rörelse, om
övertagandet inte kan anses vara till skada för det allmänna.
Om förvärvet avser hela eller en inte obetydlig del av rörelsen
krävs det tillstånd till förvärvet. Frågor om sådant tillstånd
prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell
betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen.
Lag (1999:222).

6 § Efter tillstånd får en bank förvärva aktie eller andel i
svenskt eller utländskt bankföretag och i svenskt eller
utländskt företag, vars ändamål kan anses vara till nytta för
bankväsendet eller det allmänna. Frågor om sådant tillstånd
prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell
betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen.

Vad som sägs i första stycket gäller även i fråga om
garantifondsbevis, förlagsbevis eller förlagsandelsbevis som
har utfärdats av företag som avses i första stycket. Med banks
förvärv av garantifondsbevis jämställs utfärdande av
garantifondsförbindelse.

Beträffande förvärv av aktier eller andelar i
försäkringsföretag gäller 6 a §. Lag (1999:222).

6 a § Ett bankaktiebolag får lämnas tillstånd att förvärva
aktier eller andelar i ett svenskt eller utländskt
försäkringsföretag och en sparbank eller medlemsbank tillstånd
att förvärva aktier i ett svenskt försäkringsaktiebolag, om
förvärvet ingår som ett led i organisationen av verksamheten.
Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen.
Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt
prövas dock av regeringen. Lag (1999:222).

7 § har upphävts genom lag (1991:1018).

8 § För att skydda en fordran får en bank

1. på offentlig auktion, en svensk eller utländsk börs eller en
auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad
eller vid exekutiv försäljning köpa egendom som är utmätt eller
utgör säkerhet för fordringen, och

2. om det finns anledning att anta att banken annars skulle
lida avsevärd förlust, som betalning för fordran överta egendom
som utgör säkerhet för fordringen eller annan egendom.

Första stycket gäller inte egen aktie eller aktie i moderbolag.
För förvärv av sådana aktier finns bestämmelser i 7 kap.
aktiebolagslagen (1975:1385). Första stycket gäller inte heller
bevis om andel i eller tillskott till medlemsbank. I fråga om
en sparbanks förvärv av bevis om tillskott till garantifond
eller grundfond i sparbanken gäller bestämmelserna i 5 kap. 7 §
första stycket sparbankslagen (1987:619).

I utbyte mot egendom som har köpts eller övertagits enligt
första stycket får en bank förvärva aktier i ett bolag, som
bildats för att förvalta egendomen eller för att fortsätta en
verksamhet som bedrivs med denna.

Har aktier förvärvats enligt första eller tredje stycket får
banken, om det finns uppenbar risk för att banken annars lider
förlust, förvärva ytterligare aktier i samma bolag.

Har aktier förvärvats enligt första, tredje eller fjärde
stycket får banken, om aktiebolaget överlåter sina tillgångar
på ett annat aktiebolag, byta ut dessa aktier mot aktier i det
andra aktiebolaget.

Den egendom som banken förvärvat enligt denna paragraf skall
avyttras när det med hänsyn till marknadsförhållandena
lämpligen kan ske. Egendomen skall dock avyttras senast när det
kan äga rum utan förlust för banken. Banken skall årligen till
Finansinspektionen avge en särskild redovisning av egendomen.
Lag (2000:68).

Kapitaltäckning och kassareserv

9 § Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar
finns i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora
exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

En banks kapitalbas får inte understiga det belopp som enligt 9
kap. 4 § andra stycket denna lag, 2 kap. 2 § andra stycket
sparbankslagen (1987:619) eller 1 kap. 4 § andra eller tredje
stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker krävdes när rörelsen
påbörjades. För en bank som har bytt redovisningsvaluta gäller
i stället att kapitalbasen inte får understiga det högsta av de
belopp som avses i 6 och 7 §§ lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella företag. Lag (2000:38).

9 a § har upphävts genom lag (1994:2007).

10 § En bank skall ha en med hänsyn till rörelsens art och
omfattning tillräcklig betalningsberedskap.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen
får meddela närmare föreskrifter om betalningsberedskapen. Lag
(1995:1572).

Valutaposition

11 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får meddela föreskrifter om en banks största
tillåtna valutaposition. Lag (1996:1001).

12 § har upphävts genom lag (1994:2007).

Kreditgivning

13 § Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder
kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. Dessutom krävs
betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av
borgen. Banken får dock avstå från sådan säkerhet om den kan
anses obehövlig eller om det annars föreligger särskilda skäl
att avstå från säkerhet.

Bestämmelsen i 7 kap. 2 § första stycket aktiebolagslagen
(1975:1385) om förbud för ett aktiebolag att som pant ta emot
egen aktie tillämpas också på förlagsbevis som ett
bankaktiebolag utfärdat.

En sparbank får inte som pant ta emot förlagsbevis, som
sparbanken utfärdat, och inte heller bevis om tillskott till
garantifond eller grundfond i sparbanken.

En medlemsbank får inte som pant ta emot förlagsbevis eller
förlagsandelsbevis som banken utfärdat eller bevis om andel i
eller tillskott till banken. Lag (1998:1500).

14 § När en bank beviljar kredit får den inte avtala att
bankens fordran skall medföra rätt till betalning först efter
låntagarens övriga borgenärer.

Efter tillstånd får dock en bank avtala om sådant villkor som
avses i första stycket vid beviljande av kredit till annan
bank, till utländskt bankföretag eller till sådant svenskt
eller utländskt företag, vars ändamål kan anses vara till nytta
för bankväsendet eller det allmänna. Frågor om sådant tillstånd
prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell
betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen.

Angående rätt att bevilja kredit med villkor som avses i första
stycket finns ytterligare bestämmelser i 15 a §. Lag (1999:222).

15 § En bank får inte, utöver vad som anges i 15 a §, vid avtal om
kredit eller i sin rörelse i övrigt förbehålla sig andel i vinst på
affär, som banken inte själv får avsluta.

En bank får inte heller på annat sätt beredas andel i vinst på
verksamhet, som banken inte själv får bedriva. Vad nu sagts gäller
dock inte utdelning på aktier eller vad banken som ägare av aktier i
övrigt har rätt till. Lag (1991:1768).

15 a § En bank får inom en ram som motsvarar trettio procent av
kapitalbasen förvärva aktier utöver vad som sägs i 4, 6, 6 a
och 8 §§ samt bevilja krediter med sådana villkor som avses i
14 och 15 §§. Sådana innehav och åtaganden i ett enskilt
företag får sammanlagt uppgå till högst fem procent av ramen.

Om banken ingår i en koncern, gäller begränsningarna i första
stycket för varje företag i koncernen utom försäkringsföretag
och sådana dotterföretag till försäkringsföretag som inte
driver någon form av finansiell verksamhet.

Ett aktieinnehav enligt första stycket får inte utan
Finansinspektionens medgivande motsvara mer än fem procent av
röstetalet för samtliga aktier i aktiebolaget. Om banken ingår
i en koncern, gäller denna begränsning koncernens sammanlagda
innehav. Vid beräkningen av koncernens innehav skall dock
bortses från aktier som innehas av försäkringsföretag i
koncernen eller av dotterföretag till försäkringsföretagen.

Om någon av gränserna i denna paragraf efter förvärvet kommer
att överskridas, skall innehavet eller åtagandet avvecklas i
motsvarande mån så snart det är lämpligt. Lag (1999:1126).

16 § har upphävts genom lag (1994:2007).

17 § En bank får inte på andra villkor än sådana som banken
normalt ställer upp lämna kredit till

1. styrelseledamot,

2. delegat i ledande ställning som ensam eller i förening med
annan får avgöra på styrelsen ankommande kreditärenden,

3. anställd som innehar en ledande ställning inom banken,

4. annan aktie- eller andelsägare än staten med ett innehav som
motsvarar minst tre procent av hela kapitalet,

5. make eller sambo till person som avses under 1-4 eller

6. juridisk person i vilken sådan person som avses under 1-5
har ett väsentligt ekonomiskt intresse i egenskap av delägare
eller medlem.

En medlemsbank får inte heller på andra villkor än sådana som
banken normalt ställer upp lämna kredit till lekmannarevisor i
banken.

Finansinspektionen prövar om delegat eller anställd har sådan
ledande ställning som avses i första stycket 2 och 3.

Bankens styrelse skall i en förteckning föra in uppgifter om de
krediter som har beviljats personer eller företag som avses i
första och andra styckena. Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Finansinspektionen får utfärda föreskrifter om
vilka uppgifter som skall antecknas i förteckningen.

Första-fjärde styckena tillämpas på motsvarande sätt
beträffande krediter mot säkerhet av borgen eller
fordringsbevis som utfärdats av någon som avses i första eller
andra stycket. Detsamma gäller för en fordran som banken
förvärvar och för vilken någon som avses i första eller andra
stycket är betalningsskyldig. Lag (1999:911).

18 § Bestämmelserna om kredit i 13-15 a och 17 §§ skall tillämpas
också på garantiförbindelse som banken ikläder sig. Lag (1995:1572).

19 § Förfallotiden för lån skall bestämmas så att den är förenlig
med villkoren för bankens förbindelser.

Ställs ett lån inte att betalas inom ett år, skall banken förbehålla
sig rätt att säga upp lånet till återbetalning senast inom den sagda
tiden.

Banken får dock lämna ut lån med en längre löptid än ett år utan
förbehåll enligt andra stycket till ett sammanlagt belopp som vid
varje tidpunkt svarar mot högst tjugofem procent av summan av, såvitt
avser

1. bankaktiebolag och medlemsbank, dess eget kapital och dess
inlåning,

2. sparbank, dess egna fonder och dess inlåning.

Om staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet helt eller
delvis svarar för betalningen av ett lån, gäller inte bestämmelserna
i andra och tredje styckena. Lag (1995:1572).

20 § har upphävts genom lag (1991:1018).

Särskilda bestämmelser

21 § Motbok eller annat bevis, som en bank utfärdar om
tillgodohavande på räkning, skall ställas till viss man och innehålla
att överlåtelse får ske endast till viss man och att överlåtelsen bör
anmälas hos banken.

Banken får inte träffa förbehåll om rätt för banken att åberopa
betalning till annan än rätt innehavare av motbok.

Om efterlysning och dödande av förkommen motbok gäller särskilda
bestämmelser.

22 § Om en bank har beslutat att inrätta ett bankkontor, skall det
utan dröjsmål anmälas hos Finansinspektionen.

Detsamma gäller en banks beslut att enligt 5 § förvärva en annan
banks rörelse eller del därav.

