Bankrörelseförordning (1987:647)

SFS nr
1987:647
Departement/myndighet
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1987-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:329
Upphävd
2004-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:42

Inledande bestämmelser

1 § Med bank förstås i denna förordning sådana bankföretag som
anges i 1 kap. 1 § andra stycket bankrörelselagen (1987:617).

För registrering m.m. av bankaktiebolag gäller även 2-19 d, 20-
24, 24 a, 27, 28, 30, 32 och 37 §§ aktiebolagsförordningen
(1975:1387).

Vad som föreskrivs i 1 a, 3, 8, 9, 37, 47, 50 och 55-58 §§ samt
i 2, 3 och 32 §§ aktiebolagsförordningen gäller i tillämpliga
delar i fråga om utländska bankföretag som driver bankrörelse
från filial enligt 1 kap. 4 § första stycket 1 bankrörelselagen
och, med undantag av 1 a och 3 §§ denna förordning, utländska
bankföretag som driver bankrörelse från filial enligt 1 kap.
5 § 1 bankrörelselagen. Förordning (2001:965).

1 a § Sådana ansökningar enligt bankrörelselagen (1987:617),
sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om
medlemsbanker som skall prövas av Finansinspektionen eller av
regeringen skall alltid ställas till och ges in till
Finansinspektionen.

Om Finansinspektionen lämnar över ett sådant ärende till
regeringen för prövning, skall inspektionen bifoga ett eget
yttrande. Förordning (1999:689).

Ansökan om oktroj m. m.

2 § Ansökan om oktroj för en bank och stadfästelse av
bolagsordning enligt bankrörelselagen (1987:617), reglemente
eller stiftelseförordnande enligt sparbankslagen (1987:619) och
stadgar enligt lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall
innehålla uppgift om fullständigt namn, postadress och
personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för samtliga

1. stiftare eller styrelseledamöter i bankaktiebolag,

2. stiftare i sparbank, och

3. styrelseledamöter i medlemsbank.

För en stiftare eller styrelseledamot med hemvist som avviker
från postadressen skall även hemvistet anges. Ansökan i samband
med fusion genom kombination skall innehålla motsvarande
uppgifter om samtliga styrelseledamöter i de överlåtande
bankerna.

Ansökningshandlingen skall undertecknas av alla stiftare eller
styrelseledamöter samt innehålla en försäkran att de inte är i
konkurs eller underkastade näringsförbud och att de inte heller
har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Till en ansökan om tillstånd för ett utländskt bankföretag att
driva bankrörelse från filial enligt 1 kap. 4 § första stycket
1 bankrörelselagen skall det fogas

1. bolagsordning eller motsvarande,

2. verksamhetsplan med innehåll enligt 3 § samt

3. fullmakt enligt 10 § lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m. Förordning (1999:689).

3 § Sådan plan som avses i 9 kap. 2 § bankrörelselagen
(1987:617), 2 kap. 3 § sparbankslagen (1987:619) och 2 kap. 2 §
lagen (1995:1570) om medlemsbanker (verksamhetsplan) skall
innehålla

1. en beskrivning av den tilltänkta verksamheten,

2. en redogörelse för bankens organisation,

3. uppgift om bankens verksamhetsområde,

4. en analys av det förväntade kapitalkravet fördelat på olika

riskklasser,

5. en prognos över det förväntade ekonomiska utfallet under de

närmaste tre åren,

6. en redogörelse för hur kontroll och bevakning av kredit-,
ränte-,

valuta- och likviditetsrisker kommer att ske,

7. beträffande bankaktiebolag och medlemsbanker uppgift om
ägare

till kvalificerade innehav av aktier i bolaget,

8. de uppgifter i övrigt som Finansinspektionen bestämmer.
Förordning (1998:1509).

4 § När oktroj och stadfästelse söks enligt 2 § skall de handlingar
som ansökan avser ges in i original och en kopia. Dessa handlingar
skall vara försedda med stiftarnas eller styrelseledamöternas
bevittnade namnunder-skrifter. Förordning (1991:1192).

4 a § Finansinspektionen skall underrätta Patent- och
registreringsverket när ett aktiebolag som är registrerat i
aktiebolagsregistret har beviljats oktroj. Patent- och
registreringsverket skall då avföra aktiebolaget ur
aktiebolagsregistret. Uppgifterna i aktiebolagsregistret skall
tas in i bankregistret. Förordning (1998:1509).

5 § Till en ansökan om stadfästelse av ändring av
bolagsordning, reglemente eller stadgar skall det fogas en
kopia av protokollet med beslut avseende ändringen.
Förordning (1999:689).

