Förordning (1987:7) med instruktion för patent- och registreringsverket

SFS nr
1987:7
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1987-01-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:403
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på patent- och
registreringsverket.

Uppgifter

2 § Verket är central förvaltningsmyndighet för ärenden om patent,
varumärken, mönster, efternamn och förnamn samt för aktiebolags- och
filialregisterärenden. Verket handlägger ärenden om registrering av
kommunala vapen och om utgivning av periodisk skrift.

Verket är internationell myndighet enligt konventionen om
patentsamarbete.

Verket bedriver också uppdragsverksamhet, såsom att tillhandahålla
konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, bedriva kurs- och
utbildningsverksamhet samt tillhandahålla bevis och kopior avseende
verkets dokumentation och register. Förordning (1987:428).

3 § Verket utger följande publikationer: patentdokument, årsregister
till patent, tidning för kungörelser om patentansökningar och patent,
registreringstidning för varumärken, registreringstidning för mönster
samt tidning för kungörelser av efternamn.

Organisation

4 § Verket leds av en styrelse som består av högst åtta personer. I
styrelsen ingår verkets generaldirektör. Denne är ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på verket.

5 § Generaldirektören är chef för verket.

Inom verket finns fem avdelningar, nämligen

— en patentavdelning för ärenden om patent samt för
biblioteksverksamhet,

— en varumärkesavdelning för ärenden om varumärken, mönster, namn,
registrering av kommunala vapen och utgivning av periodisk skrift,

— en bolagsavdelning för aktiebolags- och filialregisterärenden
samt för uppdragsverksamhet inom bolagsområdet,

— en uppdragsavdelning för annan uppdragsverksamhet än inom
bolagsområdet,

— en administrativ avdelning.

Vidare finns ett informationssekretariat, som är knutet till
verksledningen.

Varje avdelning förestås av en avdelningschef.

En avdelning kan bestå av flera enheter. Varje sådan enhet förestås av
en byråchef, en överingenjör eller någon annan tjänsteman.
Förordning (1987:428).

6 § Hos verket finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter och
andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov
och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

7 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktiga frågor om organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning,

5. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1987:428).

8 § Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst halva antalet
övriga ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs,
skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst halva antalet övriga ledamöter. Kan
ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören
besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgift ärendet
hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

9 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av den tjänsteman
som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Generaldirektören
kan alltid avgöra sådana ärenden. Förordning (1987:428).

10 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av någon av avdelningscheferna enligt vad generaldirektören
bestämmer. En avdelningschef inträder efter beslut av generaldirektören
även i övrigt i generaldirektörens ställe vid behandlingen av vissa
ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och avdelningscheferna har förhinder, utövas
generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören
bestämmer.

I generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av
större vikt som kan anstå utan olägenhet.

11 § Ärenden skall avgöras efter föredragning om inte annat framgår av
arbetsordningen eller genom särskilda beslut.

Föredragningen av ett ärende inför styrelsen ankommer på chefen för den
avdelning dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.
Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras av styrelsen.

Chefen för en avdelning har rätt att närvara när ett ärende som hör till
hans avdelning föredras av någon annan. En motsvarande rätt har också
cheferna närmast under avdelningscheferna. Förordning (1987:428).

12 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut, som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

13 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att verkets befogenhet att besluta kan vara begränsad
i vissa hänseenden.

14 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

15 § Avdelningscheferna på patent- och varumärkesavdelningarna eller av
dem särskilt förordnade tjänstemän får förordna om muntlig förhandling,
om det behövs för att utreda ett ärende.

Begäran av sökande eller behörig invändare om muntlig förhandling i
patent-, varumärkes-, mönster- eller namnärende får inte avslås, såvida
vederbörande inte förut har beretts tillfälle att yttra sig vid sådan
förhandling.

Tjänstetillsättning

16 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.
Styrelsens övriga ledamöter förordnas av regeringen för högst tre år.

Tjänster som avdelningschef, byråchef eller överingenjör tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av verket. Förordning (1987:428).

Bisysslor

17 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av verket i fråga om avdelningschef, byråchef och
överingenjör. Förordning (1987:428).