Förvärv som skett för att skydda fordran enligt 8 § skall anmälas
till inspektionen enligt de närmare föreskrifter som utfärdas av
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av
Finansinspektionen. Lag (1991:1768).

23 § En omyndig får utan förmyndarens tillstånd förfoga över medel
som den omyndige själv satt in hos en bank efter det han fyllt sexton
år. Utan den omyndiges samtycke får banken inte betala ut sådana
medel till förmyndaren. Har förmyndaren fått överförmyndarens
tillstånd att omhänderta medlen och företett bevis på detta, får den
omyndige inte vidare förfoga över medlen. Sådan inskränkning i den
omyndiges rätt skall antecknas på insättningsbevis eller i motbok,
när beviset eller motboken företes hos banken.

Medel som en förmyndare, god man eller förvaltare förvaltar enligt
föräldrabalken får tas ut utan överförmyndarens tillstånd endast om
det har gjorts förbehåll enligt 14 kap. 8 § nämnda balk eller uttaget
avser ränta. Överförmyndaren kan enligt 14 kap. 21 § föräldrabalken
förordna, att ett sådant förbehåll inte skall gälla. Förordnandet
skall antecknas på bevis eller i motbok som har utfärdats om
insättningen. Banken är skyldig att på begäran av överförmyndare,
förmyndare, god man eller förvaltare utfärda bevis om beloppet av de
medel som sätts in eller som står inne, samt i förekommande fall
intyga att meddelat tillstånd inte utnyttjats.

Är föräldrar förmyndare, får de utan överförmyndarens tillstånd ta
ut medel som de förvaltar enligt föräldrabalken, om medlen inte har
satts in med uppgift om att de enligt 16 kap. 11 § föräldrabalken
inte får tas ut utan sådant tillstånd eller att de omfattas av
särskild överförmyndarkontroll. Överförmyndaren kan enligt 13 kap. 19 §
nämnda balk förordna om annan inskränkning i föräldrars uttagsrätt.
Inskränkning i uttagsrätten som avses i detta stycke skall antecknas
på bevis eller i motbok som har utfärdats om insättningen. Lag
(1994:1445).

3 kap. Revision i sparbanker och medlemsbanker

1 § Sparbanker och medlemsbanker skall ha minst en revisor.
Revisor väljs av stämman. Om banken skall ha flera revisorer,
får det i stadgarna föreskrivas att en eller flera av dem, dock
inte alla, skall utses på annat sätt än genom val på stämman.

Uppdraget som revisor upphör vid slutet av den ordinarie stämma
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stämman kan utse en eller flera revisorssuppleanter.
Bestämmelserna i denna lag, sparbankslagen (1987:619) och lagen
(1995:1570) om medlemsbanker beträffande revisorer gäller i
tillämpliga delar om revisorssuppleanter. Lag (1999:911).

2 § Varje röstberättigad i en sparbank eller i en medlemsbank
har rätt att föreslå att det hos Finansinspektionen begärs att
en revisor (medrevisor) utses att delta i revisionen
tillsammans med de övriga revisorerna. Förslaget skall
framställas på en stämma där revisorsval skall ske eller där
förslaget enligt kallelsen till stämman skall behandlas.
Finansinspektionen skall på begäran av en röstberättigad och
efter att ha hört bankens styrelse utse en revisor för tiden
till och med ordinarie stämma under nästa räkenskapsår, om
förslaget biträds

1. i en sparbank av minst en tiondel av samtliga huvudmän eller
en tredjedel av de närvarande huvudmännen, eller

2. i en medlemsbank av minst en tiondel av samtliga
röstberättigade eller en tredjedel av de närvarande
röstberättigade.

I en medlemsbank kan innehavare av förlagsandelar begära hos
styrelsen att en medrevisor utses. Begärs detta av innehavare
som företräder förlagsinsatser till ett sammanlagt belopp
motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda
insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader göra
framställning hos Finansinspektionen om att en medrevisor
utses. Försummas detta får varje innehavare av en förlagsandel
göra sådan framställning. Lag (1998:1500).

3 § Den som är i konkurs eller underkastad näringsförbud eller
som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte
vara revisor i en sparbank eller i en medlemsbank.

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara
revisor i en sparbank eller i en medlemsbank.

En revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning
och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och
omfånget av bankens verksamhet fordras för uppdragets
fullgörande.

Till revisor kan utses även ett registrerat revisionsbolag.
Bestämmelser om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen
och om underrättelseskyldighet finns i 17 § revisorslagen
(2001:883). Bestämmelserna i 5 § om behörighet, i 8 a § om
rapporteringsskyldighet och i 13 § om rätt att närvara på
stämma tillämpas på den huvudansvarige. Lag (2001:929).

4 § I en sparbank eller i en medlemsbank skall minst en
revisor som stämman utsett vara auktoriserad revisor eller
godkänd revisor som avlagt revisorsexamen. Lag (2001:929).

5 § I en sparbank eller i en medlemsbank får den inte vara
revisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller
delegat i banken eller biträder vid bankens bokföring eller
medelsförvaltning eller bankens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på något annat sätt intar en
underordnad eller beroende ställning till banken eller till
någon som avses under 1 eller är verksam i samma företag som
den som yrkesmässigt biträder banken vid grundbokföringen eller
medelsförvaltningen eller bankens kontroll däröver,

3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i
rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under
1 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller
nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres
syskon, eller

4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma
koncern eller har förpliktelser för vilka banken eller ett
sådant företag har ställt säkerhet.

Den som är huvudman i en sparbank får inte vara sådan revisor
som avses i 4 §.

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara revisor
får inte heller vara revisor i ett dotterföretag till banken.

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt
denna paragraf inte är behörig att vara revisor. Har banken
anställda eller delegater med uppgift att uteslutande eller
huvudsakligen sköta bankens interna revision, får revisorn dock
anlita dessa i den utsträckning det är förenligt med god
revisionssed. Lag (1999:911).

6 § Ett uppdrag som revisor i en sparbank eller i en
medlemsbank upphör i förtid, om revisorn eller den som utsett
honom begär det. Anmälan om detta skall göras hos styrelsen
och, om en revisor som inte är vald på stämman vill avgå, hos
den som har tillsatt honom.

I en sparbank eller i en medlemsbank där Finansinspektionen
inte förordnat revisor skall en revisor vars uppdrag upphör i
förtid genast anmäla detta till inspektionen. Revisorn skall i
anmälningen lämna en redogörelse för iakttagelserna vid den
granskning som han har utfört under den del av det löpande
räkenskapsåret som hans uppdrag har omfattat. För anmälningen
gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 11 § tredje och
fjärde styckena om revisionsberättelse. Avskrift av anmälningen
skall överlämnas till bankens styrelse.

Upphör en revisors uppdrag i förtid eller uppkommer hinder för
honom enligt 3-5 §§ eller enligt stadgarna att vara revisor och
finns det inte någon suppleant för honom, skall styrelsen vidta
åtgärder för att en ny revisor tillsätts för den återstående
mandattiden. Finansinspektionen kan, om det finns särskilda
skäl, medge att en ny revisor utses vid närmast följande
ordinarie stämma. Lag (1999:911).

7 § Styrelsen skall, om inte rättelse utan dröjsmål sker genom
den som utser revisor, göra anmälan hos Finansinspektionen om

1. en sådan revisor som sägs i 4 § inte är utsedd,

2. en revisor är obehörig enligt 3 § första eller andra stycket
eller 5 § eller enligt stadgarna, eller

3. en bestämmelse i denna lag eller stadgarna om antalet
revisorer har åsidosatts.

Var och en kan göra anmälan enligt första stycket.

Bestämmelser om Finansinspektionens möjligheter att åstadkomma
rättelse finns i 7 kap. Lag (2001:929).

8 § Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank skall i
den omfattning som följer av god revisionssed granska bankens
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.

Om en sparbank eller en medlemsbank är moderföretag
(moderbank), skall revisorerna även granska
koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes
förhållanden i övrigt.

Revisorer, som är utsedda av annan än Finansinspektionen, skall
följa de särskilda föreskrifter som meddelas av stämman, om de
inte strider mot lag, stadgarna eller god revisionssed.
Lag (1998:1500).

8 a § Om revisorn vid fullgörandet av sitt uppdrag i en
sparbank eller i en medlemsbank får kännedom om förhållanden
som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som
reglerar bankers verksamhet,

2. kan påverka bankens fortsatta drift negativt, eller

3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen
eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt
11 §,

skall revisorn omgående rapportera detta till
Finansinspektionen.

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han
eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första
stycket vid fullgörande av uppdrag som revisorn har i bankens
moderföretag eller dotterföretag eller ett företag som har en
likartad förbindelse med banken. Lag (1998:1500).

9 § Styrelsen i en sparbank eller i en medlemsbank skall ge
revisorerna möjlighet att verkställa granskningen i den
omfattning som dessa finner nödvändig samt lämna de
upplysningar och den hjälp som de begär. Samma skyldighet
gäller för företagsledningen och revisorerna i ett
dotterföretag gentemot revisorerna i moderbanken.
Lag (1998:1500).

10 § Sedan revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank
slutfört granskningen, skall de skriva en hänvisning till
revisionsberättelsen på årsredovisningen och, i en moderbank,
på koncernredovisningen. Finner revisorerna att balansräkningen
eller resultaträkningen inte bör fastställas, skall de anteckna
även detta. I en moderbank gäller detsamma i fråga om
koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.
Lag (1998:1500).

11 § Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank skall
för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till
stämman. Berättelsen skall överlämnas till bankens styrelse
senast två veckor före den ordinarie stämman. Revisorerna skall
inom samma tid till styrelsen återlämna de
redovisningshandlingar som har överlämnats till dem.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida
årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag. Innehåller inte årsredovisningen sådana
upplysningar som skall lämnas enligt nämnda lag skall
revisorerna ange detta och lämna behövliga upplysningar i sin
berättelse, om det kan ske.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd
eller försummelse, som kan föranleda ersättningsskyldighet,
ligger en styrelseledamot till last eller att en
styrelseledamot på annat sätt handlat i strid mot denna lag,
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
sparbankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om
medlemsbanker eller mot stadgarna, skall det anmärkas i
berättelsen. Revisionsberättelsen skall även innehålla ett
uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen anteckna de
upplysningar som de önskar meddela huvudmännen eller
medlemmarna.

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna
funnit att banken inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen
(1997:483),

2. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 eller 10 §
skattebetalningslagen, eller

3. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1-2.

Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att banken
inte har fullgjort någon sådan skyldighet som avses i fjärde
stycket 1-3, skall revisorerna genast sända in en avskrift av
den till Skatteverket.