5 a § Ett bankaktiebolag skall underrätta Finansinspektionen
när det avser att börja driva bankrörelse.

Innan ett bankaktiebolag börjar driva bankrörelse skall det ge
in ett intyg utfärdat av en godkänd eller auktoriserad revisor
om att banken har ett så stort bundet eget kapital som
föreskrivs i 9 kap. 4 § andra stycket bankrörelselagen
(1987:617). Förordning (1998:1509).

6 § Ett utländskt bankföretag som skall driva verksamhet enligt 1 kap.
4 § 1 bankrörelselagen (1987:617) skall anmäla till
Finansinspektionen när företaget påbörjar sin verksamhet i Sverige.
Förordning (1996:1003).

Gemensamma bestämmelser

7 § Anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen
(1975:1385), sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om
medlemsbanker görs skriftligen hos Patent- och
registreringsverket (registreringsmyndigheten).

Anmälan för registrering enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen, 2
kap. 11 § sparbankslagen och 2 kap. 5 § lagen om medlemsbanker
skall undertecknas av alla styrelseledamöter och verkställande
direktören. Andra anmälningar skall undertecknas av minst två
styrelseledamöter eller verkställande direktör. Anmälan som
görs av en bank i likvidation skall undertecknas av alla
likvidatorer. Förordning (2000:825).

Särskilda bestämmelser för bankaktiebolag

7 a § För ett bankaktiebolag skall en anmälan för registrering
enligt 2 § aktiebolagsförordningen (1975:1387) också innehålla
en försäkran om att revisorerna uppfyller behörighetskraven i 9
kap. 15 § första stycket bankrörelselagen (1987:617).
Förordning (1998:1509).

Särskilda bestämmelser för sparbanker och medlemsbanker

8 § Anmälan för registrering av en nybildad sparbank eller
medlemsbank skall ange

för båda bankkategorierna

1. bankens postadress,

2. fullständigt namn samt personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum, postadress och, om hemvistet för någon som avses
under a-d avviker från postadressen, hemvist beträffande

a. styrelseledamöterna,

b. styrelsesuppleanterna,

c. firmatecknarna,

d. person som har fått bemyndigande enligt 3 kap. 14 § femte
stycket sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 14 § femte
stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

e. revisor,

f. revisorssuppleant,

g. lekmannarevisor, och

h. suppleant för lekmannarevisor,

3. hur bankens firma tecknas,

för sparbanker

4. att samtliga huvudmän har utsetts,

5. att hela det belopp som grundfonden skall uppgå till enligt
reglementet har betalats in,

för medlemsbanker

6. att medlemsbanken har minst så många medlemmar som anges i 2
kap. 1 § lagen om medlemsbanker,

7. att medlemmarna har betalat insatsbelopp enligt stadgarna.

Anmälan skall innehålla en försäkran att de personer som avses
i första stycket 2 inte är i konkurs eller har näringsförbud
och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken. Vidare skall anmälan innehålla en försäkran att
bankens revisorer och revisorssuppleanter uppfyller
behörighetskraven i 3 kap. 3 § andra och tredje styckena samt 4 §
bankrörelselagen (1987:617). I fråga om de personer som har
fått bemyndigande enligt 3 kap. 14 § femte stycket
sparbankslagen eller 6 kap. 14 § femte stycket lagen om
medlemsbanker fordras dock endast en försäkran att den
bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken. Förordning (1999:916).

9 § Vid anmälan som avses i 8 § skall ges in

för båda bankkategorierna

1. en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val
av styrelseledamot och styrelsesuppleant, revisor,
revisorssuppleant, lekmannarevisor och suppleant för
lekmannarevisor, om dessa uppgifter inte finns intagna i annan
handling som skall ges in samtidigt,

2. en kopia av protokoll från styrelsesammanträde som visar vem
som har utsetts till verkställande direktör, ställföreträdare
för verkställande direktör och firmatecknare samt hur bankens
firma tecknas,

3. en handling på vilken varje styrelseledamot,
styrelsesuppleant, firmatecknare och person som fått
bemyndigande enligt 3 kap. 14 § femte stycket sparbankslagen
(1987:619) eller 6 kap. 14 § femte stycket lagen (1995:1570) om
medlemsbanker, har skrivit sin av vittnen styrkta namnteckning,
om detta inte har skett på själva anmälningshandlingen,

för sparbanker

4. två kopior av det stadfästa reglementet,

5. en kopia av protokollet vid den konstituerande stämman,

6. original och en kopia av de teckningslistor på vilka
teckning av grundfondsbidrag har skett,

7. ett intyg av en auktoriserad revisor om att det belopp som
grundfonden enligt reglementet skall uppgå till har betalats
in,

för medlemsbanker

8. två kopior av de stadfästa stadgarna,

9. en kopia av protokollet vid den stämma som fattat beslut om
medlemsbankens bildande. Förordning (1999:916).

