Sparbankslag (1987:619)

SFS nr
1987:619
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1987-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:972

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om hur en sparbank bildas
och om dess organisation m.m. Bestämmelser om tillstånd att
driva bankrörelse, den rörelse som en sparbank får driva samt
andra för bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker
gemensamma bestämmelser finns i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse.

En sparbank har till ändamål att, utan rätt för dess stiftare
eller andra att få del av den vinst som kan uppkomma i
rörelsen, främja sparsamhet genom att driva bankverksamhet i
enlighet med de bestämmelser som meddelas i denna lag och lagen
om bank- och finansieringsrörelse. En sparbanks rörelse skall
avse främst ett visst verksamhetsområde. Lag (2004:304).

2 § En sparbank är moderföretag och en annan juridisk person är
dotterföretag, om sparbanken

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller
andelar i den juridiska personen,

2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund
av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av
rösterna för samtliga aktier eller andelar,

3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt
att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse
eller motsvarande ledningsorgan, eller

4. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt
att ensam utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av
avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess
bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföretaget, om
ett annat dotterföretag till moderföretaget eller moderföretaget
tillsammans med ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra
dotterföretag tillsammans

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller
andelar i den juridiska personen,

2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund
av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av
rösterna för samtliga aktier eller andelar, eller

3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt
att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse
eller motsvarande ledningsorgan.

Om ett dotterföretag äger aktier eller andelar i en juridisk person
och på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av
föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförliga
stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den
juridiska personen, är även denna dotterföretag till moderföretaget.

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.
Lag (1995:1562).

3 § I de fall som avses i 2 § första stycket 1-3 och andra stycket
skall sådana rättigheter som tillkommer någon som handlar i eget namn
men för en annan fysisk eller juridisk persons räkning anses
tillkomma den personen.

Vid bestämmandet av antalet röster i ett dotterföretag beaktas inte
de aktier eller andelar i dotterföretaget som innehas av företaget
självt eller av dess dotterföretag. Detsamma gäller aktier eller
andelar som innehas av den som handlar i eget namn men för
dotterföretagets eller dess dotterföretags räkning. Lag (1995:1562).

4 § En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får,
om något annat inte anges, undertecknas med avancerad
elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade
elektroniska signaturer. Lag (2007:1460).

2 kap. Bildande av sparbank

1 § En sparbank ska bildas av minst tjugo stiftare.

Stiftarna ska vara fysiska personer. Den som är underårig
eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken får inte vara stiftare. Att detsamma gäller
den som har näringsförbud följer av 11 § lagen (2014:836) om
näringsförbud.

Detta kapitel gäller om inte annat följer av bestämmelserna
om fusion i 7 kap. 2 §. Lag (2014:839).

2 § Stiftarna anger villkoren för sparbankens bildande. När en
sparbank bildas skall till en grundfond avsättas ett belopp,
vars storlek skall bestämmas med hänsyn till omfattningen och
beskaffenheten av den planerade rörelsen. Grundfonden skall
betalas med pengar. Lag (2004:304).

3 § Stiftarna skall upprätta ett reglemente som skall
godkännas. Bestämmelser om ansökan om tillstånd att driva
bankrörelse och om godkännande av reglementet finns i 3 kap.
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
Lag (2004:304).

4 § Har upphävts genom lag (1999:223).

5 § Reglementet skall ange

1. sparbankens firma,

2. sparbankens verksamhetsområde,

3. den ort i Sverige där styrelsen skall ha sitt säte,

4. de rörelsegrenar som sparbanken avser att driva,

5. grundfondens belopp samt huruvida hela grundfonden eller del
av denna skall betalas tillbaka med eller utan ränta,

6. antalet huvudmän,

7. den kommunala valkorporation som skall förrätta val av
huvudmän och, där sådant val skall förrättas av flera
korporationer, fördelningen av antalet mandat dem emellan, samt
ordningen för att åstadkomma en successiv förnyelse av
huvudmannakåren och det närmare förfarandet i övrigt vid
huvudmannavalen,

8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter
och revisorer samt eventuella ersättare, som skall utses av
sparbanksstämman, samt tiden för deras uppdrag,

9. sättet att sammankalla sparbanksstämman, samt

10. vilka ärenden som skall förekomma på den ordinarie stämman.

Om banken skall ha euro som redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 §
bokföringslagen (1999:1078), skall detta anges i reglementet.
I så fall skall det i reglementet också anges att grundfondens
belopp skall vara bestämt i euro. Lag (2000:39).

6 § Sedan tillstånd att driva bankrörelse har beviljats, skall
stiftarna för teckning av bidrag till grundfonden lägga fram en
av dem upprättad och underskriven, dagtecknad teckningslista. På
teckningslistan skall anges om fonden eller del av denna skall
betalas tillbaka med eller utan ränta jämlikt förbehåll i
reglementet. Skall ränta utgå, skall anges den räntefot, efter
vilken räntan skall beräknas. Räntefoten får dock inte sättas
högre än den som framgår av 5 § räntelagen (1975:635). Till
teckningslistan skall fogas avskrifter av tillståndsbeslutet och
reglementet.

Bidragsteckning, som inte sker på teckningslistan, är inte
bindande. Tecknas bidrag med andra villkor än som sägs i
teckningslistan, är teckningen ogiltig. Lag (2004:304).

7 § Stiftarna eller annan får inte ta emot ersättning av sparbanken för
andra kostnader för sparbankens bildande än sådana som varit
uppenbarligen nödvändiga för bildandet. De får inte heller förbehålla
sig eller någon annan särskilda förmåner eller rättigheter.

8 § När samtliga huvudmän har utsetts på det sätt som föreskrivs i 4
kap. 3 § och hela det i reglementet fastställda grundfondsbeloppet
har blivit tecknat, skall stiftarna kalla huvudmännen till en
konstituerande stämma enligt föreskrifterna i reglementet om
kallelse till sparbanksstämma.

Teckningslistan, tillståndsbeslutet och reglementet skall genom
stiftarnas försorg hållas tillgängliga för huvudmännen under
minst en vecka före stämman på den plats som har angivits i
kallelsen. Lag (2004:304).

9 § Beslutet om sparbankens bildande fattas på den konstituerande
stämman.

På den konstituerande stämman skall stiftarna lägga fram
teckningslistan, tillståndsbeslutet och reglementet. Stiftarna
skall vidare lämna uppgift om storleken av det tecknade
grundfondsbeloppet samt om de belopp som redan betalts in. Dessa
uppgifter skall föras in i protokollet. Lag (2004:304).

10 § Om det vid den konstituerande stämman inte visas att belopp som
svarar mot grundfonden har tecknats, har frågan om sparbankens bildande
fallit.

Om minst två tredjedelar av huvudmännen biträder beslutet att bilda
sparbanken, är denna bildad. I annat fall har frågan om sparbankens
bildande fallit.

När sparbanken är bildad skall på den konstituerande stämman styrelse
och revisorer väljas.

I fråga om den konstituerande stämman gäller i övrigt i tillämpliga
delar föreskrifterna om sparbanksstämma i denna lag och reglementet.

11 § En sparbank skall anmälas för registrering senast sex
månader efter det att tillstånd att driva bankrörelse har
beviljats.

För registrering krävs att hela det belopp, vartill grundfonden
enligt reglementet skall uppgå, har inbetalts, samt att
sparbanken har så stort startkapital som föreskrivs i 3 kap.
6 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Detta
skall styrkas genom ett skriftligt intyg från en auktoriserad
revisor.

Frågan om sparbankens bildande har fallit, om anmälan för
sparbankens registrering inte skett inom den tid som anges i
första stycket eller om registreringsmyndigheten genom beslut
som har vunnit laga kraft har avskrivit en sådan anmälan eller
vägrat registrering av sparbanken. I sådant fall svarar
styrelseledamöterna solidariskt för återbetalningen av de
belopp som har betalts till grundfonden jämte uppkommen
avkastning, med avdrag för kostnader på grund av åtgärder
enligt 13 § första stycket tredje meningen. Lag (2004:304).

12 § Innan styrelsen och revisorerna har valts, kan bidrag till
grundfonden betalas endast genom insättning på sådan räkning som
stiftarna för detta ändamål har öppnat hos en svensk bank.

Det på räkningen insatta beloppet får lyftas för sparbanken när
styrelsen och revisorerna har valts. Har frågan om sparbankens bildande
fallit eller är teckningen av annan orsak inte bindande, skall det
insatta beloppet betalas tillbaka med ränta till bidragstecknarna.

13 § Innan en sparbank har registrerats, kan den inte förvärva
rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Den kan inte heller föra
talan inför domstolar eller andra myndigheter. Styrelsen kan dock föra
talan i mål rörande bildandet av sparbanken och i övrigt vidta åtgärder
för att erhålla de tecknade bidragen till grundfonden.

Om en förpliktelse uppkommer genom en åtgärd på sparbankens vägnar före
registreringen, svarar de som har beslutat eller deltagit i åtgärden
solidariskt för förpliktelsen. Vid registreringen övergår ansvaret på
sparbanken, om förpliktelsen följer av reglementet eller teckningslistan
eller har tillkommit efter det att sparbanken har bildats.

Har före registreringen ett avtal för sparbanken slutits med en
medkontrahent som visste att sparbanken var oregistrerad kan denne,
såvida inte annat följer av avtalet, frånträda detta endast om frågan om
sparbankens bildande har fallit enligt 11 § tredje stycket. Om
medkontrahenten inte visste att sparbanken var oregistrerad, kan han
frånträda avtalet innan sparbanken har registrerats.

14 § Den nybildade sparbanken skall genom kungörelse i Post- och Inrikes
Tidningar tillkännage när den börjar sin rörelse. Sparbanken skall till
Finansinspektionen anmäla dagen då kungörande har skett. Lag
(1992:1614).

3 kap. Sparbankens ledning

1 § En sparbank skall ha en styrelse med minst fem ledamöter.
Styrelsen skall förvalta sparbankens angelägenheter i enlighet
med vad som föreskrivs i denna lag och lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse.

Styrelsen väljs av sparbanksstämman. Särskilda bestämmelser om
att styrelseledamot kan utses av annan än stämman finns i 4 §.

En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i
reglementet. Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra
räkenskapsår och skall bestämmas så att uppdraget upphör vid
slutet av den ordinarie sparbanksstämma på vilken styrelseval
förrättas.

Vad som sägs i denna lag och lagen om bank- och
finansieringsrörelse om styrelseledamöterskall i tillämpliga
delar gälla även ersättare.

Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.
Lag (2004:304).

2 § Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller
den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång skall göras hos
styrelsen och, om en ledamot som inte är vald på sparbanksstämman vill
avgå, hos den som har tillsatt honom.

Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 3 §
uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon
ersättare, som kan inträda i hans ställe, skall övriga styrelseledamöter
vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den
återstående mandattiden. Sådana åtgärder behöver dock inte vidtas, om
den förutvarande ledamoten var arbetstagarrepresentant som avses i lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Skall
ledamoten väljas på sparbanksstämma, kan valet anstå till den nästa
ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas, om styrelsen är
beslutför med kvarstående ledamöter och ersättare och deras antal inte
understiger fem. Lag (1991:1681).

3 § Styrelseledamöterna ska vara bosatta inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, om inte något annat tillåts i
särskilda fall. Frågor om sådant tillstånd prövas av
Finansinspektionen. Den som är underårig eller i konkurs
eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma gäller den som
har näringsförbud följer av 11 § lagen (2014:836) om
näringsförbud.

Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal
vara anställd i sparbanken. Vid denna beräkning ska hänsyn
inte tas till arbetstagarrepresentanter som har utsetts
enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda. Lag (2014:839).

3 a § Den som har varit revisor i en sparbank, vars
överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en
reglerad marknad, får inte vara styrelseledamot,
verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare
i banken, om inte minst två år har förflutit sedan han eller
hon lämnade revisionsuppdraget.