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om
fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
det förslag till dispositioner beträffande bankens vinst eller
förlust som har lagts fram i förvaltningsberättelsen.

I en moderbank skall revisorerna avge en särskild
revisionsberättelse beträffande koncernen. Härvid skall första-
tredje och sjätte styckena tillämpas. Lag (2003:692).

12 § Erinringar som revisorerna i en sparbank eller i en
medlemsbank framställer till styrelsen och som inte har tagits
in i revisionsberättelsen skall de anteckna i ett protokoll
eller någon annan handling. Handlingen skall överlämnas till
styrelsen och bevaras av denna på ett betryggande sätt.
Lag (1998:1500).

13 § Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank har rätt
att närvara vid bankens stämmor. De är skyldiga att närvara vid
en stämma, om det med hänsyn till ärendena kan anses
nödvändigt. Lag (1998:1500).

14 § Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank får
inte lämna upplysningar till en enskild huvudman, medlem eller
utomstående om sådana angelägenheter som de har fått kännedom
om vid fullgörandet av sina uppdrag, om det kan vara till
nackdel för banken.

I 1 kap. 10 § föreskrivs att enskildas förhållanden till bank
inte obehörigen får röjas.

Revisorerna är skyldiga att

1. till stämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om
det inte skulle vara till väsentlig nackdel för banken eller
till nämnvärd olägenhet för enskild,

2. till medrevisorer, lekmannarevisor, granskare som avses i 15 §,
ny revisor och, om banken har försatts i konkurs,
konkursförvaltare lämna erforderliga upplysningar om bankens
angelägenheter, samt

3. på begäran lämna upplysningar om bankens angelägenheter till
undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelser om revisorers rapporteringsskyldighet till
Finansinspektionen finns i 8 a §. Lag (1999:911).

15 § Varje röstberättigad i en sparbank eller i en
medlemsbank kan väcka förslag om att Finansinspektionen skall
utse granskare för särskild granskning av bankens förvaltning
och räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa
åtgärder eller förhållanden i banken. Förslaget skall
framställas på en ordinarie stämma eller på stämma där ärendet
enligt kallelsen skall behandlas. Finansinspektionen skall på
begäran av en röstberättigad och efter att ha hört bankens
styrelse förordna en eller flera granskare, om förslaget
biträds

1. i en sparbank av minst en tiondel av samtliga huvudmän eller
en tredjedel av de närvarande huvudmännen, eller

2. i en medlemsbank av minst en tiondel av samtliga
röstberättigade eller en tredjedel av de närvarande
röstberättigade.

I en medlemsbank kan innehavaren av förlagsandelar begära hos
styrelsen att granskare utses. Begärs detta av innehavare som
företräder förlagsinsatser till ett sammanlagt belopp
motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda
insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader göra
framställning härom hos Finansinspektionen. Försummas detta får
varje innehavare av en förlagsandel göra sådan framställning.

Vad som sägs om revisor i 3 § första och fjärde styckena, 5, 8 a,
9, 13 och 14 §§ samt 5 kap. 2, 4, 6 och 7 §§ tillämpas även
i fråga om granskare. Den som är underårig får inte vara
granskare.

Yttrande över granskningen skall avges till stämman. Yttrandet
skall hållas tillgängligt hos banken under minst en vecka före
stämman för huvudman, medlem eller annan röstberättigad och
genast sändas till var och en av dem som begär det. Yttrandet
skall också läggas fram på stämman. På samma sätt skall
yttrandet hållas tillgängligt för och sändas till innehavare av
förlagsandelar, om granskaren har utsetts på begäran av en
sådan innehavare. Lag (1999:911).

4 kap. Allmän granskning

Lekmannarevisor

1 § Om inte annat föreskrivs i stadgarna, får det i en sparbank
eller i en medlemsbank utses en eller flera personer
(lekmannarevisorer) att utföra sådan granskning som anges i 4 §.
Lag (1999:911).

2 § För en lekmannarevisor får en eller flera suppleanter
utses. Vad som sägs i denna lag om lekmannarevisor skall i
tillämpliga delar även gälla suppleant. Lag (1999:911).

3 § Bestämmelserna i denna lag om revisorer är inte tillämpliga
på lekmannarevisorer. Lag (1999:911).

Lekmannarevisorns uppgifter

4 § Lekmannarevisorn skall granska om bankens verksamhet sköts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt och om bankens interna kontroll är
tillräcklig. Granskningen skall vara så ingående och omfattande
som god sed vid detta slag av granskning kräver. Lag (1999:911).

5 § Lekmannarevisorn skall följa de anvisningar som meddelas av
stämman, såvida de inte strider mot lag, stadgarna eller god
sed. Lag (1999:911).

6 § Lekmannarevisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en
granskningsrapport till stämman. Bestämmelser om rapportens
innehåll och den tidpunkt då den skall lämnas till bolagets
styrelse finns i 14 §. Lag (1999:911).

7 § Lekmannarevisorn får inte underteckna en sådan
revisionsberättelse som avses i 3 kap. 11 § första stycket.
Lag (1999:911).

Tillhandahållande av upplysningar m.m.

8 § Styrelsen skall ge lekmannarevisorn tillfälle att genomföra
granskningen i den omfattning lekmannarevisorn anser vara
nödvändig samt lämna de upplysningar och det biträde som
lekmannarevisorn begär.

Samma skyldighet har företagsledningen, revisorerna och
lekmannarevisorerna i ett dotterföretag gentemot
lekmannarevisorn i moderbanken. Lag (1999:911).

Hur lekmannarevisor utses

9 § En lekmannarevisor väljs av stämman, om inte stadgarna
innehåller bestämmelser om att denne skall utses på annat sätt.
Lag (1999:911).

Obehörighetsgrunder

10 § Den som är underårig eller i konkurs eller har fått
näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken får inte vara lekmannarevisor. Lag (1999:911).

Jäv

11 § Den får inte vara lekmannarevisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller
delegat i banken eller biträder vid bankens bokföring eller
medelsförvaltning eller bankens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på något annat sätt har en
underordnad eller beroende ställning till banken eller till
någon som avses under 1 eller är verksam i samma företag som
den som yrkesmässigt biträder banken vid grundbokföringen eller
medelsförvaltningen eller bankens kontroll däröver,

3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i
rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under
1 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller
nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres
syskon, eller

4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma
koncern eller har förpliktelser som banken eller ett sådant
företag har ställt säkerhet för.

I fråga om lekmannarevisor i en medlemsbank gäller vad som sägs
i första stycket 4 endast om låneskulden eller säkerheten går
utöver vad som normalt sammanhänger med medlemskap i banken.

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara
lekmannarevisor får inte heller vara lekmannarevisor i ett
dotterföretag till banken. Lag (1999:911).

Anlitande av biträde

12 § En lekmannarevisor får vid granskningen inte anlita någon
som enligt 11 § inte är behörig att vara lekmannarevisor. Har
banken anställda eller delegater med uppgift att uteslutande
eller huvudsakligen sköta bankens interna revision, får
lekmannarevisorn dock anlita dessa i den utsträckning det är
förenligt med god sed. Lag (1999:911).

Lekmannarevisorns avgång

13 § Ett uppdrag som lekmannarevisor upphör, om
lekmannarevisorn eller den som utsett lekmannarevisorn anmäler
att uppdraget skall upphöra. Anmälan skall göras hos styrelsen.
Om en lekmannarevisor som inte är vald på stämman vill avgå,
skall han anmäla det också hos den som har utsett honom.
Lag (1999:911).

Lekmannarevisorns granskningsrapport

14 § Granskningsrapporten skall lämnas till bankens styrelse
senast två veckor före ordinarie stämma.

I rapporten skall lekmannarevisorn uttala sig om sådana
förhållanden som avses i 4 § och om sådana förhållanden som han
har varit skyldig att granska enligt 5 §. Om lekmannarevisorn
finner anledning till anmärkning mot någon styrelseledamot,
skall han upplysa om detta i rapporten och lämna uppgift om
anledningen till anmärkningen.

En lekmannarevisor får i granskningsrapporten lämna även andra
upplysningar som han anser att huvudmännen i en sparbank eller
medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar i en medlemsbank
bör få kännedom om. Lag (1999:911).

15 § I en sparbank skall granskningsrapporten sändas till
huvudmännen på samma sätt som anges i 4 kap. 9 § fjärde stycket
sparbankslagen (1987:619) samt läggas fram på stämman.

I en medlemsbank skall granskningsrapporten hållas tillgänglig
för och sändas till medlemmarna och innehavarna av
förlagsandelar på samma sätt som anges i 7 kap. 8 § fjärde
stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker samt läggas fram på
stämman. Lag (1999:911).

Lekmannarevisorns närvaro vid stämma

16 § Lekmannarevisorn har rätt att närvara vid stämma. Han är
skyldig att närvara om det med hänsyn till ärendena kan anses
nödvändigt. Lag (1999:911).

Lekmannarevisorns tystnadsplikt

17 § Lekmannarevisorn får inte lämna upplysningar till en
enskild huvudman, medlem eller utomstående om sådana
angelägenheter som han har fått kännedom om när han fullgör
sitt uppdrag, om det kan vara till skada för banken.

I 1 kap. 10 § föreskrivs att enskildas förhållanden till bank
inte obehörigen får röjas. Lag (1999:911).

Lekmannarevisorns upplysningsplikt

18 § Lekmannarevisorn är skyldig att till stämman lämna alla
upplysningar som stämman begär, om det inte skulle vara till
väsentlig nackdel för banken eller till nämnvärd olägenhet för
enskild. Lag (1999:911).

19 § Lekmannarevisorn är skyldig att lämna revisor, annan
lekmannarevisor, granskare som avses i 3 kap. 15 § och, om
banken har försatts i konkurs, konkursförvaltaren de
upplysningar som behövs om bankens angelägenheter.

Lekmannarevisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna
upplysningar om bankens angelägenheter till
undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.
Lag (1999:911).

5 kap. Bestämmelser för sparbanker och medlemsbanker om
skadestånd m.m.

1 § Om en stiftare, huvudman, styrelseledamot eller delegat
uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar en sparbank eller en
medlemsbank då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta
skadan. Detsamma gäller när skadan vållas en medlem eller någon
annan genom överträdelse av denna lag, lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
sparbankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om
medlemsbanker eller bankens stadgar. Lag (1998:1500).

2 § En revisor eller en lekmannarevisor i en sparbank eller i
en medlemsbank är ersättningsskyldig enligt de grunder som
anges i 1 §. Revisorn eller lekmannarevisorn ansvarar även för
skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av hans
medhjälpare.