9 a § har upphävts genom förordning (1998:1509).

10 § har upphävts genom förordning (1998:1509).

11 § har upphävts genom förordning (1998:1509).

12 § har upphävts genom förordning (1998:1509).

13 § har upphävts genom förordning (1998:1509).

14 § har upphävts genom förordning (1998:1509).

15 § har upphävts genom förordning (1998:1509).

16 § har upphävts genom förordning (1998:1509).

17 § har upphävts genom förordning (1998:1509).

18 § Till anmälan för registrering enligt 5 kap. 14 §
bankaktiebolagslagen (1987:618) av hur många aktier som har lämnats i
utbyte eller som har nytecknats skall fogas

1. original och en kopia av teckningslistor, på vilka aktieteckning
skett, om anmälningen görs på grund av nyteckning,

2. ett intyg av en auktoriserad revisor om att

a. vid konvertering, bankaktiebolaget på grund av emissionen har
tillförts ersättning till ett värde motsvarande minst det sammanlagda
beloppet av de aktier som har getts i utbyte,

b. vid nyteckning, aktierna helt har betalts,

3. uppgift om till vilket beslut om emission av skuldebrev åtgärden
om utbyte eller nyteckning hänför sig. Förordning (1993:1582).

19 § har upphävts genom förordning (1998:1509).

20 § har upphävts genom förordning (1998:1509).

21 § har upphävts genom förordning (1999:689).

Ledningen i sparbank och medlemsbank

22 § Vid anmälan för registrering enligt 3 kap. 17 §
sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 17 § lagen (1995:1570)
om medlemsbanker, skall 8 § första stycket 2 och 3 samt andra
stycket samma paragraf tillämpas.

Om anmälan inte endast avser ändring av hemvist eller
postadress, skall 9 § 1-3 tillämpas. Förordning (1998:1509).

23 § har upphävts genom förordning (1998:1509).

Likvidation och upplösning av sparbank och medlemsbank

24 § Anmälan för registrering av likvidationsbeslut enligt 6
kap. 5 § första stycket sparbankslagen (1987:619) och 9 kap. 7 §
första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall ange
dagen när likvidationen skall inträda, om beslutet inte har
omedelbar verkan.

Vid anmälan skall det fogas en kopia av stämmans protokoll
eller rättens förordnande.

Finansinspektionens underrättelse enligt 6 kap. 5 § andra
stycket sparbankslagen och 9 kap. 7 § andra stycket lagen om
medlemsbanker skall innehålla uppgift om fullständigt namn,
personnummer och postadress för likvidator och suppleant för
likvidator. Om en likvidators eller suppleants postadress
avviker från hemvistet, skall även hemvistet anges.
Förordning (2000:825).

25 § Till anmälan för registrering av att likvidatorerna har
lagt fram slutredovisning enligt 6 kap. 14 § sparbankslagen
(1987:619) eller 9 kap. 16 § första stycket lagen (1995:1570)
om medlemsbanker, skall det fogas

1. en kopia av stämmans protokoll,

2. ett bevis om dagen för utfärdande av kallelsen på okända
borgenärer. Förordning (1998:1509).

26 § Vid anmälan för registrering av att likvidationen skall
fortsätta enligt 6 kap. 16 § sparbankslagen (1987:619) eller 9
kap. 17 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall 8 § första
stycket 1-3 och andra stycket samt 9 § 1-3 tillämpas.
Förordning (1998:1509).

27 § En anmälan för registrering av beslut att likvidationen
skall upphöra och bankens verksamhet återupptas enligt 6 kap.
17 § sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 18 § lagen
(1995:1570) om medlemsbanker, skall innehålla försäkran

för sparbank

1. att det inte finns likvidationsanledning enligt
sparbankslagen eller reglementet,

2. att garantifond eller grundfond inte har återbetalats,

för medlemsbank

3. att det inte finns likvidationsanledning enligt lagen om
medlemsbanker eller stadgarna,

4. att utskiftning inte har ägt rum.

Till anmälan skall det fogas en kopia av stämmans protokoll och
en kopia av revisorernas yttrande.

