Föreningsbankslag (1987:620)

SFS nr
1987:620
Departement/myndighet
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1987-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1570
Upphävd
1996-01-01

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om hur en föreningsbank bildas och
om dess organisation m. m. Bestämmelser om den rörelse som en
föreningsbank får driva samt andra för bankaktiebolag, sparbanker och
föreningsbanker gemensamma bestämmelser finns i bankrörelselagen
(1987:617).

2 § En föreningsbank är en ekonomisk förening som har till ändamål att
bedriva bankverksamhet och därvid främja sparande samt utvecklingen inom
lantbruket och näringslivet i övrigt. En föreningsbanks rörelse skall
avse främst ett visst verksamhetsområde.

Bestämmelser i annan författning om ekonomiska föreningar gäller även
föreningsbanker, om inte annat följer av denna lag eller i övrigt är
särskilt föreskrivet.

3 § En föreningsbank kan vara central eller lokal. En lokal
föreningsbank skall vara medlem i en central föreningsbank.

Verksamhetsområdet för en föreningsbank skall vara skilt från andra
centrala respektive lokala föreningsbankers områden. Området fastställs
för en central föreningsbank i dess stadgar och för en lokal bank av den
centrala bank, till vilken den lokala är ansluten.

4 § För en föreningsbanks förpliktelser svarar endast bankens
tillgångar, med undantag av vad som följer av 7 §.

Det åligger varje medlem att betala insats i föreningsbanken i enlighet
med vad som föreskrivs i stadgarna. Betalningen skall alltid fullgöras i
pengar.

En central föreningsbank skall tillsammans med anslutna lokala
föreningsbanker när den centrala föreningsbankens rörelse påbörjas ha
ett bundet eget kapital som vid tidpunkten för beslut om oktroj
motsvarar minst fem miljoner ecu. I 4 kap. 7 § bankrörelselagen
(1987:617) finns bestämmelser om vad som utgör bundet eget kapital. Lag
(1992:1615).

5 § En lokal föreningsbank får inte för egen räkning låna in pengar från
allmänheten och inte heller, utan den centrala föreningsbankens
tillstånd, låna pengar av annan än denna.

En lokal föreningsbank får inte ge ut fordringsbevis som är avsedda för
allmän omsättning eller ställa garantier för sådana fordringsbevis. Lag
(1991:1020).

6 § En lokal föreningsbank skall följa de instruktioner och anvisningar
för verksamheten som meddelas av den centrala föreningsbanken.

7 § Om det vid upprättandet av en central föreningsbanks balansräkning
konstateras att uppkomna förluster inte kan täckas utan att reservfonden
tas i anspråk, har den centrala föreningsbanken rätt till tillskott från
de anslutna lokala föreningsbankerna med ett sammanlagt belopp som
täcker en så stor del av den beräknade förlusten att reservfonden kan
tas upp till oförändrat belopp. En central föreningsbank har också rätt
till tillskott för att den skall kunna lösa in förlagsinsatser enligt 5
kap. 3 eller 7 §.

Den andel av det totala tillskottet som en lokal föreningsbank skall
betala bestäms i förhållande till i första hand de lokala
föreningsbankernas fria egna kapital och i andra hand deras bundna egna
kapital vid utgången av räkenskapsåret närmast före det år då
tillskottet skall betalas. Om en lokal föreningsbank inte kan betala
tillskottet, skall de övriga anslutna lokala föreningsbankerna svara för
bristen efter de angivna fördelningsgrunderna.

8 § Äger en föreningsbank så många aktier eller andelar i en svensk
juridisk person att den har mer än hälften av rösterna för samtliga
aktier eller andelar, är föreningsbanken moderförening och den juridiska
personen dotterföretag. Äger ett dotterföretag eller äger en
moderförening och ett eller flera dotterföretag tillsammans eller äger
flera dotterföretag tillsammans så många aktier eller andelar i en
juridisk person som nyss har sagts, är även sistnämnda juridiska person
dotterföretag till moderföreningen.

Har en föreningsbank i annat fall på grund av aktie- eller andelsinnehav
eller avtal ensam ett bestämmande inflytande över en juridisk person och
en betydande andel i resultatet av dess verksamhet, är föreningsbanken
moderförening och den juridiska personen dotterföretag.

Moderförening och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

2 kap. Bildande av föreningsbank

1 § En föreningsbank skall ha minst tjugo medlemmar. I en central
föreningsbank får dock antalet medlemmar vara lägre, om minst fem
medlemmar är lokala föreningsbanker.

Medlemmarna skall anta stadgar samt välja styrelse och revisorer.

2 § föreningsbanks stadgar skall stadfästas. Till ansökan om
stadfästelse skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten.

Stadfästelse av stadgar meddelas för en central föreningsbank av
regeringen och för en lokal föreningsbank av Finansinspektionen.

Vid behandlingen av en ansökan om stadfästelse av stadgar prövas att
stadgarna överensstämmer med denna lag, bankrörelselagen (1987:617) och
andra författningar samt om och i vad mån särskilda bestämmelser behövs
med hänsyn till omfattningen och arten av föreningsbankens verksamhet.

Regeringen skall stadfästa stadgarna och bevilja oktroj för en central
föreningsbank, om den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla
kraven på en sund bankverksamhet.

Oktroj får inte vägras på den grunden att det inte behövs någon
ytterligare bank. Lag (1992:1615).

3 § Om stadgarna ändras skall även ändringen stadfästas.

Regeringen kan uppdra åt Finansinspektionen att pröva frågor om
stadfästelse av ändring av en central föreningsbanks stadgar i sådana
fall som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av synnerlig
vikt. Lag (1992:1058).

4 § Stadgarna skall ange

1. föreningsbankens firma,

2. den ort i Sverige där styrelsen skall ha sitt säte,

3. de rörelsegrenar som föreningsbanken avser att driva,

4. villkoren för medlemskap i föreningsbanken,

5. den insats med vilken varje medlem skall delta i föreningsbanken och
i vad mån medlem får delta i föreningsbanken med insats utöver vad han
är skyldig att delta med,

6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och
revisorer samt eventuella suppleanter, som skall utses av stämman, samt
tiden för deras uppdrag,

7. för det fall att fullmäktige enligt 7 kap. 12 § skall finnas, deras
befogenhet, hur de skall utses och tiden för deras uppdrag,

8. inom vilken tid och hur föreningsbanksstämman skall sammankallas samt
hur andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas eller fullmäktiges
kännedom,

9. vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,

10. hur det skall förfaras med föreningsbankens behållna tillgångar när
den upplöses,

11. för det fall att förlagsinsatser som avses i 5 kap. skall förekomma,
vad som skall gälla för dessa, samt

12. för en central föreningsbank, dess verksamhetsområde.

5 § En nybildad föreningsbank skall anmälas för registrering senast fyra
månader efter det att dess stadgar har erhållit stadfästelse.

För registering krävs att föreningsbanken har minst så många medlemmar
som anges i 1 § och att dessa har betalt in insatsbelopp enligt
stadgarna.

För registrering av en central föreningsbank krävs att banken
tillsammans med anslutna lokala föreningsbanker har ett så stort bundet
eget kapital som föreskrivs i 1 kap. 4 § tredje stycket.

Frågan om föreningsbankens bildande har fallit, om anmälan för
registering inte har skett inom den tid som anges i första stycket eller
om Finansinspektionen genom beslut som har vunnit laga kraft har
avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering. I sådant fall
svarar styrelseledamöterna solidariskt för återbetalningen av insatser
jämte uppkommen avkastning, med avdrag för kostnader på grund av
åtgärder enligt 6 § första stycket tredje meningen. Lag (1992:1615).

6 § Innan en föreningsbank har registrerats, kan den inte förvärva
rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Den kan inte heller föra
talan inför domstolar eller andra myndigheter. Styrelsen kan dock föra
talan i mål rörande föreningsbankens bildande och i övrigt vidta
åtgärder för att erhålla utfästa insatser.

Om en förpliktelse uppkommer genom en åtgärd på föreningsbankens vägnar
före registreringen, svarar de som har beslutat eller deltagit i
åtgärden solidariskt för förpliktelsen. Vid registreringen övergår
ansvaret på föreningsbanken, om förpliktelsen har tillkommit efter det
att föreningsbanken har bildats.

Har före registreringen ett avtal för föreningsbanken slutits med en
medkontrahent som visste att föreningsbanken var oregistrerad kan denne,
såvida inte annat följer av avtalet, frånträda detta endast om frågan om
föreningsbankens bildande har fallit enligt 5 § tredje stycket. Om
medkontrahenten inte visste att föreningsbanken var oregistrerad, kan
han frånträda avtalet innan föreningsbanken har registrerats.

7 § Den nybildade föreningsbanken skall genom kungörelse i Post- och
Inrikes Tidningar tillkännage när den börjar sin rörelse.
Föreningsbanken skall till Finansinspektionen anmäla dagen då kungörande
har skett. Lag (1992:1058).

3 kap. Föreningsbankens medlemmar

1 § En föreningsbank får inte vägra någon inträde som medlem, om det
inte finns särskilda skäl för det med hänsyn till arten eller
omfattningen av föreningsbankens verksamhet eller föreningsbankens syfte
eller annan omständighet. En central föreningsbank får vägra dem
inträde, som kan vara medlemmar i någon ansluten lokal föreningsbank.

En juridisk person i vilken en föreningsbank ensam eller tillsammans med
andra föreningsbanker har ett dominerande inflytande får inte vara
medlem i en föreningsbank.

Styrelsen skall pröva en ansökan om inträde, om inte annat följer av
stadgarna. I stadgarna får föreskrivas att inträdesansökan skall göras
skriftligen och att ansökningshandlingen skall vara försedd med
sökandens bevittnade namnunderskrift.

2 § Den som genom bodelning, arv eller testamente har förvärvat en
medlems andel har rätt att efter anmälan inträda som medlem i
föreningsbanken, om inte annat följer av 1 § andra stycket eller
föreskrivs i stadgarna.

Anmälan om inträde skall, vid förvärv av en avliden medlems andel, göras
senast sex månader efter dödsfallet eller vid den senare tidpunkt då
dödsboets avgång ur föreningsbanken inträffar enligt 5 §.

I annat fall än som sägs i andra stycket skall anmälan göras senast sex
månader efter det att andelen vid bodelning har lagts ut på andra makens
lott. Ansöker förvärvaren inte om inträde inom denna tid, skall
medlemmen därmed anses ha sagt upp sig till utträde. Förvärvaren har i
sådant fall den rätt som tillkommer en avgången medlem enligt 4 kap. 1
§, med den skyldighet som följer av 4 kap. 2 §.

3 § Den som genom överlåtelse har förvärvat en medlems andel skall
ansöka om inträde i föreningsbanken inom sex månader därefter. Om han
antas, inträder han som medlem i överlåtarens ställe. Ansöker han inte
om inträde inom föreskriven tid eller avslås hans ansökan, skall
överlåtaren därmed anses ha sagt upp sig till utträde. Förvärvaren har i
sådant fall den rätt som tillkommer en avgången medlem enligt 4 kap. 1
§, med den skyldighet som följer av 4 kap. 2 §.

