Förordning (1987:708) om statsbidrag till anskaffning av utrustning i gymnasieskolan

SFS nr
1987:708
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:399
Upphävd
1992-07-01

Inledande föreskrifter

1 § Kommuner har enligt föreskrifterna i denna förordning rätt att i mån
av medel få statsbidrag till sina kostnader för anskaffning av
stadigvarande utrustning för karaktärsämnena på studievägar inom de
tekniskt-industriella, tekniskt-naturvetenskapliga och i fall som avses i
10 § även ekonomiskt-merkantila områdena i gymnasieskolan.

Statens skolverk bestämmer vilka studievägar som är bidragsberättigande,
om inte något annat följer av denna förordning eller av andra särskilda
föreskrifter. Förordning (1991:926).

2 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas inte för materiel som
används i inbyggd utbildning.

3 § I denna förordning avses med kommun kommuner och kommunalförbund.

4 § Särskilda föreskrifter gäller i fråga om statsbidrag till

1. datorutrustning och programvara för datalära i gymnasieskolan,

2. utrustning för vissa försöksvis anordnade studievägar.

5 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i form av

1. startbidrag då en för kommunens gymnasieskola ny studieväg införs
eller då antalet platser på en redan införd studieväg utökas,

2. kompletteringsbidrag då undervisningen på en redan införd studieväg
övergår i försök med treårig yrkesinriktad utbildning eller i andra fall
läggs om till följd av nya föreskrifter som medför behov av ny
utrustning.

Bidragen får utnyttjas för inköp eller förhyrning.

Utrustning som anskaffas med bidrag enligt denna förordning skall ses som
en samlad resurs för gymnasial utbildning och skall i största möjliga
utsträckning utnyttjas även för kommunens vuxenutbildning.

Grunder för startbidrag

6 § För varje studieväg som avses i 1 § fastställer statens skolverk ett
högsta bidragsunderlag. Detta utgörs av beräknade kostnader för en
normalutrustning för en klass i studievägens karaktärsämnen.

Startbidrag lämnas med en viss andel av bidragsunderlaget enligt
föreskrifterna i 7–9 §§, om något annat inte följer av 9 a §.
Förordning (1991:926).

7 § För utrustning till följande studievägar lämnas startbidrag med 75
procent av bidragsunderlaget, nämligen

1. drift- och underhållsteknisk linje,

2. beklädnadsteknisk linje,

3. el-teleteknisk linje: gren för styr- och reglermekaniker,

4. fordonsteknisk linje: årskurs 2 gren för maskinmekaniker,

5. livsmedelsteknisk linje: årskurs 1 gren för livsmedelsproduktion,
terminskurs 2 charkuteri, terminskurs 2 bageri och konditori,

6. processteknisk linje: årskurs 1,

7. verkstadsteknisk linje: årskurs 2 gren för plåt- och svetsmekaniker.

8 § För utrustning till följande studievägar lämnas startbidrag med 25
procent av bidragsunderlaget, nämligen

1. bygg- och anläggningsteknisk linje: gren för målare, gren för
byggnadsplåtslagare,

2. el-teleteknisk linje: gren för telereparatörer.

9 § För utrustning till andra bidragsberättigande studievägar än som
avses i 7 och 8 §§ lämnas startbidrag med 50 procent av
bidragsunderlaget. Detsamma gäller i fråga om utrustning till
påbyggnadsutbildningar inom de tekniskt-industriella och
tekniskt-naturvetenskapliga områdena.

9 a § För utrustning till studievägar som anges i 7–9 §§ får efter
medgivande av statens skolverk startbidrag lämnas med högst 100 procent
av bidragsunderlaget, om det finns synnerliga skäl. Förordning
(1991:926).

Grunder för kompletteringsbidrag

10 § För varje studieväg som är bidragsberättigande såvitt gäller
startbidrag samt för studievägar inom det ekonomiskt-merkantila området
får lämnas kompletteringsbidrag. Statens skolverk fastställer inom ramen
för tillgängliga medel det belopp som får utgå. Detsamma gäller andra
studievägar inom de tekniskt-industriella och teknis
kt-naturvetenskapliga områdena, om verket bestämmer det. Förordning
(1991:926).

Beslut om bidrag m. m.

Startbidrag

11 § har upphävts genom förordning (1991:926).

12 § Ansökan om startbidrag skall ges in till den beslutande myndigheten
vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer.

Bidraget betalas ut av den beslutande myndigheten.

Kompletteringsbidrag

13 § Statens skolverk beslutar om kompletteringsbidrag enligt 10 §.
Förordning (1991:926).

14 § Ansökan om kompletteringsbidrag skall ges in till statens skolverk
vid den tidpunkt som verket bestämmer. Förordning (1991:926).

Övriga föreskrifter

15 § har upphävts genom förordning (1991:926).

16 § Statens skolverks beslut får överklagas hos regeringen. Förordning
(1991:926).

17 § har upphävts genom förordning (1991:926).

Övergångsbestämmelser

1987:708

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1984:628) om statsbidrag till
anskaffning och förnyelse av utrustning i gymnasieskolan.

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som
avser tid före ikraftträdandet.

1991:926

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

2. Start- och kompletteringsbidrag skall inte utgå läsåret 1991/92 för
årskurs 1.

1992:399

Regeringen föreskriver att förordningen (1987:708) om statsbidrag till
anskaffning av utrustning i gymnasieskolan skall upphöra att gälla vid
utgången av juni 1992. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande
i fråga om statsbidrag som avser tid dessförinnan.