Första stycket gäller även den som har varit huvudansvarig
för revisionen enligt 17 § revisorslagen (2001:883).
Lag (2009:570).

4 § Styrelsen skall utse en eller, om det behövs, flera verkställande
direktörer att under styrelsens inseende leda verksamheten i sparbanken.
Styrelsen får även utse ställföreträdare för verkställande direktör.
Finansinspektionen får medge att verkställande direktör inte utses.

Om någon annan än styrelseledamot utses till verkställande direktör,
skall han ingå som ledamot i styrelsen. Om någon annan än
styrelseledamot eller ersättare utses till ställföreträdare för
verkställande direktör, skall han ingå som ersättare i styrelsen.

Vad som sägs i denna lag om verkställande direktör skall i tillämpliga
delar gälla också för ställföreträdare för verkställande direktör. Lag
(1992:1614).

4 a § I en sparbank, vars överlåtbara värdepapper är upptagna
till handel på en reglerad marknad, ska styrelsen ha ett
revisionsutskott. Utskottets ledamöter får inte vara
anställda av banken. Minst en ledamot ska vara oberoende och
ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Banken får besluta att styrelsen inte ska ha något
revisionsutskott, förutsatt att styrelsen

1. fullgör de uppgifter som anges i 4 b §, och

2. uppfyller det krav som anges i första stycket tredje meningen.
Lag (2009:570).

4 b § Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar
styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt,

1. övervaka bankens finansiella rapportering,

2. med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka
effektiviteten i bankens interna kontroll, internrevision och
riskhantering,

3. hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och
koncernredovisningen,

4. granska och övervaka revisorns opartiskhet och
självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn
tillhandahåller banken andra tjänster än revisionstjänster,
och

5. biträda vid upprättandet av förslag till sparbanksstämmans
beslut om revisorsval. Lag (2009:570).

5 § Styrelseledamot skall, när han tillträder sitt uppdrag, för
införing i aktiebok anmäla sitt innehav av aktier i aktiebolag
inom samma koncern som sparbanken, om det inte har skett
dessförinnan. Förändringar i aktieinnehavet skall anmälas inom
en månad.

Första stycket gäller inte, om anmälningsskyldighet föreligger
enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa
innehav av finansiella instrument. Lag (2000:1091).

6 § Styrelsen får, med den inskränkning som följer av 7 §, uppdra åt
verkställande direktör eller någon annan att ensam eller tillsammans med
annan vidta sådana åtgärder som annars ankommer på styrelsens egen
prövning. En person som har fått ett sådant uppdrag kallas delegat.

Delegation enligt första stycket får även ske till särskilda
ledningsorgan för visst område (regionstyrelse) eller för ett eller
flera bankkontor (kontorsstyrelse).

Styrelsen skall i en instruktion meddela föreskrifter om de befogenheter
som skall tillkomma verkställande direktör och andra delegater.
Instruktionen skall fastställas för ett år i sänder. Avser uppdraget att
bevilja kredit, skall grunderna för kreditgivningen fastställas. Har
flera verkställande direktörer utsetts, skall instruktionen ange hur
ledningen av sparbankens verksamhet skall fördelas mellan dem. Styrelsen
skall så snart det kan ske sända en avskrift av instruktionen till
Finansinspektionen samt, när ändringar vidtagits i instruktionen,
underrätta inspektionen om detta.

Uppdrag som avses i första stycket kan när som helst återkallas eller
inskränkas. Även om styrelsen har lämnat delegatuppdrag får styrelsen
själv avgöra ärenden av varje slag. Lag (1992:1614)

7 § Styrelsen får inte uppdra åt en enskild styrelseledamot
eller annan att avgöra ärenden som är av principiell
beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

Styrelsen får inte i något fall uppdra åt en enskild
styrelseledamot eller annan att bevilja kredit till fysisk
eller juridisk person som omfattas av bestämmelserna i 8 kap.
5 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse.

Utan hinder av andra stycket får styrelsen uppdra åt annan att
inom fastställda gränser bevilja kredit i och för en rörelse
som drivs av låntagaren.

Styrelsen får bara i enlighet med de föreskrifter som
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen utfärdar uppdra åt enskild styrelseledamot
eller annan att ensam eller i förening med annan bevilja kredit
till andra anställda och delegater än sådana som avses i andra
stycket och till fysiska eller juridiska personer, vilka står i
ett sådant förhållande till dem som anges i 8 kap. 5 § första
stycket 5 och 6 lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Bestämmelserna i denna paragraf om kredit gäller även
garantiförbindelse som sparbanken åtar sig. Lag (2004:304).

8 § Verkställande direktör eller annan delegat som är anställd i
sparbanken får inte vara styrelseledamot i sådana företag vars
huvudsakliga verksamhet består i att förvalta eller driva handel med
aktier eller som driver emissionsrörelse. I andra företag får de vara
styrelseledamöter, om sparbankens styrelse i varje särskilt fall ger
sitt tillstånd. Den som tillståndet avser får inte delta i styrelsens
beslut i frågan.

Första stycket gäller inte för sådant företag som ingår i samma koncern
som banken. Lag (1991:997).

8 a § Bestämmelserna om ett bankaktiebolags ledning i 10 kap.
8 a–8 c §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
ska tillämpas även på en sparbank och dess ledning, om inte
annat följer av denna lag. Lag (2014:972).

9 § Om en sparbank har blivit moderföretag, skall styrelsen meddela
detta till dotterföretagets ledning. Dotterföretagets ledning skall
lämna styrelsen för moderföretaget de upplysningar som behövs för att
bedöma koncernens ställning och resultatet av koncernens verksamhet.

10 § Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Styrelsen
skall välja ordförande om inte annat föreskrivs i reglementet eller
beslutas av sparbanksstämman. Styrelsen får även utse vice ordförande.
Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Verkställande direktör eller annan anställd i banken får inte vara
ordförande eller vice ordförande.

11 § Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På
begäran av en styrelseledamot skall styrelsen sammankallas.

Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som undertecknas
eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till
det. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till
protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på
betryggande sätt.

12 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet
styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i reglementet är
närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt
möjligt samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets
behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra
ärendet. Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en
ersättare, som skall träda in i hans ställe, skall ersättaren ges
tillfälle till det. Suppleant för arbetstagarledamot, som har utsetts
enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda, skall dock alltid få underlag och ges tillfälle att
delta i ärendets behandling på samma sätt som en styrelseledamot.

Om inte reglementet föreskriver särskild röstmajoritet, gäller som
styrelsens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande
röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är
styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra
mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat
föreskrivs i reglementet.

Handlingar som enligt denna lag eller lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse skall undertecknas av styrelsen skall
skrivas under av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter.
Lag (2004:304).

13 § En styrelseledamot eller en delegat får inte handlägga frågor om
avtal mellan honom och sparbanken. Han får inte heller handlägga frågor
om avtal mellan sparbanken och tredje man, om han i frågan har ett
väsentligt intresse som kan strida mot sparbankens. Han får inte heller
delta i beslut om avtal mellan sparbanken och tredje man, som han ensam
eller tillsammans med annan får företräda. Med avtal jämställs rättegång
eller annan talan.

13 a § Sparbanksstämman skall besluta om arvode och annan
ersättning för styrelseuppdrag till var och en av
styrelseledamöterna. Lag (2006:564).

14 § Styrelsen företräder sparbanken och tecknar dess firma.

Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot eller annan att företräda
sparbanken och teckna dess firma, om inte ett förbud mot sådant
bemyndigande har tagits in i reglementet. I fråga om den som inte är
styrelseledamot gäller vad som sägs i 3 § första stycket och 13 § om
styrelseledamot.

Rätten att teckna sparbankens firma får utövas endast av två eller flera
personer i förening. Ingen annan inskränkning får registreras.

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i andra
stycket.

Om sparbanken inte har någon här i landet bosatt behörig
ställföreträdare, skall styrelsen bemyndiga en i Sverige bosatt person
att på bankens vägnar ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får
inte lämnas till någon som är underårig eller har förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken. Lag (1992:1614).

15 § Styrelsen eller annan ställföreträdare för sparbanken får inte
följa sådana föreskrifter av sparbanksstämman eller annat
sparbanksorgan som inte är gällande därför att de står i strid med
denna lag, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag eller reglementet. Lag (2004:304).

16 § Har en ställföreträdare överskridit sin befogenhet när han företog
en rättshandling för sparbanken, gäller inte rättshandlingen mot
sparbanken, om den mot vilken rättshandlingen företogs insåg eller borde
ha insett att befogenheten överskreds.

17 § För registrering skall sparbanken anmäla vem som har utsetts till
styrelseledamot, ersättare, firmatecknare och vem som enligt 14 § har
bemyndigats att på bankens vägnar ta emot delgivning samt deras
postadress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum. Om en
ledamot eller ersättare har utsetts enligt lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda, skall detta anges. För
registrering skall sparbanken även anmäla av vilka och hur bankens firma
tecknas.

Anmälan görs första gången när sparbanken enligt 2 kap. 11 § anmäls för
registrering och därefter genast efter det att ändring har inträffat i
ett förhållande som har anmälts eller skall anmälas för registrering
enligt första stycket. Rätt att göra anmälan tillkommer även den som
anmälningen gäller.

Om sparbankens postadress ändras, skall sparbanken genast anmäla det för
registrering. Lag (1992:1614).

4 kap. Sparbanksstämma

1 § I en sparbank skall som representanter för insättarna finnas minst
tjugo huvudmän för övervakning av sparbankens förvaltning och med
uppgifter i övrigt enligt denna lag.

2 § En huvudman får inte vara

1. underårig eller i konkurs,

2. bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om
inte Finansinspektionen på grund av särskilda förhållanden
medger det,

3. anställd i sparbanken, om inte reglementet uttryckligen
medger detta, eller

4. huvudman, styrelseledamot eller anställd i annan sparbank.

En huvudman får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken.

En huvudman, som utses av kommunfullmäktige eller
landstingsfullmäktige enligt 3 §, får inte heller vara
anställd eller styrelseledamot i något annat bankaktiebolag än
Swedbank AB (publ) eller i en medlemsbank. Lag (2011:456).

3 § Av antalet huvudmän skall hälften, i enlighet med närmare
föreskrifter i reglementet, väljas av kommunfullmäktige eller
landstingsfullmäktige inom sparbankens verksamhetsområde.
Återstoden utses av huvudmännen själva bland insättarna i
sparbanken. Kravet på att dessa huvudmän skall vara insättare
gäller dock inte vid huvudmannaval i samband med sparbankens
bildande. En huvudman som står i tur att avgå får inte delta i
valet för besättande av hans egen plats.

Skall flera korporationer förrätta val av huvudmän skall, om
inte särskilda skäl föranleder till något annat, fördelningen
av antalet mandat mellan dem ske efter det invånarantal som de
företräder.

Bestämmelserna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt
skall tilllämpas också på kommunfullmäktiges och
landstingsfullmäktiges val av huvudmän. Lag (2004:304).

4 § Huvudmännen skall utses för fyra år. Vid det första
huvudmannavalet skall mandattiderna dock sättas kortare i den
mån det behövs för att åstadkomma successiva nyval.

Upphör huvudmans uppdrag i förtid eller uppkommer för honom
hinder enligt 2 § att vara huvudman, skall sparbankens styrelse
se till att fyllnadsval för den återstående mandattiden
anställs så snart det kan ske. Lag (1998:716).

5 § De ärenden vilka enligt denna lag eller andra författningar eller
reglementet tillhör huvudmännens prövning handläggs på sparbanksstämman.

Sparbanksstämman skall hållas inom verksamhetsområdet, om inte
utomordentliga omständigheter föranleder något annat.