4 § En medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningsbanken.
I stadgarna får föreskrivas att en uppsägning skall göras skriftligen
och att uppsägningshandlingen skall vara försedd med medlemmens
bevittnade namnunderskrift.

I stadgarna får även föreskrivas att uppsägning inte får göras förrän
efter viss tid, högst två år, från inträdet. Tiden får utsträckas till
högst fem år, om Finansinspektionen medger det. Föreskrifter i stadgarna
om att uppsägning får göras först efter viss tid gäller inte i fall som
avses i 7 kap. 15 § tredje stycket, 10 kap. 3 § andra stycket och 8 a §
andra stycket samt 11 kap. 5 §.

En medlem får uteslutas ur föreningsbanken på sådan grund som anges i
stadgarna. Föreningsbanksstämman skall besluta om uteslutningen, om inte
något annat föreskrivs i stadgarna. Lag (1992:1058).

5 § Avgång ur en föreningsbank sker, utom i fall som avses i 7 kap. 15 §
tredje stycket samt 10 kap. 3 § andra stycket och 8 a § andra stycket,
vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en månad eller
den längre tid, högst sex månader, som har bestämts i stadgarna, sedan
medlemmen har sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller någon
annan omständighet som föranlett avgången har inträffat.

En medlem som har uteslutits ur föreningsbanken förlorar genast sin rätt
att delta i överläggningar och beslut om föreningsbankens
angelägenheter. Lag (1991:1020).

6 § Styrelsen skall föra en medlemsförteckning. Förteckningen skall
innehålla uppgift om

1. varje medlems namn och postadress,

2. det sammanlagda beloppet inbetalda medlemsinsatser enligt den senast
fastställda balansräkningen, samt

3. summorna av medlemsinsatsbelopp som efter utgången av det
räkenskapsår balansräkningen avser har återbetalts eller högst skall
återbetalas enligt 4 kap. 1 och 3 §§ och om tiden för återbetalningarna.

Medlemsförteckningen kan bestå av ett betryggande lösblads- eller
kortsystem. Den kan också föras med automatisk databehandling eller på
annat liknande sätt.

Medlemsförteckningen skall hållas tillgänglig hos föreningsbanken för
var och en som vill ta del av den.

Varje medlem har rätt att på begäran få skriftlig uppgift av
föreningsbanken om sitt medlemskap och om de insatser som han har betalt
in.

4 kap. Återbetalning av medlemsinsatser

1 § När en medlem har avgått ur en föreningsbank har han rätt att sex
månader efter avgången få ut sina inbetalda medlemsinsatser. Beloppet
får dock inte överstiga vad som belöper på honom i förhållande till
övriga medlemmar av föreningsbankens egna kapital enligt den
balansräkning som hänför sig till tiden före avgången. Vid beräkning av
bankens egna kapital skall bortses från reservfonden,
uppskrivningsfonden och förlagsinsatserna.

Den avgångne har vidare rätt att i samma ordning som övriga medlemmar få
ut vad som belöper på honom av beslutad vinstutdelning.

Träder föreningsbanken i likvidation inom sex månader från avgången
eller meddelas inom samma tid beslut om att försätta föreningsbanken i
konkurs, skall den avgångnes rätt att få ut medlemsinsatser bedömas
enligt grunderna för reglerna om skifte av föreningsbankens tillgångar.

En medlems rätt enligt första–tredje styckena kan begränsas i
stadgarna. Detta gäller dock inte i sådana fall som avses i 7 kap. 15 §
tredje stycket eller 10 kap. 3 § andra stycket eller 8 a § andra
stycket. Lag (1991:1020).

2 § Om föreningsbanken försätts i konkurs på en ansökan som har gjorts
inom ett år från en medlems avgång, är denne skyldig att betala tillbaka
vad han har fått ut av sina medlemsinsatser i den mån det behövs för att
föreningsbankens skulder skall kunna betalas.

3 § En medlem, som deltar i föreningsbanken med högre
insatsbelopp än han är skyldig att delta med, har rätt att efter
uppsägning få ut överskjutande belopp utan att avgå ur
föreningsbanken. Beträffande uppsägningen samt medlemmens rätt
att få ut det uppsagda beloppet och hans skyldighet att betala
tillbaka vad han har fått ut tillämpas 1 och 2 §§ samt 3 kap. 4 §
första stycket. Sexmånadersfristen enligt 1 § skall därvid räknas
från utgången av det räkenskapsår som sedan uppsägningen har
gjorts slutar näst efter en månad eller den längre tid, högst sex
månader, som har bestämts i stadgarna. Härutöver gäller att sådant
insatsbelopp får betalas ut endast om det kan ske med hänsyn till
bestämmelserna om kapitaltäckning i lagen (1994:2004) om
kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag.

Beträffande uppsägning av överskjutande insatsbelopp vid
föreningsbanks ombildning till bankaktiebolag gäller i stället 11
kap. 5 §. Lag (1994:2010).

5 kap. Förlagsinsatser

1 § En central föreningsbank kan i stadgarna föreskriva att, utöver vad
som följer av 2 kap. 4 § första stycket 5, kapital får tillskjutas genom
särskilda insatser (förlagsinsatser) och att sådana insatser får
tillskjutas även av andra än medlemmar.

Förlagsinsatser får tillskjutas med högst ett så stort belopp att summan
av gjorda förlagsinsatser efter tillskottet uppgår till högst det belopp
som svarar mot summan av andra då inbetalda insatser än förlagsinsatser
i den centrala föreningsbanken och i anslutna lokala föreningsbanker.

2 § I stadgarna kan tas in föreskrifter om begränsningar i fråga om vem
som har rätt att tillskjuta förlagsinsatser och genom överlåtelse
förvärva de rättigheter som är förenade med förlagsinsatserna
(förlagsandelar). För redan gjorda insatser får inte införas strängare
begränsningar än vad som gällde när insatsen gjordes.

Förvärv av förlagsandelar i strid mot föreskrifter som avses i första
stycket är ogiltiga.

3 § Om den centrala föreningsbanken upplöses och det vid upplösningen
finns överskott, har innehavarna av förlagsandelar rätt att så långt
överskottet räcker få förlagsinsatserna inlösta med belopp motsvarande
insatsernas storlek, innan utbetalning sker för andra ändamål. Finns
flera förlagsinsatser och förslår inte överskottet till full betalning
av samtliga, har den centrala föreningsbanken rätt till tillskott från
de anslutna lokala föreningsbankerna enligt 1 kap. 7 § andra stycket.
Förslår inte överskottet till full betalning efter sådana tillskott
skall överskottet fördelas på insatserna i förhållande till deras
storlek.

4 § För varje förlagsinsats skall den centrala föreningsbanken utfärda
ett förlagsandelsbevis. Beviset skall ställas till viss man, till
innehavaren eller till viss man eller order och innehålla uppgift om

1. föreningsbankens firma,

2. nummer eller annan beteckning för beviset,

3. insatsens storlek,

4. den rätt till utdelning som insatsen medför,

5. det sätt på vilket utdelning skall utbetalas och inlösen ske,

6. föreskrifter som avses i 2 § första stycket, samt

7. erinran enligt 2 § andra stycket.

Förlagsandelsbeviset skall undertecknas av banken. Styrelseledamöters
eller firmatecknares namnteckning får återges genom tryckning eller på
liknande sätt.

5 § I fråga om förlagsandelsbevis gäller, om ej annat följer av denna
lag, i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen (1936:81) om
skuldebrev. Härvid jämställs bevis som har ställts till viss man med
enkelt skuldebrev och bevis till innehavaren eller till viss man eller
order med löpande skuldebrev. Den som innehar ett förlagsandelsbevis
ställt till viss man eller order och som enligt den centrala
föreningsbankens påskrift på beviset är ägare till förlagsandelen är
likställd med den som enligt 13 § andra stycket samma lag förmodas äga
rätt att göra skuldebrevet gällande. Påskrift på beviset skall göras
endast om innehavaren styrker sitt förvärv av den förlagsandel som
beviset avser.

6 § Styrelsen skall föra en förteckning över samtliga förlagsinsatser.
Denna kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem eller föras
med automatisk databehandling eller på annat liknande sätt.
Förteckningen skall innehålla uppgift om storleken på varje
förlagsinsats, om tidpunkten för varje insats och om den rätt till
utdelning som insatsen medför. Förteckningen skall hållas tillgänglig
för var och en som vill ta del av den.

7 § Den som innehar en förlagsandel har rätt att få förlagsinsatsen
inlöst tidigast efter fem år från tillskottet under förutsättning att
han skriftligen säger upp beloppet minst två år i förväg.

Den centrala föreningsbanken får inlösa en förlagsinsats tidigast efter
fem år från tillskottet under förutsättning att banken skriftligen säger
upp beloppet minst sex månader i förväg.

Inlösen enligt denna paragraf sker till det belopp som utgör insatsens
storlek enligt förlagsandelsbeviset. Beloppet får dock inte överstiga
vad som av den centrala föreningsbankens och anslutna lokala
föreningsbankers egna kapital enligt de senast fastställda
balansräkningarna, utan anlitande av reservfond eller uppskrivningsfond,
belöper på andelen i förhållande till övriga förlagsinsatser. Om den
centrala föreningsbanken försätts i konkurs på en ansökan som görs inom
ett år efter inlösen, skall vad som föreskrivs i 4 kap. 2 § beträffande
återbetalning tillämpas i fråga om förlagsinsatsen.

6 kap. Föreningsbankens ledning

1 § En föreningsbank skall ha en styrelse med minst fem ledamöter.
Styrelsen skall förvalta föreningsbankens angelägenheter i enlighet med
vad som föreskrivs i denna lag och bankrörelselagen (1987:617).

Styrelsen väljs av föreningsbanksstämman, om det inte föreskrivs i
stadgarna att en eller flera styrelseledamöter skall utses på annat
sätt. Särskilda bestämmelser om att styrelseledamot kan utses av annan
än stämman finns i 4 §.

En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna.
Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och skall
bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie
föreningsbanksstämma på vilken styrelseval förrättas.

Vad som sägs i denna lag och bankrörelselagen om styrelseledamöter skall
i tillämpliga delar gälla även suppleanter.

Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda. Lag (1987:1250).

2 § Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller
den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång skall göras hos
styrelsen och, om en ledamot som inte är vald på föreningsbanksstämma
vill avgå, även hos den som har tillsatt honom.

Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 3 §
uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon
suppleant som kan inträda i hans ställe, skall övriga styrelseledamöter
vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den
återstående mandattiden. Sådana åtgärder behöver dock inte vidtas, om
den förutvarande ledamoten var arbetstagarrepresentant som avses i lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Skall
ledamoten väljas på föreningsbanksstämma, kan valet anstå till nästa
ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas, om styrelsen är
beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter och deras antal inte
understiger fem.