Om ett revisionsbolag är revisor, åligger
ersättningsskyldigheten detta bolag och den som är
huvudansvarig för revisionen. Lag (1999:911).

3 § En medlem i en medlemsbank eller en röstberättigad som
inte är medlem är skyldig att ersätta den skada som han genom
att medverka till överträdelse av denna lag, lagen (1995:1559)
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen
(1995:1570) om medlemsbanker eller stadgarna uppsåtligen eller
av grov oaktsamhet tillfogar medlemsbanken, en medlem eller
någon annan. Lag (1998:1500).

4 § Om någon är ersättningsskyldig enligt 1-3 §§, kan skadeståndet
jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens
beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

Skall flera ersätta samma skada, svarar de solidariskt för
skadeståndet i den mån skadeståndsskyldigheten inte har jämkats för
någon av dem enligt första stycket. Vad någon har utgett i skadestånd
får krävas tillbaka från de andra efter vad som är skäligt med hänsyn
till omständigheterna.

5 § har upphävts genom lag (1998:1500).

Skadeståndstalan som grundas på brott kan alltid föras av styrelsen.

6 § Talan om skadestånd till en sparbank enligt 1 eller 2 § kan
väckas, om vid en sparbanksstämma majoriteten eller en minoritet
bestående av minst en tredjedel av samtliga huvudmän har biträtt ett
förslag om att väcka skadeståndstalan eller har röstat mot ett
förslag om att bevilja någon styrelseledamot ansvarsfrihet. En
uppgörelse om skadeståndsskyldigheten kan träffas endast av
sparbanksstämman och bara under förutsättning att inte en tiondel av
samtliga huvudmän röstar mot förslaget till uppgörelse. Talan mot en
delegat om skadestånd till sparbanken får utan hinder av vad nu sagts
väckas av styrelsen.

Talan för sparbankens räkning mot en styrelseledamot om skadestånd
på grund av ett beslut eller en åtgärd under ett räkenskapsår skall
väckas senast ett år från det att årsredovisningen och
revisionsberättelsen för räkenskapsåret lades fram på
sparbanksstämma.

Har ett beslut fattats om att bevilja ansvarsfrihet eller att inte
föra skade-ståndstalan utan att minst det antal huvudmän som anges i
första stycket röstat mot beslutet eller har tiden för talan
försuttits enligt andra stycket, kan trots detta talan enligt första
stycket väckas, om det i årsredovisningen eller i
revisionsberättelsen eller på något annat sätt till sparbanksstämman
inte har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga
uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för
talan.

Skadeståndstalan som grundas på brott kan alltid föras av styrelsen.

7 § Talan om skadestånd till en medlemsbank enligt 1-3 §§ kan
väckas, om vid en föreningsstämma majoriteten eller en minoritet
bestående av minst en tiondel av samtliga röstberättigade har biträtt
ett förslag om att väcka skadeståndstalan eller har röstat mot ett
förslag om att bevilja någon styrelseledamot ansvarsfrihet. En
uppgörelse om skadeståndsskyldigheten kan träffas endast av
föreningsstämman och bara under förutsättning att inte en tiondel av
samtliga röstberättigade röstar mot förslaget till uppgörelse. Om en
medlem för skadeståndstalan för bankens räkning, kan någon uppgörelse
inte träffas utan hans samtycke. Talan mot en delegat om skadestånd
till banken får utan hinder av vad nu sagts väckas av styrelsen.

Talan om skadestånd till medlemsbanken får föras av röstberättigade
som utgör minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Om en
röstberättigad sedan talan väckts avstår från talan, kan likväl de
övriga fullfölja denna. Den som har väckt talan svarar för
rättegångskostnaderna men har rätt till ersättning av banken för den
kostnad som täcks av vad som kommit banken till godo genom
rättegången.

Talan för medlemsbankens räkning mot en styrelseledamot om
skadestånd på grund av ett beslut eller en åtgärd under ett
räkenskapsår skall väckas senast ett år från det att årsredovisningen
och revisionsberättelsen för räkenskapsåret lades fram på
föreningsstämma.

Har ett beslut fattats om att bevilja ansvarsfrihet eller att inte
föra skade-ståndstalan utan att det minsta antalet röstberättigade
som anges i första stycket röstat mot beslutet eller har tiden för
talan försuttits enligt tredje stycket, kan trots detta talan enligt
första eller andra stycket väckas, om det i årsredovisningen eller i
revisionsberättelsen eller på något annat sätt till föreningsstämman
inte har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga
uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för
talan.

Skadeståndstalan som grundas på brott kan alltid föras av styrelsen.
Lag (1995:1572).

8 § Sådan talan för en banks räkning enligt 1-3 §§, som inte
grundas på brott, kan ej väckas mot

1. styrelseledamot sedan fem år förflutit från utgången av det
räkenskapsår då det beslut eller den åtgärd, som ligger till
grund för talan, fattades eller vidtogs,

2. delegat sedan tre år förflutit från utgången av det
räkenskapsår då det beslut eller den åtgärd som ligger till
grund för talan fattades eller vidtogs,

3. revisor sedan fem år förflutit från utgången av det
räkenskapsår som revisionsberättelsen avser,

4. lekmannarevisor sedan fem år förflutit från utgången av det
räkenskapsår som granskningsrapporten avser,

5. granskare som avses i 3 kap. 15 § sedan fem år förflutit
från den dag när yttrandet över den särskilda granskningen
lades fram på stämman,

6. stiftare sedan fem år förflutit från det beslutet om bankens
bildande fattades på den konstituerande stämman, samt

7. huvudman eller medlem i medlemsbank eller röstberättigad,
som inte är medlem, sedan två år förflutit från det beslut
eller den åtgärd som ligger till grund för talan.

Försätts banken i konkurs på en ansökan som gjorts innan den
tid som anges i första stycket har gått ut, kan konkursboet
föra talan enligt 1-3 §§ trots att frihet från
skadeståndsansvar har inträtt enligt 6 § eller 7 §. Efter
utgången av den nämnda tiden kan en sådan talan dock inte
väckas senare än sex månader från edgångssammanträdet.
Lag (1999:911).

9 § Har en sparbank i fall som avses i 1 eller 2 § tillfogats skada,
får Finansinspektionen låta väcka talan mot den ersättningsskyldige,
om inte bestämmelserna i 6 och 8 §§ utgör hinder för sådan talan. Lag
(1992:1613).

6 kap. Sparbankers och medlemsbankers firma

1 § En sparbanks firma skall innehålla ordet sparbank. En
medlemsbanks firma skall innehålla ordet medlemsbank.

Firman skall registreras i bankregistret.

Om firman skall registreras på två eller flera språk, skall
varje lydelse anges i bankens stadgar. Lag (1998:1500).

2 § En sparbanks eller en medlemsbanks firma skall tydligt
skilja sig från andra ännu bestående firmor, som är införda i
bankregistret, samt från benämningar på utländska bankföretag,
som är allmänt kända i Sverige.

För registrering av firma gäller i övrigt vad som föreskrivs i
firmalagen (1974:156). Lag (1998:1500).

3 § En sparbanks eller en medlemsbanks styrelse kan anta
bifirma. Bestämmelsen i 1 § andra stycket och 2 § om firma
gäller även bifirma. Ordet bank, sparbank eller medlemsbank får
endast användas i bifirma för bankverksamhet. Lag (1998:1500).

4 § Skriftliga handlingar, som utfärdas för en sparbank eller
en medlemsbank, bör undertecknas med bankens firma. Om
styrelsen eller annan ställföreträdare för banken har utfärdat
en handling utan firmateckning och det inte framgår av dess
innehåll att den utfärdats på bankens vägnar, är de som
undertecknat handlingen solidariskt ansvariga för förpliktelse
enligt handlingen såsom för egen skuld. Detta gäller dock inte
om det av omständigheterna vid handlingens tillkomst framgick
att den utfärdades för banken och den till vilken handlingen
ställts av banken får ett behörigen undertecknat godkännande av
handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det att detta begärts
eller personlig ansvarighet gjorts gällande mot undertecknarna.
Lag (1998:1500).

5 § I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om förbud mot
användning av firma och om hävande av firmaregistrering.

6 § har upphävts genom lag (1998:1500).

7 kap. Tillsyn

Hur tillsynen över banker skall bedrivas

1 § En bank står under tillsyn av Finansinspektionen. Banken
skall lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och
därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.

Inspektionen får genomföra undersökning hos en bank när
inspektionen anser det nödvändigt. Lag (2000:818).

2 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. vilka upplysningar som en bank skall lämna till inspektionen,

2. förvaring och inventering av värdehandlingar samt

3. brottsförebyggande åtgärder hos en bank. Lag (1992:1613).

3 § Finansinspektionen skall vid sin tillsyn över bankerna se till
att en sund utveckling av verksamheten främjas. Lag (1992:1613).

4 § Styrelsen i en sparbank eller i en medlemsbank är skyldig
att genast låta upprätta en särskild balansräkning, om det
finns anledning att anta att banken i fråga inte kan uppfylla
kravet på kapitaltäckning enligt lagen (1994:2004) om
kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag.

Balansräkningen skall granskas av revisorerna. Om antagandet om
bankens ställning bekräftas skall styrelsen genast underrätta
Finansinspektionen. Lag (1998:1500).

5 § Finansinspektionen skall förordna en eller flera revisorer att
med övriga revisorer delta i revisionen av en bank.

Inspektionen får när som helst återkalla ett revisorsförordnande och
utse en ny revisor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode för sitt arbete av banken.
Arvodets storlek bestäms av inspektionen.

Finansinspektionen skall utfärda en instruktion för revisor som
förordnats av inspektionen. Lag (1995:1572).

6 § Finansinspektionen får, när det anses nödvändigt, sammankalla
styrelsen i en bank. Om styrelsen inte har rättat sig efter en
begäran från inspektionen om att kalla till extra stämma, får
inspektionen utfärda en sådan kallelse.

Företrädare för inspektionen får närvara vid stämma och vid ett
sådant styrelsesammanträde, som inspektionen har sammankallat, samt
delta i överläggningarna. Lag (1992:1613).

7 § Under en banks likvidation har Finansinspektionen samma
befogenheter i fråga om likvidatorerna och stämman som annars
tillkommer inspektionen beträffande styrelsen och stämman. Lag
(1992:1613).

Särskilt om tillsynen över filialer till utländska bankföretag
hemmahörande inom EES

8 § Finansinspektionen skall i samarbete med behörig
hemlandsmyndighet utöva tillsyn över att likviditeten är
tillfredsställande i en här inrättad filial till utländskt
bankföretag hemmahörande inom EES.

