Lag (1987:621) om införande av ny banklagstiftning

SFS nr
1987:621
Departement/myndighet
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1987-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:297
Upphävd
2004-07-01

Gemensamma bestämmelser

1 § Bankrörelselagen (1987:617), bankaktiebolagslagen (1987:618),
sparbankslagen (1987:619), föreningsbankslagen (1987:620) och denna lag
träder i kraft den 1 juli 1987.

Bestämmelserna i 2 kap. 11 § bankrörelselagen träder dock i kraft den 1
januari 1988.

2 § Genom bankrörelselagen (1987:617), bankaktiebolagslagen (1987:618),
sparbankslagen (1987:619) och föreningsbankslagen (1987:620) upphävs,
med de begränsningar som följer av denna lag,

1. lagen (1955:183) om bankrörelse,

2. lagen (1955:184) angående införande av nya lagen om bankrörelse,

3. lagen (1955:416) om sparbanker,

4. lagen (1955:417) angående införande av nya lagen om sparbanker,

5. lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen.

3 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som
har ersatts genom en bestämmelse i bankrörelselagen (1987:617),
bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619),
föreningsbankslagen (1987:620) eller denna lag, tillämpas i stället den
nya bestämmelsen.

4 § För banker som registrerats före den 1 juli 1987 gäller
bankrörelselagen (1987:617), bankaktiebolagslagen (1987:618),
sparbankslagen (1987:619) och föreningsbankslagen (1987:620) med de
undantag som anges i det följande.

5 § Om en sammanslutning eller annan juridisk person som avses i 1 kap.
5 § andra stycket bankrörelselagen (1987:617) vid lagens ikraftträdande
använder ordet bank i sin firma, får den fortsätta därmed utan tillstånd
av bankinspektionen.

Av övergångsbestämmelse till lagen (1987:625) om ändring i lagen
(1972:262) om understödsföreningar framgår att understödsförening får
använda ordet bank i sin firma, om föreningen vid utgången av juni 1987
använde ordet bank i firman.

6 § Har en bank före den 1 juli 1987 förvärvat egendom under sådana
förhållanden som anges i 2 kap. 8 § bankrörelselagen (1987:617), krävs
inte bankinspektionens tillstånd för fortsatt innehav under år 1987,
även om en tid av tre år eller mera har förflutit från förvärvet.

7 § Har en bank före den 1 juli 1987 beviljat kredit till någon som
avses i 2 kap. 17 § första stycket bankrörelselagen (1987:617), skall
styrelsen inom den tid och i den utsträckning regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, bankinspektionen föreskriver föra in uppgifter
om krediterna i den förteckning som avses i fjärde stycket samma
paragraf. Motsvarande skyldighet gäller sådana uppgifter som avses i
femte stycket samma paragraf och i 2 kap. 18 § bankrörelselagen.

8 § Medel som en förmyndare eller god man förvaltar enligt
föräldrabalken och som sedan den 1 januari 1941 står inne på räkning hos
en bank utan villkor att de får tas ut endast med överförmyndarens
tillstånd skall anses insatta med förbehåll enligt 15 kap. 9 § andra
stycket föräldrabalken att de får tas ut utan överförmyndarens
tillstånd. Detsamma gäller medel som därefter satts eller sätts in på
räkningen och ränta som därefter lagts eller läggs till kapitalet.

9 § Bestämmelsen i 3 kap. 1 § bankrörelselagen (1987:617) om antalet
revisorer skall, såvitt avser banker som registrerats före lagens
ikraftträdande, tillämpas från och med den första ordinarie stämma som
hålls efter lagens ikraftträdande. Till dess skall i stället motsvarande
äldre bestämmelser tillämpas.

10 § Den som har utsetts till revisor eller revisorssuppleant före den
1 juli 1987 får utan hinder av 3 kap. 5 § bankrörelselagen (1987:617)
utöva sitt uppdrag under den tid för vilken han är vald.

11 § Bestämmelsen i 3 kap. 4 § bankrörelselagen (1987:617) att minst en
av de revisorer som stämman utser i en */k/ sparbank */-k/ skall vara
auktoriserad revisor och i en */k/ lokal föreningsbank */-k/
auktoriserad eller godkänd revisor skall gälla från och med den
ordinarie stämman år 1988 eller den senare tidpunkt som bankinspektionen
i varje särskilt fall medger.

12 § I banker som registrerats före lagens ikraftträdande får
årsredovisning för räkenskapsåret 1987 ske enligt äldre bestämmelser.
Därvid behöver koncernredovisning inte avges. I koncernredovisning för
år 1988 och tidigare räkenskapsår behöver koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning för föregående räkenskapsår inte tas med, om sådan
redovisning inte har avgetts för det räkenskapsåret.