Om en styrelseledamot som enligt stadgarna skall tillsättas i annan
ordning än genom val av föreningsbanksstämman inte har utsetts, skall
Finansinspektionen förordna en ersättare på ansökan av en
styrelseledamot, medlem, borgenär eller någon annan vars rätt kan vara
beroende av att det finns någon som kan företräda banken. Lag
(1992:1058).

3 § Minst hälften av styrelseledamöterna skall vara bosatta inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Finansinspektionen i särskilda fall tillåter
annat. Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot. Att
detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen
(1986:436) om näringsförbud.

Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i föreningsbanken, om inte
stadgarna i särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är
ställföreträdare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem,
den som är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller
delägare i denna får dock vara styrelseledamot utan att vara medl em i
föreningsbanken, även om stadgarna saknar föreskrift om det. Om det till
en central föreningsbank finns anslutna lokala fö reningsbanker, får den
som är medlem i en av dessa vara styrelseledamot också i den centrala
föreningsbanken.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter som
har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda.

Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal vara
anställd i en föreningsbank. Vid denna beräkning skall hänsyn inte tas
till arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen om
styrelserepre sentation för de privatanställda. Lag (1992:1240).

4 § I en central föreningsbank skall styrelsen utse en eller, om det
behövs, flera verkställande direktörer att under styrelsens inseende
leda verksamheten i föreningsbanken. Styrelsen får även utse
ställföreträdare för verkställande direktör. Om någon annan än
styrelseledamot utses till verkställande direktör, skall han ingå som
ledamot i styrelsen. Om någon annan än styrelseledamot eller
styrelsesuppleant utses till ställföreträdare för verkställande
direktör, skall han ingå som suppleant i styrelsen. Verkställande
direktör skall vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
om inte regeringen eller efter regeringens bemyndigande
Finansinspektionen i särskilda fall tillåter något annat.

Vad som sägs i denna lag om verkställande direktör skall i tillämpliga
delar gälla också för ställföreträdare för verkställande direktör. Lag
(1992:1240).

5 § Styrelseledamot skall, när han tillträder sitt uppdrag, för införing
i aktiebok anmäla sitt innehav av aktier i aktiebolag inom samma koncern
som föreningsbanken, om det inte har skett dessförinnan. Förändringar i
aktieinnehavet skall anmälas inom en månad.

Första stycket gäller inte, om anmälningsskyldighet föreligger enligt
insiderlagen (1990:1342). Lag (1990:1353).

6 § Styrelsen får, med den inskränkning som följer av 7 §, uppdra åt
verkställande direktör eller någon annan att ensam eller tillsammans med
annan vidta sådana åtgärder som annars ankommer på styrelsens egen
prövning. En person som har fått ett sådant uppdrag kallas delegat.

Delegation enligt första stycket får även ske till särskilda
ledningsorgan för visst område (regionstyrelse) eller för ett eller
flera bankkontor (kontorsstyrelse).

Styrelsen skall i en instruktion meddela föreskrifter om de befogenheter
som skall tillkomma verkställande direktör och andra delegater.
Instruktionen skall fastställas för ett år i sänder. Avser uppdraget att
bevilja kredit, skall grunderna för kreditgivningen fastställas. Om det
i en central föreningsbank har utsetts flera verkställande direktörer,
skall instruktionen ange hur ledningen av föreningsbankens verksamhet
skall fördelas mellan dem. Styrelsen skall så snart det kan ske sända en
avskrift av instruktionen till Finansinspektionen samt, när ändringar
vidtagits i instruktionen, underrätta inspektionen om detta.

Uppdrag som avses i första stycket kan när som helst återkallas eller
inskränkas. Även om styrelsen har lämnat delegatuppdrag får styrelsen
själv avgöra ärenden av varje slag. Lag (1992:1058).

7 § Styrelsen får inte uppdra åt en enskild styrelseledamot eller annan
att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av
större vikt.

Styrelsen får inte i något fall uppdra åt en enskild styrelseledamot
eller annan att bevilja kredit till fysisk eller juridisk person som
omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 17 § bankrörelselagen (1987:617).

Utan hinder av andra stycket får styrelsen uppdra åt annan att inom
fastställda gränser bevilja kredit i och för en rörelse som drivs av
låntagaren.

Styrelsen får endast i enlighet med de föreskrifter som regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen utfärdar
uppdra åt enskild styrelseledamot eller någon annan att ensam eller i
förening med annan bevilja kredit till andra anställda och delegater än
sådana som avses i andra stycket och till fysiska eller juridiska
personer, vilka står i ett sådant förhållande till dem som anges i 2
kap. 17 § första stycket 6 och 7 bankrörelselagen.

Bestämmelserna i denna paragraf om kredit gäller även garantiförbindelse
som föreningsbanken åtar sig. Lag (1992:1058).

8 § Verkställande direktör eller annan delegat som är anställd i en
föreningsbank får inte vara styrelseledamot i sådana företag vars
huvudsakliga verksamhet består i att förvalta eller driva handel med
aktier eller som driver emissionsrörelse. I andra företag får de vara
styrelseledamöter, om föreningsbankens styrelse i varje särskilt fall
ger sitt tillstånd. Den som tillståndet avser får inte delta i
styrelsens beslut i frågan.

Första stycket gäller inte för sådant företag som ingår i samma koncern
som banken. Lag (1991:998).

9 § Om en föreningsbank har blivit moderförening, skall styrelsen
meddela detta till dotterföretagets ledning. Dotterföretagets ledning
skall lämna styrelsen för föreningsbanken de upplysningar som behövs för
att bedöma koncernens ställning och resultatet av koncernens verksamhet.

10 § Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Styrelsen
skall välja ordförande om inte annat föreskrivs i stadgarna eller
beslutas av föreningsbanksstämman. Styrelsen får även utse vice
ordförande. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Verkställande direktör eller annan anställd i föreningsbanken får inte
vara ordförande eller vice ordförande.

11 § Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På
begäran av en styrelseledamot skall styrelsen sammankallas.

Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som undertecknas
eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till
det. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till
protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på
betryggande sätt.

12 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet
styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är
närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt
möjligt samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets
behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra
ärendet. Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en
suppleant, som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges
tillfälle till det. Suppleant för arbetstagarledamot, som har utsetts
enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda, skall dock alltid få underlag och ges tillfälle att
delta i ärendets behandling på samma sätt som en styrelseledamot.

Om inte stadgarna föreskriver särskild röstmajoritet, gäller som
styrelsens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande
röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är
styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra
mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat
föreskrivs i stadgarna.

Handlingar som enligt denna lag eller bankrörelselagen (1987:617) skall
undertecknas av styrelsen skall skrivas under av minst hälften av hela
antalet styrelseledamöter. Lag (1987:1250).

13 § En styrelseledamot eller en delegat får inte handlägga frågor om
avtal mellan honom och föreningsbanken. Han får inte heller handlägga
frågor om avtal mellan föreningsbanken och tredje man, om han i frågan
har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningsbankens. Han får
inte heller delta i beslut om avtal mellan föreningsbanken och tredje
man, som han ensam eller tillsammans med annan får företräda. Med avtal
jämställs rättegång eller annan talan.

14 § Styrelsen företräder föreningsbanken och tecknar dess firma.

Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot eller annan att företräda
föreningsbanken och teckna dess firma, om inte ett förbud mot sådant
bemyndigande har tagits in i stadgarna. Minst en av dem som bemyndigas
att företräda föreningsbanken och teckna dess firma skall vara bosatt
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte regeringe n eller
efter regeringens bemyndigande Finansinspektionen i särskilda fall
tillåter något annat. I övrigt gäller i fråg a om den som inte är
styrelseledamot vad som sägs i 3 § första och andra styckena och 13 § om
styrelseledamot.

Rätten att teckna föreningsbankens firma får utövas endast av två eller
flera personer i förening. Ingen annan inskränkning får registreras.

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i andra
stycket.

Om föreningsbanken inte har någon här i landet bosatt behörig
ställföreträdare, skall styrelsen bemyndiga en i Sverige bosatt person
att på bankens vägnar ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får
inte lämnas till någon som är underårig eller har förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken. Lag (1992:1240).

15 § Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningsbanken får inte
företa rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda
otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för
föreningsbanken eller annan medlem.

En ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av
föreningsbanksstämman eller annat föreningsorgan som inte är gällande
därför att de står i strid med denna lag, bankrörelselagen (1987:617)
eller stadgarna.

16 § Har en ställföreträdare överskridit sin befogenhet när han företog
en rättshandling för föreningsbanken, gäller inte rättshandlingen mot
föreningsbanken, om den mot vilken rättshandlingen företogs insåg eller
borde ha insett att befogenheten överskreds.

17 § För registrering skall föreningsbanken anmäla vem som har utsetts
till styrelseledamot, suppleant och firmatecknare och vem som enligt 14
§ bemyndigats att på bankens vägnar ta emot delgivning samt deras
postadress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum. Om en
ledamot eller suppleant har utsetts enligt lagen (19 87:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda, skall detta anges. För
registrering skall föreningsbanken även anmäla av vilka och hur bankens
firma tecknas.

Anmälan görs första gången när föreningsbanken enligt 2 kap. 5 § anmäls
för registrering och därefter genast efter det att en ändring har
inträffat i ett förhållande som har anmälts eller skall anmälas för
registrering enligt första stycket. Rätt att göra anmälan tillkommer
även den som anmälningen gäller.

Om föreningsbankens postadress ändras, skall föreningsbanken genast
anmäla det för registrering. Lag (1992:1240).

7 kap. Föreningsbanksstämma

1 § Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningsbankens
angelägenheter utövas vid föreningsbanksstämman.

Varje medlem har en röst, om inte annat anges i stadgarna.

Av 12 § framgår att föreningsbanksstämmans befogenheter kan helt eller
delvis överlämnas åt särskilt valda fullmäktige.

2 § En medlems rätt vid föreningsbanksstämman utövas av medlemmen
personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag
eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller
högst ett år från utfärdandet. Ingen får som ombud företräda mer än en
medlem, om inte annat anges i stadgarna.

En medlem får vid föreningsbanksstämman medföra högst ett biträde.

3 § En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om

1. talan mot honom,

2. hans befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse
gentemot föreningsbanken, eller

3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om
medlemmen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot
föreningsbankens.

Bestämmelserna i första stycket om medlem gäller även ombud för medlem.

4 § Föreningsbanksstämman skall hållas på den ort inom föreningsbankens
område som styrelsen bestämmer. Om utomordentliga omständigheter
föranleder det, får stämman hållas utanför verksamhetsområdet.

5 § Ordinarie föreningsbanksstämma skall hållas inom fem månader efter
utgången av varje räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styrelsen lägga
fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i en föreningbank
som är moderförening, koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen.