Efter anmälan till Finansinspektionen kan en behörig myndighet i ett
annat land inom EES företa undersökning hos en här i landet inrättad
filial till bankföretag hemmahörande i det andra landet. Lag
(1992:1613).

9 § Finansinspektionen skall, med avseende på utländskt bankföretag
hemmahörande inom EES, vilket driver verksamhet här i landet från
filial eller genom direkt tillhandahållande av tjänster, lämna de
uppgifter till behörig myndighet i bankens hemland som denna
myndighet behöver för sin tillsyn över banken. Lag (1992:1613).

Ägarprövning m.m.

10 § Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i en
bank, som medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett
kvalificerat innehav, får ske bara efter tillstånd av
Finansinspektionen. Detsamma gäller förvärv som innebär att ett
kvalificerat innehav ökas så att det uppgår till eller överstiger 20,
33 eller 50 procent av kapitalet eller röstetalet för samtliga aktier
eller andelar eller så att banken blir dotterföretag.

Tillstånd enligt första stycket skall meddelas före förvärvet. Om
förvärvet har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte
eller på annat liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att
förvärvaren skall få behålla de aktier eller andelar som erhållits.
Förvärvaren skall ansöka om tillstånd till ett sådant förvärv inom
sex månader efter det att aktierna eller andelarna erhållits. Lag
(1996:746).

11 § Tillstånd skall ges till förvärv som avses i 10 §, om det kan
antas att förvärvaren inte kommer att motverka en sund utveckling av
bankens verksamhet och om förvärvaren även i övrigt är lämplig att
utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en bank. Tillstånd
får inte ges, om förvärvaren i väsentlig mån har åsidosatt
skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska
angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan banken och
någon annan, skall tillstånd ges endast om förbindelserna inte
hindrar en effektiv tillsyn av banken.

Finansinspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken ett
förvärv skall genomföras.

Finansinspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt denna
paragraf inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.
Lag (1996:759).

12 § Den som avser att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så
stor del av ett kvalificerat innehav att innehavet därigenom kommer
att understiga någon av de i 10 § angivna gränserna skall underrätta
Finansinspektionen om detta. Lag (1992:1613).

13 § När ett bankaktiebolag eller en medlemsbank får kännedom om att
aktier eller andelar i banken blivit föremål för ett sådant förvärv
som avses i 10 § eller för en sådan avyttring som avses i 12 §, skall
banken snarast anmäla förvärvet eller avyttringen till
Finansinspektionen.

När ett bankaktiebolag eller en medlemsbank i annat fall får
kännedom om att den har nära förbindelser med någon annan, skall
banken snarast anmäla det till Finansinspektionen.

Ett bankaktiebolag eller en medlemsbank skall årligen till
Finansinspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat
innehav av aktier eller andelar i banken samt storleken på innehaven.
Lag (1996:746).

13 a § Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i en bank,
skall den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som
ingår i dess ledning till Finansinspektionen. Lag (1996:746).

14 § Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller
andelar utövar eller kan antas komma att utöva sitt inflytande
på ett sätt som motverkar en sund utveckling av verksamheten i
banken, får Finansinspektionen besluta att denne vid stämman
inte får företräda fler aktier eller andelar än som motsvarar
ett innehav som inte är kvalificerat. Detsamma gäller, om en
sådan innehavare i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i
näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller
gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar
har underlåtit att ansöka om tillstånd till ett förvärv som
avses i 10 §, får inspektionen besluta att denne vid stämman
inte får företräda aktierna eller andelarna till den del de
omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av inspektionen har ett
kvalificerat innehav av aktier eller andelar, får innehavaren
inte företräda aktierna eller andelarna vid stämman till den
del innehavet står i strid med beslutet.

Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i första
stycket att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att
innehavet därefter inte är kvalificerat. En ägare som avses i
andra eller tredje stycket får föreläggas att avyttra så stor
del av aktierna eller andelarna att innehavet inte står i strid
med inspektionens beslut.

Aktier som omfattas av förbud eller föreläggande enligt denna
paragraf skall inte medräknas när det fordras samtycke av ägare
till en viss del av aktierna i bolaget för att ett beslut skall
bli giltigt eller en befogenhet skall få utövas. Detta gäller
dock inte om en förvaltare har förordnats enligt 14 a §.
Lag (1998:1500).

14 a § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen begära
att tingsrätten förordnar en lämplig person att som förvaltare
företräda sådana aktier eller andelar som enligt 14 § inte får
företrädas av ägaren. Sådan ansökan prövas av tingsrätten i den ort
där ägaren har sitt hemvist, eller om ägaren inte har hemvist i
Sverige, av Stockholms tingsrätt.

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg.
Ersättningen skall betalas av ägaren till aktierna eller andelarna
och skall på begäran förskotteras av banken. Om den betalningskyldige
inte godtar förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen av
tingsrätten. Lag (1996:746).

14 b § Om en bank har nära förbindelser med någon annan och det
hindrar en effektiv tillsyn av banken, får Finansinspektionen
förelägga innehavare av aktier eller andelar som medför att
förbindelserna är nära att avyttra så stor del av aktierna eller
andelarna att så inte längre är fallet.

Finansinspektionen får även besluta att den eller de som omfattas av
ett beslut enligt första stycket inte får företräda aktierna eller
andelarna vid stämman. I så fall skall bestämmelserna i 14 a §
tillämpas. Lag (1996:746).

Ingripanden mot banker

15 § Om en svensk bank har fattat ett beslut som strider mot denna
lag eller någon annan författning som reglerar bankens verksamhet,
mot föreskrift som meddelats med stöd av sådan författning eller mot
bolagsordningen, får Finansinspektionen förbjuda verkställighet av
beslutet. Har beslutet redan verkställts får inspektionen förelägga
banken att göra rättelse om det är möjligt. Lag (1992:1613).

16 § En svensk banks oktroj skall återkallas om

1. banken inte har anmälts för registrering inom föreskriven
tid eller anmälan har avskrivits eller avslagits genom ett
beslut som har vunnit laga kraft,

2. banken inte inom ett år från det oktroj beviljades har
börjat driva bankrörelse, eller banken dessförinnan förklarat
sig avstå från oktrojen,

3. banken har överlåtit hela sin rörelse,

4. banken under en sammanhängande tid av sex månader inte
drivit bankrörelse,

5. banken genom att överträda en bestämmelse som avses i 15 §
eller på annat sätt visat sig olämplig att utöva sådan
verksamhet som oktrojen avser,

6. bankens kapitalbas understiger det minsta belopp som krävs
enligt 2 kap. 9 § andra stycket och bristen inte har täckts
inom tre månader från det att den blev känd för banken,

7. banken inte fullgjort sina skyldigheter enligt lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti och inte vidtagit rättelse
inom ett år från det att inspektionen har förelagt banken att
fullgöra sina skyldigheter med förklaring att bankens oktroj
annars kan komma att återkallas, eller

8. någon som ingår i bankens styrelse eller är dess
verkställande direktör eller dennes ställföreträdare inte
uppfyller de krav som anges i 9 kap. 3 § tredje stycket 3 och
fjärde stycket denna lag, 2 kap. 3 § fjärde stycket 2
sparbankslagen (1987:619) eller 2 kap. 2 § fjärde stycket 3 och
femte stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Om det är tillräckligt får, i de fall som anges i första
stycket 4 och 5, varning meddelas i stället för att oktrojen
återkallas.

Frågor om återkallelse av oktroj och meddelande av varning
prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell
betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen.
Regeringens prövning sker efter anmälan av inspektionen.

I fall som avses i första stycket 6 får inspektionen medge
förlängd tid för täckande av bristen, om det finns särskilda
skäl. I fall som avses i första stycket 8 får oktrojen
återkallas bara om Finansinspektionen först beslutat att
anmärka på att personen ingår i styrelsen och han eller hon,
sedan en av inspektionen bestämd tid om högst tre månader gått,
fortfarande finns kvar i styrelsen.

Om oktrojen återkallas får den myndighet som beslutat om
återkallelse bestämma hur avvecklingen av rörelsen skall ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta
verksamheten. Lag (1999:222).

17 § Har Finansinspektionen av en behörig myndighet i ett annat
land inom EES underrättats om att en svensk bank överträtt
föreskrifter som i det landet gäller för banken, får de i 15
och 16 §§ angivna åtgärderna vidtas mot banken, om någon
omständighet motsvarande vad som där sägs föreligger.
Inspektionen skall underrätta den behöriga myndigheten i det
andra landet om vilka åtgärder som vidtas. Lag (1999:222).

Särskilda bestämmelser om ingripanden mot utländska bankföretag

18 § Om ett bankföretag, som är hemmahörande i ett land utanför
EES, driver bankrörelse från filial här i landet och därvid
överträder en bestämmelse som avses i 15 § eller på annat sätt
visar sig olämpligt att utöva bankverksamhet, får
filialtillståndet återkallas eller, om det är tillräckligt,
varning meddelas.

Frågor om återkallelse av filialtillstånd och meddelande av
varning prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av
principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av
regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av
inspektionen.

Om insättningar hos filialen omfattas av garanti till följd av
ett beslut enligt 3 § andra stycket lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti och tillstånd till filialetablering inte
skulle ha meddelats utan ett sådant beslut, får inspektionen,
om bankföretaget inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen om
insättningsgaranti, förelägga bankföretaget att vidta rättelse
med förklaring att filialtillståndet annars skall återkallas.
Har bankföretaget inte vidtagit rätttelse inom ett år från
föreläggandet, får tillståndet återkallas. Vid en sådan
prövning gäller andra stycket i tillämpliga delar.

Om filialtillståndet återkallas gäller 16 § femte och sjätte
styckena i tilllämpliga delar.

Inspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i det land
där bankföretaget har sitt säte om åtgärder som har vidtagits
med stöd av denna paragraf. Lag (1999:159).

19 § Om ett bankföretag, som är hemmahörande i ett annat land inom
EES, driver verksamhet här i landet från filial eller genom direkt
tillhandahållande av tjänster och därvid överträder en bestämmelse
som avses i 15 § eller på annat sätt har visat sig olämpligt att
utöva sådan verksamhet, får Finansinspektionen förelägga
bankföretaget att göra rättelse.

Om bankföretaget inte följer föreläggandet, skall inspektionen
underrätta behörig myndighet i företagets hemland.