Vinstutdelning och annan användning av ett */k/ bankaktiebolags */-k/
och en */k/ föreningsbanks */-k/ egendom som avser ett räkenskapsår, för
vilket äldre bestämmelser om årsredovisning har tillämpats med stöd av
första stycket, skall ske enligt lagen (1955:183) om bankrörelse
respektive lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen.

13 § Bestämmelserna i 4 kap. 12–14 §§ bankrörelselagen (1987:617) om
delårsrapport behöver inte tillämpas under det räkenskapsår som pågår
vid lagens ikraftträdande.

14 § Den som har utsetts till styrelseledamot i en */k/ sparbank */-k/
eller en */k/ föreningsbank */-k/ före den 1 juli 1987 får utan hinder
av 3 kap. 3 § andra stycket sparbankslagen (1987:619) respektive 6 kap.
3 § tredje stycket föreningsbankslagen (1987:620) utöva sitt uppdrag
under den tid för vilken han är vald. Motsvarande gäller för suppleant.

15 § Den som vid lagens ikraftträdande innehar sådant uppdrag i företag
som strider mot 3 kap. 8 § sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 8 §
föreningsbankslagen (1987:620) får utöva uppdraget till företagets nästa
ordinarie bolagsstämma eller motsvarande.

16 § Registrering och verkställande av stämmobeslut, som fattats före
den 1 juli 1987, samt talan mot sådant beslut sker enligt lagen
(1955:183) om bankrörelse, lagen (1955:416) om sparbanker respektive
lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen.

17 § En styrelseledamot som har tillträtt sitt uppdrag före den 1 juli
1987 skall snarast efter denna tidpunkt anmäla sitt aktieinnehav enligt
7 kap. 5 § bankaktiebolagslagen (1987:618), 3 kap. 5 § sparbankslagen
(1987:619) respektive 6 kap. 5 § föreningsbankslagen (1987:620).

18 § Utan hinder av 8 kap. 2 § bankaktiebolagslagen (1987:618) och 7
kap. 2 § föreningsbankslagen (1987:620) gäller fullmakter, som har
utfärdats före den 1 juli 1987, vid stämma som hålls under år 1987. En
sådan fullmakt gäller dock inte för stämma, som börjar senare än fem år
efter fullmaktens utfärdande.

19 § Likvidation skall genomföras enligt lagen (1955:183) om
bankrörelse, lagen (1955:416) om sparbanker eller lagen (1956:216) om
jordbrukskasserörelsen, om likvidatorerna har utsetts före den 1 juli
1987.

20 § Fusion mellan */k/ sparbanker */-k/ eller mellan */k/
föreningsbanker */-k/ skall genomföras enligt lagen (1955:416) om
sparbanker respektive lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen, om
avtal om fusion har godkänts före den 1 juli 1987.

21 § Om en banks stadgar efter utgången av juni 1987 strider mot
bankrörelselagen (1987:617), bankaktiebolagslagen (1987:618),
sparbankslagen (1987:619) eller föreningsbankslagen (1987:620), skall
styrelsen så snart det kan ske, dock senast före utgången av juni 1988,
lägga fram förslag till stämman om den ändring som behövs.

22 § Vad som i 8 kap. 2 § bankrörelselagen (1987:617), 10 kap. 20 §
bankaktiebolagslagen (1987:618), 6 kap. 19 § sparbankslagen (1987:619)
och 9 kap. 20 § föreningsbankslagen (1987:620) sägs om tingsrätten skall
intill utgången av år 1987 avse konkursdomaren. I fråga om konkurs, i
vilken konkursbeslutet har meddelats före den 1 januari 1988, skall den
i 5 kap. 8 § bankrörelselagen angivna tiden räknas från första
borgenärssammanträdet. I sådan konkurs skall vid tillämpning av
bestämmelserna i 7 kap. 13 § bankrörelselagen vad som sägs om
konkurslagen (1987:672) och 7 kap. 5 § konkurslagen avse konkurslagen
(1921:225) och 80 § sistnämnda lag.

Bankaktiebolag

23 § Utan hinder av 1 kap. 5 § bankrörelselagen (1987:617) får
aktiebolag som före den 1 januari 1912 erhållit en av Kungl. Maj: t
stadfäst bolagsordning, enligt vilken ordet bank ingår i firman,
alltjämt använda ordet bank i sin firma.

24 § De stadfästelser av bolagsordningar och oktrojer som gäller vid
bankaktiebolagslagens (1987:618) ikraftträdande skall gälla som om de
meddelats med stöd av den lagen.

25 § Om bolagsordningen innehåller en sådan bestämmelse om rätt till
teckning eller erhållande av nya aktier som avses i 8 § 1 mom. tredje
stycket andra meningen lagen (1955:183) om bankrörelse, skall
bestämmelsen anses gälla även för aktier som ges ut utöver tidigare
föreskrivet maximikapital.

26 § Svenskt bolag eller svensk förening, som är kontrollsubjekt enligt
lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag och som vid
utgången av år 1955 ägde aktier i ett bankaktiebolag, får utan hinder av
3 kap. 3 § bankaktiebolagslagen (1987:618) förvärva ytterligare aktier i
bolaget med stöd av den företrädesrätt till teckning eller erhållande av
nya aktier som vid samma tidpunkt var förenad med förstnämnda aktier.

27 § Den som innehar ett aktiebrev på vilket bankaktiebolaget har
antecknat att han är införd i aktieboken som ägare är, även om
införandet skett före den 1 juli 1987, likställd med den som enligt 13 §
andra stycket lagen (1936:81) om skuldebrev förmodas äga rätt att göra
skuldebrevet gällande, om ett förvärv från honom sker efter denna
tidpunkt.

28 § Har styrelsen före den 1 juli 1987 beslutat om nyemission, skall
nyemissionen ske enligt lagen (1955:183) om bankrörelse.

29 § Bestämmelserna i 4 kap. 18 § bankaktiebolagslagen (1987:618) skall
tillämpas även på fondaktier, som getts ut före den 1 juli 1987. I
bankaktiebolag som inte är avstämningsbolag får anmaning ske tidigast
efter utgången av juli 1988.

30 § Om det före den 1 juli 1987 har vidtagits åtgärder för att sätta
ned aktiekapitalet enligt 45 § lagen (1955:183) om bankrörelse, får
nedsättningen verkställas och registreras enligt nämnda lag.

31 § Om ett bankaktiebolags dotterföretag före den 1 juli 1987 har
förvärvat aktier i moderbolaget, skall dotterföretaget avyttra aktierna
så snart det lämpligen kan ske och senast när det kan äga rum utan
förlust för företaget. Har aktierna inte avyttrats före den 1 januari
1990 krävs bankinspektionens tillstånd för fortsatt innehav.

32 § Innehåller bolagsordningen en bestämmelse om föranmälan om
deltagande i bolagsstämma som avviker från 8 kap. 1 § tredje stycket
bankaktiebolagslagen (1987:618), får bestämmelsen tillämpas vid
bolagsstämma som hålls före den 1 juli 1988.

33 § Bestämmelserna i 10 kap. 14 § tredje stycket bankaktiebolagslagen
(1987:618) gäller även medel som innehållits i likvidation där
likvidatorerna har utsetts före utgången av år 1955. Den där angivna
tidsfristen på fem år räknas i ett sådant fall från den 1 juli 1987.

34 § Har bolagsstämman enligt 1 § lagen (1970:596) om förenklad
aktiehantering före den 1 juli 1987 beslutat att nämnda lag skall
tillämpas på bankaktiebolaget, skall bolaget anses vara avstämningsbolag
enligt bestämmelserna i bankaktiebolagslagen (1987:618). Om förbehåll
som avses i 3 kap. 8 § sistnämnda lag inte tagits in i bolagsordningen,
skall styrelsen utan dröjsmål lägga fram förslag om det för
bolagsstämman.

35 § Ingår ett bankaktiebolag vid lagens ikraftträdande som dotterbolag
i en koncern där moderbolaget inte är bankbolag och ansöker moderbolaget
före utgången av augusti 1987 om undantag enligt 1 kap. 4 § andra
stycket bankaktiebolagslagen (1987:618), får bankaktiebolaget utan
hinder av 1 kap. 4 § första stycket samma lag fortsätta sin verksamhet
till dess regeringen prövat frågan om undantag.

Sparbanker

36 § De stadfästelser av reglementen som gäller vid sparbankslagens
(1987:619) ikraftträdande skall gälla som om de meddelats enligt
sparbankslagen. En sparbank med sådant reglemente skall anses ha oktroj
enligt samma lag.

37 § I fråga om medel, som finns på en gift kvinnas konto hos en
sparbank, skall 26 § lagen den 29 juli 1892 angående sparbanker i
paragrafens ursprungliga lydelse fortfarande gälla, om äldre
giftermålsbalken är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden.

38 § Om styrelsen inte har utsett verkställande direktör före den 1 juli
1987, skall det ske snarast möjligt efter första ordinarie
sparbanksstämman efter denna tidpunkt, om inte bankinspektionen har
medgett att sparbanken inte utser verkställande direktör.

Föreningsbanker

39 § Endast föreningsbank och riksorganisation för föreningsbanker får i
sin firma eller i övrigt vid beteckning av sin verksamhet använda orden
jordbrukskassa eller jordbrukskreditkassa eller beteckningen
centralkassa för jordbrukskredit.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelsen i första
stycket döms till böter.

40 § De stadfästelser av stadgar för jordbrukskassor och centralkassor
för jordbrukskredit som gäller vid föreningsbankslagens (1987:620)
ikraftträdande skall gälla som om de meddelats för lokala respektive
centrala föreningsbanker enligt den lagen. Av regeringen godkända
centralkassor skall anses ha oktroj enligt samma lag.