Vid anmälan skall 8 § första stycket 1-3 och andra stycket samt
9 § 1-3 tillämpas. Förordning (1998:1509).

28 § Till anmälan för registrering av att ett
likvidationsbeslut har upphävts enligt 6 kap. 17 § fjärde
stycket sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 18 § fjärde
stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall det fogas en
kopia av rättens dom eller beslut med lagakraftbevis.
Förordning (1998:1509).

29 § har upphävts genom förordning (1999:689).

Särskilda bestämmelser för bankaktiebolag

30 § Vid ansökan enligt 9 kap. 23 § bankrörelselagen (1987:617)
skall följande handlingar ges in:

1. besked från Konkurrensverket om att fusionen inte har
förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) och om att prövning
av fusionen enligt den lagen inte pågår och

2. när det är fråga om fusion genom kombination, intyg av en
auktoriserad eller godkänd revisor som visar att aktiekapitalet
i det övertagande bolaget inte överstiger de överlåtande
bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande
bolaget. Förordning (1998:1509).

31 § har upphävts genom förordning (1998:1509).

32 § har upphävts genom förordning (1998:1509).

32 a § har upphävts genom förordning (1998:1509).

33 § Till en ansökan enligt 9 kap. 28 § bankrörelselagen
(1987:617) skall det fogas ett besked från Konkurrensverket om
att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen
(1993:20) och om att prövning av fusionen enligt den lagen inte
pågår. Förordning (1998:1509).

33 a § När registreringsmyndigheten har registrerat ett beslut
om tillstånd att verkställa en fusionsplan i bankregistret,
skall registreringsmyndigheten registrera tillståndet även i
aktiebolagsregistret, om

1. det överlåtande bolaget inte är ett bankaktiebolag, eller

2. dotterbolaget inte är ett bankaktiebolag. Förordning (2000:825).

Särskilda bestämmelser för sparbanker och medlemsbanker

34 § Vid anmälan för registrering, av att ett avtal om fusion har
godkänts av stämma enligt 7 kap. 4 § sparbankslagen (1987:619) eller
10 kap. 4 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall
följande handlingar ges in:

1. en kopia av stämmans protokoll,

2. en kopia av handlingar som enligt 7 kap. 1 och 2 §§
sparbankslagen respektive 10 kap. 1 och 2 §§ lagen om medlemsbanker
har lagts fram på stämman,

3. besked från Konkurrensverket om att fusionen inte har förbjudits
enligt konkurrenslagen och om att prövning av fusionen enligt den
lagen inte pågår,

4. om fusionsavtalet godkänts av fullmäktige i en medlemsbank, en
försäkran att underrättelse som avses i 7 kap. 12 § fjärde stycket
lagen om medlemsbanker skett. Förordning (1995:1605).

35 § Vid anmälan för registrering enligt 7 kap. 7 § första stycket
sparbankslagen (1987:619) av bank som har bildats i samband med
fusion enligt 7 kap. 2 § sparbankslagen skall 8 § första stycket 1-3
och 7, andra stycket samma paragraf samt 9 § 1-3 och 10 tillämpas.

Vid ansökan om tillstånd att verkställa fusionsavtal som slutits
mellan två eller flera medlemsbanker enligt 10 kap. 2 § lagen
(1995:1570) om medlemsbanker skall beträffande anmälan av den
nybildade medlemsbanken 8 § första stycket 1-3 och andra stycket
samma paragraf samt 9 § 1-3 och 14 tillämpas. Förordning (1995:1605).

36 § Till anmälan för registrering, av att avtal har träffats om
fusion mellan sparbank eller medlemsbank och helägt dotterbolag
enligt 7 kap. 8 § sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 9 § lagen
(1995:1570) om medlemsbanker, skall fogas en kopia av styrelsernas
protokoll med besluten. Förordning (1995:1605).

Ombildning till bankaktiebolag

36 a § har upphävts genom förordning (1999:689).

36 b § Till anmälan för registrering av beslut om ombildning
enligt 8 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619), skall fogas

1. en kopia av stämmans protokoll,

2. en kopia av handlingar som enligt 8 kap. 2 § sparbankslagen
har lagts fram på stämman.

När det är fråga om anmälan för registrering enligt 8 kap. 5 §
sparbankslagen skall till anmälan dessutom fogas besked från
Konkurrensverket om att prövning av ombildningen inte pågår
eller om att ombildningen inte har förbjudits enligt
konkurrenslagen (1993:20) eller rättsakter, avtal eller andra
beslut som följer av Sveriges anslutning till Europeiska
unionen. Förordning (2000:825).