6 § Ordinarie sparbanksstämma skall hållas inom fem månader efter
utgången av varje räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styrelsen lägga
fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i en sparbank som
är moderföretag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Vid stämman skall beslut fattas

1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
moderföretag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,

3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, samt

4. i andra ärenden som ankommer på huvudmännen enligt denna lag,
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller reglementet.

Om stämman skjuter upp ett beslut i en fråga som avses i andra stycket
1-3 till en fortsatt stämma, skall denna hållas minst en och högst två
månader därefter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet.
Lag (2004:304).

7 § Extra sparbanksstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till
detta. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål
skriftligen begärs av flertalet av revisorerna eller en tiondel av
samtliga huvudmän. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den
dag då begäran kom in till sparbanken.

8 § En huvudman har rätt att få ett ärende behandlat vid en
sparbanksstämma, om han skriftligen framställer ett yrkande om detta hos
styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

9 § Styrelsen kallar till sparbanksstämma. Kallelse får utfärdas
tidigast fyra veckor före stämman. Om inte reglementet föreskriver
längre tid, skall kallelsen utfärdas senast två veckor före stämman.
Skjuts en stämma upp till en dag som infaller senare än fyra veckor
efter det att stämman har inletts, skall kallelse utfärdas till den
fortsatta stämman. Om det enligt denna lag eller reglementet krävs för
att ett sparbanksstämmobeslut skall bli giltigt att det fattas på två
stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den
första stämman har hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket
beslut den första stämman har fattat.

Kallelse skall ske enligt reglementet. Skriftlig kallelse skall dock
alltid sändas till varje huvudman.

I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på
stämman. Skall stämman behandla ett ärende om överlåtelse av sparbankens
rörelse eller om dess fusion med annan sparbank eller om sparbankens
försättande i likvidation eller om ombildning enligt 8 kap., skall
förslaget och grunden för detta anges i kallelsen. Om ett ärende avser
en ändring i reglementet, skall det huvudsakliga innehållet i förslaget
till ändringen anges i kallelsen.

Senast en vecka före den stämma som avses i 6 § skall
redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen samt, i sparbank som
är moderföretag, koncernredovisningshandlingarna och
koncernrevisionsberättelsen eller avskrifter av dessa sändas till
huvudmännen. Lag (1991:371).

10 § Om bestämmelser i denna lag,lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse eller reglementet rörande kallelse till
sparbanksstämma eller tillhandahållande av handlingar har
åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan
samtycke av alla huvudmän som berörs av felet. Stämman får dock
även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits
upp i kallelsen, om ärendet enligt reglementet skall förekomma på
stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall
avgöras. Den får också besluta att extra sparbanksstämma skall
sammankallas för behandling av ärendet. Lag (2004:304).

11 § Sparbanksstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som
styrelsen har utsett. Ordförande vid stämman utses av denna bland
huvudmännen. I reglementet kan dock bestämmas vem som skall öppna
stämman och vara ordförande vid denna.

Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman. I
protokollet skall antecknas de vid stämman närvarande samt införas
stämmans beslut och, om röstning skett, hur den utfallit.

Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman
som utses av stämman. Senast två veckor efter stämman skall avskrift av
det justerade protokollet sändas till huvudmännen. Protokollen skall
förvaras på betryggande sätt.

12 § Styrelsen skall, om en huvudman begär det och styrelsen finner att
det kan ske utan nämnvärd olägenhet för enskild, på sparbanksstämman
lämna upplysningar om förhållanden, som kan inverka på bedömandet av
sparbankens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett
ärende på stämman. Ingår sparbanken i en koncern, avser
upplysningsplikten även sparbankens förhållande till andra
koncernföretag samt, om sparbanken är moderföretag, koncernredovisningen
liksom sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av
dotterföretagens ställning.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är
tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter
hållas skriftligen tillgänglig för huvudmännen hos sparbanken samt
sändas till de huvudmän som har begärt upplysningen.

Finner styrelsen att en begärd upplysning inte kan lämnas till
huvudmännen utan nämnvärd olägenhet för enskild, skall upplysningen i
stället på huvudmans begäran lämnas till sparbankens revisorer inom två
veckor efter stämman. Revisorerna skall inom en månad efter stämman till
styrelsen skriftligen yttra sig huruvida den begärda upplysningen har
lämnats till dem samt huruvida upplysningen enligt deras mening borde ha
föranlett ändring i revisionsberättelsen eller, beträffande sparbank som
är moderföretag, i koncernrevisionsberättelsen liksom huruvida
upplysningen i övrigt ger anledning till erinran. Om så är fallet, skall
ändringen eller erinringen anges i yttrandet. Styrelsen skall hålla
revisorernas yttrande tillgängligt för huvudmännen samt sända det i
avskrift till de huvudmän, som har begärt upplysningen.

13 § Vid omröstning har varje huvudman en röst. Huvudmännen får endast
personligen utöva sin rösträtt.

Huvudman får dock inte rösta i fråga om

1. talan mot honom,

2. hans befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse
gentemot sparbanken, eller

3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om
huvudmannen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot
sparbankens. 14 § Sparbanksstämman är beslutför, när de på stämman
närvarande huvudmännens antal överstiger hälften av hela antalet
huvudmän, om inte för beslutförhet ett högre antal föreskrivits i
reglementet. Om en närvarande huvudman enligt 13 § är förhindrad att
rösta i ett särskilt ärende och till följd därav antalet av de
deltagande inte uppgår till det för beslutförhet bestämda, utgör detta
inte hinder för ärendets avgörande.

Sparbanksstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än
hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som
ordföranden biträder. Vid val anses den vald som fått de flesta
rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat
beslutas av stämman innan valet förrättas.

Andra stycket gäller inte om annat följer av denna lag, bankrörelselagen
(1987:617) eller reglementet. Beträffande beslut som avses i 15 och 16 §§,
6 kap. 1 § andra stycket och 7 kap. 3 § kan dock i reglementet
endast föreskrivas villkor som går längre än som anges i dessa
paragrafer.

14 § Sparbanksstämman är beslutför, när de på stämman närvarande
huvudmännens antal överstiger hälften av hela antalet huvudmän, om inte
för beslutförhet ett högre antal föreskrivits i reglementet. Om en
närvarande huvudman enligt 13 § är förhindrad att rösta i ett särskilt
ärende och till följd därav antalet av de deltagande inte uppgår till
det för beslutförhet bestämda, utgör detta inte hinder för ärendets
avgörande.

Sparbanksstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än
hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som
ordföranden biträder. Vid val anses den vald som fått de flesta
rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat
beslutas av stämman innan valet förrättas.

Andra stycket gäller inte om annat följer av denna lag, lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller reglementet.
Beträffande beslut som avses i 15 och 16 §§, 6 kap. 1 § andra
stycket, 7 kap. 3 § och 8 kap. 3 § kan dock i reglementet endast
föreskrivas villkor som går längre än som anges i dessa paragrafer.
Lag (2004:304).

15 § Beslut att ändra reglementet fattas av sparbanksstämman.
Beslutet är giltigt om det har biträtts av minst två
tredjedelar av de på stämman närvarande huvudmännen.

Ett beslut om ändring av reglementet skall, sedan ändringen har
godkänts, genast anmälas för registrering. Beslutet får inte
verkställas förrän registrering har skett.

Ett beslut om att införa eller ändra en sådan bestämmelse i
reglementet som avses i 2 kap. 5 § andra stycket får verkan vid
ingången av det räkenskapsår som inleds närmast efter beslutet.
Har beslutet vid den tidpunkten inte registrerats, skall dock
ändringen av reglementet sakna verkan. Lag (2004:304).

16 § Ett avtal, som inte avser fusion men varigenom en sparbank
förbinder sig att överlåta hela eller en icke obetydlig del av sin
rörelse till en annan bank, får inte träffas om inte samtliga huvudmän i
den överlåtande sparbanken förenat sig om beslutet att sparbanken skall
biträda avtalet eller beslutet fattats på två på varandra följande
stämmor och på den senare stämman biträtts av minst fyra femtedelar av
de röstande och dessa tillika utgjort minst tre fjärdedelar av samtliga
huvudmän. Reglementet kan föreskriva ytterligare villkor för beslutets
giltighet.

17 § Om ett beslut av sparbanksstämman inte har tillkommit i behörig
ordning eller i övrigt strider mot denna lag, lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse, lagen (1995:1559) om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag eller reglementet, kan talan
mot sparbanken om att beslutet skall upphävas eller ändras föras av
huvudman, styrelsen eller styrelseledamot.

Talan skall väckas inom tre månader från dagen för beslutet. Väcks
inte talan inom denna tid, är rätten till talan förlorad.

Talan får väckas senare än vad som sägs i andra stycket när

1. beslutet är sådant att det inte lagligen kan fattas ens med alla
huvudmännens samtycke,

2. samtycke till beslutet krävs av alla eller vissa huvudmän och
sådant samtycke inte har getts, eller

3. kallelse till stämman inte har skett eller de bestämmelser om
kallelse som gäller för sparbanken har eftersatts i något väsentligt
avseende.

Rätten kan ändra sparbanksstämmans beslut endast om det kan
fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft. Är
sparbanksstämmans beslut sådant som enligt denna lag eller
bankrörelselagen skall anmälas för registrering, skall rätten
underrätta registreringsmyndigheten för registrering, om beslutet har
upphävts eller ändrats genom en dom som har vunnit laga kraft eller
rätten genom beslut under rättegången har förordnat att
sparbanksstämmans beslut inte får verkställas. Lag (2004:304).

18 § Om styrelsen vill väcka talan mot sparbanken skall styrelsen
sammankalla en sparbanksstämma för val av ställföreträdare att föra
sparbankens talan i tvisten. Stämning delges med den valde
ställföreträdaren.

Ett förbehåll i reglementet, att tvister mellan sparbanken och
styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller huvudman skall hänskjutas
till skiljemän, har samma verkan som ett skiljeavtal. Om styrelsen begär
skiljemannaförfarande mot sparbanken, tillämpas första stycket. Är det
fråga om en klandertalan av styrelsen mot sparbanksstämmans beslut är
rätten till talan inte förlorad enligt 17 § andra stycket, om styrelsen
inom den klandertid som anges där har kallat till sparbanksstämma enligt
första stycket.

19 § En huvudman får i denna sin egenskap erhålla ersättning för
deltagande i möten med huvudmännen i enlighet med vad som anges i
reglementet. Ersättningen får avse förlorad arbetsförtjänst, skäligt
arvode för deltagande i sådana möten samt resekostnader och traktamente.

4 a kap. Revision

Antalet revisorer och hur de utses

1 § Sparbanker ska ha minst en revisor. Revisor väljs av
stämman. Om banken ska ha flera revisorer, får det i
reglementet anges att en eller flera av dem, dock inte alla,
ska utses på annat sätt än genom val på stämman.

Uppdraget som revisor upphör vid slutet av den första
ordinarie stämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

I reglementet får det anges att uppdraget som revisor ska
gälla för en längre tid än som anges i andra stycket.
Uppdraget ska dock upphöra senast vid slutet av den
ordinarie stämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret
efter det då revisorn utsågs.

Stämman får utse en eller flera revisorssuppleanter.
Bestämmelserna i denna lag och lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse beträffande revisorer gäller i
tillämpliga delar om revisorssuppleanter. Lag (2010:839).

1 a § Uppdraget som revisor för en sparbank, vars överlåtbara
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad,
får gälla högst sju år i följd.

Den som har varit revisor i banken under sju år enligt första
stycket får inte delta i revisionen, om inte minst två år har
förflutit sedan han eller hon lämnade revisionsuppdraget.
Lag (2009:570).

