Förordning (1987:64) om ersättning för merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan till dem som för sitt uppehälle är beroende av fiske, jakt, bär- eller svampplockning;

SFS nr
1987:64
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1987-03-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:246
Upphävd
1994-07-01

1 § Ersättning av statsmedel får i mån av tillgång på medel lämnas
enligt denna förordning för merkostnader och förluster på grund av
radioaktivt nedfall i Sverige med anledning av reaktorhaveriet i
Tjernobyl i Sovjetunionen.

2 § Ersättning får lämnas till den som helt eller delvis försörjer sig
på att

1. fiska eller jaga till husbehov eller för försäljning,

2. plocka bär eller svamp för försäljning,

3. försälja fiskekort,

4. odla sättfisk för försäljning.

3 § Ersättning lämnas endast för merkostnader och förluster som har ett
direkt och påtagligt samband med Tjernobylolyckan.

4 § Ersättning lämnas inte enligt denna förordning för merkostnader och
förluster för vilka ersättning lämnas enligt

1. förordningen (1986:621) om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och
renskötselföretag samt till vissa fiskare med anledning av
Tjernobylolyckan eller

2. förordningen (1986:690) om ersättning för fällda älgar med för höga
halter av radioaktivitet.

5 § Ersättningsbelopp får betalas ut i förskott.

När den slutliga ersättningen fastställs, skall förskottsbetalning
avräknas.

6 § Frågor om ersättning prövas av länsstyrelsen.

Vid prövning av ärenden om ersättning skall länsstyrelsen samråda med
berörda myndigheter.

Länsstyrelsens beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1987:64

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987. Förordningen får
tillämpas också i fråga om kostnader och förluster som uppstått före
ikraftträdandet.