36 c § Vid anmälan för registrering enligt 8 kap. 7 § sparbankslagen
(1987:619) av bank som har bildats vid ombildning enligt 8 kap. 1 §
sparbankslagen tillämpas, 8 § första stycket 1-4 och andra stycket, 9 §
1-4 och 8 samt 30 § 3. Förordning (1995:1605).

36 d § Om ett bankaktiebolag bildas vid ombildning av sparbank
enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) skall utöver vad som
föreskrivs om anmälan för registrering i 3 §
aktiebolagsförordningen (1975:1387) vid en sådan anmälan ges in

1. ett intyg av en auktoriserad revisor om att all
apportegendom enligt beslutet om ombildning har tillförts
bankaktiebolaget och att bankaktiebolaget genom apportegendomen
har tillförts ersättning till ett värde motsvarande minst det
sammanlagda beloppet av de aktier som har getts i utbyte, och

2. två kopior av det stadfästa stiftelseförordnandet.
Förordning (1998:1509).

Sparbanks och medlemsbanks firma

Bifirma

37 § Anmälan för registrering enligt eller 6 kap. 3 §
bankrörelselagen (1987:617) av bifirma kan tas upp i anmälan av
bankens registrering. Till anmälningshandlingarna skall det
fogas en kopia av det styrelseprotokoll som bestyrker
anmälningen. Förordning (1998:1509).

37 a § har upphävts genom förordning (1992:1716).

37 b § har upphävts genom förordning (1992:1716).

37 c § har upphävts genom förordning (1992:1716).

37 d § har upphävts genom förordning (1992:1716).

En ombildad sparbanks firma

38 § Finansinspektionen får lämna tillstånd till ett
bankaktiebolag som övertagit en sparbanks rörelse vid
ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) att använda
ordet sparbank i sin firma. Till ansökan om sådant tillstånd
skall det fogas en redovisning av röstetalets fördelning i
bankaktiebolaget och, om bankaktiebolaget ingår som dotterbolag
i en koncern, moderbolaget. Förordning (1998:1509).

Bankregister

39 § Hos registreringsmyndigheten skall det föras ett
bankregister för bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker och
utländska banker med filial här i landet. Förordning (2000:825).

40 § Bankregistret förs med hjälp av automatiserad behandling.
Registret skall hållas tillgängligt hos
registreringsmyndigheten.

I registret registreras uppgifter för varje bank. Registret
skall innehålla uppgift om bankens firma och dess
organisationsnummer. Förordning (2000:825).

40 a § Bankregistret skall ge offentlighet åt den information
som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. den tillsyn som Finansinspektionen enligt bankrörelselagen
(1987:617) utövar över banker,

2. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller
enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör
underlag för prövningar eller beslut,

3. förvärv, avyttring eller förvaltning av banker som
registreras i bankregistret,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av
företagsanknuten information som finns i kund- eller
medlemsregister eller liknande register,

5. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring,
dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204), eller

6. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt
lag eller annan författning och

a) som avser banker som registreras i bankregistret,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
företagsanknuten information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.
Förordning (2001:1010).

40 b § Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig
enligt personuppgiftslagen (1998:204) för bankregistret.
Förordning (2001:1010).

40 c § Registreringsmyndigheten skall se till att det inte
uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga
integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa
syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för
behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:1010).

40 d § Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i
40 a § medge direktåtkomst till bankregistret.
Förordning (2001:1010).

40 e § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om
skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna förordning. Förordning (2001:1010).

40 f § I fråga om rättelse av personuppgifter i bankregistret
tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 §
personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2001:1010).

40 g § Att beslut om avslag på ansökan om information enligt
26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen
(1986:223). Förordning (2001:1010).

41 § Till registret skall höra en alfabetisk förteckning över
bankerna med uppgift om organisationsnumret på varje bank.
Förordning (2000:825).

42 § Handlingar som avser anmälan eller underrättelse enligt
aktiebolagslagen (1975:1385), sparbankslagen (1987:619) eller
lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall biläggas registret.
Sådana handlingar skall förvaras särskilt för varje bank.
Förordning (1998:1509).

43 § Registreringsmyndigheten skall snarast efter det att
registrering har skett underrätta Finansinspektionen om de
uppgifter som förts in i eller förts ut ur bankregistret så att
inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen
får lämnas på medium för automatiserad behandling.
Förordning (2000:825).