Vid stämman skall beslut fattas

1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
föreningsbank som är moderförening, koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen,

2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,

3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, samt

4. i andra ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag,
bankrörelselagen (1987:617) eller stadgarna.

Beslut i en fråga som avses i andra stycket 1–3 skall dock skjutas upp
till en fortsatt stämma, om majoriteten eller en minoritet som består av
minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det. I en central
föreningsbank med anslutna lokala föreningsbanker krävs dock att
röstberättigade med minst en tiondel av rösterna begär att beslutet
skjuts upp. Den fortsatta stämman skall hållas minst en och högst två
månader därefter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet. Lag
(1992:1615).

6 § Extra föreningsbanksstämma skall hållas när styrelsen finner skäl
till det. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål
skriftligen begärs av flertalet av revisorerna eller av minst en tiondel
av samtliga röstberättigade eller det mindre antal som kan vara bestämt
i stadgarna. I en lokal föreningsbank får den centrala föreningsbank
till vilken den lokala föreningsbanken är ansluten begära att en extra
föreningsbanksstämma skall hållas. Kallelse skall utfärdas inom fjorton
dagar från den dag då begäran kom in till föreningsbanken.

7 § En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en
föreningsbanksstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid
som kan vara bestämd i stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser,
skall medlemmen skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så
god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Den som har
uteslutits ur föreningsbanken har inte rätt att få ärende behandlat vid
stämman, även om han ännu inte har avgått ur föreningsbanken.

8 § Styrelsen kallar till föreningsbanksstämma. Kallelsen får utfärdas
tidigast fyra veckor före stämman. Om inte stadgarna föreskriver längre
tid skall kallelsen utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast
en vecka före extra stämma. Om stämman skjuts upp till en dag som
infaller senare än fyra veckor efter det att stämman har inletts, skall
kallelse utfärdas till den fortsatta stämman. Om det enligt denna lag
eller stadgarna krävs för att ett föreningsbanksstämmobeslut skall bli
giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare
stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I en sådan
kallelse skall anges vilket beslut den första stämman har fattat.

Kallelse skall ske enligt stadgarna. Skriftlig kallelse skall dock
alltid sändas till varje medlem vars postadress är känd för
föreningsbanken, om

1. ordinarie föreningsbanks stämma skall hållas på annan tid än som
föreskrivs i stadgarna, eller

2. föreningsbanksstämma skall behandla fråga om

a) sådan ändring av stadgarna som avses i 15 § första eller andra
stycket,

b) föreningsbankens försättande i likvidation,

c) föreningsbankens uppgående i en annan föreningsbank genom fusion,
eller

d) ombildning enligt 11 kap.

I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på
stämman. Om stämman skall behandla ett ärende om föreningsbankens
uppgående i en annan föreningsbank genom fusion, ett ärende om
föreningsbankens försättande i likvidation eller ett ärende om
ombildning enligt 11 kap., skall förslaget och grunden för detta anges i
kallelsen. Om ett ärende avser ändring av stadgarna, skall det
huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen.
Ett fullständigt förslag till stadgeändringen skall efter det att
kallelse har utfärdats hållas tillgängligt för medlemmarna hos
föreningsbanken och genast sändas till medlemmar som begär det och
uppger sin postadress.

Under minst en vecka före den stämma som avses i 5 § skall
redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen samt, i föreningsbank
som är moderförening, koncernredovisningshandlingarna och
koncernrevisionsberättelsen eller avskrifter av dessa hållas
tillgängliga för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar hos
föreningsbanken och genast sändas till medlemmar och innehavare av
förlagsandel som begär det och uppger sin postadress. Lag (1992:1058).

9 § Om bestämmelser i denna lag, bankrörelselagen (1987:617) eller
stadgarna rörande kallelse till föreningsbanksstämma eller
tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman
inte besluta i ärendet utan samtycke av alla medlemmar som berörs av
felet. Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som
inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stadgarna skall
förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som
skall avgöras. Den får också besluta att extra föreningsbanksstämma
skall sammankallas för behandling av ärendet. 10 § Föreningsbanksstämman
öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett.
Ordförande vid stämman utses av denna. I stadgarna kan dock bestämmas
vem som skall öppna stämman och vara ordförande vid denna.

Stämmans ordförande skall, om det behövs, upprätta en förteckning över
närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). Uppgift om
medlemmarnas rösträtt skall lämnas i röstlängden, om det förekommer
olika rösträtt bland medlemmarna. Sedan röstlängden har godkänts av
stämman, skall den tillämpas till dess att stämman beslutar om ändring.
Uppskjuts stämman till en senare dag än nästföljande vardag, skall en ny
röstlängd upprättas om det behövs.

Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman. I fråga
om protokollets innehåll gäller

1. att röstlängden skall tas in i eller fogas som bilaga till
protokollet,

2. att stämmans beslut skall föras in i protokollet, samt

3. om röstning har skett, att resultatet skall anges i protokollet.

Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman
som utses av stämman. Senast tre veckor efter stämman skall det
justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningsbanken för
medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar. Protokollen skall
förvaras på betryggande sätt.

11 § Styrelsen skall, om en medlem begär det och styrelsen finner att
det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningsbanken eller nämnvärd
olägenhet för enskild, på föreningsbanksstämman lämna upplysningar om
förhållanden, som kan inverka på bedömandet av föreningsbankens
årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på
stämman. Ingår föreningsbanken i en koncern avser upplysningsplikten
även föreningsbankens förhållande till andra koncernföretag samt, om
föreningsbanken är moderförening, koncernredovisningen liksom sådana
förhållanden som kan inverka på bedömningen av dotterföretagens
ställning.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är
tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter
hållas skriftligen tillgänglig för medlemmarna hos föreningsbanken samt
sändas till de medlemmar som har begärt upplysningen.

Finner styrelsen att en begärd upplysning inte kan lämnas till
medlemmarna utan väsentlig nackdel för föreningsbanken eller nämnvärd
olägenhet för enskild, skall upplysningen i stället på medlemmens
begäran lämnas till föreningsbankens revisorer inom två veckor efter
stämman. Revisorerna skall inom en månad efter stämman till styrelsen
skriftligen yttra sig huruvida den begärda upplysningen har lämnats till
dem samt huruvida upplysningen enligt deras mening borde ha föranlett
ändring i revisionsberättelsen eller, beträffande föreningsbank som är
moderförening, i koncernrevisionsberättelsen, liksom huruvida
upplysningen i övrigt ger anledning till erinran. Om så är fallet, skall
ändringen eller erinringen anges i yttrandet. Styrelsen skall hålla
revisorernas yttrande tillgängligt hos föreningsbanken för medlemmarna
samt sända det i avskrift till de medlemmar som har begärt upplysningen.

12 § I stadgarna får bestämmas att föreningsbanksstämmans befogenheter
skall helt eller delvis utövas av särskilt valda fullmäktige.

En fullmäktig får inte väljas för längre mandatperiod än tre år. Till
fullmäktig får utses endast medlem i föreningsbanken eller någon som
utan att vara medlem enligt 6 kap. 3 § andra stycket ändå kan väljas
till styrelseledamot.

Ett fullmäktigsammanträde anses som en föreningsbanksstämma. I fråga om
fullmäktig gäller bestämmelserna i 1–11 §§ om föreningsbanksmedlem.
Dock får en fullmäktig inte rösta genom ombud.

Angående beslut av fullmäktige i ärenden som avses i 15 §, 10 kap. 3 §
eller 11 kap. 1 § skall medlemmarna underrättas på det sätt som
stadgarna föreskriver.

Även om fullmäktige har utsetts, har föreningsbanksmedlemmarna sådan
rätt som avses i 7 §, 8 § fjärde stycket och 10 § fjärde stycket andra
meningen. Lag (1992:1058).

13 § Föreningsbanksstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer
än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening
som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som fått de flesta
rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat
beslutas av stämman innan valet förrättas.

Första stycket gäller inte, om annat följer av denna lag,
bankrörelselagen (1987:617) eller stadgarna. Beträffande beslut som
avses i 14 och 15 §§ kan dock i stadgarna endast föreskrivas villkor
som går längre än som anges i dessa paragrafer.

14 § Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsbanksstämman.
Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade har förenat sig om det.
Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande
föreningsbanksstämmor och på den senare stämman biträtts av minst två
tredjedelar av de röstande eller den större majoritet som krävs enligt
15 §.

15 § Ett beslut om sådan ändring av stadgarna som innebär att en medlems
förpliktelse att erlägga insatser till föreningsbanken ökas eller att
hans rätt till årsvinst inskränks är giltigt, om beslutet på den senare
stämman enligt 14 § biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Ett beslut om sådan ändring av stadgarna som innebär att en medlems rätt
till föreningsbankens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks
är giltigt, om beslutet på den senare stämman enligt 14 § biträtts av
samtliga röstande. Detsamma gäller, om ändringen innebär en inskränkning
i en medlems rätt att återfå insats enligt 4 kap. 1 eller 3 § eller
innebär att en medlems utträde ur föreningsbanken försvåras och
ändringen skall gälla även dem som var medlemmar i föreningsbanken när
frågan avgjordes.

Ett beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som avses i första
och andra styckena får inte tillämpas mot en medlem som inte har
samtyckt till ändringen och som säger upp sig till utträde ur
föreningsbanken inom en månad från det att slutligt beslut fattades
eller, om beslutet fattades av fullmäktige, från det medlemmen
underrättades om beslutet. I ett sådant fall får medlemmen, oavsett vad
stadgarna föreskriver, utträda ur föreningsbanken vid den utgång av ett
räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter uppsägningen. Vid
utträdet har medlemmen den rätt som enligt 4 kap. 1 § första och andra
styckena tillkommer en avgående medlem.

16 § Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för
registrering sedan ändringen har stadfästs. Beslutet får inte
verkställas förrän registrering har skett.

Beslut som innebär nedsättning av medlemsinsatsernas belopp eller annan
lindring av medlemmarnas insatsskyldighet enligt stadgarna får inte
verkställas förrän ett år efter registreringen.

17 § Föreningsbanksstämman får inte fatta beslut som är ägnade att ge
otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för
föreningsbanken eller annan medlem.

18 § Om ett beslut av föreningsbanksstämman inte har kommit till i
behörig ordning eller i övrigt strider mot denna lag, bankrörelselagen
(1987:617) eller stadgarna, kan talan mot föreningsbanken om att
beslutet skall upphävas eller ändras föras av medlem, innehavare av
förlagsandelar, styrelsen eller styrelseledamot.

Talan skall väckas inom tre månader från dagen för beslutet. Väcks inte
talan inom denna tid, är rätten till talan förlorad.