Medrevisor

2 § Varje huvudman i en sparbank har rätt att föreslå att det
hos Finansinspektionen begärs att en revisor (medrevisor) utses
att delta i revisionen tillsammans med de övriga revisorerna.
Förslaget skall framställas på en stämma där revisorsval skall
ske eller där förslaget enligt kallelsen till stämman skall
behandlas. Finansinspektionen skall på begäran av en huvudman
och efter att ha hört bankens styrelse utse en revisor för
tiden till och med ordinarie stämma under nästa räkenskapsår,
om förslaget biträds av minst en tiondel av samtliga huvudmän
eller en tredjedel av de närvarande huvudmännen. Lag (2004:304).

Obehörighetsgrunder och kompetenskrav

3 § Den som är i konkurs eller har fått näringsförbud eller
som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte
vara revisor i en sparbank.

Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara
revisor i en sparbank.

En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning
och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och
omfånget av bankens verksamhet fordras för uppdragets
fullgörande.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.
Bestämmelser om vem som får vara huvudansvarig för revisionen
när ett revisionsbolag utses att vara revisor och om
underrättelseskyldighet finns i 17 § revisorslagen
(2001:883). Bestämmelserna i 1 a § om uppdragets längd och
förbud under viss tid att delta i revisionen, i 5 § om jäv, i
19 § om rätt att närvara på stämma och i 13 kap. 10 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse om
rapporteringsskyldighet tillämpas på den huvudansvarige.
Lag (2009:570).

4 § I en sparbank ska minst en revisor som stämman utsett
vara auktoriserad revisor. Lag (2013:229).

Jäv

5 § I en sparbank får den inte vara revisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller
delegat i banken eller biträder vid bankens bokföring eller
medelsförvaltning eller bankens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på något annat sätt intar en
underordnad eller beroende ställning till banken eller till
någon som avses under 1 eller är verksam i samma företag som
den som yrkesmässigt biträder banken vid bokföringen eller
medelsförvaltningen eller bankens kontroll däröver,

3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i
rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under
1 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller
nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres
syskon, eller

4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma
koncern eller har förpliktelser för vilka banken eller ett
sådant företag har ställt säkerhet.

Den som är huvudman i en sparbank får inte vara sådan revisor
som avses i 4 §.

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara revisor
får inte heller vara revisor i ett dotterföretag till banken.

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt
denna paragraf inte är behörig att vara revisor. Har banken
anställda eller delegater med uppgift att uteslutande eller
huvudsakligen sköta bankens interna revision, får revisorn dock
anlita dessa i den utsträckning det är förenligt med god
revisionssed. Lag (2006:404).

Förtida avgång

6 § Ett uppdrag som revisor i en sparbank upphör i förtid, om

1. revisorn anmäler att uppdraget ska upphöra, eller

2. den som har utsett revisorn entledigar honom eller henne
på saklig grund och anmäler att uppdraget ska upphöra.

Anmälan enligt första stycket ska göras hos styrelsen. Om en
revisor som inte är vald på stämman vill avgå, ska revisorn
anmäla det också hos den som har utsett honom eller henne.

En revisor vars uppdrag upphör i förtid ska genast anmäla
detta till registreringsmyndigheten för registrering.
Revisorn ska i anmälan lämna en redogörelse för
iakttagelserna vid den granskning som han eller hon har
utfört under den del av det löpande räkenskapsåret som
uppdraget har omfattat. För anmälan tillämpas vad som
föreskrivs i 14 och 15 §§ om revisionsberättelse. En kopia av
anmälan ska lämnas till sparbankens styrelse.

Om en revisors uppdrag upphör i förtid, ska revisorn och den
som har utsett revisorn underrätta registreringsmyndigheten
om skälet till detta. Lag (2009:570).

7 § Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller om
bestämmelserna i 3-5 §§ eller bestämmelser i reglementet
hindrar honom eller henne att vara revisor och det inte finns
någon suppleant, skall styrelsen vidta åtgärder för att en ny
revisor utses för den återstående mandattiden.
Finansinspektionen kan, om det finns särskilda skäl, medge att
en ny revisor utses vid närmast följande ordinarie stämma.
Lag (2004:304).

Rättelse

8 § Styrelsen skall, om inte rättelse utan dröjsmål sker genom
den som utser revisor, göra anmälan hos Finansinspektionen om

1. en sådan revisor som sägs i 4 § inte är utsedd,

2. en revisor är obehörig enligt 3 § första eller andra stycket
eller 5 § eller enligt reglementet, eller

3. en bestämmelse i denna lag eller reglementet om antalet
revisorer har åsidosatts.

Var och en kan göra anmälan enligt första stycket.

Bestämmelser om Finansinspektionens möjligheter att åstadkomma
rätttelse finns i 15 kap. lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse. Lag (2004:304).

Revisorernas uppgifter

9 § Revisorerna i en sparbank skall i den omfattning som följer
av god revisionssed granska bankens årsredovisning jämte
räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.

Om en sparbank är moderföretag (moderbank), skall revisorerna
även granska koncernredovisningen och koncernföretagens
inbördes förhållanden i övrigt.

Revisorer som är utsedda av någon annan än Finansinspektionen
skall följa de särskilda föreskrifter som meddelas av stämman,
om de inte strider mot lag, reglementet eller god revisionssed.
Lag (2004:304).

9 a § Revisorerna ska rapportera till revisionsutskottet om
viktiga omständigheter som framkommit vid revisionen. Detta
gäller särskilt för brister i sparbankens interna kontroll av
den finansiella rapporteringen.

I fall som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket ska revisorerna
i stället rapportera till styrelsen. Lag (2009:570).

9 b § Revisorerna ska

1. om det finns någon omständighet som väsentligt kan rubba
förtroendet för deras opartiskhet eller självständighet,
rådgöra med revisionsutskottet om detta förhållande och vilka
åtgärder som har vidtagits,

2. till revisionsutskottet årligen lämna en skriftlig
försäkran om sin opartiskhet och självständighet, och

3. för revisionsutskottet årligen redovisa vilka andra
tjänster än revisionstjänster som de har tillhandahållit
banken.

I fall som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket ska revisorerna
i stället vända sig till styrelsen. Lag (2009:570).

Tillhandahållande av upplysningar m.m.

10 § Styrelsen i en sparbank skall ge revisorerna möjlighet att
verkställa granskningen i den omfattning som dessa finner
nödvändigt samt lämna de upplysningar och den hjälp som de
begär. Samma skyldighet gäller för företagsledningen och
revisorerna i ett dotterföretag gentemot revisorerna i
moderbanken. Lag (2004:304).

Revisionsberättelsen

11 § Sedan revisorerna i en sparbank slutfört granskningen,
skall de skriva en hänvisning till revisionsberättelsen på
årsredovisningen och, i en moderbank, på koncernredovisningen.
Finner revisorerna att balansräkningen eller resultaträkningen
inte bör fastställas, skall de anteckna även detta. I en
moderbank gäller detsamma i fråga om koncernbalansräkningen och
koncernresultaträkningen. Lag (2004:304).

12 § Revisorerna i en sparbank skall för varje räkenskapsår
lämna en revisionsberättelse till stämman. Berättelsen skall
överlämnas till bankens styrelse senast två veckor före den
ordinarie stämman. Revisorerna skall inom samma tid till
styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har
överlämnats till dem. Lag (2004:304).

12 a § Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift
om

1. bankens firma och organisationsnummer,

2. vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt

3. vilket eller vilka normsystem för redovisning som banken har
tillämpat.

Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorerna och
innehålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades.
Lag (2004:975).

12 b § I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller
vilka normsystem för revision som revisorerna har tillämpat.

I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges

1. om en revisor i en fråga som behandlas i
revisionsberättelsen har en mening som avviker från styrelsens
eller annan revisors,

2. om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad,
eller

3. om en revisor anser sig sakna tillräckligt underlag för att
göra något uttalande enligt 13, 14 eller 16 §. Lag (2004:975).

13 § Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om
huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med
lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag. I uttalandet skall det särskilt anges

1. om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bankens
resultat och ställning, och

2. om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som skall
lämnas enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag, skall revisorerna ange detta och, om det är
möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.
Lag (2004:975).

14 § Om revisorerna vid sin granskning funnit att en
styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse, som kan föranleda
ersättningsskyldighet, skall det anmärkas i berättelsen.
Detsamma gäller om revisorn vid granskningen har funnit att en
styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med denna lag,
lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag, lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse eller mot reglementet.

Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i
frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Revisorerna
kan även i övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de
önskar meddela huvudmännen. Om årsredovisningen innehåller
uppgifter som har betydelse för upplysningarna, skall
revisorerna hänvisa till uppgifterna. Lag (2004:975).

15 § I revisionsberättelsen ska det också anmärkas om
revisorerna funnit att banken inte har fullgjort sin
skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen
(2011:1244),

2. att lämna skattedeklaration enligt 26 kap. 2 § eller
37 kap. 4 § skatteförfarandelagen, eller

3. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1
och 2.

Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att banken
inte har fullgjort någon sådan skyldighet som avses i första
stycket, ska revisorerna genast sända in en kopia av den till
Skatteverket. Lag (2011:1326).

16 § Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden
om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt
om det förslag till dispositioner beträffande bankens vinst
eller förlust som har lagts fram i förvaltningsberättelsen.
Lag (2004:304).

Koncernrevisionsberättelse

17 § I en moderbank skall revisorerna avge en särskild
revisionsberättelse beträffande koncernen. Då skall 12-14 och
16 §§ tillämpas. Lag (2004:304).

Erinringar

18 § Erinringar som revisorerna i en sparbank framställer till
styrelsen och som inte har tagits in i revisionsberättelsen
skall de anteckna i ett protokoll eller någon annan handling.
Handlingen skall överlämnas till styrelsen som skall bevara den
på ett betryggande sätt. Lag (2004:304).

Revisorernas närvaro vid bolagsstämma

19 § Revisorerna i en sparbank har rätt att närvara vid bankens
stämmor. De är skyldiga att närvara vid en stämma, om det med
hänsyn till ärendena kan anses nödvändigt. Lag (2004:304).

Revisorernas tystnadsplikt

20 § Revisorerna i en sparbank får inte lämna upplysningar till
en enskild huvudman eller utomstående om sådana angelägenheter
som de har fått kännedom om vid fullgörandet av sina uppdrag,
om det kan vara till skada för banken.

Av 1 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse framgår att enskildas förhållanden till en
sparbank inte obehörigen får röjas.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den
som bryter mot förbudet i första stycket att lämna upplysningar
om en banks angelägenheter. Lag (2004:304).

Revisorernas upplysningsplikt

21 § Revisorerna är skyldiga att

1. till stämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om
det inte skulle vara till väsentlig skada för banken eller till
nämnvärd olägenhet för enskild,

2. till medrevisorer, lekmannarevisor, granskare som avses i
23 §, ny revisor och, om banken har försatts i konkurs,
konkursförvaltare lämna de upplysningar som behövs om bankens
angelägenheter, samt

3. på begäran lämna upplysningar om bankens angelägenheter till
undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelser om revisorers rapporteringsskyldighet till
Finansinspektionen finns i 13 kap. 10 § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse. Lag (2004:304).

Registrering

22 § En sparbank skall för registrering anmäla vem som har
utsetts till revisor och, om revisorn är ett registrerat
revisionsbolag, vem som är huvudansvarig för revisionen.

Anmälan skall innehålla uppgift om revisorns postadress. Om
postadressen avviker från revisorns hemvist, skall även
hemvistet anges. Anmälan skall vidare innehålla uppgift om
revisorns personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum.
Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, skall bolagets
organisationsnummer anges.

Anmälan skall göras första gången när banken enligt 2 kap. 11 §
anmäls för registrering och därefter genast efter det att någon
ändring har inträffat i ett förhållande som har anmälts eller
skall anmälas för registrering.