Om rättelse ändå inte sker, får inspektionen förbjuda bankföretaget
att göra nya åtaganden här i landet. Innan förbud meddelas skall
inspektionen underrätta behörig myndighet i bankföretagets hemland.
I brådskande fall får inspektionen meddela förbud utan föregående
underrättelse till hemlandsmyndigheten. Denna skall då underrättas
så snart det kan ske. Lag (1992:1613).

20 § Om ett bankföretag, som är hemmahörande i ett annat land inom
EES och driver verksamhet här i landet från filial eller genom direkt
tillhandahållande av tjänster, har fått sitt verksamhetstillstånd
återkallat i hemlandet, skall Finansinspektionen genast förbjuda
bankföretaget att göra nya åtaganden i Sverige. Lag (1992:1613).

Ingripanden mot den som saknar tillstånd

21 § Om någon driver bankrörelse utan att vara berättigad till det,
skall Finansinspektionen förelägga honom att upphöra med
verksamheten.

Är det osäkert om verksamheten omfattar inlåning, får inspektionen
förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om
verksamheten som behövs för att bedöma om så är fallet.

I fråga om utländska företag får ett föreläggande enligt denna
paragraf riktas mot såväl företaget som den som här i landet är
verksam för företagets räkning. Lag (1995:1572).

Avgifter till Finansinspektionen

22 § Svenska banker samt utländska bankföretag med filial här i
landet skall med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens
verksamhet enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.
Lag (1995:1572).

Vite

23 § Om Finansinspektionen meddelar föreläggande eller förbud enligt
denna lag, får inspektionen förelägga vite. Lag (1992:1613).

24 § Finansinspektionens beslut enligt 6 § och 21 § andra
stycket får inte överklagas. Detsamma gäller inspektionens
beslut att överlämna ett ärende till regeringen för prövning.

Inspektionens beslut enligt 1 kap. 4 och 6 §§, 7 § fjärde
stycket och 7 b § andra stycket, 2 kap. 5-6 a §§, 16-18 §§
detta kapitel i fråga om återkallelse av oktroj och
filialtillstånd samt 9 kap. 3, 23 och 28 §§ får överklagas hos
kammarrätten. Detsamma gäller inspektionens beslut enligt 2
kap. 3 §, 7 kap. 5 och 8 §§, 8 kap. 6 § sparbankslagen
(1987:619) samt 2 kap. 2 §, 10 kap. 5 och 8 §§ lagen
(1995:1570) om medlemsbanker.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag,
sparbankslagen och lagen om medlemsbanker får överklagas hos
länsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i
20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av
länsrättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud,
föreläggande eller återkallelse skall gälla omedelbart.
Lag (1999:222).

25 § Om beslut i ett ärende om oktroj inte har meddelats inom
sex månader från det att ansökan gavs in, skall sökanden av den
myndighet som har att pröva ansökningen underrättas om skälen
för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av
kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Om beslut inte har
meddelats inom sex månader från det att en sådan förklaring
avgetts, skall det anses som att ansökan har avslagits.

Om Finansinspektionen inte vidarebefordrar en underrättelse som
avses i 1 kap. 7 § första stycket till behörig myndighet i
utlandet inom tre månader från det att underrättelsen mottogs
och inte heller inom samma tid meddelar beslut enligt fjärde
stycket samma paragraf, skall inspektionen underrätta sökanden
om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av
kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Om underrättelse
inte har vidarebefordrats inom tre månader från det att en
sådan förklaring avgetts, skall det anses som om beslut enligt
1 kap. 7 § fjärde stycket meddelats. Lag (1999:222).

Särskilda bestämmelser

26 § När en bank har försatts i konkurs, skall Finansinspektionen
förordna ett allmänt ombud. Det allmänna ombudet skall som
konkursförvaltare delta i konkursboets förvaltning tillsammans med
den eller de förvaltare som utses enligt konkurslagen (1987:672).

Det allmänna ombudet kan beträffande medförvaltare göra en sådan
framställning som avses i 7 kap. 5 § konkurslagen.

Även om beslut om delning av konkursboets förvaltning har fattats,
får det allmänna ombudet delta i förvaltningen i dess helhet.

Bestämmelserna i konkurslagen om arvode till konkursförvaltare
gäller också det allmänna ombudet. Lag (1992:1613).

27 § Den som är ledamot eller suppleant i styrelsen för
Finansinspektionen eller befattningshavare där får inte ingå i
styrelsen för en bank eller vara anställd i en bank. Inte heller får
en sådan person äga aktier i ett bankaktiebolag eller vara huvudman i
en sparbank.

Regeringen får meddela särskilda bestämmelser om beviljande av
kredit till sådan person som avses i första stycket. Lag (1992:1613).

28 § Om en pensionsstiftelse eller en personalstiftelse hör till en
bank och stiftelsens förmögenhet huvudsakligen härrör från medel som
tillskjutits av banken, skall Finansinspektionen se till att
stiftelsens tillgångar är placerade på ett sätt som bereder skälig
säkerhet. Därvid skall stiftelsens ändamål beaktas och hänsyn tas
till vad som föreskrivs i denna lag om placering av en banks medel.
Har stiftelsens tillgångar inte placerats på ett tillfredsställande
sätt, får inspektionen förelägga stiftelsen att vidta rättelse.

Den som företräder stiftelsen skall på Finansinspektionens begäran
hålla stiftelsens kassa och övriga tillgångar samt böcker,
räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning. Han
skall även lämna inspektionen alla de upplysningar om stiftelsen som
inspektionen begär. Lag (1992:1613).

8 kap. Registrering m.m.

Bankregister

1 § Registreringsmyndighet för bankföretag är Patent- och
registreringsverket.

Hos registreringsmyndigheten förs ett bankregister. I detta
skrivs de uppgifter in som enligt denna lag, aktiebolagslagen
(1975:1385), sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om
medlemsbanker eller andra författningar skall anmälas för
registrering eller i övrigt skall tas in i registret.
Lag (2000:818).

Registrering m.m. beträffande sparbanker och medlemsbanker

2 § Registreringsmyndigheten skall utan dröjsmål kungöra i Post- och
Inrikes Tidningar vad som för sparbanker och medlemsbanker
införs i bankregistret med undantag för registrering av
underrättelse enligt

1. 2 kap. 14 § sparbankslagen (1987:619) och 2 kap. 7 § lagen
(1995:1570) om medlemsbanker om dagen för kungörelse om
rörelsens öppnande,

2. 6 kap. 19 § sparbankslagen och 9 kap. 20 § lagen om
medlemsbanker från tingsrätten om att banken blivit försatt i
konkurs, att beslut om konkurs upphävts eller att konkurs
avslutats samt

3. 7 kap. 5 § sparbankslagen och 10 kap. 5 § lagen om
medlemsbanker om fusionstillstånd.

En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare
har införts i registret skall endast ange ändringens art.
Lag (2000:818).

3 § Det som för sparbanker och medlemsbanker blivit infört i
bankregistret skall anses ha kommit till tredje mans kännedom,
om det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 2 §
och det inte av omständigheterna framgår att han varken kände
till eller borde ha känt till det som kungjorts.
Lag (1998:1500).

3 a § har upphävts genom lag (1998:1500).

4 § Om en sökande vid anmälan för registrering inte har
iakttagit vad som är föreskrivet om anmälan, skall han
föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta
rättelse. Detsamma gäller om registreringsmyndigheten finner
att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars
giltighet regeringens eller Finansinspektionens stadfästelse
inte krävs, eller en handling som bifogas anmälningen

1. inte har tillkommit i behörig ordning,

2. till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan
författning eller stadgarna, eller

3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller
vilseledande avfattning.

Om sökanden inte rättar sig efter föreläggandet, skall
anmälningen avskrivas. En underrättelse om denna påföljd skall
tas in i föreläggandet. Finns det även efter det att yttrandet
har avgivits något hinder mot registrering och har sökanden
haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering
vägras, om det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt
föreläggande.

Bestämmelserna i första stycket utgör inte hinder mot
registrering av ett beslut av stämman, om rätten till talan mot
beslutet har gått förlorad enligt 4 kap. 17 § andra stycket
sparbankslagen (1987:619) eller 7 kap. 18 § andra stycket lagen
(1995:1570) om medlemsbanker. Lag (2000:818).

4 a § har upphävts genom lag (1998:1500).

5 § Registreringsmyndigheten skall genast skriftligen
underrätta en sparbank eller en medlemsbank när myndigheten

1. förklarat en fråga om fusion förfallen enligt 7 kap. 7 §
tredje stycket sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 5 §
tredje stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, eller

2. förklarat en fråga om en sparbanks ombildning till
bankaktiebolag förfallen enligt 8 kap. 8 § sparbankslagen.
Lag (2000:818).

6 § I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om avförande av en
firma ur registret sedan en dom om hävande av firmaregistreringen har
vunnit laga kraft.

7 § har upphävts genom lag (1998:1500).

8 § Ett beslut av Finansinspektionen som innebär att en anmälan
avskrivits eller en registrering har vägrats enligt 4 § andra
stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två
månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller ett sådant
beslut av registreringsmyndigheten som avses i 7 kap. 7 § tredje
stycket och 8 kap. 8 § sparbankslagen (1987:619) samt 10 kap. 5 §
tredje stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2000:818).

9 kap. Särskilda bestämmelser för bankaktiebolag

Ansökan om oktroj

1 § Oktroj får meddelas för ett svenskt aktiebolag.

Ansökan om oktroj får göras innan bolaget har bildats. Om en
sådan ansökan har gjorts inom sex månader från det att
stiftelseurkunden undertecknats, räknas den tid som föreskrivs
i 2 kap. 9 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) från
beslutet om oktroj. Lag (1998:1500).

2 § Till en ansökan om oktroj skall det fogas en plan för den
tilltänkta verksamheten och ett förslag till bolagsordning
eller till ändring av bolagsordningen. Lag (1998:1500).

Förutsättningar för oktroj och stadfästelse av bolagsordningen

3 § Ansökan om oktroj och stadfästelse av bolagsordning prövas
av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse
eller av särskild vikt prövas dock av regeringen.

Vid behandlingen av en ansökan om stadfästelse av bolagsordning
prövas att bolagsordningen överensstämmer med denna lag,
aktiebolagslagen (1975:1385) och andra författningar samt om
och i vilken utsträckning särskilda bestämmelser behövs med
hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet.

Bolagsordningen skall stadfästas och oktroj beviljas, om

1. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven
på en sund bankverksamhet,

2. det kan antas att den som kommer att ha ett kvalificerat
innehav i bolaget inte motverkar en sund utveckling av
verksamheten i bolaget och även i övrigt är lämplig att utöva
ett väsentligt inflytande över ledningen av en bank, och

3. den som avses ingå i bolagets styrelse eller vara
verkställande direktör eller dennes ställföreträdare har
tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av
en bank och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift.