Talan får väckas senare än vad som sägs i andra stycket när

1. beslutet är sådant att det inte lagligen kan fattas ens med alla
medlemmars samtycke,

2. samtycke till beslutet krävs av alla eller vissa medlemmar och sådant
samtycke inte har getts, eller

3. kallelse till stämman inte har skett eller de bestämmelser om
kallelse som gäller för föreningsbanken har eftersatts i något
väsentligt avseende.

En dom varigenom föreningsbanksstämmans beslut upphävs eller ändras
gäller även för de medlemmar och innehavare av förlagsandelar som inte
har fört talan. Rätten kan ändra föreningsbanksstämmans beslut endast om
det kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft.
Är föreningsbanksstämmans beslut sådant som enligt denna lag eller
bankrörelselagen skall anmälas för registrering, skall rätten underrätta
Finansinspektionen för registrering, om beslutet har upphävts eller
ändrats genom en dom som har vunnit laga kraft eller rätten genom beslut
under rättegången har förordnat att föreningsbanksstämmans beslut inte
får verkställas. Lag (1992:1058).

19 § Om styrelsen vill väcka talan mot föreningsbanken, skall styrelsen
sammankalla en föreningsbanksstämma för val av ställföreträdare att föra
föreningsbankens talan i tvisten. Stämning delges med den valde
ställföreträdaren.

Ett förbehåll i stadgarna att tvister mellan föreningsbanken och
styrelsen, styrelseledamot, likvidator, medlem, innehavare av
förlagsandel eller röstberättigad som inte är medlem skall hänskjutas
till skiljemän, har samma verkan som ett skiljeavtal. Om styrelsen begär
skiljemannaförfarande mot föreningsbanken, tillämpas första stycket. Är
det fråga om en klandertalan av styrelsen mot föreningsbanksstämmans
beslut är rätten till talan inte förlorad enligt 18 § andra stycket, om
styrelsen inom den klandertid som anges där har kallat till
föreningsbanksstämma enligt första stycket.

8 kap. Överskottsutdelning och annan användning av föreningsbankens
egendom

1 § Föreningsbankens medel får betalas ut till medlemmarna endast i form
av överskottsutdelning, återbetalning av medlemsinsatser enligt 4 kap.,
utbetalning vid nedsättning av medlemsinsatsernas belopp och utskiftning
vid föreningsbankens likvidation.

Med överskottsutdelning avses i denna lag

1. gottgörelse i form av återbäringar eller liknande som grundas på
rörelsens resultat utan att ha räknats in i redovisade årsresultat, och

2. utdelningar från redovisade årsresultat i form av medlemsåterbäring
eller på annat sätt (vinstutdelning).

Att stadgarna skall innehålla bestämmelser om användningen av behållna
tillgångar vid föreningsbankens likvidation följer av 2 kap. 4 §.

2 § Vinstutdelning får inte överstiga vad som i den fastställda
balansräkningen och, i fråga om föreningsbank som är moderförening, i
den fastställda koncernbalansräkningen för det senaste räkenskapsåret
redovisas som föreningsbankens eller koncernens fria egna kapital med
avdrag för

1. det belopp som enligt lag eller stadgarna skall avsättas till bundet
eget kapital eller, i fråga om föreningsbank som är moderförening, det
belopp som av det fria egna kapitalet i koncernen enligt
årsredovisningarna för företag inom denna skall föras över till det
bundna egna kapitalet, och

2. belopp som annars enligt stadgarna skall användas för något annat
ändamål än utdelning till medlemmarna.

Vinstutdelning som beräknas på annat sätt än i förhållande till den
omfattning i vilken medlemmarna har deltagit i föreningsbankens
verksamhet eller i övrigt tagit denna i anspråk, får fastställas till
högst en ränta för år på inbetalda medlemsinsatser som motsvarar det av
riksbanken fastställda diskonto som gällde vid räkenskapsårets utgång
med tillägg av tre procentenheter.

3 § Gottgörelser som avses i 1 § andra stycket 1 får inte lämnas i
vidare mån än att föreskriven avsättning kan ske till reservfonden.

Överskottsutdelning får inte ske med så stort belopp att utdelningen med
hänsyn till föreningsbankens eller koncernens konsolideringsbehov,
likviditet eller ställning i övrigt står i strid med god affärssed.

4 § Gottgörelser och sådan vinstutdelning som beräknas i förhållande
till den omfattning i vilken någon har deltagit i föreningsbankens
verksamhet eller i övrigt tagit denna i anspråk får lämnas även till
andra än medlemmar.

Även vinstutdelning av det slag som avses i 2 § andra stycket får lämnas
till innehavare av förlagsandelar. Därvid gäller inte den begränsning i
fråga om utdelningens höjd som anges där.

5 § Föreningsbanksstämman fattar beslut om överskottsutdelning. Den får
uppdra åt styrelsen att fatta beslut om gottgörelser. Stämman får inte
besluta om utdelning av större belopp än styrelsen har föreslagit eller
godkänt.

6 § Till reservfonden skall avsättas minst tjugofem procent av den del
av föreningsbankens nettovinst för året som inte går åt för att täcka en
balanserad förlust. Vid avsättning till reservfonden skall till
nettovinsten räknas även gottgörelser. Uppgår reservfonden till minst
tio procent av föreningsbankens utlåning vid utgången av det närmast
föregående räkenskapsåret, behöver sådan avsättning till reservfond som
avses i detta stycke inte ske.

Till reservfonden skall vidare avsättas det belopp som

1. medlem vid avgång ur föreningsbanken inte får tillbaka av sina
insatser,

2. förlagsandelsinnehavare inte får ut vid inlösen av en förlagsinsats,

3. enligt stadgarna skall avsättas till reservfonden,

4. enligt beslut av föreningsbanksstämman i övrigt skall föras över från
det i balansräkningen redovisade fria egna kapitalet till reservfonden.

Reservfonden får enligt beslut av föreningsbanksstämman sättas ned
endast för att täcka sådan förlust enligt den fastställda
balansräkningen som inte kan täckas av fritt eget kapital.

7 § Sker utbetalning till en medlem eller någon annan i strid mot denna
lag, skall mottagaren betala tillbaka vad han erhållit med ränta
beräknad enligt 5 § räntelagen (1975:635) från det att utbetalningen
erhållits intill dess att högre ränta skall betalas enligt 6 §
räntelagen till följd av 3 eller 4 § samma lag. Detta gäller dock inte
om mottagaren hade skälig anledning att anta att utbetalningen utgjorde
laglig överskottsutdelning.

För den brist som uppkommer vid återbetalningen ansvarar enligt 5 kap.
1–4 §§ bankrörelselagen (1987:617) de som medverkat till att besluta om
eller verkställa utbetalningen eller till att upprätta eller fastställa
en oriktig balansräkning som legat till grund för beslutet.

8 § Föreningsbanksstämman får besluta om gåvor till allmännyttiga eller
därmed jämförliga ändamål, om det med hänsyn till ändamålet,
föreningsbankens ställning och omständigheterna i övrigt kan anses
skäligt. Styrelsen får för sådana ändamål endast använda tillgångar som
med hänsyn till föreningsbankens ställning är av ringa betydelse.

9 kap. Likvidation och upplösning

Frivillig likvidation

1 § Föreningsbanksstämman kan besluta att föreningsbanken skall träda i
likvidation.

Ett beslut om likvidation är giltigt endast om samtliga röstberättigade
förenat sig om beslutet eller detta har fattats på två på varandra
följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två
tredjedelar av de röstande. Längre gående villkor för att beslutet skall
bli giltigt får föreskrivas i stadgarna. Likvidationen inträder
omedelbart eller den senare dag som stämman beslutar.

Ett beslut om likvidation kan dock alltid fattas med enkel majoritet, om
det gäller ett beslut enligt 19 § andra stycket eller om det föreligger
grund för tvångslikvidation enligt 2 eller 4 §. Vid lika röstetal utgörs
stämmans beslut av den mening som ordföranden biträder. Ett beslut om
likvidation enligt detta stycke har omedelbar verkan.

Tvångslikvidation

2 § Om antalet medlemmar går ned under det lägsta antal som föreskrivs i
2 kap. 1 §, skall styrelsen snarast möjligt till föreningsbanksstämman
hänskjuta frågan huruvida föreningsbanken skall träda i likvidation.
Inträder inte ett tillräckligt antal medlemmar inom tre månader efter
det att antalet gått ned under det föreskrivna lägsta antalet, skall
styrelsen, om inte stämman beslutar att föreningsbanken skall träda i
likvidation, hos rätten ansöka att föreningsbanken försätts i
likvidation. En sådan ansökan kan även göras av en styrelseledamot, en
revisor, en medlem eller en innehavare av förlagsandel. En anmälan till
rätten om samma förhållanden kan även göras av Finansinspektionen.

Görs ansökan eller anmälan enligt första stycket, förordnar rätten att
föreningsbanken skall träda i likvidation, om det inte under ärendets
handläggning i första instans styrks att det föreskrivna lägsta
medlemsantalet har uppnåtts. Lag (1992:1058).

3 § Om styrelseledamöterna underlåter att fullgöra vad som åligger dem
enligt 2 § första stycket, svarar de och andra som med vetskap om denna
underlåtenhet handlar på föreningsbankens vägnar solidariskt för de
förpliktelser som uppkommer för föreningsbanken. En styrelseledamot
undgår dock ansvar, om han visar att underlåtenheten inte beror på
försummelse av honom. Solidariskt ansvar för de förpliktelser som
uppkommer för föreningsbanken inträder även för sådana medlemmar som,
när likvidationsplikt föreligger enligt 2 § första stycket, med vetskap
om likvidationsplikten deltar i beslut att fortsätta föreningensbankens
verksamhet. Ansvarighet enligt denna paragraf gäller dock inte för
förpliktelser som uppkommer sedan likvidationsfrågan har hänskjutits
till rättens prövning eller sedan ett tillräckligt antal medlemmar har
inträtt efter den i 2 § första stycket angivna tiden. Lag (1987:1250).

4 § Rätten skall förordna att föreningsbanken skall träda i likvidation,
om

1. en lokal föreningsbanks rörelse inte öppnats inom ett år från
föreningsbankens bildande,

2. oktrojen för en central föreningsbank har återkallats,

3. en lokal föreningsbank inte är ansluten till en central föreningsbank
eller den centrala föreningsbank till vilken den är ansluten har trätt i
likvidation eller försatts i konkurs, eller

4. föreningsbanken efter en konkurs som avslutats med överskott inte
inom föreskriven tid har fattat beslut om likvidation enligt 19 § andra
stycket.

Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om det styrks att
likvidationsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första
instans.

Fråga om likvidation enligt första stycket prövas på anmälan av
Finansinspektionen eller på ansökan av styrelsen, styrelseledamot,
medlem eller innehavare av förlagsandel. I det fall som avses i första
stycket 4 prövas frågan även på ansökan av borgenär eller av annan vars
rätt kan vara beroende av att det finns någon som kan företräda
föreningsbanken. Lag (1992:1615).

