Förordning (1987:721) om lärarresurser i specialskolan m. m.

SFS nr
1987:721
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:891
Upphävd
1994-07-01

Inledande föreskrifter

1 § För specialskolorna beräknas lärarresurser för

— undervisning som anordnas enligt timplanen,

— undervisning i hemspråk och studiehandledning på hemspråket enligt
25 § specialskolförordningen (1965:478),

— särskild undervisning enligt 10 kap. 3 § skollagen (1985:1100) för
elever i specialskolan,

— studie- och yrkesorientering (syo) enligt 7 och 8 §§,

— tjänster som förstadielärare.

Särskilda resurser beräknas för vissa ändamål enligt 9 §. Förordning
(1991:1063).

2 § För varje specialskola skall lärarresurserna beräknas med hänsyn
till det genomsnittliga elevantalet under en treårsperiod.

Beräkningarna skall grunda sig på det faktiska elevantalet under det
pågående och det närmast föregående läsåret samt på det beräknade
elevantalet under det närmast följande läsåret. Beräkningarna skall
göras vid den tidpunkt under det pågående läsåret som statens institut
för handikappfrågor i skolan (institutet) bestämmer. Förordning
(1991:1063).

Beräkning av lärarresurserna

3 § För varje elev i följande specialskolor beräknas 9,75
lärarveckotimmar, nämligen

1. Manillaskolan, Stockholm,

2. Östervångsskolan, Lund,

3. Vänerskolan, Vänersborg,

4. Birgittaskolan, Örebro,

5. Kristinaskolan, Härnösand.

4 § För varje elev i följande specialskolor beräknas 13,7
lärarveckotimmar, nämligen

1. Åsbackaskolan, Gnesta,

2. Hällsboskolan, Sigtuna,

3. Ekeskolan, Örebro.

För varje elev vid Hällsboskolan som får undervisning på högstadiet vid
Birgittaskolan, Örebro, beräknas 13,7 lärarveckotimmar.

Fördelning av viss del av lärarresurserna

5 § Institutet disponerar en viss del av de lärarresurser som beräknas
enligt 3 och 4 §§ för speciella behovsinriktade insatser, nämligen 0,65
lärarveckotimmar för varje elev som avses i 3 § och en lärarveckotimme
för varje elev som avses i 4 §.

Institutet skall fördela denna resurs behovsinriktat mellan
specialskolorna. Förordning (1991:1063).

Användningen av lärarresurserna

6 § Styrelsen bestämmer hur de lärarresurser som tilldelas en
specialskola enligt denna förordning skall användas för dels den
undervisning eleverna skall ha enligt läroplanen, dels övriga ändamål
som anges i 1 § första stycket, om något annat inte följer av andra
stycket.

Om så behövs och omständigheterna i övrigt medger det, får en del av
lärarresurserna tas i anspråk också för förvaltningskostnader.
Förordning (1992:114).

Syo

7 § Institutet fastställer för varje läsår enligt de grunder som anges i
denna paragraf i vilken omfattning syo får anordnas i specialskolan.

För lärare i specialskolan som fullgör syo sätts
undervisningsskyldigheten ned inom följande gränser:

Antal elever i Nedsättning antal
årskurserna 7–10 veckotimmar

— 30 4– 6
31– 60 7–10
61– 90 11–14
91–120 15–18

Om syo fullgörs av annan personal med utbildning för syo, beräknas
tjänsteunderlaget med följande antal timmar (60 minuter) per vecka:

Antal elever i Tjänsteunderlag
årskurserna 7–10 antal timmar

— 30 7,5
31– 60 10,0
61– 90 20,0
91–120 30,0
Förordning (1991:1063).

8 § Utöver vad som följer av 7 § får undervisningsskyldigheten för
lärare vid Birgittaskolan, Örebro, sättas ned med sammanlagt åtta
veckotimmar för att ge särskild service till personal för syo i
grundskolan och gymnasieskolan avseende gravt synskadade eller
hörselskadade elever vid skolan.

Om sådan service utförs av annan personal än lärare vid Birgittaskolan
beräknas ett tjänsteunderlag härför med tio timmar (60 minuter) per
vecka. Förordning (1991:1063).

Särskilda resurser för vissa ändamål

9 § Särskilda resurser tilldelas specialskolorna för följande ändamål:

1. De tjänster vid Ekeskolans, Åsbackaskolans och Hällsboskolans
resurscentrum som regeringen har medgivit.

2. Lönekostnaderna för rektorer och studierektorer efter avdrag för den
del av lönekostnaderna som motsvarar deras undervisningsskyldighet, som
i stället ersätts av lärarresurserna enligt 3 eller 4 §.

3. Kostnader för vikarier och för lönetillägg som enligt skolavtalet
utgår för rektorer, studierektorer, lärare och förstadielärare.

4. Pedagogisk ledningsförstärkning på dataområdet enligt 10 §.
Förordning (1991:1063).

Pedagogisk ledningsförstärkning på dataområdet

10 § För planering och drift av datorsystem samt för metodiskt och
pedagogiskt utvecklingsarbete får institutet tilldela specialskolorna en
särskild resurs om högst tre lärarveckotimmar för varje specialskola.

Resursen får användas för nedsättning av undervisningsskyldigheten för
en lärare på högstadiet som fullgör sådana uppgifter enligt beslut av
styrelsen för skolenheten. Förordning (1991:1063).

Övriga föreskrifter

11 § Ansökan om resurser enligt denna förordning görs av styrelsen.
Ansökan skall ha kommit in till institutet senast den dag institutet
bestämmer. Förordning (1991:1063).

12 § Institutet får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (1991:1063).