Rätt att göra anmälan har även den som anmälan gäller.
Lag (2004:304).

Granskare

23 § Varje huvudman i en sparbank får väcka förslag om att
Finansinspektionen skall utse granskare för särskild granskning
av bankens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid
eller av vissa åtgärder eller förhållanden i banken. Förslaget
skall framställas på en ordinarie stämma eller på stämma där
ärendet enligt kallelsen skall behandlas. Finansinspektionen
skall på begäran av en huvudman och efter att ha hört bankens
styrelse förordna en eller flera granskare, om förslaget
biträds av minst en tiondel av samtliga huvudmän eller en
tredjedel av de närvarande huvudmännen.

Vad som sägs om revisor i 3 § första och fjärde styckena, 5,
10, 19-21 §§ tillämpas även i fråga om granskare. Den som är
underårig får inte vara granskare.

Yttrande över granskningen skall avges till stämman. Yttrandet
skall hållas tillgängligt hos banken under minst en vecka före
stämman för huvudman och genast sändas till var och en av dem
som begär det. Yttrandet skall också läggas fram på stämman.
Lag (2004:304).

4 b kap. Allmän granskning

Lekmannarevisor

1 § Om inte annat föreskrivs i reglementet, får det i en
sparbank utses en eller flera personer (lekmannarevisorer) att
utföra sådan granskning som anges i 4 §. Lag (2004:304).

2 § För en lekmannarevisor får en eller flera suppleanter
utses. Vad som sägs i denna lag om lekmannarevisor skall i
tillämpliga delar även gälla suppleant. Lag (2004:304).

3 § Bestämmelserna i denna lag om revisorer är inte tillämpliga
på lekmannarevisorer. Lag (2004:304).

Lekmannarevisorns uppgifter

4 § Lekmannarevisorn skall granska om bankens verksamhet sköts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt och om bankens interna kontroll är
tillräcklig. Granskningen skall vara så ingående och omfattande
som god sed vid detta slag av granskning kräver. Lag (2004:304).

5 § Lekmannarevisorn skall följa de anvisningar som meddelas av
stämman, om de inte strider mot lag, reglementet eller god sed.
Lag (2004:304).

6 § Lekmannarevisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en
granskningsrapport till stämman. Bestämmelser om rapportens
innehåll och den tidpunkt då den skall lämnas till bolagets
styrelse finns i 14 §. Lag (2004:304).

7 § Lekmannarevisorn får inte underteckna en sådan
revisionsberättelse som avses i 4 a kap. 12 §. Lag (2004:304).

Tillhandahållande av upplysningar m.m.

8 § Styrelsen skall ge lekmannarevisorn tillfälle att genomföra
granskningen i den omfattning lekmannarevisorn anser vara
nödvändig samt lämna de upplysningar och det biträde som
lekmannarevisorn begär.

Samma skyldighet har företagsledningen, revisorerna och
lekmannarevisorerna i ett dotterföretag gentemot
lekmannarevisorn i moderbanken. Lag (2004:304).

Hur lekmannarevisor utses

9 § En lekmannarevisor väljs av stämman, om inte reglementet
innehåller bestämmelser om att denne skall utses på annat sätt.
Lag (2004:304).

Obehörighetsgrunder

10 § Den som är underårig eller i konkurs eller har fått
näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken får inte vara lekmannarevisor. Lag (2004:304).

Jäv

11 § Den får inte vara lekmannarevisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller
delegat i banken eller biträder vid bankens bokföring eller
medelsförvaltning eller bankens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på något annat sätt har en
underordnad eller beroende ställning till banken eller till
någon som avses under 1 eller är verksam i samma företag som
den som yrkesmässigt biträder banken vid bokföringen eller
medelsförvaltningen eller bankens kontroll däröver,

3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i
rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under
1 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller
nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres
syskon, eller

4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma
koncern eller har förpliktelser som banken eller ett sådant
företag har ställt säkerhet för.

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara
lekmannarevisor får inte heller vara lekmannarevisor i ett
dotterföretag till banken. Lag (2006:404).

Anlitande av biträde

12 § En lekmannarevisor får vid granskningen inte anlita någon
som enligt 11 § inte är behörig att vara lekmannarevisor. Har
banken anställda eller delegater med uppgift att uteslutande
eller huvudsakligen sköta bankens interna revision, får
lekmannarevisorn dock anlita dessa i den utsträckning det är
förenligt med god sed. Lag (2004:304).

Lekmannarevisorns avgång

13 § Ett uppdrag som lekmannarevisor upphör, om
lekmannarevisorn eller den som utsett lekmannarevisorn anmäler
att uppdraget skall upphöra. Anmälan skall göras hos styrelsen.
Om en lekmannarevisor som inte är vald på stämman vill avgå,
skall han eller hon anmäla det också hos den som har utsett
revisorn. Lag (2004:304).

Lekmannarevisorns granskningsrapport

14 § Granskningsrapporten skall lämnas till bankens styrelse
senast två veckor före ordinarie stämma.

I rapporten skall lekmannarevisorn uttala sig om sådana
förhållanden som avses i 4 § och om sådana förhållanden som han
eller hon har varit skyldig att granska enligt 5 §. En
lekmannarevisor som finner anledning till anmärkning mot någon
styrelseledamot skall upplysa om detta i rapporten och lämna
uppgift om anledningen till anmärkningen.

En lekmannarevisor får i granskningsrapporten lämna även andra
upplysningar som han eller hon anser att huvudmännen bör få
kännedom om. Lag (2004:304).

15 § I en sparbank skall granskningsrapporten sändas till
huvudmännen på samma sätt som anges i 4 kap. 9 § fjärde stycket
samt läggas fram på stämman. Lag (2004:304).

Lekmannarevisorns närvaro vid stämma

16 § Lekmannarevisorn har rätt att närvara vid sparbanksstämma.
Han eller hon är skyldig att närvara om det med hänsyn till
ärendena kan anses nödvändigt. Lag (2004:304).

Lekmannarevisorns tystnadsplikt

17 § Lekmannarevisorn får inte lämna upplysningar till en
enskild huvudman eller utomstående om sådana angelägenheter som
han eller hon har fått kännedom om när han eller hon fullgör
sitt uppdrag, om det kan vara till skada för banken.

Av 1 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse framgår att enskildas förhållanden till en
sparbank inte obehörigen får röjas.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den
som bryter mot förbudet i första stycket att lämna upplysningar
om en banks angelägenheter. Lag (2004:304).

Lekmannarevisorns upplysningsplikt

18 § Lekmannarevisorn är skyldig att till stämman lämna alla
upplysningar som stämman begär, om det inte skulle vara till
väsentlig nackdel för banken eller till nämnvärd olägenhet för
enskild. Lag (2004:304).

19 § Lekmannarevisorn är skyldig att lämna revisor, annan
lekmannarevisor, granskare som avses i 4 a kap. 23 § och, om
banken har försatts i konkurs, konkursförvaltaren de
upplysningar som behövs om bankens angelägenheter.

Lekmannarevisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna
upplysningar om bankens angelägenheter till
undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.
Lag (2004:304).

Registrering

20 § En sparbank skall för registrering anmäla vem som har
utsetts till lekmannarevisor.

Anmälan skall innehålla uppgift om lekmannarevisorns
postadress. Om postadressen avviker från lekmannarevisorns
hemvist, skall även hemvistet anges. Anmälan skall vidare
innehålla uppgift om lekmannarevisorns personnummer eller, om
sådant saknas, födelsedatum.

Anmälan skall göras genast efter det att lekmannarevisor har
utsetts och därefter genast efter det att någon ändring har
inträffat i förhållande som har anmälts eller skall anmälas för
registrering.

Rätt att göra anmälan har även den som anmälan gäller.
Lag (2004:304).

5 kap. Fonder och vinstdisposition m.m.

1 § Om det är påkallat för att upprätthålla en sparbanks
verksamhet, får sparbanksstämman besluta att bilda en
garantifond genom bidrag av huvudmän eller andra.

För att vara bindande skall teckning av bidrag till
garantifonden ske på en teckningslista. På denna skall anges om
ränta skall utgå och i så fall hur den skall beräknas. Vidare
skall avskrifter av sparbankens senaste balansräkning och
revisorernas yttrande över denna fogas till teckningslistan.

Garantifonden får återbetalas bara om utbetalningen inte
äventyrar bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser. I
övrigt skall beträffande återbetalningen gälla vad som bestämts
vid garantifondens bildande. Lag (2004:304).

2 § Sparbankens vinst skall, i den mån grundfonden eller en eventuell
garantifond gått förlorad, i första hand användas för att uppbringa
fonden till det belopp vilket den skall uppgå.

Den del av vinsten som inte tas i anspråk för det i första stycket
nämnda ändamålet skall avsättas till en reservfond.

Utan hinder av andra stycket får sparbanksstämman besluta om gåvor till
allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål, om det med hänsyn till
ändamålet, sparbankens ställning och omständigheterna i övrigt kan anses
skäligt. Styrelsen får för sådana ändamål endast använda tillgångar som
med hänsyn till sparbankens ställning är av ringa betydelse.

3 § Finns det i reglementet ett förbehåll om återbäring av
grundfonden eller del därav, får sådan återbäring inte ske om
inte reservfonden uppgår till belopp som motsvarar tio gånger
grundfonden. Inte heller får återbäring ske, så länge
garantifond, där sådan bildats, inte återbetalts eller om
återbäringen skulle äventyra bankens förmåga att fullgöra sina
förpliktelser. Lag (2004:304).

4 § Utfäst ränta på grundfonden eller garantifonden skall inte
betalas ut, om till följd av detta vinsten på rörelsen inte
skulle räcka till att få upp grundfonden eller garantifonden
till det i 2 § första stycket angivna beloppet. Räntan på
garantifonden skall inte heller betalas ut, om genom
utbetalningen en sådan förlust skulle uppkomma på rörelsen, att
den skulle äventyra bankens förmåga att fullgöra sina
förpliktelser. Grundfondsräntan skall inte i något fall betalas
ut om till följd av detta förlust skulle uppkomma. Lag (2004:304).

5 § Om sparbanken försätts i konkurs på en ansökan som gjorts inom ett
år från det att beslut fattades om återbetalning av garantifonden eller
om återbäring av grundfonden, skall uppburna belopp betalas tillbaka i
den mån det krävs för att sparbankens skulder skall kunna betalas.

På det belopp som till följd av första stycket skall erläggas till
konkursboet skall ränta betalas. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen
(1976:635) från den dag beloppet betalades ut av sparbanken till och med
den dag återbetalning eller återbäring till konkursboet skall ske och
enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

6 § Om inte annat följer av bestämmelserna i 1 och 3 §§ får grundfond,
garantifond och reservfond inte minskas, om det inte behövs för att
täcka en förlust som uppstått i rörelsen.

7 § En sparbank får förvärva bevis om tillskott till garantifond eller
grundfond i sparbanken endast om förutsättningar för återbetalning av
fonden föreligger enligt 1 eller 3 §.

En juridisk person i vilken en sparbank ensam eller tillsammans med
andra sparbanker har ett dominerande inflytande får inte förvärva bevis
om tillskott till garantifond eller grundfond utgivet av sparbanken.

6 kap. Likvidation och upplösning

Frivillig likvidation

1 § Sparbanksstämman kan besluta att sparbanken skall träda i
likvidation.

Ett beslut om likvidation är giltigt endast om samtliga huvudmän förenat
sig om beslutet eller detta har fattats på två på varandra följande
stämmor och på den senare stämman biträtts av minst fyra femtedelar av
de röstande och dessa tillika utgjort minst tre fjärdedelar av samtliga
huvudmän. Längre gående villkor för att beslutet skall bli giltigt får
föreskrivas i reglementet. Likvidationen inträder omedelbart eller den
senare dag som stämman beslutar.