Förfarandet hos rätten

5 § Görs ansökan eller anmälan som avses i 2 eller 4 §, skall rätten
genast kalla föreningsbanken, Finansinspektionen samt de medlemmar och
borgenärer som vill yttra sig i ärendet att inställa sig för rätten på
en bestämd dag, då frågan om skyldighet för föreningsbanken att träda i
likvidation skall prövas. Kallelsen skall delges föreningsbanken, om det
kan ske på annat sätt än enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428).
Kallelsen skall kungöras genom rättens försorg i Post- och Inrikes
Tidningar minst två och högst fyra månader före inställelsedagen. Lag
(1992:1058).

6 § Har sökanden haft kostnader för delgivning eller kungörelse samt för
expeditioner i ett ärende enligt 2 eller 4 §, skall kostnaderna betalas
av föreningsbankens medel, om föreningsbanken förpliktas träda i
likvidation eller om rätten i annat fall finner det skäligt. När anmälan
har gjorts av Finansinspektionen skall dessa kostnader betalas av
föreningsbanken. Lag (1992:1058).

Genomförandet av likvidationen

7 § Föreningsbanksstämman eller den domstol som beslutar att
föreningsbanken skall träda i likvidation skall genast anmäla beslutet
till Finansinspektionen för registrering. Finansinspektionen skall
därvid utan dröjsmål utse två eller flera likvidatorer. Likvidatorerna
träder i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra
likvidationen. Lag (1992:1058).

8 § Bestämmelserna i denna lag och bankrörelselagen (1987:617) om
styrelse och styrelseledamöter skall tillämpas på likvidatorerna, i den
mån inte annat följer av detta kapitel.

Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att föreningsbanken
träder i likvidation. Bestämmelserna om revision i 3 kap.
bankrörelselagen skall tillämpas under likvidationen.
Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande huruvida enligt
revisorernas mening likvidationen onödigt fördröjs.

9 § I fråga om föreningsbanksstämma under likvidation skall
bestämmelserna i denna lag och bankrörelselagen (1987:617) om
föreningsbanksstämma tillämpas, i den mån inte annat följer av detta
kapitel.

10 § När föreningsbanken har trätt i likvidation skall styrelsen genast
avge en redovisning för sin förvaltning av föreningsbankens
angelägenheter under den tid för vilken redovisningshandlingar inte
förut har lagts fram på föreningsbanksstämma. Redovisningen skall läggas
fram på stämman så snart det kan ske. Bestämmelserna om årsredovisning
och revisionsberättelse skall tillämpas.

Om tiden även omfattar det föregående räkenskapsåret, skall en särskild
redovisning avges för detta år. I en föreningsbank som är moderförening
skall denna särskilda redovisning även omfatta koncernredovisning.

11 § Likvidatorerna skall ansöka om kallelse på föreningsbankens okända
borgenärer.

12 § Likvidatorerna skall så snart det kan ske genom försäljning på
offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt förvandla
föreningsbankens egendom till pengar, i den mån det behövs för
likvidationen, samt betala föreningsbankens skulder. Föreningsbankens
rörelse får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling
eller för att de anställda skall få skäligt rådrum för att skaffa sig
nya anställningar.

13 § Likvidatorerna skall för varje räkenskapsår avge en årsredovisning,
som skall läggas fram på den ordinarie föreningsbanksstämman för
godkännande. I fråga om likvidatorernas redovisning och dess behandling
på stämman tillämpas inte 7 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 denna lag
samt 4 kap. 9 § andra stycket 3 och tredje–femte styckena och 10 och 11
§§ bankrörelselagen (1987:617).

I balansräkningen tas det egna kapitalet upp i en post, varvid
insatskapitalet anges inom linjen och i förekommande fall delas upp på
medlemsinsatskapital och förlagsinsatskapital.

Ingen tillgång får tas upp till ett högre värde än den beräknas inbringa
efter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas
inbringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i
balansräkningen eller om för en skuld eller en likvidationskostnad kan
beräknas åtgå ett belopp som väsentligt avviker från den redovisade
skulden, skall vid tillgångs- eller skuldposten det beräknade beloppet
anges inom linjen.

14 § När den i kallelsen på okända borgenärer bestämda
anmälningstiden har gått ut och alla kända skulder blivit betalda,
skall likvidatorerna skifta föreningsbankens behållna tillgångar.
Om något skuldbelopp är tvistigt eller inte förfallet till betalning
eller av annan orsak inte kan betalas, skall så mycket av
föreningsbankens medel som kan behövas för denna betalning
behållas och återstoden skiftas.

I en lokal föreningsbank får till medlemmarna, utöver av dem
betalda insatser, betalas ut medel endast i den mån det kan ske med
hänsyn till bestämmelserna om kapitaltäckning i lagen (1994:2004)
om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag. De medel som sålunda inte får betalas ut skall
föras till den centrala föreningsbankens reservfond.

De medlemmar eller innehavare av förlagsandelar som vill klandra
skiftet skall väcka talan mot föreningsbanken senast tre månader
efter det att slutredovisningen lades fram på
föreningsbanksstämman.

Om en medlem eller innehavare av en förlagsandel inte inom fem
år efter det att slutredovisningen lades fram på
föreningsbanksstämman har anmält sig för att lyfta vad han har
erhållit vid skiftet, har han förlorat sin rätt till detta. Om medlen är
ringa i förhållande till de skiftade tillgångarna, kan rätten på
anmälan av likvidatorerna förordna att medlen skall tillfalla
allmänna arvsfonden. I annat fall skall 17 § tillämpas.
Lag (1994:2010).

15 § När likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag, skall de så snart
det kan ske avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en
förvaltningsberättelse som avser likvidationen i dess helhet.
Berättelsen skall även innehålla en redogörelse för skiftet. Till
berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationstiden. Berättelsen och redovisningshandlingarna skall lämnas
till revisorerna. Dessa skall inom en månad därefter avge en
revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under
likvidationen.

Efter det att revisionsberättelsen har lämnats till likvidatorerna skall
dessa genast kalla medlemmarna till en föreningsbanksstämma för
granskning av slutredovisningen. Slutredovisningen med bifogade
redovisningshandlingar och revisionsberättelsen skall hållas
tillgängliga och sändas till medlemmar och innehavare av förlagsandelar
enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § fjärde stycket samt läggas fram på
stämman. Föreskrifterna i 7 kap. 5 § andra stycket 3 och tredje stycket
om beslut på föreningsbanksstämma om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna skall tillämpas på likvidatorerna. Lag (1992:1615).

16 § När likvidatorerna har lagt fram slutredovisningen är
föreningsbanken upplöst. Detta skall genast anmälas för registrering.

En tiondel av samtliga röstberättigade kan dock begära hos
likvidatorerna att en föreningsbanksstämma kallas in för att behandla en
fråga om talan skall väckas enligt 5 kap. 7 § bankrörelselagen
(1987:617).

17 § Om det efter föreningsbankens upplösning enligt 16 § visar sig att
den har tillgångar eller om talan väcks mot den eller om det av någon
annan orsak uppkommer behov av en likvidationsåtgärd, skall
likvidationen fortsättas. Detta skall genast anmälas av likvidatorerna
för registrering. Kallelse till första föreningsbanksstämman efter
återupptagandet skall utfärdas enligt stadgarna. Därutöver skall
skriftliga kallelser sändas till varje medlem vars postadress är känd
för föreningsbanken.

18 § Om en föreningsbank har trätt i likvidation på grund av
föreningsbanksstämmans beslut, kan stämman sedan revisorerna avgivit
yttrande besluta att likvidationen skall upphöra och föreningsbankens
verksamhet återupptas. Ett sådant beslut får dock inte fattas, om det
finns anledning till likvidation på grund av denna lag eller stadgarna,
eller om utskiftning har ägt rum.

När beslut enligt första stycket fattas, skall en styrelse samtidigt
väljas.

Föreningsbanksstämmans beslut om likvidationens upphörande och val av en
styrelse skall likvidatorerna genast anmäla för registrering. Beslutet
får inte verkställas förrän Finansinspektionen lämnat tillstånd till
detta och registrering har skett.

Om ett likvidationsbeslut som avses i 1, 2 eller 4 § har blivit upphävt
genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, skall
likvidatorerna genast anmäla detta för registrering samt kalla till
föreningsbanksstämma för val av styrelse.

När likvidation har upphört enligt denna paragraf, skall 15 § tillämpas.
Lag (1992:1058).

Konkurs

19 § Om en föreningsbank har försatts i konkurs och denna avslutas utan
överskott, är föreningsbanken upplöst när konkursen avslutas.

Om det finns överskott, skall föreningsbanksstämman inom en månad från
det att konkursen avslutades besluta att föreningsbanken skall träda i
likvidation. Om inte ett sådant beslut fattas gäller 4 §.

Var föreningsbanken i likvidation när den försattes i konkurs, skall
likvidationen fortsättas enligt 17 §, om konkursen avslutas med
överskott.

20 § Om en föreningsbank försätts i konkurs, skall tingsrätten sända en
underrättelse om beslutet till Finansinspektionen för registrering.

Under konkursen företräds föreningsbanken som konkursgäldenär av den
styrelse eller de likvidatorer som finns vid konkursens början. Även
under konkursen gäller dock bestämmelserna i denna lag om rätt att avgå,
om entledigande och om nytillsättning.

När en konkurs har avslutats skall tingsrätten genast för registrering
underrätta Finansinspektionen samt ange om överskott finns eller inte.
Tingsrätten skall även för registrering underrätta Finansinspektionen
när en överrätt genom beslut som vunnit laga kraft har upphävt ett
beslut att försätta föreningsbanken i konkurs.

Om förhandling om offentligt ackord har inletts för en lokal
föreningsbank, skall underrättelse ske enligt första och tredje
styckena. Lag (1992:1058).

10 kap. Fusion och inlösen av aktier i dotterbolag

Fusion genom absorption

1 § Enligt ett avtal om fusion kan en föreningsbank (den överlåtande
föreningsbanken) gå upp i en annan föreningsbank (den övertagande
föreningsbanken). En sådan fusion innebär att medlemmarna i den
överlåtande föreningsbanken blir medlemmar i den övertagande
föreningsbanken och att den överlåtande föreningsbanken upplöses utan
likvidation samt att dess tillgångar och skulder övertas av den
övertagande föreningsbanken. Avtalet skall för att bli giltigt godkännas
av föreningsbanksstämman i den överlåtande föreningsbanken. Fusion kan
ske, trots att den överlåtande föreningsbanken har trätt i likvidation.
I ett sådant fall skall likvidationen avslutas när tillstånd till
fusionen enligt 5 § har registrerats.

En central föreningsbank kan inte genom ett sådant fusionsavtal som
avses i första stycket gå upp i en lokal föreningsbank.