Bolagsordningen får inte stadfästas och oktroj inte beviljas,
om det kan antas att någon som i väsentlig utsträckning har
åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra
ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till
allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i
banken.

Om bolaget kommer att ha nära förbindelser med någon annan, får
bolagsordningen stadfästas och oktroj beviljas endast om
förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av banken.

Om bolagsordningen ändras skall även ändringen stadfästas.
Därvid gäller första-tredje styckena i tillämpliga delar.

Oktroj får inte vägras på den grunden att det inte behövs någon
ytterligare bank. Lag (1999:222).

Bankaktiebolagets aktiekapital

4 § Ett bankaktiebolags aktiekapital skall bestämmas med hänsyn
till den planerade rörelsens omfattning och beskaffenhet.

Ett bankaktiebolag skall när rörelsen påbörjas ha ett bundet
eget kapital som vid tidpunkten för beslutet om oktroj
motsvarar minst fem miljoner euro. I 5 kap. 4 § 3 lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag finns bestämmelser om vad som utgör bundet
eget kapital. Lag (1998:1500).

Ändring av bolagsordningen

5 § har upphävts genom lag (1999:222).

Teckning av aktier

6 § Om teckning av aktier innebär att någon som inte har
prövats enligt 3 § tredje stycket 2 eller fjärde stycket kommer
att ha ett kvalificerat innehav i bankaktiebolaget, får detta
inte bildas utan att prövning görs. Om personen inte anses
lämplig får bolaget inte bildas. Lag (1999:222).

Nedsättning av aktiekapitalet

7 § Finansinspektionen får medge att nedsättning av
aktiekapitalet får ske utan rättens tillstånd enligt 6 kap. 6 §
första stycket aktiebolagslagen (1975:1385), om
bankaktiebolaget samtidigt med nedsättningen vidtar åtgärder
som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess
aktiekapital minskar till följd av beslutet om nedsättning.
Lag (1998:1500).

8 § I stället för bestämmelserna i 6 kap. 6 § andra-fjärde
styckena aktiebolagslagen (1975:1385) skall bestämmelserna i
denna paragraf tillämpas.

Rättens tillstånd skall sökas senast två månader efter det att
nedsättningsbeslutet har registrerats. Till
ansökningshandlingen skall det fogas bevis om registreringen.

Rätten skall utan dröjsmål inhämta Finansinspektionens yttrande
om och i så fall i vilken utsträckning nedsättningen kan komma
att inverka på insättarnas rätt. Finner rätten med hänsyn till
yttrandets innehåll att nedsättningen inte bör verkställas
skall ansökningen genast avslås. I annat fall skall rätten
kalla bolagets borgenärer och förelägga dem som vill bestrida
ansökningen att senast en viss dag skriftligen anmäla detta hos
rätten. I föreläggandet skall det anges att den som inte har
gjort en sådan anmälan anses ha medgivit ansökningen. I
kallelsen skall ett kortfattat sammandrag av inspektionens
yttrande tas in. Rätten skall se till att kallelsen skyndsamt
kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Tillstånd skall meddelas, om ansökningen inte bestrids eller om
de borgenärer som bestrider den får full betalning eller
betryggande säkerhet för sina fordringar. Att en insättare
bestrider ansökningen utgör dock inte något hinder, om
inspektionens yttrande ger grund för att meddela tillstånd.
Lag (1998:1500).

Egen aktie som säkerhet

9 § Ett bankaktiebolag får ta emot egna aktier eller aktier i
sitt moderbolag som pant, om dessa aktier utgör en mindre del
av de aktier som lämnas som säkerhet för en kredit. Regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen
utfärdar närmare föreskrifter om vilka begränsningar som i
detta fall skall gälla. Lag (1998:1500).

Bolagets ledning

10 § Ett bankaktiebolag skall ha en styrelse med minst tre
ledamöter. Flertalet av ledamöterna skall vara personer som
inte är anställda i banken eller i företag som ingår i en
koncern där banken är moderbolag.Lag (1998:1500).

11 § I ett bankaktiebolag skall styrelsen utse en verkställande
direktör. Bolagets verkställande direktör får inte vara
ordförande i styrelsen. Lag (1998:1500).

12 § Rätten att teckna ett bankaktiebolags firma får utövas
endast av två eller flera personer i förening om inte annat
följer av bestämmelserna i 8 kap. 30 § aktiebolagslagen
(1975:1385) om verkställande direktörens firmateckningsrätt.
Ingen annan inskränkning får registreras. Lag (1998:1500).

13 § Bolagsstämmans ordförande skall innan styrelseval
förrättas i ett bankaktiebolag lämna uppgift till stämman om
vilka uppdrag den som valet gäller innehar i andra företag.
Lag (1998:1500).

Bolagsstämma

14 § Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt och insyn i
9 kap. 22 och 24 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) gäller att
upplysningar får lämnas endast om det kan göras utan nämnvärd
olägenhet för enskild.

Bestämmelserna i 9 kap. 23 § aktiebolagslagen skall tillämpas
också när styrelsen funnit att en upplysning som har begärts
enligt 9 kap. 22 § aktiebolagslagen inte kan lämnas till
aktieägare utan nämnvärd olägenhet för enskild. Lag (1998:1500).

Revision m.m.

15 § I ett bankaktiebolag skall minst en revisor som
bolagsstämman utsett vara auktoriserad revisor.

En revisor som förordnats av Finansinspektionen skall oavsett
bolagsstämmans anvisningar följa den instruktion som
inspektionen utfärdat för honom eller henne.

Om bolagsstämman inte har utsett en auktoriserad revisor är
bestämmel-serna om länsstyrelseförordnande i 10 kap. 24 och 26 §§
aktiebolagslagen (1975:1385) tillämpliga. Lag (1999:911).

16 § Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt i 10 kap. 41 §,
11 kap. 18 och 21 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) gäller att
upplysningar får lämnas endast om det kan göras utan nämnvärd
olägenhet för enskild. Lag (1998:1500).

17 § Om en revisor eller en särskild granskare vid fullgörandet
av sitt uppdrag i bankaktiebolaget får kännedom om förhållanden
som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som
reglerar bankers verksamhet,

2. kan påverka bankens fortsatta drift negativt, eller

3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen
eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt
10 kap. 30 eller 31 § aktiebolagslagen (1975:1385),

skall revisorn och den särskilde granskaren omgående rapportera
detta till Finansinspektionen.

Revisorn och den särskilde granskaren har en motsvarande
rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om
förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av
uppdrag i bankens moderföretag eller dotterföretag eller i ett
företag som har en likartad förbindelse med banken. Lag (1998:1500).

Låneförbudet m.m.

18 § I stället för bestämmelserna i 12 kap. 7-9 §§
aktiebolagslagen (1975:1385) gäller bestämmelserna i denna
paragraf och i 2 kap. 17 och 18 §§.

Ett bankaktiebolag får inte lämna lån i syfte att gäldenären
skall förvärva aktier i bolaget, om det sammanlagda beloppet av
sådana lån därefter skulle överstiga bolagets fria egna
kapital. Lag (1998:1500).

Likvidation

19 § Förutom i fall som anges i 13 kap. 11, 16, 20, 49 och
50 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) skall rätten förordna att ett
bankaktiebolag skall gå i likvidation om oktrojen har
återkallats. Lag (2001:968).

19 a § Vid tillämpningen av 13 kap. 10 § aktiebolagslagen
(1975:1385) skall vad som sägs i första stycket 2 om 8 kap. 3 §
första stycket och 16 § årsredovisningslagen (1995:1554) i
stället avse 8 kap. 5 och 8 §§ lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.
Lag (2001:968).

20 § Ansökan om likvidation enligt 19 § detta kapitel eller 13
kap. 10 eller 16 § aktiebolagslagen (1975:1385) kan också göras
av Finansinspektionen. Lag (2001:968).

20 a § Utöver vad som föreskrivs i 13 kap. 44 §
aktiebolagslagen (1975:1385) gäller att något beslut om att en
likvidation skall upphöra och bankaktiebolagets verksamhet
återupptas inte får fattas, om bolagets oktroj har återkallats.
Lag (2001:968).

Fusion

21 § Endast ett bankaktiebolag kan genom fusion överta ett
annat bankaktiebolags samtliga tillgångar och skulder.
Lag (1998:1500).

22 § Vid fusion med ett bankaktiebolag tillämpas inte 14 kap.
13-18 §§ aktiebolagslagen (1975:1385). I stället tillämpas 23-
25 §§ detta kapitel.Lag (1998:1500).

23 § När fusionsplanen har godkänts av bolagen, skall såväl
överlåtande som övertagande bolag ansöka om tillstånd att
verkställa planen. Frågor om sådant tillstånd prövas av
Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse
eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Vid fusion
genom kombination skall bolagen dessutom ansöka om oktroj och
stadfästelse av bolagsordningen för det övertagande bolaget
enligt 3 §.

Ansökan skall ges in inom en månad efter det att fusionsplanen
har godkänts i samtliga bolag och senast två år efter det att
fusionsplanen kungjorts enligt 18 kap. 2 § aktiebolagslagen
(1975:1385).

Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om
ansökningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut
som meddelats med anledning av sådana ansökningar. Lag (2000:818).

24 § Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att
verkställa en fusionsplan skall prövas att bolagens borgenärer
tillförsäkras en betryggande säkerhet, om ett sådant skydd
behövs med hänsyn till de fusionerande bolagens ekonomiska
förhållanden och om borgenärerna inte redan har en sådan
säkerhet. Lag (1999:222).

25 § En ansökan enligt 23 § skall avslås om

1. fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20)
eller rättsakter, avtal eller andra beslut som följer av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller om en sådan
prövning av fusionen pågår,

2. det, vid kombination, inte av fusionsplanen framgår att de
överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde för det
övertagande bolaget uppgår till minst aktiekapitalet i detta,
eller

3. bolagens borgenärer inte tillförsäkrats en sådan betryggande
säkerhet som avses i 24 § eller de fusionerande bolagens
ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att fusionen inte
kan anses förenlig med insättares eller andra fordringsägares
intressen.

Om ansökan inte kan bifallas på grund av att prövning pågår
enligt första stycket 1 och prövningen kan antas ta kort tid,
får dock tillståndsfrågan förklaras vilande under högst sex
månader. Lag (1999:222).

26 § Anmälan enligt 14 kap. 19 § aktiebolagslagen (1975:1385)
skall göras inom två månader från det att tillstånd har
meddelats. Lag (1999:222).

