Förordning (1987:719) med instruktion för statens kulturråd

SFS nr
1987:719
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:676
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens
kulturråd.

Uppgifter

2 § Rådet är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Rådet
skall följa utvecklingen inom området och ge ett samlat underlag för den
statliga kulturpolitiken samt bistå regeringen vid genomförandet av
denna.

Rådet handlägger ärenden om statliga bidrag för kulturell verksamhet och
om andra statliga åtgärder som rör teater, dans, musik, konst, museer,
utställningar, litteratur, folkbibliotek, folkbildning och folkrörelser
i den mån sådana ärenden inte ankommer på någon annan myndighet. Rådet
handlägger dock inte ärenden om utbildning eller om ersättning eller
bidrag av stipendietyp till enskilda yrkesutövare inom kulturområdet.

3 § Det åligger rådet särskilt att inom kulturområdet

1. verka för samordning av och effektivitet i de statliga åtgärderna och
därigenom främja utvecklingen av kulturverksamheten,

2. svara för uppföljning och utvärdering av de statliga insatserna,

3. på regeringens uppdrag genomföra utredningar och andra uppgifter,

4. samla och sprida information om kulturell verksamhet och om åtgärder
och initiativ på området.

4 § Rådet skall fortlöpande och i lämpliga former samverka och samråda
med statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter samt med
institutioner och andra organ.

5 § Rådet skall varje år i anslutning till sitt förslag till
anslagsframställning göra en sammanfattande bedömning av utvecklingen
inom de delar av kulturområdet som avses i 2 §. Rådet skall även lämna
förslag till sådana åtgärder som kan föranledas av bedömningen.

Organisation

6 § Rådet leds av en styrelse som består av en ordförande och högst tolv
andra ledamöter. I styrelsen ingår direktören. Styrelsen utser inom sig
en vice ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på rådet.

7 § Rådet har ett kansli, organiserat på de enheter som styrelsen
bestämmer.

Styrelsen får därutöver inrätta särskilda organ för vissa uppgifter.
Till ett sådant organ får styrelsen uppdra att besluta i ärenden som
styrelsen anger i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

8 § Hos rådet finns en direktör som är chef för rådet.

Hos rådet finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen
samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

9 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om rådets organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

5. andra frågor som direktören hänskjuter till styrelsen.

Styrelsen får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot av styrelsen att
avgöra vissa frågor som inte behöver prövas av styrelsen i sin helhet.

10 § Om det i en lag eller förordning finns särskilda bestämmelser om
hur beslut skall fattas i ärenden som handläggs enligt den lagen eller
förordningen, gäller de bestämmelserna.

11 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. När ett ärende av
större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

12 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter. Kan ärendet
inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som
fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

13 § För att uppnå beslutförhet i ett särskilt beslutande organ skall
ordföranden eller vice ordföranden i organet och minst hälften av de
övriga ledamöterna vara närvarande.

Om ett ärende är så brådskande att organet inte hinner sammanträda för
att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden
och minst hälften av övriga ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen
avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt
detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med organet.

14 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av direktören. I
den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av
direktören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut.

15 § När direktören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av
den tjänsteman som direktören bestämmer. Denne inträder efter beslut av
direktören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden
eller grupper av ärenden.

I direktörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt
som kan anstå utan olägenhet.

16 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 14 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på den som svarar för ärendet
enligt arbetsordningen eller på den som direktören utser särskilt.
Ordföranden i styrelsen får överta beredningen och föredragningen av
ärenden som skall avgöras av styrelsen.

17 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. följer att rådets befogenhet att besluta kan vara begränsad
i vissa hänseenden.

18 § Direktören får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

19 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m. m.

20 § Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen efter anmälan av
styrelsens ordförande.

Andra tjänster tillsätts av rådet.

21 § Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen utom direktören
förordnas av regeringen för högst tre år. Ett förordnande kan förlängas
högst en gång, om inte särskilda skäl föranleder något annat.

Bisysslor

22 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:
601) lämnas av styrelsen i fråga om direktören.