Följande handlingar skall hållas tillgängliga för de röstberättigade,
medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar i den överlåtande
föreningsbanken under minst en vecka före den föreningsbanksstämma vid
vilken frågan om godkännande av fusionsavtalet skall behandlas samt
läggas fram på stämman:

1. förslag till föreningsbanksstämmans beslut,

2. fusionsavtalet,

3. en redogörelse av styrelsen för de omständigheter som kan vara av
vikt vid bedömningen av förslagets lämplighet för föreningsbanken och
insättarna,

4. ett yttrande av revisorerna över styrelsens redogörelse enligt 3,
samt

5. avskrift av den övertagande föreningsbankens årsredovisning för det
senaste räkenskapsåret, försedd med anteckning om föreningsbanksstämmans
beslut rörande föreningsbankens vinst eller förlust, samt avskrift av
revisionsberättelsen för samma räkenskapsår.

Skall den överlåtande föreningsbankens årsredovisning inte behandlas på
den stämma som anges i tredje stycket eller har den övertagande
föreningsbankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret inte
behandlats på en stämma i den föreningsbanken, skall i stället för de
handlingar som anges i tredje stycket 5 följande handlingar hållas
tillgängliga och läggas fram på den förstnämnda stämman i enlighet med
vad som anges i tredje stycket:

1. avskrift av föreningsbankens senaste årsredovisning, försedd med
anteckning om föreningsbanksstämmans beslut om föreningsbankens vinst
eller förlust, samt av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen
avser,

2. en av styrelsen undertecknad redogörelse för händelser av väsentlig
betydelse för föreningsbankens ställning som har inträffat efter det att
årsredovisningen har avgetts, samt

3. ett av revisorerna avgivet yttrande över styrelsens redogörelse
enligt 2.

Handlingarna skall genast sändas till den som är röstberättigad, medlem
eller innehavare av förlagsandel, om han begär det och uppger sin
postadress.

Fusion genom kombination

2 § Enligt ett avtal om fusion kan två eller flera föreningsbanker (de
överlåtande föreningsbankerna) förenas genom att bilda en ny
föreningsbank (den övertagande föreningsbanken). En sådan fusion innebär
att medlemmarna i de överlåtande föreningsbankerna blir medlemmar i den
nya föreningsbanken och att de överlåtande föreningsbankerna upplöses
utan likvidation samt att den nya föreningsbanken övertar deras
tillgångar och skulder. Avtalet skall för att bli giltigt godkännas av
föreningsbanksstämman i varje överlåtande föreningsbank. Bestämmelsen i
1 § första stycket fjärde meningen skall tillämpas.

De handlingar som anges i 1 § tredje stycket 1–4 och fjärde stycket
skall upprättas för varje överlåtande föreningsbank. De skall hållas
tillgängliga för de röstberättigade, medlemmarna och innehavarna av
förlagsandelar i de överlåtande föreningsbankerna under minst en vecka
före den föreningsbanksstämma vid vilken frågan om godkännande av
fusionsavtalet skall behandlas. Handlingarna skall genast sändas till
röstberättigad, medlem och innehavare av förlagsandel som begär det och
uppger sin postadress. Handlingarna skall läggas fram på stämmorna.

Fusionsavtalet skall innehålla ett förslag till stadgar för den nya
föreningsbanken och ange hur styrelse och revisorer skall utses. Om de
överlåtande föreningsbankerna godkänner fusionsavtalet, skall de
samtidigt i enlighet med avtalets bestämmelser utse styrelse och
revisorer i den nya föreningsbanken.

Fusionsförfarandet

3 § Ett beslut om godkännande av fusionsavtal är giltigt endast om det
på stämman har biträtts av samtliga röstberättigade eller har fattats på
två på varandra följande föreningsbanksstämmor och på den senare stämman
biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. I stadgarna får
föreskrivas villkor som går längre.

En medlem i en överlåtande föreningsbank, som inte har samtyckt till
fusionen, får säga upp sig till utträde inom den tid och på de villkor
som anges i 7 kap. 15 § tredje stycket.

4 § När fusionsavtalet har godkänts av föreningsbanksstämman
skall det anmälas av den överlåtande föreningsbanken för
registrering. Om detta inte har skett inom fyra månader från
stämmans beslut eller om Finansinspektionen genom
lagakraftägande beslut har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat
registrering av avtalet, har frågan om fusion fallit.

Hinder mot registrering möter, om fusionen har förbjudits enligt
konkurrenslagen (1993:20) eller lagen (1992:1317) om ett
europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) eller om prövning
av fusionen pågår enligt någon av dessa lagar.

Om fusionsavtalet har godkänts av fullmäktige, skall
registreringsanmälan innehålla försäkran av styrelsen att
underrättelse som avses i 7 kap. 12 § fjärde stycket skett. Lag (1993:28).

5 § Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats
skall såväl överlåtande som övertagande föreningsbanker ansöka om
tillstånd att verkställa avtalet. Om den övertagande föreningsbanken
eller, i fall som avses i 2 §, den nybildade föreningsbanken är en
central föreningsbank meddelas sådant tillstånd av regeringen och i
andra fall av Finansinspektionen. Tillstånd att verkställa
fusionsavtalet skall meddelas om fusionen kan anses förenlig med deras
intressen, som är insättare i eller i övrigt har fordringar på de av
fusionen berörda föreningsbankerna, samt om fusionen framstår som
ändamålsenlig från allmän synpunkt.

När beslut om sådant tillstånd som avses i första stycket meddelas skall
stadgeändringar eller, i fall som avses i 2 §, den nybildade
föreningsbankens stadgar stadfästas. Om den nybildade föreningsbanken är
en central föreningsbank skall regeringen också bevilja oktroj.

Har inte ansökan om tillstånd att verkställa fusionsavtalet gjorts inom
den i första stycket föreskrivna tiden eller har ansökan avslagits,
skall Finansinspektionen förklara att frågan om fusion har fallit. Lag
(1992:1058).

6 § Om en pensionsstiftelse eller en personalstiftelse hör till den
överlåtande föreningsbanken, gäller om stiftelsens överförande till den
övertagande föreningsbanken bestämmelserna i lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelse m. m.

7 § När ett lagakraftvunnet beslut om tillstånd att verkställa
fusionsavtalet har registrerats och nödvändiga stadgeändringar eller,
vid fusion enligt 2 §, stadgar för den nybildade föreningsbanken har
stadfästs och, om den nybildade föreningsbanken är en central
föreningsbank, oktroj har beviljats, anses fusionen genomförd och
överlåtande föreningsbank upplöst. Överlåtande föreningsbanks medlemmar
blir då medlemmar i den övertagande föreningsbanken, om inte uppsägning
har skett enligt 3 § andra stycket. Samtidigt övergår överlåtande
föreningsbanks tillgångar och skulder till den övertagande
föreningsbanken.

Övertagande av del av annan föreningsbanks rörelse

8 § En lokal föreningsbank får överta del av annan lokal föreningsbanks
rörelse efter medgivande av den eller de centrala föreningsbanker till
vilka de lokala föreningsbankerna är anslutna. En central föreningsbank
får överta del av annan föreningsbanks rörelse efter tillstånd av
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen.
Sådant tillstånd skall meddelas om övertagandet framstår som
ändamålsenligt ur allmän synpunkt.

I samband med sådant övertagande som avses i första stycket får den
överlåtande föreningsbankens reservfond med Finansinspektionens
medgivande sättas ned med skäligt belopp. Lag (1992:1058).

8 a § En lokal föreningsbank får överta del av en central föreningsbanks
rörelse efter tillstånd av regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Finansinspektionen. Sådant tillstånd skall meddelas om
övertagandet framstår som ändamålsenligt ur allmän synpunkt.

Vid övertagande enligt första stycket får medlemskapet för medlemmar i
den centrala föreningsbanken föras över till den övertagande banken.
Medlemmarna skall skriftligen underrättas om till vilken bank
medlemskapet skall föras över. Om en medlem inte är nöjd med beslutet,
har han rätt att få sitt medlemskap överfört till en annan lokal
föreningsbank eller att säga upp sig till utträde ur den överlåtande
banken inom en månad från det att underrättelsen skickades till honom
och i övrigt på de villkor som anges i 7 kap. 15 § tredje stycket.

I samband med ett sådant övertagande som avses i första stycket får den
överlåtande bankens reservfond med Finansinspektionens medgivande sättas
ned med skäligt belopp. Lag (1992:1058).

Fusion mellan föreningsbank och ett helägt dotteraktiebolag

9 § Om en föreningsbank äger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan
föreningsbankens och bolagets styrelser träffa ett fusionsavtal som
innebär att dotterbolaget skall gå upp i föreningsbanken. Styrelserna
skall anmäla avtalet för registrering hos Finansinspektionen. Därvid
gäller 5–7 §§ i tillämpliga delar.

Dotterbolaget är upplöst när regeringens eller Finansinspektionens
beslut om tillstånd enligt 5 § har registrerats. Finansinspektionen
skall lämna uppgifter om fusionen till Patent- och registreringsverket,
som skall registrera tillståndet enligt 5 §.

Fusion enligt första stycket får ske utan hinder av att det i
dotterbolaget finns egendom som föreningsbanken inte får förvärva. Sådan
egendom måste avyttras senast ett år från registreringen. Om särskilda
skäl föreligger, kan Finansinspektionen förlänga denna frist. Lag
(1992:1615).

Inlösen av aktier i ett dotterbolag

10 § Om en föreningsbank själv eller tillsammans med ett eller flera
dotterföretag äger mer än nio tiondelar av aktierna med mer än nio
tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett dotterbolag, har
föreningsbanken rätt att av de övriga aktieägarna i bolaget lösa in de
återstående aktierna. Den som har aktier som kan lösas in har också rätt
att få dessa inlösta av föreningsbanken.

En tvist huruvida rätt eller skyldighet till inlösen föreligger eller om
lösenbeloppet prövas av tre skiljemän. Om inte annat följer av
bestämmelserna i detta kapitel, gäller i fråga om skiljemännen och
förfarandet inför dem i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i lagen
(1929:145) om skiljemän. Bestämmelserna i 18 § andra stycket nämnda lag
om den tid inom vilken skiljedomen skall meddelas gäller dock inte.
Kostnaderna för skiljemannaförfarandet skall bäras av föreningsbanken,
om inte skiljemännen av särskilda skäl ålägger en annan aktieägare att
helt eller delvis svara för dessa kostnader. Part som är missnöjd med
skiljedomen har rätt att väcka talan vid domstol inom sextio dagar från
det att han fick del av skiljedomen i huvudskrift eller bestyrkt
avskrift. Rätt domstol är tingsrätten i den ort där bolagets styrelse
har sitt säte.

Har föreningsbanken förvärvat större delen av sina aktier i bolaget på
grund av att en vidare krets inbjudits att till föreningsbanken överlåta
sådana aktier mot viss ersättning, skall lösenbeloppet motsvara
ersättningen, om det inte finns särskilda skäl för annat.