Införingar i bankregister

44 § Införingar i bankregistret skall numreras i löpande följd
för varje bank. Vid varje införing skall detta nummer anges
samt datum för införingen och dess kungörande i Post- och
Inrikes Tidningar. Förordning (2000:825).

45 § När en bank registreras skall följande uppgifter
antecknas:

för samtliga banker

1. bankens organisationsnummer,

2. dagen för oktroj: för sådant utländskt bankföretag som avses
i 1 kap. 4 § första stycket bankrörelselagen (1987:617) dagen
för tillstånd att driva bankrörelse från filial här i landet,
eller för sådant utländskt bankföretag som avses i 1 kap. 5 § 1
samma lag dagen för anmälan,

3. dagen för konstituerande stämma eller, när det gäller
medlemsbank, dagen för bildandet,

4. bankens firma samt dess lydelse på främmande språk, om en
sådan lydelse är angiven i bolagsordning, reglemente eller
stadgar,

5. bankens bifirma, om styrelsen har antagit en sådan,

6. den ort i Sverige där bankens styrelse skall ha sitt säte,

7. sättet för sammankallande av stämma,

8. bankens postadress,

för bankaktiebolag

9. föremålet för bolagets verksamhet angivet till sin art,

10. uppgifter enligt 8 kap. 36 §, 10 kap. 43 § och 11 kap. 20 §
aktiebolagslagen (1975:1385) samt uppgift om bolagskategori,

11. aktiekapitalet samt i förekommande fall minimikapitalet och
maximikapitalet,

12. aktiernas nominella belopp,

13. syftet med bankaktiebolagets verksamhet, om detta har annat
syfte än att bereda vinst åt aktieägarna,

för sparbanker

14. de rörelsegrenar som banken avser att driva,

15. uppgifter enligt 3 kap. 17 § första stycket sparbankslagen
(1987:619),

16. verksamhetsområdet,

17. grundfondens belopp,

18. antalet huvudmän,

19. hur huvudmännen skall utses,

för medlemsbanker

20. de rörelsegrenar som banken avser att driva,

21. uppgifter enligt 6 kap. 17 § första stycket lagen
(1995:1570) om medlemsbanker,

22. verksamhetsområde,

23. villkoren för medlemskap i medlemsbanken,

24. insatsernas storlek,

25. om fullmäktige skall finnas, deras befogenhet, hur de skall
utses och tiden för deras uppdrag,

26. hur det skall förfaras med medlemsbankens behållna
tillgångar när medlemsbanken upplöses,

för utländska bankfilialer

27. det utländska bankföretagets firma, nationalitet och säte,

28. bolagsordning eller motsvarande för det utländska
bankföretaget,

29. filialens adress,

30. namn, medborgarskap, hemvist och personnummer eller, om
sådant saknas, födelsedatum för filialens verkställande
direktör, vice verkställande direktör och revisor,

31. fullmakt för filialens verkställande direktör utfärdad av
det utländska bankföretaget. Förordning (1998:1509).

46 § Om ett bankaktiebolags bolagsordning innehåller

1. förbehåll enligt 3 kap. 1 § sjätte stycket, 3 eller 8 §, 6
kap. 8 § eller 9 kap. 43 § aktiebolagslagen (1975:1385),

2. bestämmelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket, 9 kap. 5 §
eller 9 kap. 28 § andra stycket andra meningen
aktiebolagslagen, eller

3. bestämmelse att bolagets verksamhet skall upphöra vid viss
tid eller under vissa villkor,

skall det antecknas i bankregistret.

I fråga om förbehåll enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen
antecknas även den centrala värdepappersförvarare som enligt
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument har
registrerat avstämningsbolagets aktier.

I fråga om bestämmelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket
aktiebolagslagen antecknas även det belopp till vilket aktier
av olika slag har utgivits eller skall kunna utges.

Om en sparbanks reglemente innehåller

1. förbehåll enligt 4 kap. 18 § andra stycket sparbankslagen
(1987:619), eller

2. bestämmelse enligt 4 kap. 14 § tredje stycket andra meningen
sparbankslagen,

skall det antecknas i sparbanksregistret.

Om en medlemsbanks stadgar innehåller

1. förbehåll enligt 7 kap. 19 § andra stycket lagen (1995:1570)
om medlemsbanker, eller

2. bestämmelse enligt 7 kap. 13 § andra stycket andra meningen
lagen om medlemsbanker,

skall det antecknas i medlemsbanksregistret.
Förordning (1999:689).

