Lag (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar;

SFS nr
1987:668
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1987-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:745

Allmänna bestämmelser

1 § Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och denna lag träder i
kraft den 1 januari 1988.

Bestämmelserna i 9 § andra stycket och 11 § i denna lag träder dock i
kraft två veckor efter den dag då lagen enligt uppgift på den har
utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

2 § Genom lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar upphävs, med de
begränsningar som följer av denna lag,

1. lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar,

2. lagen (1951:309) angående införande av nya lagen om ekonomiska
föreningar.

3 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till föreskrifter som
har ersatts genom bestämmelser i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar eller i denna lag, tillämpas i stället de nya bestämmelserna.

De hänvisningar till lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar som finns
i lagen (1972:262) om understödsföreningar skall dock fortsätta att
gälla. Lag (1991:745).

4 § För ekonomiska föreningar som har registrerats före den 1 januari
1988 gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar med de undantag
som anges i det följande.

5 § Om registrering av en ekonomisk förenings firma har beviljats eller
sökts före den 1 januari 1988 gäller registreringen för hela landet från
sistnämnda dag.

Om till följd av första stycket rätt till firmor som är förväxlingsbara
uppstår utanför de län där föreningarna är registrerade, kan domstol på
yrkande av part efter vad som är skäligt föreskriva att någon av
firmorna eller båda får användas där endast om det sker på särskilt
sätt, såsom med tillfogande av ortsangivelse eller med annat
förtydligande.

6 § Om en förenings stadgar inte anger vilken tid föreningens
räkenskapsår skall omfatta, skall kalenderåret vara räkenskapsår.

7 § Registrering och verkställande av ett beslut av föreningsstämman som
har fattats före utgången av december 1987 samt talan mot ett sådant
beslut skall ske enligt lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar. Det
sagda gäller dock inte om annat följer av 11 § denna lag.

8 § En styrelseledamot som har tillträtt sitt uppdrag före utgången av
december 1987 skall snarast efter denna tidpunkt anmäla sitt
aktieinnehav enligt 6 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar.

9 § Bestämmelsen i 6 kap. 3 § första stycket första meningen lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas från och med första
ordinarie föreningsstämma som hålls efter lagens ikraftträdande.

Beslut enligt 6 kap. 3 § tredje stycket nämnda lag får meddelas före den
1 januari 1988.

I fråga om en konkurs, i vilken konkursbeslutet har meddelats före
ikraftträdandet, räknas den i 13 kap. 6 § andra stycket andra meningen
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar angivna tiden från första
borgenärssammanträdet eller, i mindre konkurs, från konkursbeslutet.
Lag (1987:688).

10 § En likvidation skall genomföras enligt lagen (1951:308) om
ekonomiska föreningar, om likvidator har utsetts före utgången av
december 1987.

11 § Redan före den 1 januari 1988 får föreningsstämman med tillämpning
av bestämmelserna om majoritetskrav i 7 kap. 14 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar besluta sådana ändringar i stadgarna som behövs
för att stadgarna skall stämma överens med den nya lagen. Beslutet skall
gälla från och med den 1 januari 1988.

12 § Om en förenings stadgar efter utgången av december 1987 strider mot
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, skall styrelsen utan dröjsmål
lägga fram förslag till föreningsstämman om ändring av stadgarna så att
de överensstämmer med den nya lagen. Vad nu sagts gäller dock inte
föreskrifter i stadgarna som med stöd av denna lag får tillämpas efter
utgången av december 1987.

Särskilda bestämmelser om vissa äldre föreningar

13 § Bestämmelserna i 14–19 §§ avser endast ekonomiska föreningar som
har registrerats före den 1 januari 1953.

14 § En förening får bestå med oförändrad firma, även om föreningen inte
uppfyller villkoren för en ekonomisk förening enligt 1 kap. 1 § första
stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Stadgarnas
föreskrifter om föreningens ändamål får ändras endast om ändringen
medför att föreningen uppfyller de nämnda villkoren.

Endast om föreningen uppfyller de nämnda villkoren, får en ändring av
firman till överensstämmelse med 14 kap. 1 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar registreras.

15 § Är rätten till inträde i en förening enligt föreskrift i stadgarna
mera begränsad än som är tillåtet enligt 3 kap. 1 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar, får föreningen fortsätta att tillämpa
föreskriften, om inte registrering som avses i 14 § andra stycket har
ägt rum.

16 § Bestämmelserna i 10 kap. 2 § andra stycket lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar gäller endast om föreningen uppfyller villkoren
för en ekonomisk förening enligt 1 kap. 1 § första stycket nämnda lag.

17 § Om ordinarie föreningsstämma som avses i 7 kap. 4 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar enligt föreskrift i stadgarna får
hållas senare än som är tillåtet enligt nämnda lagrum, får föreningen
fortsätta att tillämpa föreskriften. Stämman skall dock alltid hållas
inom nio månader efter utgången av föregående räkenskapsår.

18 § De särskilda bestämmelserna i lagen (1911:55 s. 1) om ekonomiska
föreningar för föreningar med personligt ansvariga medlemmar skall
fortsätta att tillämpas på föreningar som består den 1 januari 1988 och
vilkas medlemmar då har personligt ansvar.

19 § Saknar stadgarna föreskrifter om vad som skall ske med en förenings
behållna tillgångar när den upplöses, gäller bestämmelserna om detta i
lagen (1911:55 s. 1) om ekonomiska föreningar.