11 § Om en föreningsbank vill lösa in aktier i ett dotterbolag enligt 10
§ men en överenskommelse om detta inte kan träffas, skall
föreningsbanken hos bolagets styrelse skriftligen begära att tvisten
hänskjuts till skiljemän. Föreningsbanken skall samtidigt uppge sin
skiljeman.

Görs en begäran enligt första stycket, skall bolagets styrelse genast
genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de
ortstidningar som styrelsen bestämmer anmoda de aktieägare, mot vilka
lösningsanspråket riktas, att skriftligen uppge sin skiljeman till
bolaget senast två veckor från kungörelsen. Anmodan skall även genom
brev sändas till varje sådan aktieägare, om hans postadress är känd för
bolaget.

Om inte samtliga aktieägare, vilkas namn är införda i aktieboken och mot
vilka lösningsanspråket riktas, inom den föreskrivna tiden har uppgett
en gemensam skiljeman, skall bolagets styrelse begära hos rätten i den
ort där styrelsen har sitt säte att god man förordnas. Denne skall hos
samma rätt ansöka om förordnande av en sådan skiljeman och i tvisten
bevaka de frånvarande aktieägarnas rätt.

12 § Aktieägarna är skyldiga att till föreningsbanken överlämna sina
aktiebrev med påskrift om överlåtelse, om en tvist om inlösen enligt 10
§ prövas av skiljemän eller domstol och det är ostridigt mellan parterna
att det föreligger lösningsrätt eller om det i en dom som har vunnit
laga kraft har förklarats att sådan rätt föreligger utan att
lösenbeloppet samtidigt har fastställts. Skyldighet att överlämna
aktiebreven föreligger dock endast om föreningsbanken ställer sådan
säkerhet för kommande lösenbelopp jämte ränta som godkänns av
skiljemännen eller, om tvisten är anhängig vid domstol, av domstolen.

Aktieägarna har rätt till skälig ränta på lösenbeloppet för tiden från
det att säkerhet har ställts till dess att lösenbeloppet förfaller till
betalning.

13 § Om ett fastställt lösenbelopp har erbjudits en aktieägare utan att
denne har överlämnat sina aktiebrev, skall föreningsbanken utan dröjsmål
sätta ned lösenbeloppet enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar
hos myndighet. Föreningsbanken får inte göra förbehåll om rätt att
återta det nedsatta beloppet.

14 § Föreningsbanken är ägare till aktierna, om säkerhet har ställts
enligt 12 § eller om nedsättning har skett enligt 13 §. Innan
aktiebreven har överlämnats till föreningsbanken medför breven i sådana
fall endast rätt för innehavaren att mot överlämnande av breven till
föreningsbanken eller länsstyrelsen få ut lösenbeloppet med ränta.

Om ett aktiebrev inte har överlämnats inom en månad från det att
föreningsbanken blev ägare till aktien, får det utfärdas ett nytt
aktiebrev som är ställt till föreningsbanken. Det nya aktiebrevet skall
innehålla uppgift om att det ersätter det äldre brevet. Om det äldre
brevet därefter överlämnas till föreningsbanken, skall det i sin tur
lämnas vidare till bolaget för att makuleras.

11 kap.

Ombildning till bankaktiebolag

1 § En central föreningsbanks stämma kan besluta att den centrala
föreningsbanken med anslutna lokala föreningsbanker skall upplösas utan
likvidation för ombildning till bankaktiebolag.

Ombildningen skall gå till på följande sätt. De lokala
föreningsbankernas tillgångar och skulder förs över till den centrala
föreningsbanken och medlemmarna i de lokala föreningsbankerna blir i
stället medlemmar i den centrala föreningsbanken (fusion). Den centrala
föreningsbanken överlåter hela rörelsen till ett bankaktiebolag mot
ersättning huvudsakligen i form av aktier i samma bolag. Tillgångarna i
den centrala föreningsbanken utskiftas på medlemmarna. Lag (1992:1058).

2 § Följande handlingar skall dels hållas tillgängliga för de
röstberättigade, medlemmarna och innehavare av förlagsandelar under
minst en vecka före den föreningsbanksstämma, där frågan om ombildning
till bankaktiebolag skall behandlas, dels läggas fram på stämman:

1. de i 10 kap. 1 § tredje och fjärde styckena angivna handlingarna med
undantag för fusionsavtal och

2. bankaktiebolagets bolagsordning eller, om bankaktiebolaget inte är
bildat, förslag till bolagsordning.

Handlingarna skall genast sändas till den som är röstberättigad, medlem
eller innehavare av förlagsandel, om han begär det och uppger sin
postadress. Lag (1992:1058).

3 § Ett beslut om ombildning som avses i 1 § är giltigt endast om det på
stämman har fått stöd av samtliga röstberättigade eller har fattats vid
två på varandra följande stämmor och på den senare stämman fått stöd av
minst två tredjedelar av de röstande.

I stadgarna för den centrala föreningsbanken får föreskrivas villkor som
går längre än som sägs i första stycket. Lag (1992:1058).

4 § Medlemmarna i berörda föreningsbanker skall underrättas om stämmans
ombildningsbeslut. Lag (1992:1058).

5 § Medlem som inte vill delta i ombildningen eller som inte vill delta
med sitt överskjutande insatsbelopp skall inom en månad från det att han
underrättats om beslutet om ombildning säga upp sig till omedelbart
utträde ur föreningsbanken eller, utan krav på utträde, säga upp sitt
överskjutande insatsbelopp till omedelbar betalning.

En uppsägning enligt första stycket skall godkännas om det inte med
hänsyn till bestämmelserna om kapitalkrav enligt 2 kap. 9–11 §§
bankrörelselagen (1987:617) eller till bankaktiebolagets ställning i
övrigt är nödvändigt att avslå framställningen. Frågan om godkännande
prövas av Finansinspektionen efter yttrande av centrala föreningsbankens
och bankaktiebolagets styrelser. Lag (1992:1058).

6 § Den centrala föreningsbanken skall inom fyra månader från stämmans
beslut enligt 1 § första stycket hos Finansinspektionen anmäla beslutet
om ombildning för registrering. Frågan om ombildning har fallit om
anmälan inte har gjorts inom föreskriven tid eller om Finansinspektionen
genom beslut som vunnit laga kraft har avskrivit en sådan anmälan eller
vägrat registrering av beslutet.

Beslutet får inte registreras om ombildningen har förbjudits enligt
konkurrenslagen (1982:729). Hinder mot registrering föreligger också om
Konkurrensverket inte har beslutat att lämna ombildningen utan åtgärd
enligt 20 § första stycket konkurrenslagen. Lag (1992:1058).

7 § Senast två månader efter det att beslutet om ombildning har
registrerats skall den centrala föreningsbanken ansöka om regeringens
tillstånd att verkställa ombildningen. Regeringen prövar om ombildningen
kan anses förenlig med medlemmarnas, insättarnas och övriga
fordringsägares intressen samt om ombildningen framstår som
ändamålsenlig från allmän synpunkt. Lag (1992:1058).

8 § Inom två månader från dagen för regeringens beslut om tillstånd till
ombildningen skall styrelserna i den centrala föreningsbanken och
bankaktiebolaget till Finansinspektionen för registrering anmäla att
ombildningen har verkställts. När anmälan har registrerats har de lokala
föreningsbankerna upplösts. Lag (1992:1058).

9 § Har inte ansökan om tillstånd till ombildning gjorts inom den i 7 §
föreskrivna tiden eller har regeringen avslagit ansökan, skall
Finansinspektionen förklara att frågan om ombildning har fallit.
Detsamma gäller om anmälan enligt 8 § inte har gjorts eller
Finansinspektionen genom beslut som vunnit laga kraft har avskrivit en
sådan anmälan eller vägrat registrering. Lag (1992:1058).

10 § När registrering enligt 8 § har skett, skall styrelsen i den
centrala föreningsbanken skifta bankens tillgångar enligt de
fördelningsgrunder som gäller vid likvidation av banken. Om det bland
tillgångarna finns aktier av olika slag, får dessa fördelas på olika
slag av insatser.

Rätt att delta i skiftet har de som är eller som inom sex månader före
ombildningsbeslutet varit medlemmar i berörda föreningsbanker, med
undantag dock för den som erhållit utträde enligt 5 §.

En medlems överskjutande insatsbelopp skall inte medräknas vid skiftet
om återbetalning av insatsen påbörjats sex månader före
ombildningsbeslutet eller uppsägning av beloppet godkänts enligt 5 §
andra stycket.

Den som enligt andra stycket inte deltar i skiftet har rätt att få ut
inbetald medlemsinsats när ombildningen har verkställts och anmälan om
detta registrerats enligt 8 §. Vad nu sagts om inbetald medlemsinsats
gäller även sådant överskjutande insatsbelopp som avses i tredje
stycket.

Styrelsen och verkställande direktören skall genast när skifte har skett
avge redovisning för sin förvaltning av bankens angelägenheter enligt 9
kap. 10 §. Redovisningen, som skall läggas fram på en
föreningsbanksstämma så snart det kan ske, skall innehålla en
redogörelse för skiftet.

Beträffande klander av skiftet tillämpas 9 kap. 14 §.

Om en medlem eller innehavare av förlagsandel inte inom fem år efter det
att slutredogörelse enligt femte stycket lades fram på
föreningsbanksstämman har anmält sig för att lyfta vad han fått vid
skiftet, har han förlorat sin rätt till detta. Tillgångarna tillfaller
därvid den bank som då driver rörelsen. Lag (1992:1058).

11 § När slutredovisning har lagts fram enligt 10 §, är den centrala
föreningsbanken upplöst. Anmälan om detta skall genast göras för
registrering.

Trots bestämmelsen i första stycket skall, på begäran av en tiondel av
samtliga röstberättigade, styrelsen sammankalla föreningsbankstämman för
att behandla en fråga om att väcka talan enligt 5 kap. 7 §
bankrörelselagen (1987:617). Lag (1992:1058).

12 § Om en pensionsstiftelse eller personalstiftelse hör till de
föreningsbanker som skall ombildas, gäller för stiftelsens överförande
till bankaktiebolaget bestämmelserna i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m. m. Lag (1992:1058).

Övergångsbestämmelser

1987:620

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1987:621)
om införande av ny banklagstiftning.

1992:1058

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

2. Om en central föreningsbanks stämma före lagens ikraftträdande har
beslutat om ombildning till bankaktiebolag i enlighet med lagen, skall
de tidsfrister som enligt 11 kap. 6 och 10 §§ räknas från
ombildningsbeslutet i stället räknas från lagens ikraftträdande.
Detsamma gäller den tidsfrist som enligt 11 kap. 5 § skall räknas från
det medlem fått underrättelse om beslutet om ombildning, om
underrättelsen skett före ikraftträdandet.

1992:1636

Regeringen föreskriver att lagen (1992:1615) om ändring i
föreningsbankslagen (1987:620) skall träda i kraft den 1 januari 1993
såvitt avser 2 kap. 2 § och 10 kap. 9 §.