47 § Anteckning i register på grund av anmälan eller
underrättelse enligt aktiebolagslagen (1975:1385),
sparbankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om
medlemsbanker görs på bankens upplägg. Vid registrering på
grund av anmälan eller underrättelse enligt 14 kap. 9 och 19 §§
aktiebolagslagen, 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § sparbankslagen
eller 10 kap. 4 § lagen om medlemsbanker görs anteckning på den
överlåtande bankens upplägg.

Anteckning om ändring av en banks firma och om en banks
likvidation och upplösning skall ske även i den i 41 § angivna
förteckningen. Förordning (1998:1509).

48 § Om rättens tillstånd fordras för nedsättning av
aktiekapitalet i ett bankaktiebolag, skall vid registreringen
av nedsättningsbeslutet enligt 6 kap. 4 § aktiebolagslagen
(1975:1385) antecknas att nedsättningen inte är verkställd.
Förordning (1998:1509).

49 § Följande beslut skall antecknas av
registreringsmyndigheten i registret när de har vunnit laga
kraft, nämligen beslut att

1. sätta ned aktiekapitalet och ändra bolagsordningen enligt 4
kap. 13 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385),

2. förklara att ett beslut om nedsättning av aktiekapitalet och
ändring av bolagsordningen förfallit enligt 6 kap. 7 § tredje
stycket aktiebolagslagen,

3. förklara frågan om fusion förfallen enligt 14 kap. 21 eller
29 § aktiebolagslagen, 7 kap. 7 § tredje stycket sparbankslagen
(1987:619) eller 10 kap. 5 § tredje stycket lagen (1995:1570)
om medlemsbanker,

4. förklara frågan om ombildning förfallen enligt 8 kap. 8 §
sparbankslagen. Förordning (2000:825).

50 § I kungörelse enligt 18 kap. 2 § aktiebolagslagen
(1975:1385) och 8 kap. 2 § bankrörelselagen (1987:617) skall
anges bankens firma och organisationsnummer samt styrelsens
säte, eller om banken är i likvidation, den tingsrätt under
vilken banken hör. Förordning (1998:1509).

51 § Registreringsmyndigheten skall underrätta den domstol som
handlägger ett ärende om tillstånd för ett bankaktiebolag att
verkställa bolagsstämmans beslut om nedsättning av aktiekapital
eller ett ärende om vinstutdelning eller om nedsättning av
reservfonden eller överkursfonden

1. om interimistiskt beslut som annan domstol har meddelat i
pågående mål angående klander av bolagsstämmobeslutet,

2. om lagakraftvunnen dom, varigenom bolagsstämmobeslutet har
upphävts eller ändrats. Förordning (2000:825).

52 § Finansinspektionen skall göra anmälan till rätten då den
får kännedom om att det finns grund för likvidation enligt 6
kap. 2 § första stycket 2 sparbankslagen (1987:619) eller 9
kap. 4 § första stycket 3 lagen (1995:1570) om medlemsbanker.
Förordning (1998:1509).

Registreringsavgifter m.m.

53 § I ärenden som rör registrering enligt denna förordning
skall avgift betalas för registrering och, i förekommande fall,
dess kungörande samt för ärendets handläggning och prövning.

Avgifterna betalas med följande belopp:

1. vid anmälan för registrering av nybildad bank, 2 000 kronor,

2. vid anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av
firma i dess lydelse på främmande språk, 1 000 kronor,

3. vid anmälan enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385),
6 kap. 5 § första stycket sparbankslagen (1987:619) eller 9
kap. 7 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker att
bolags-, sparbanks- eller föreningsstämma beslutat om
likvidation, 800 kronor,

4. vid anmälan enligt 13 kap. 44 § tredje stycket
aktiebolagslagen, 6 kap. 17 § tredje stycket sparbankslagen
eller 9 kap. 18 § tredje stycket lagen om medlemsbanker, 480
kronor,

5. vid anmälan enligt 14 kap. 19 § aktiebolagslagen eller 7
kap. 7 § första stycket sparbankslagen av fusion genom
kombination, 1 000 kronor,

6. vid annan anmälan till bankregistret, 800 kronor.

Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller
registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller
firma i dess lydelse på främmande språk, skall en avgift enligt
första stycket 2 betalas för varje sådan firma.

Avgift skall inte betalas för registrering av

1. ändrad postadress,

2. förhållanden som en likvidator skall anmäla, såvida inte
annat följer av första stycket 4,

3. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant,
lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,

4. anmälan från rätten, konkursförvaltaren eller
Finansinspektionen.