Ett beslut om likvidation kan dock alltid fattas med enkel majoritet, om
det gäller ett beslut enligt 18 § andra stycket eller om det föreligger
grund för tvångslikvidation enligt 2 §. Vid lika röstetal utgörs
stämmans beslut av den mening som ordföranden biträder. Ett beslut om
likvidation enligt detta stycke har omedelbar verkan.

Tvångslikvidation

2 § Bolagsverket ska besluta att en sparbank ska gå i
likvidation, om tillståndet att driva bankrörelse har
återkallats. Beslutet ska fattas så snart det är praktiskt
möjligt, dock senast dagen efter det att ansökan om
likvidation kom in till Bolagsverket.

Rätten ska besluta att en sparbank ska gå i likvidation, om
sparbanken har försatts i konkurs och denna avslutats med
överskott. Beslutet ska fattas i samband med att konkursen
avslutas.

Beslut om likvidation ska dock inte meddelas, om det styrks
att likvidationsgrunden har upphört under ärendets
handläggning i första instans.

En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på
ansökan av Finansinspektionen, styrelsen, styrelseledamot
eller huvudman. Lag (2013:163).

2 a § Ett beslut om likvidation enligt 2 § gäller omedelbart.
Lag (2011:894).

3 § Har upphävts genom lag (2013:163).

4 § Har upphävts genom lag (2011:894).

Genomförandet av likvidationen

5 § Ett beslut om likvidation ska registreras. En
sparbanksstämma eller domstol som beslutar om likvidation ska
genast anmäla beslutet till registreringsmyndigheten.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål utse två eller flera
likvidatorer och underrätta registreringsmyndigheten om vilka
som har utsetts. Likvidatorerna träder i styrelsens ställe och
har till uppgift att genomföra likvidationen. Lag (2011:894).

6 § Bestämmelserna om styrelse och styrelseledamöter i denna
lag, med undantag för 3 kap. 3 § första stycket första
meningen, samt i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse och lagen (1995:1559) om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpas på
likvidatorerna, om det inte följer något annat av detta
kapitel.

Om mandattiden för en huvudman upphör medan sparbanken är i
likvidation, ska mandattiden anses vara förlängd till dess
att likvidationen avslutas.

Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att sparbanken
går i likvidation. Bestämmelserna om revision i 4 a kap. ska
tillämpas under likvidationen. I revisionsberättelsen ska det
anges om likvidationen enligt revisorernas mening fördröjs i
onödan. Lag (2014:564).

7 § I fråga om sparbanksstämma under likvidation skall bestämmelserna i
denna lag och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse om
sparbanksstämma tillämpas, i den mån inte annat följer av detta
kapitel. Lag (2004:304).

8 § När sparbanken har trätt i likvidation skall styrelsen genast avge
en redovisning för sin förvaltning av sparbankens angelägenheter under
den tid för vilken redovisningshandlingar inte förut har lagts fram på
sparbanksstämma. Redovisningen skall läggas fram på stämman så snart det
kan ske. Bestämmelserna om årsredovisning och revisionsberättelse skall
tillämpas.

Om tiden även omfattar det föregående räkenskapsåret, skall en särskild
redovisning avges för detta år. I en sparbank som är moderföretag skall
denna särskilda redovisning även omfatta koncernredovisning.

9 § Likvidatorerna skall ansöka om kallelse på sparbankens okända
borgenärer.

10 § Likvidatorerna skall så snart det kan ske genom försäljning på
offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt förvandla sparbankens
egendom till pengar, i den mån det behövs för likvidationen, samt betala
sparbankens skulder. Sparbankens rörelse får fortsättas, om det behövs
för en ändamålsenlig avveckling eller för att de anställda skall få
skäligt rådrum för att skaffa sig nya anställningar.

11 § Likvidatorerna skall för varje räkenskapsår avge en
årsredovisning, som skall läggas fram på den ordinarie
sparbanksstämman för godkännande. I fråga om likvidatorernas
redovisning och dess behandling på stämman tilllämpas inte 4
kap. 6 § andra stycket 1 och 2 denna lag. Bestämmelserna i 5
kap. 18-25 §§ och 6 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554)
samt 2 kap. 1 §, 5 kap. 2 § 3 och 6 kap. 3 § lagen (1995:1559)
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
behöver inte heller tillämpas.

Ingen tillgång får i balansräkningen tas upp till ett högre
värde än den beräknas inbringa efter avdrag för
försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas inbringa
ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i
balansräkningen eller om för en skuld eller en
likvidationskostnad kan beräknas åtgå ett belopp som väsentligt
avviker från den redovisade avsättningen eller skulden, skall
vid tillgångs-, avsättnings- eller skuldposten det beräknade
beloppet anges inom linjen.Lag (1999:1093).

12 § När den i kallelsen på okända borgenärer bestämda anmälningstiden
har gått ut och alla kända skulder blivit betalda, skall likvidatorerna,
om det finns garantifond eller om det i reglementet har gjorts förbehåll
om återbäring av grundfond, ombesörja återbetalning av sådan fond jämte
utfäst ränta. Finns såväl garantifond som grundfond får återbäring av
grundfonden inte äga rum, förrän garantifonden jämte ränta har
återbetalts. Om något skuldbelopp är tvistigt eller inte förfallet till
betalning eller av annan orsak inte kan betalas, skall så mycket av
sparbankens medel som kan behövas för denna betalning behållas.

13 § När likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag, skall de så snart
det kan ske avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en
förvaltningsberättelse som avser likvidationen i dess helhet. Till
berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationstiden. Berättelsen och redovisningshandlingarna skall lämnas
till revisorerna. Dessa skall inom en månad därefter avge en
revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under
likvidationen.

Efter det att revisionsberättelsen lämnats till likvidatorerna skall
dessa genast kalla huvudmännen till en sparbanksstämma för granskning av
slutredovisningen. Slutredovisningen med bifogade redovisningshandlingar
och revisionsberättelsen skall sändas till huvudmännen enligt
bestämmelserna i 4 kap. 9 § fjärde stycket samt läggas fram på stämman.
Föreskrifterna i 4 kap. 6 § andra stycket 3 och tredje stycket om beslut
på sparbanksstämma om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna skall
tillämpas på likvidatorerna. Lag (1992:1614).

14 § När likvidatorerna har lagt fram slutredovisningen är sparbanken
upplöst. Detta skall genast anmälas för registrering.

15 § Om det enligt likvidatorernas slutredovisning finns ett överskott,
skall hälften av detta tillfalla sparbankernas säkerhetskassa samt
återstoden, enligt vad sparbanksstämman bestämmer, användas för
allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål. Sparbanksstämmans beslut
skall underställas Finansinspektionen, som skall tillse såväl att
angiven del av överskottet utbetalas till säkerhetskassan som att
återstoden används i enlighet med vad sparbanksstämman beslutat.

Om en sparbank i samband med likvidation överlåter sin rörelse till en
annan sparbank, skall överskottet utan hinder av första stycket gå till
den andra sparbanken. Om överlåtelsen sker till ett bankaktiebolag som
tidigare övertagit en sparbanks rörelse i samband med ombildning enligt
8 kap., skall överskottet, enligt vad sparbanksstämman bestämmer, gå
till en stiftelse som har uppkommit vid en sådan ombildning. Lag
(1992:1614).

16 § Om det efter sparbankens upplösning enligt 14 § visar sig att den
har tillgångar eller om talan väcks mot sparbanken eller om det av någon
annan orsak uppkommer behov av en likvidationsåtgärd, skall
likvidationen fortsättas. Detta skall genast anmälas av likvidatorerna
för registrering.

17 § Om en sparbank har trätt i likvidation på grund av
sparbanksstämmans beslut, kan stämman sedan revisorerna avgivit
yttrande besluta att likvidationen skall upphöra och
sparbankens verksamhet återupptas. Ett sådant beslut får dock
inte fattas, om det finns anledning till likvidation på grund
av denna lag eller reglementet, eller om garantifond eller
grundfond har återbetalts under likvidationen.

När beslut enligt första stycket fattas, skall en styrelse
samtidigt väljas.

Sparbanksstämmans beslut om likvidationens upphörande och val
av styrelse skall likvidatorerna genast anmäla till
registreringsmyndigheten för registrering. Beslutet får inte
verkställas förrän Finansinspektionen lämnat tillstånd till
detta och registrering har skett. Finansinspektionen skall
underrätta registreringsmyndigheten om sitt lagakraftvunna
beslut.

Om ett likvidationsbeslut som avses i 1 eller 2 § har blivit
upphävt genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga
kraft, skall likvidatorerna genast anmäla detta för
registrering samt kalla till sparbanksstämma för val av
styrelse.

När likvidationen har upphört enligt denna paragraf, skall 13 §
tillämpas. Lag (2000:819).

Konkurs

18 § Om en sparbank har försatts i konkurs och denna avslutas
utan överskott, är sparbanken upplöst när konkursen avslutas.

Var sparbanken i likvidation när den försattes i konkurs, ska
likvidationen fortsättas enligt 16 §, om konkursen avslutas med
överskott.

Bevis om tillskott till garantifond eller till grundfond, som
ska återbäras, medför rätt till utdelning först efter övriga
fordringar i konkursen, inklusive fordringar på grund av
sparbankens förlagsupplåning. I fråga om den inbördes
förmånsrätten mellan dessa fondmedel ska 12 § gälla.
Lag (2011:894).

19 § Om en sparbank försätts i konkurs, skall tingsrätten sända en
underrättelse om beslutet till registreringsmyndigheten för registrering.

Under konkursen företräds sparbanken som konkursgäldenär av den styrelse
eller de likvidatorer som finns vid konkursens början. Även under
konkursen gäller dock bestämmelserna i denna lag om rätt att avgå, om
entledigande och om nytillsättning.

När en konkurs har avslutats skall tingsrätten genast för registrering
underrätta registreringsmyndigheten samt ange om överskott finns eller
inte. Tingsrätten skall även för registrering underrätta
registreringsmyndigheten när en överrätt genom beslut som vunnit
laga kraft har upphävt ett beslut att försätta sparbanken i konkurs.
Lag (2000:819).

Överklagande av Bolagsverkets beslut om likvidation

20 § Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 2 § första
stycket får överklagas till tingsrätten i den ort där
sparbankens styrelse har sitt säte. Överklagandet ska ges in
till Bolagsverket inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om
domstolsärenden. Lag (2011:894).

7 kap. Fusion och inlösen av aktier i dotterbolag

Fusion genom absorption

1 § Enligt ett avtal om fusion kan en sparbank (den överlåtande
sparbanken) gå upp i en annan sparbank (den övertagande
sparbanken). En sådan fusion innebär att den överlåtande
sparbanken upplöses utan likvidation samt att dess tillgångar
och skulder övertas av den övertagande sparbanken. Avtalet
skall för att bli giltigt godkännas av sparbanksstämman i den
överlåtande sparbanken. Fusion kan ske, trots att den
överlåtande sparbanken har trätt i likvidation. I ett sådant
fall skall likvidationen avslutas när tillstånd till fusionen
enligt 5 § har registrerats.

Fusion får ske endast om sparbankerna har samma
redovisningsvaluta.

Följande handlingar skall sändas till huvudmännen i den
överlåtande sparbanken senast en vecka före den sparbanksstämma
vid vilken frågan om godkännande av fusionsavtalet skall
behandlas samt läggas fram på stämman:

1. förslag till sparbanksstämmans beslut,

2. fusionsavtalet,

3. en redogörelse av styrelsen för de omständigheter som kan
vara av vikt vid bedömningen av förslagets lämplighet för
sparbanken och insättarna, samt

4. ett yttrande av revisorerna över styrelsens redogörelse
enligt 3.

