Förordning (1987:705) om utbetalning av vissa statliga personalpensionsförmåner för tiden juli–december 1987

SFS nr
1987:705
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-06-18

1 § Vid utbetalning av en förmån, som avses i denna förordning, skall
förmånen för juli–december 1987 beräknas på grundval av det basbelopp
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som har fastställts för år
1987 ökat med 400 kronor.

2 § Följande förmåner skall beräknas på det sätt som anges i 1 §:

1. bruttobelopp av pensionsförmån enligt statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (1959:287),

2. bruttobelopp och basbelopp av pension enligt kungörelsen (1959:290)
med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade
före utfärdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente,

3. pension på grund av anställning i någon av försvarsmaktens reserver
eller i väg- och vattenbyggnadskåren.

Övergångsbestämmelser

1987:705

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. Förordningen
gäller till utgången av år 1987 men skall även därefter tillämpas
på utbetalning, som avser tiden juli–december 1987.