Avgift skall inte heller betalas för registrering enligt 4 kap.
13 § andra stycket, 6 kap. 7 § andra stycket, 14 kap. 21 och
29 §§ och 18 kap. 5 § aktiebolagslagen, 8 kap. 6 §
bankrörelselagen (1987:617), 7 kap. 7 § tredje stycket och 8
kap. 8 § sparbankslagen, samt 10 kap. 5 § fjärde stycket lagen
om medlemsbanker.

Avgift skall betalas när anmälan om registrering ges in.
Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende som
anmälan om registrering avser har påbörjats.
Förordning (2004:42).

53 a § För handläggning och prövning av ansökan om likvidation
enligt 13 kap. 10 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall avgift
betalas med 475 kronor.

Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas
inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats.
Förordning (2001:965).

54 § För utlämnande efter särskild begäran av utdrag ur
bankregistret tas avgift ut om utdraget inte utgör expedition i
registreringsärende som avgörs samtidigt. I fråga om avgiftens
storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§ avgiftsförordningen
(1992:191), varvid avgiftsklass C tillämpas.
Förordning (2001:914).

Prövning av vissa ärenden m. m.

55 § Finansinspektionen skall pröva frågor om tillstånd som
avses i 2 kap. 1 § samt 8 kap. 8, 26 och 31 §§ aktiebolagslagen
(1975:1385). Förordning (1999:689).

56 § Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1. vilken verksamhet en bank får bedriva enligt 2 kap. 2 §
tredje stycket bankrörelselagen (1987:617),

2. redovisning till inspektionen av sådan egendom som
förvärvats för att skydda fordran enligt 2 kap. 8 §
bankrörelselagen,

3. en banks betalningsberedskap enligt 2 kap. 10 §
bankrörelselagen,

4. vilka uppgifter som skall antecknas i förteckningen enligt 2
kap. 17 § fjärde stycket bankrörelselagen om de krediter som
beviljats personer eller företag som avses i första och andra
styckena av samma paragraf,

5. vilka upplysningar som en bank skall lämna till
inspektionen,

6. förvaring och inventering av värdehandlingar samt om
brottsförebyggande åtgärder hos en bank,

7. en bankstyrelses uppdrag åt en enskild styrelseledamot eller
någon annan att ensam eller i förening med annan bevilja kredit
till vissa anställda och delegater enligt 3 kap. 7 § fjärde
stycket sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 7 § fjärde
stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

8. en banks största tillåtna valutaposition enligt 2 kap. 11 §
bankrörelselagen.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställighet
av kontroll-, säkerhets-, sekretess- och utbildningskrav samt
om ombudets redovisning när banktjänster tillhandahålls genom
ombud enligt 2 kap. 3 a § bankrörelselagen.

Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om vilka
begränsningar som skall gälla i fråga om rätten enligt 9 kap. 9 §
bankrörelselagen att ta emot egna aktier eller aktier i
moderbolag som pant. Förordning (1999:916).

56 a § har upphävts genom förordning (2001:914).

Övriga bestämmelser

57 § Kopior som ges in enligt denna förordning skall vara bestyrkta.

Om en handling har getts in i både original och kopia, skall
originalhandlingen återställas. Förordning (1991:1192).

58 § En anmälan eller en ansökan som görs för en registrerad bank
enligt denna förordning skall innehålla uppgifter om bankens
organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning
för juridiska personer m.m.

Övergångsbestämmelser

1987:647

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

Genom förordningen upphävs

1. kungörelsen (1955:187) om bankregistrets förande m.m.,

2. kungörelsen (1969:88) om föreningsregistret för
jordbrukskasserörelsen,

3. kungörelsen (1955:422) om sparbanker.

Bankinspektionen får meddela närmare föreskrifter enligt lagen
(1987:621) om införande av ny banklagstiftning om inom vilken tid och
i vilken utsträckning en bank skall föra in uppgifter i den
förteckning som avses i 2 kap. 17 § bankrörelselagen (1987:617) om
krediter beviljade före den 1 juli 1987.

1994:1950

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Vid fusion som sker enligt bestämmelserna i 11 kap.
bankaktiebolagslagen (1987:618) i deras lydelse före den 1 januari
1995 gäller 29-36 och 56 a §§ i deras äldre lydelse.

1998:1509

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. I fråga om anmälan av registrering av beslut som har fattats
före förordningens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser.

1999:689

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.

2. I fråga om ansökningar som kommit in till regeringen eller,
i förekommande fall, Finansinspektionen före den 1 augusti 1999
skall äldre bestämmelser tillämpas.

2004:42

1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit
in till Patent- och registreringsverket före förordningens
ikraftträdande.