Om årsredovisningen inte skall behandlas på stämman, skall
följande handlingar sändas till huvudmännen samt läggas fram på
stämman:

1. avskrift av den senaste årsredovisningen, försedd med
anteckning om sparbanksstämmans beslut om sparbankens vinst
eller förlust, samt avskrift av revisionsberättelsen för det år
årsredovisningen avser,

2. en av styrelsen undertecknad redogörelse för händelser av
väsentlig betydelse för sparbankens ställning vilka har
inträffat efter det att årsredovisningen har avgetts, samt

3. ett av revisorerna avgivet yttrande över redogörelsen.
Lag (2000:39).

Fusion genom kombination

2 § Enligt ett avtal om fusion kan två eller flera sparbanker
(de överlåtande sparbankerna) förenas genom att bilda en ny
sparbank (den övertagande sparbanken). En sådan fusion innebär
att de överlåtande sparbankerna upplöses utan likvidation samt
att den övertagande sparbanken övertar deras tillgångar och
skulder. Avtalet skall för att bli giltigt godkännas av
sparbanksstämman i varje överlåtande sparbank. Bestämmelsen i 1 §
första stycket fjärde meningen skall därvid tillämpas.

Fusion får ske endast om sparbankerna har samma
redovisningsvaluta.

De handlingar som anges i 1 § tredje och fjärde styckena skall
upprättas för varje överlåtande sparbank. De skall sändas till
huvudmännen i de överlåtande sparbankerna senast en vecka före
sparbanksstämma vid vilken frågan om godkännande av
fusionsavtalet skall behandlas samt läggas fram på stämmorna.

Fusionsavtalet skall innehålla ett förslag till reglemente för
den övertagande sparbanken. Om sparbanksstämmorna i de
överlåtande sparbankerna godkänner avtalet, skall de genast se
till att huvudmän, styrelse och revisorer utses i den nya
sparbanken. Lag (2000:39).

Fusionsförfarandet

3 § Ett beslut om godkännande av fusionsavtal är giltigt endast om det
på stämman har biträtts av samtliga närvarande huvudmän, som skall
utgöra nio tiondelar av hela antalet huvudmän, eller om det har fattats
på två på varandra följande sparbanksstämmor och på den senare stämman
biträtts av minst två tredjedelar av de vid stämman närvarande
huvudmännen. I reglementet får föreskrivas villkor som går längre.

4 § När fusionsavtalet har godkänts av sparbanksstämman skall
det anmälas av den överlåtande sparbanken för registrering. Om
detta inte har skett inom fyra månader från stämmans beslut
eller om registreringsmyndigheten genom lagakraftvunnet beslut
har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering av
avtalet, har frågan om fusion fallit.

Hinder mot registrering möter, om prövning av fusionen pågår
eller om fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen
(2008:579) eller rättsakter, avtal eller andra beslut som följer
av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
Lag (2008:595).

5 § Senast två månader efter det att avtalet om fusion har
registrerats ska såväl överlåtande som övertagande sparbank
ansöka om tillstånd att verkställa avtalet. Frågor om sådant
tillstånd prövas av Finansinspektionen. Vid fusion enligt 2 §
ska sparbankerna dessutom ansöka om tillstånd att driva
bankrörelse och godkännande av reglementet för den
övertagande sparbanken enligt 3 kap. lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse.

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa
avtalet om fusion prövas om fusionen kan anses förenlig med
deras intressen, som är insättare i eller i övrigt har
fordringar på de av fusionen berörda sparbankerna, samt om
fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän synpunkt.

Finansinspektionen ska underrätta registreringsmyndigheten om
ansökningar enligt första stycket och om lagakraftvunna
beslut som meddelats med anledning av sådana ansökningar.
Lag (2013:451).

6 § Om en pensionsstiftelse eller en personalstiftelse hör till den
överlåtande sparbanken, gäller om stiftelsens överförande till den
övertagande sparbanken bestämmelserna i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m. m.

7 § Inom två månader från dagen för beslutet om tillstånd till
fusion skall styrelserna i såväl överlåtande som övertagande
sparbank till registreringsmyndigheten för registrering anmäla att
fusionen verkställts enligt fusionsavtalet samt, vid fusion
enligt 2 §, att den övertagande sparbanken bildats och att
huvudmän, styrelse och revisorer utsetts för denna.

När fusionstillstånd enligt 5 § och anmälan enligt första
stycket har registrerats, är överlåtande sparbank upplöst och
dess tillgångar och skulder övergår till den övertagande
sparbanken.

Har inte ansökan om fusionstillstånd gjorts inom den i 5 §
föreskrivna tiden eller har ansökan avslagits, skall
registreringsmyndigheten förklara att frågan om fusion har fallit.
Detsamma gäller om sparbankerna inte har gjort anmälan enligt
första stycket inom den föreskrivna tiden eller
registreringsmyndigheten genom lagakraftägande beslut avskrivit sådan
anmälan eller vägrat registrering. Lag (2000:819).

8 § Om en sparbank äger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan
sparbankens och bolagets styrelser träffa ett fusionsavtal som
innebär att dotterbolaget skall gå upp i sparbanken.
Styrelserna skall anmäla avtalet för registrering hos
registreringsmyndigheten. Därvid gäller 5-7 §§ i tillämpliga
delar.

Fusion får ske endast om sparbanken och bolaget har samma
redovisningsvaluta.

Dotterbolaget är upplöst när beslutet om tillstånd enligt 5 §
har registrerats. Registreringsmyndigheten skall registrera
tillståndet även i aktiebolagsregistret.

Fusion enligt första stycket får ske utan hinder av att det i
dotterbolaget finns sådan egendom som sparbanken inte får
förvärva. Sådan egendom måste avyttras senast ett år från
registreringen. Om särskilda skäl föreligger, kan
Finansinspektionen förlänga denna frist. Lag (2000:819).

Inlösen av aktier i dotterbolag

9 § Har upphävts genom lag (2005:908).

10 § Har upphävts genom lag (2005:908).

11 § Har upphävts genom lag (2005:908).

12 § Har upphävts genom lag (2005:908).

13 § Har upphävts genom lag (2005:908).

8 kap. Ombildning till bankaktiebolag

1 § Sparbanksstämman kan besluta att sparbanken skall upplösas utan
likvidation för ombildning till bankaktiebolag.

En sådan ombildning skall gå till på följande sätt. Sparbanken överlåter
sin rörelse till ett bankaktiebolag. Som ersättning får sparbanken
aktier i bankaktiebolaget. Sparbanken överlämnar utan ersättning
aktierna till en stiftelse, som har bildats av en eller flera sparbanker
och vars huvudsakliga ändamål är att främja sparsamhet i Sverige på det
sätt som framgår närmare av stiftelseförordnandet. Lag (1991:371).

2 § Följande handlingar skall dels sändas till huvudmännen i sparbanken
senast en vecka före den sparbanksstämma vid vilken frågan om ombildning
till bankaktiebolag skall behandlas, dels läggas fram på stämman:

1. de i 7 kap. 1 § andra och tredje styckena angivna handlingarna med
undantag för fusionsavtal,

2. bankaktiebolagets bolagsordning, och

3. stiftelseförordnandet för den stiftelse som aktierna i
bankaktiebolaget skall överlämnas till.

Om sparbanken skall bilda bankaktiebolaget och stiftelsen, skall i
stället för de i första stycket 2 och 3 angivna handlingarna förslag
till bolagsordning och stiftelseförordnande sändas till huvudmännen och
läggas fram på stämman. Lag (1991:371).

3 § Ett beslut om ombildning som avses i 1 § är giltigt endast om det på
stämman har fått stöd av samtliga närvarande huvudmän, som skall utgöra
nio tiondelar av hela antalet huvudmän, eller om det har fattats på två
på varandra följande sparbanksstämmor och på den senare stämman fått
stöd av minst två tredjedelar av de vid stämman närvarande huvudmännen.
Reglementet får innehålla villkor som går längre. Lag (1991:371).

4 § I en sådan stiftelse som avses i 1 § andra stycket får förutom
styrelsen finnas huvudmän till det antal och med de uppgifter som
framgår av stiftelseförordnandet. Bestämmelserna i 4 kap. 3 § om
kommunfullmäktiges och landstingsfullmäktiges val av huvudmän i
sparbanker gäller också huvudmän i en sådan stiftelse. Lag (1991:1681).

5 § Sparbanken skall inom fyra månader från stämmans beslut
enligt 1 § första stycket anmäla beslutet till
registreringsmyndigheten för registrering. Frågan om ombildning
har fallit om anmälan inte gjorts inom föreskriven tid eller om
registreringsmyndigheten genom beslut som vunnit laga kraft har
avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering av
beslutet.

Beslutet får inte registreras om prövning av ombildningen pågår
eller om ombildningen har förbjudits enligt konkurrenslagen
(2008:579) eller rättsakter, avtal eller andra beslut som följer
av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lag (2008:595).

6 § Senast två månader efter det att beslutet om ombildning
har registrerats ska sparbanken ansöka om tillstånd att
verkställa ombildningen. Om sparbanken ska bilda den
stiftelse som aktierna i bankaktiebolaget ska överlämnas
till, ska sparbanken inom samma tid ansöka om godkännande av
stiftelseförordnandet. Frågor om sådant tillstånd och sådant
godkännande prövas av Finansinspektionen.

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa
ombildning prövas om ombildningen kan anses förenlig med
insättarnas och fordringsägarnas intressen samt om
ombildningen framstår som ändamålsenlig från allmän
synpunkt.

Finansinspektionen ska underrätta registreringsmyndigheten om
ansökningar enligt första stycket och om lagakraftvunna
beslut som meddelats med anledning av sådana ansökningar.
Lag (2013:451).

7 § Inom två månader från dagen för beslutet om tillstånd till
ombildningen skall styrelserna i sparbanken, stiftelsen och
bankaktiebolaget till registreringsmyndigheten för registrering
anmäla att ombildningen verkställts. När anmälan har
registrerats, är sparbanken upplöst. Lag (2000:819).

8 § Har inte ansökan om tillstånd till ombildning gjorts inom
den i 6 § föreskrivna tiden eller har ansökan avslagits, skall
registreringsmyndigheten förklara att frågan om ombildning har
fallit. Detsamma gäller om anmälan enligt 7 § inte har gjorts
eller registreringsmyndigheten genom beslut som vunnit laga kraft har
avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering.
Lag (2000:819).

9 § Om en pensionsstiftelse eller personalstiftelse hör till den
sparbank som skall ombildas, gäller för stiftelsens överförande till
bankaktiebolaget bestämmelserna i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m. m. Lag (1991:371).

9 kap. Skadestånd m.m.

Stiftares, huvudmans, styrelseledamots och delegats
skadeståndsansvar

1 § En stiftare, huvudman, styrelseledamot eller delegat, som
när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av
oaktsamhet skadar en sparbank, ska ersätta skadan. Detsamma
gäller när skadan tillfogas någon annan genom överträdelse av
denna lag, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för
kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
förordning (EU) nr 648/2012, lagen (2014:968) om särskild
tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen
(2014:966) om kapitalbuffertar, tillämplig lag om
årsredovisning, lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse eller bankens reglemente. Lag (2014:972).

Revisors, lekmannarevisors och granskares skadeståndsansvar

2 § En revisor, en lekmannarevisor eller en granskare i en
sparbank är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i
1 §. Han eller hon ska även ersätta skada som uppsåtligen
eller av oaktsamhet vållas av en medhjälpare. I de fall som
avses i 4 a kap. 21 § första stycket 3 och 4 b kap. 19 §
andra stycket denna lag samt 3 kap. 1 § lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
svarar dock revisorn, lekmannarevisorn eller granskaren
endast för skada på grund av oriktiga uppgifter som han
eller hon eller en medhjälpare har haft skälig anledning att
anta var oriktiga.