27 § Fusion genom absorption av ett helägt dotterbolag får ske
utan hinder av att det i dotterbolaget finns egendom som
bankaktiebolaget inte får förvärva enligt denna lag. Sådan
egendom måste avyttras senast ett år från registreringen. Om
det finns särskilda skäl kan Finansinspektionen förlänga denna
frist. Lag (1998:1500).

28 § Vid absorption av ett helägt dotterbolag tillämpas inte
14 kap. 26 och 27 §§ aktiebolagslagen (1975:1385). I stället
gäller vad som sägs i denna paragraf.

Tidigast en och senast två månader efter det att fusionsplanens
registrering har kungjorts skall moderbolaget ansöka om
tillstånd att verkställa planen. Frågor om sådant tillstånd
prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell
betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen.

I fråga om ett sådant ärende gäller bestämmelserna i 24-25 §§ i
tillämpliga delar. Vad som sägs om överlåtande bolag skall avse
dotterbolag och vad som sägs om övertagande bolag skall avse
moderbolag. Lag (1999:222).

Firma

29 § Ett bankaktiebolags firma skall innehålla ordet bank.
Lag (1998:1500).

30 § Ett bankaktiebolag som har övertagit en sparbanks rörelse
vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) får,
efter tillstånd av Finansinspektionen, använda ordet sparbank i
sin firma. Detsamma gäller ett bankaktiebolag som senare har
övertagit en sådan rörelse. Lag (1998:1500).

Övergångsbestämmelser

1987:617

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1987:621)
om införande av ny banklagstiftning.

1991:1018

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

4. För banker som inte har fått tillstånd enligt 1 kap. 3 § 5 lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse gäller föreskrifterna i 2 kap. 7 §
första och andra styckena till utgången av år 1992 eller, om ansökan
om sådant tillstånd då har getts in, till dess att ansökan har
prövats slutligt.

5. Föreskrifterna i 2 kap. 7 § tredje stycket gäller fortfarande för
banker som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt
fondkommissionslagen (1979:748).

1992:1613

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. I fråga om banker som beviljats oktroj före lagens ikraftträdande
gäller vid tillämpning av 2 kap. 9 § andra stycket och 7 kap. 16 §
första stycket 6

a) att kapitalbasen för ett bankaktiebolag inte får understiga ett
belopp som vid tidpunkten för ikraftträdandet motsvarar fem miljoner
ecu,

b) att kapitalbasen för en sparbank inte får understiga ett belopp
som vid tidpunkten för ikraftträdandet motsvarar en miljon ecu,

c) att kapitalbasen för en föreningsbank jämte anslutna lokala
föreningsbanker inte får understiga ett belopp som vid tidpunkten för
ikraftträdandet motsvarar fem miljoner ecu.

3. En sparbank som beviljats oktroj före lagens ikraftträdande får,
under de förutsättningar som anges i denna punkt, fortsätta att driva
bankrörelse, även om sparbankens kapitalbas vid ikraftträdandet
uppgår till lägre belopp än motsvarande en miljon ecu. I sådant fall
gäller vid tillämpning av 2 kap. 9 § andra stycket och 7 kap. 16 §
första stycket 6 att sparbankens kapitalbas inte efter lagens
ikraftträdande får understiga det högsta belopp som kapitalbasen
uppnått efter den 2 maj 1992. När kapitalbasen uppnått ett belopp som
vid tidpunkten för ikraftträdandet motsvarat en miljon ecu gäller
bestämmelserna i punkt 2.

1992:1634

Regeringen föreskriver att lagen (1992:1613) om ändring i
bankrörelselagen (1987:617) skall träda i kraft den 1 januari 1993
såvitt avser 1 kap. 11 §, 2 kap. 1, 2 och 3 a §§, 4 kap. 4 §, 6 kap.
2 § samt 8 kap. 8 §.

1993:1646

Enligt denna förordning träder lag (1993:1613) om ändring i
bankrörelselagen (1987:617) i kraft den 1 januari 1994, i de delar
som inte tidigare trätt i kraft.

1994:1445

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Är föräldrar förmyndare, får de utan överförmyndarens tillstånd
ta ut medel som de förvaltar enligt föräldrabalken och som har satts
in före ikraftträdandet, om medlen inte omfattas av särskild
överförmyndarkontroll enligt de nya bestämmelserna i föräldrabalken.
Vad som nu har sagts gäller dock inte, om överförmyndaren enligt 13
kap. 19 § föräldrabalken i dess lydelse från och med den 1 juli 1995
har förordnat om inskränkning i uttagsrätten.

3. Har en förmyndare, god man eller förvaltare före ikraftträdandet
satt in medel med förbehåll enligt 15 kap. 9 § andra stycket
föräldrabalken, skall förbehållet jämställas med förbehåll enligt 14
kap. 8 § föräldrabalken i dess lydelse från och med den 1 juli 1995.

1994:1939

Denna lag träder i kraft såvitt gäller 6 kap. 6 § den 1 juli 1995 och i
övrigt den 1 januari 1995.

I övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1940) om ändring i
bankaktiebolagslagen (1987:618) finns vissa övergångsbestämmelser som
avser tillämpningen av denna lag.

1995:66

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1995:1572

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Beträffande 3 kap. 11 § och 5 kap. 1 och 3 §§ gäller i fråga om
förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har inletts före
ikraftträdandet äldre bestämmelser.

3. Ett företag som den 1 januari 1996 bedrev
inlåningsverksamhet som inte fordrade tillstånd enligt äldre
lag får fortsätta med verksamheten längst till och med den 30
juni 2004. Lag (2003:833).

1997:532

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande avseende förhållanden som
hänför sig till tiden före den 1 januari 1998 i fråga om punkt
1 och till tiden före den 1 februari 1998 i fråga om punkt 2.

1998:1500

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 då
bankaktiebolagslagen (1987:618) skall upphöra att gälla.

2. De oktrojer och stadfästelser av bolagsordningar som gäller
vid denna lags ikraftträdande skall fortsätta att gälla.

3. En ansökan om oktroj som har kommit in till
Finansinspektionen före lagens ikraftträdande handläggs enligt
äldre bestämmelser.

4. Vid registrering och verkställande av bolagsstämmobeslut som
fattats före denna lags ikraftträdande gäller äldre
bestämmelser. Detsamma gäller beslut som styrelsen har fattat
före ikraftträdandet.

5. Om en bolagsordning efter lagens ikraftträdande strider mot
någon bestämmelse i aktiebolagslagen (1975:1385) eller
bankrörelselagen (1987:617) skall styrelsen till den första
ordinarie bolagsstämman lägga fram förslag om sådan ändring av
bolagsordningen att den stämmer överens med bestämmelsen.

6. Likvidation som har beslutats före lagens ikraftträdande
handläggs enligt äldre bestämmelser.

7. Bestämmelsen i 9 kap. 25 § denna lag tillämpas också om en
fusion förbjudits eller prövning pågår enligt lagen (1992:1317)
om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

8. Vad som sägs i 9 kap. 30 § denna lag äger motsvarande
tillämpning om ett bankaktiebolag har övertagit en
föreningsbanks rörelse vid ombildning enligt 11 kap.
föreningsbankslagen (1987:620).

1999:159

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.

2. Beträffande det nya andra stycket i 1 kap. 4 § och
beträffande det nya andra stycket i 7 kap. 18 § gäller såvitt
avser ansökningar som vid utgången av april månad 1999 har
kommit in till regeringen eller, i förekommande fall,
Finansinspektionen att frågan, huruvida det är regeringen eller
Finansinspektionen som skall pröva ansökningen, skall avgöras
enligt äldre bestämmelser.

3. Beträffande det nya andra stycket i 1 kap. 4 § och
beträffande det nya andra stycket i 7 kap. 18 § gäller såvitt
avser beslut som har meddelats före ikraftträdandet att de
skall överklagas enligt äldre bestämmelser. Detsamma gäller
beslut i ärenden efter sådan ansökan som avses under 2.

1999:222

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.

2. Beträffande ansökningar som vid utgången av april månad 1999
har kommit in till regeringen eller, i förekommande fall,
Finansinspektionen skall frågan, huruvida det är regeringen
eller Finansinspektionen som skall pröva ansökningen, avgöras
enligt äldre bestämmelser.

3. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet skall
överklagas enligt äldre bestämmelser. Detsamma gäller beslut i
ärenden efter sådan ansökan som avses under 2.

1999:911

1. Denna lag träder i kraft i fråga om den ändrade
övergångsbestämmelsen den 31 december 1999 och i övrigt den 1
januari 2000.

2. Om en banks stadgar vid lagens ikraftträdande strider mot
någon bestämmelse i denna lag, skall styrelsen till den första
ordinarie stämman därefter lägga fram förslag om sådan ändring
av stadgarna att dessa stämmer överens med bestämmelsen.

3. Den som är revisor i en sparbank eller i en medlemsbank när
denna lag träder i kraft och som inte är auktoriserad eller
godkänd revisor får trots bestämmelsen i 3 kap. 3 § andra
stycket fortsätta som revisor till utgången av den första
ordinarie stämma som hålls efter ikraftträdandet.

4. Intill utgången av år 2000 får en auktoriserad eller godkänd
revisor trots bestämmelserna i 3 kap. 1 § andra stycket utses
för en kortare mandattid än fyra år.

Om ett revisorsuppdrag som har getts före lagens ikraftträdande
gäller för viss tid, består det till utgången av mandattiden.
Om uppdraget gäller tills vidare, består det till utgången av
den första ordinarie stämma som hålls efter utgången av år
2000.

5. Beträffande tiden för väckande av talan om anspråk på
skadestånd till banken enligt 5 kap. 1 och 2 §§ gäller äldre
bestämmelser, om anspråket har uppkommit före lagens
ikraftträdande.

2000:375

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla för ekonomiska
föreningar som senast den 13 april 2000 har registrerats enligt
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Föreningar som har
registrerats efter den dagen men före ikraftträdandet får till
utgången av augusti 2000 fortsätta att bedriva
inlåningsverksamhet med stöd av 1 kap. 2 b § i dess äldre
lydelse.

2000:818

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2. Registreringsärenden, som har kommit in till
Finansinspektionen men i vilka inspektionen inte har fattat
beslut före ikraftträdandet, skall överlämnas till Patent- och
registreringsverket för fortsatt handläggning.

2004:54

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

2. Vad som sägs i 2 kap. 2 § om investeringsfonder skall också
gälla sådana värdepappersfonder som förvaltas av fondbolag
eller annan fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47)
om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver
verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.