Lag (1987:623) om förenklad aktiehantering

SFS nr
1987:623
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:830
Upphävd
1989-12-08

Allmänna bestämmelser

1 § Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag (värdepapperscentralen) skall
fullgöra uppgifter för aktiebolag, bankaktiebolag och
försäkringsaktiebolag enligt vad som föreskrivs i aktiebolagslagen
(1975:1385), bankaktiebolagslagen (1987:618) och försäkringsrörelselagen
(1982:713).

2 § Aktiebolagslagen (1975:1385) är tillämplig på värdepapperscentralen,
om något annat inte följer av 3, 4 eller 10 §.

3 § Bolagsordningen för värdepapperscentralen skall stadfästas av
regeringen och får inte ändras utan regeringens godkännande.

4 § Värdepapperscentralen står under tillsyn av bankinspektionen.

5 § Bestämmelserna i 6–9 §§ äger tillämpning på aktiebolag,
bankaktiebolag och försäkringsaktiebolag som är avstämningsbolag.

Förvaltarregistrering

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall pröva
frågor om

1. auktorisation av banker eller fondkommissionärer som förvaltare av
aktier,

2. tillstånd enligt 3 kap. 10 § andra stycket andra meningen
aktiebolagslagen (1975:1385) och 3 kap. 10 § andra stycket andra
meningen försäkringsrörelselagen (1982:713).

I beslutet om auktorisation eller tillstånd kan det meddelas särskilda
villkor för att tillgodose såväl allmänna som enskilda intressen. Följs
inte villkoren och är avvikelserna betydande kan auktorisationen eller
tillståndet återkallas.

7 § Förvaltare som avses i 6 § första stycket 1 skall lämna uppgifter
till värdepapperscentralen om de aktieägare som har mer än femhundra
aktier i samma aktiebolag registrerade i förvaltarens namn.

Uppgifter enligt första stycket ställs samman för varje aktiebolag.
Sammanställningen skall hållas tillgänglig för alla hos såväl bolaget
som värdepapperscentralen och får inte vara äldre än sex månader.

8 § Vid förvaltarregistrering enligt 3 kap. 10 § andra stycket
aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 11 § första stycket
bankaktiebolagslagen (1987:618) och 3 kap. 10 § andra stycket
försäkringsrörelselagen (1982:713) kan förvaltaren, när det är fråga om
aktier i samma aktiebolag, efter tillstånd av aktieägarna förvara de
olika aktieägarnas brev tillsammans eller låta deras aktier ingå i ett
brev som är gemensamt för flera aktieägare. Varje aktieägare har del i
det som på sådant sätt förvaras i förhållande till vad han har lämnat in
till förvar.

9 § Om en aktieägare lämnat tillstånd enligt 8 §, kan förvaltaren medge
att aktiebrev inte utfärdas. Har aktiebrev på grund härav inte
utfärdats, skall i fråga om ägarens eller någon annans rätt så anses som
om aktiebrev utfärdats för förvaltaren och omhändertagits av denne.

Tillsyn

10 § Bankinspektionen kan förelägga vite vid meddelande av föreskrift
eller förbud i samband med tillsynen.

Bankinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen
genom besvär.

Beslut i frågor som rör tillsynen skall verkställas utan hinder av
anförda besvär, om inte regeringen förordnar något annat.

Ytterligare bestämmelser om tillsynsverksamheten meddelas av regeringen.

11 § Värdepapperscentralen skall med en årlig avgift bekosta
bankinspektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter som
regeringen meddelar.

Värdepapperscentralen skall med belopp som bankinspektionen bestämmer
betala ersättning till en revisor som bankinspektionen förordnat enligt
bolagsordningen. Lag (1988:760).

Straff

12 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms

1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sådana villkor
som meddelats med stöd av 6 § andra stycket,

2. styrelseledamot, verkställande direktör eller någon annan tjänsteman
hos värdepapperscentralen, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet till
bankinspektionen lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter om
centralen eller dess verksamhet, om gärningen inte är belagd med straff
i brottsbalken.

13 § Till böter döms den som bryter mot 7 §.

Övergångsbestämmelser

1987:623

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Genom lagen upphävs lagen
(1970:596) om förenklad aktiehantering.

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till bestämmelser
som ersätts genom bestämmelserna i denna lag, tillämpas i stället de nya
bestämmelserna.

3. Beslut om tillstånd som fattats enligt äldre bestämmelser skall anses
meddelat med stöd av 6 § i denna lag.

1989:830

Härigenom föreskrivs att lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering
skall upphöra att gälla den dag regeringen bestämmer. Regeringen får
därvid bestämma att lagen skall upphöra att gälla vid skilda tidpunkter
för olika emittenter och rättigheter.