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller
granskare, är det detta bolag och den för revisionen eller
granskningen huvudansvarige som är ersättningsskyldiga.
Lag (2010:839).

Jämkning

3 § Om någon är ersättningsskyldig enligt 1 eller 2 §, kan
skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till
handlingens art, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.
Lag (2004:304).

Gemensamt skadeståndsansvar

4 § Om flera skall ersätta samma skada, svarar de solidariskt
för skadeståndet i den utsträckning skadeståndsskyldigheten
inte har jämkats för någon av dem enligt 3 §. Vad någon av dem
har betalat i skadestånd får krävas tillbaka från de andra
efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.
Lag (2004:304).

Talan om skadestånd till sparbanken

5 § Talan om skadestånd till en sparbank enligt 1 eller 2 § får
väckas om majoriteten eller en minoritet bestående av minst en
tredjedel av samtliga huvudmän vid sparbanksstämma har biträtt
ett förslag om att väcka skadeståndstalan eller har röstat mot
ett förslag om att bevilja någon styrelseledamot ansvarsfrihet.
En uppgörelse om skadeståndsskyldighet till sparbanken får
träffas bara av sparbanksstämman och bara under förutsättning
att inte en tiondel av samtliga huvudmän röstar mot förslaget
om uppgörelse. Talan mot en delegat om skadestånd till
sparbanken får trots vad som nu sagts väckas av styrelsen.
Lag (2004:304).

Tid för väckande av talan

6 § Talan för sparbankens räkning mot en styrelseledamot om
skadestånd på grund av ett beslut eller en åtgärd under ett
räkenskapsår skall väckas senast ett år från det att
årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret
lades fram på sparbanksstämman. Lag (2004:304).

7 § Har sparbanksstämman beslutat att bevilja ansvarsfrihet
eller att inte föra skadeståndstalan utan att minst det antal
huvudmän som anges i 5 § röstat mot det eller har tiden för
talan gått ut enligt 6 §, får talan enligt 5 § ändå väckas, om
det i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller på
något annat sätt inte har lämnats i väsentliga hänseenden
riktiga och fullständiga uppgifter till sparbanksstämman om det
beslut eller den åtgärd som talan grundas på. Lag (2004:447).

8 § Styrelsen får trots bestämmelserna i 5-7 §§ föra en
skadeståndstalan som grundas på brott. Lag (2004:304).

9 § Talan för sparbankens räkning enligt 1 eller 2 § som inte
grundas på brott, får inte väckas mot

1. en styrelseledamot sedan fem år förflutit från utgången av
det räkenskapsår då beslut eller åtgärder, som talan grundas
på, fattades eller vidtogs,

2. en delegat sedan tre år förflutit från utgången av det
räkenskapsår då beslut eller åtgärder, som talan grundas på,
fattades eller vidtogs,

3. en revisor sedan fem år förflutit från utgången av det
räkenskapsår som revisionsberättelsen avser,

4. en lekmannarevisor sedan fem år förflutit från utgången av
det räkenskapsår som granskningsrapporten avser,

5. en granskare sedan fem år förflutit från den dag när
yttrandet över den särskilda granskningen lades fram på
stämman,

6. en stiftare sedan fem år förflutit från det beslutet om
bankens bildande fattades på konstituerande stämma, samt

7. en huvudman sedan två år förflutit från beslut eller
åtgärder som talan grundas på.
Lag (2004:447).

Konkursbos talerätt

10 § Om banken har försatts i konkurs efter en ansökan som
gjorts innan den tid som anges i 9 § har gått ut, får
konkursboet föra talan enligt 1 eller 2 § trots att frihet från
skadeståndsansvar har inträtt enligt 5-7 §§. Efter utgången av
den tid som anges i 9 § får en sådan talan dock inte väckas
senare än sex månader från edgångssammanträde. Lag (2004:304).

Finansinspektionens talerätt

11 § Har en sparbank i fall som avses i 1 eller 2 § tillfogats
skada, får Finansinspektionen föra talan mot den
ersättningsskyldige, om inte bestämmelserna i 5-7 och 9 §§
utgör hinder för sådan talan. Lag (2004:304).

10 kap. Sparbanks firma

1 § En sparbanks firma skall innehålla ordet sparbank.

Firman skall registreras i bankregistret.

Om firman skall registreras på två eller flera språk, skall
varje lydelse anges i bankens reglemente. Lag (2004:304).

2 § En sparbanks firma skall tydligt skilja sig från andra ännu
bestående firmor som är införda i bankregistret samt från
benämningar på utländska bankföretag, som är allmänt kända i
Sverige.

För registrering av firma gäller i övrigt vad som föreskrivs i
firmalagen (1974:156). Lag (2004:304).

3 § En sparbanks styrelse kan anta bifirma. Bestämmelsen i 1 §
andra stycket och 2 § om firma gäller även bifirma. Ordet bank
eller sparbank får bara användas i bifirma för bankverksamhet.
Lag (2004:304).

4 § Skriftliga handlingar, som utfärdas för en sparbank, bör
undertecknas med bankens firma. Om styrelsen eller annan
ställföreträdare för banken har utfärdat en handling utan
firmateckning och det inte framgår av dess innehåll att den
utfärdats på bankens vägnar, är de som undertecknat handlingen
solidariskt ansvariga för förpliktelse enligt handlingen såsom
för egen skuld. Detta gäller dock inte om det av
omständigheterna vid handlingens tillkomst framgick att den
utfärdades för banken och den till vilken handlingen ställts av
banken får ett behörigen undertecknat godkännande av handlingen
utan oskäligt dröjsmål efter det att detta begärts eller
personlig ansvarighet gjorts gällande mot undertecknarna.
Lag (2004:304).

5 § I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om förbud mot
användning av firma och om hävande av firmaregistrering.
Lag (2004:304).

11 kap. Registrering m.m.

1 § Registreringsmyndigheten skall utan dröjsmål kungöra i
Post- och Inrikes Tidningar vad som för sparbanker införs i
bankregistret med undantag för registrering av underrättelse
enligt

1. 2 kap. 14 § om dagen för kungörelse om rörelsens öppnande,

2. 6 kap. 19 § från tingsrätten om att banken blivit försatt i
konkurs, att beslut om konkurs upphävts eller att konkurs
avslutats, och

3. 7 kap. 5 § om fusionstillstånd.

En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare
har införts i registret skall bara ange ändringens art.
Lag (2004:304).

2 § Det som för sparbanker blivit infört i bankregistret skall
anses ha kommit till tredje mans kännedom, om det har kungjorts
i Post- och Inrikes Tidningar enligt 1 § och det inte av
omständigheterna framgår att tredje man varken kände till eller
borde ha känt till det som kungjorts. Lag (2004:304).

3 § Om en sökande vid anmälan för registrering inte har följt
vad som är föreskrivet om anmälan, ska Finansinspektionen
förelägga sökanden att inom viss tid yttra sig eller göra
rättelse. Detsamma gäller om registreringsmyndigheten finner
att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars
giltighet Finansinspektionens godkännande inte krävs, eller
en handling som bifogas anmälan

1.  inte har kommit till i behörig ordning,

2.  till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan
författning eller reglementet, eller

3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller
vilseledande avfattning.

Om föreläggandet inte följs, ska ärendet om registrering
skrivas av. En upplysning om denna påföljd ska tas in i
föreläggandet. Om yttrande har lämnats men det fortfarande
finns hinder för registrering, ska sökanden ges tillfälle att
yttra sig över hindret. Finns hindret ändå kvar ska
registrering vägras, om det inte finns anledning att ge
sökanden ett nytt föreläggande.

Bestämmelserna i första stycket hindrar inte registrering av
ett beslut av stämman, om rätten till talan mot beslutet har
gått förlorad enligt 4 kap. 17 § andra stycket.
Lag (2013:451).

4 § Registreringsmyndigheten skall genast skriftligen
underrätta sparbanken när myndigheten förklarat att en fråga om

1. fusion har fallit enligt 7 kap. 7 § tredje stycket, eller

2. sparbankens ombildning till bankaktiebolag har fallit enligt
8 kap. 8 §. Lag (2004:304).

5 § I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om avförande av
en firma ur registret sedan en dom om hävande av
firmaregistreringen har vunnit laga kraft. Lag (2004:304).

6 § Ett beslut av registreringsmyndigheten som innebär att en
anmälan avskrivits eller en registrering har vägrats enligt 3 §
andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
inom två månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller ett
sådant beslut av registreringsmyndigheten som avses i 7 kap.
7 § tredje stycket och 8 kap. 8 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2004:304).

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för handläggning av ärenden om
likvidation enligt denna lag. Lag (2011:894).

12 kap. Har upphävts genom lag (2013:431).

Övergångsbestämmelser

1987:619

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1987:621)
om införande av ny banklagstiftning.

1992:1635

Regeringen föreskriver att lagen (1992:1614) om ändring i sparbankslagen
(1987:619) skall träda i kraft den 1 januari 1993 såvitt avser 2 kap. 3,
4 och 14 §§, 3 kap. 4, 6 och 7 §§, 4 kap. 17 §, 6 kap. 2 § tredje
stycket, 3–5, 15, 17 och 19 §§, 7 kap. 4, 7 och 8 §§ samt 8 kap. 5, 7
och 8 §§.

1995:1562

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. I fråga om förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har
inletts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

1995:1622

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. I fråga om förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har
inletts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

1999:223

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.

2. Beträffande ansökningar som vid utgången av april månad 1999
har kommit in till regeringen eller, i förekommande fall,
Finansinspektionen skall frågan, huruvida det är regeringen
eller Finansinspektionen som skall pröva ansökningen, avgöras
enligt äldre bestämmelser.

1999:1093

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 1999.

2000:819

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2. Registreringsärenden, som har kommit in till
Finansinspektionen men i vilka inspektionen inte har fattat
beslut före ikraftträdandet, skall överlämnas till Patent- och
registreringsverket för fortsatt handläggning.

2005:908

Har inlösen av aktier enligt 7 kap. 9 § påkallats före utgången
av år 2005, gäller äldre bestämmelser om förutsättningar för
inlösen, om bestämmande av lösenbelopp och om förfarandet.

2006:404

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Äldre bestämmelser gäller om det yrkesmässiga biträde som
annars skulle föranleda jäv för en revisor eller en
lekmannarevisor avser ett räkenskapsår som har inletts före den
1 januari 2007.

2008:595

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner och
ombildningar som vid ikraftträdandet prövas enligt
konkurrenslagen (1993:20) eller som förbjudits enligt den
lagen.

2009:570

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 3 a § tillämpas inte om den som
har varit revisor har utsetts till den nya befattningen före
ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 3 kap. 4 a § första stycket tredje
meningen och andra stycket 2 tillämpas inte förrän efter den
första ordinarie sparbanksstämma som hålls efter
ikraftträdandet.

4. För ett uppdrag som revisor som innehas vid
ikraftträdandet räknas den tid som anges i 4 a kap. 1 a §
första stycket från den första ordinarie sparbanksstämma som
hålls efter ikraftträdandet.

2010:839

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.

2. Ett revisorsuppdrag som har getts före ikraftträdandet
består till utgången av mandattiden, om inte uppdraget
upphör i förtid enligt 4 a kap. 6 § eller hinder som avses i
4 a kap. 7 § uppkommer.

2010:1949

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller
lämnats före den 1 april 2011.

2011:894

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller om en ansökan om likvidation har
kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet eller om en
sparbank har försatts i konkurs och denna avslutats före
ikraftträdandet.

2011:1326

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skyldighet
att göra skatteavdrag eller lämna skattedeklaration enligt
skattebetalningslagen (1997:483).

2013:163

1. Denna lag träder i kraft den 25 april 2013.

2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in
till Bolagsverket före ikraftträdandet.

2013:451

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.

2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet.