Förordning (1987:655) om finansbolag

SFS nr
1987:655
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1014
Upphävd
1992-07-01

1 § har upphävts genom förordning (1990:834).

2 § Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
hur finansbolags räkenskaper skall föras och hur värdehandlingar
skall förvaras och inventeras. Förordning (1991:1014).

Övergångsbestämmelser

1990:834

I fråga om bestående fondkommissionsbolag och finansbolag skall den
upphävda paragrafen tillämpas till dess ett bolagsstämmobeslut att i
bolagsordningen ta in en bestämmelse, som innebär att aktierna helt eller
till viss del skall vara fria, har registrerats.