Förordning (1987:725) om skyldighet att förhandsanmäla prishöjningar

SFS nr
1987:725
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-06-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:783

1 § Den som yrkesmässigt säljer en sådan förnödenhet som anges i bilaga
1 till denna förordning får inte utan tillstånd höja priset på
förnödenheten förrän en månad efter det att han hos statens pris- och
kartellnämnd har gjort anmälan om prishöjningen och skälen för den.

Pris- och kartellnämnden får meddela föreskrifter om undantag från
anmälningsskyldigheten. Förordning (1988:783).

2 § Frågor om tillstånd att höja pris utan hinder av 1 § prövas av den
myndighet som skall ta emot anmälan om prishöjning. När sådant tillstånd
lämnas kan myndigheten även bestämma att motsvarande prishöjning får
göras i efterföljande produktions- eller handelsled. Förordning
(1987:1133).

2 a § har upphävts genom förordning (1988:783).

2 b § har upphävts genom förordning (1988:783).

3 § Om utvecklingen påkallar särskilda åtgärder beträffande en sådan
förnödenhet för vilken priset inte får höjas utan förhandsanmälan enligt
1 §, skall den myndighet, till vilken anmälan har gjorts, anmäla detta
till regeringen. Förordning (1988:783).

4 § Pris- och kartellnämnden får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (1988:783).

*/k/ Bilaga 1 */-k/

Varan hänförlig till nr
i tulltaxelagen
(1987:1068) //

Byggnadsmaterial m. m.
Lacker och färger 32.08–
32.09
Fabriksbetong ur 38.23
Parkettstav ur 44.09,
ur 44.18
Spånskivor 44.10
Träfiberskivor 44.11
Inner- och ytterdörrar samt fönster och ur 44.18
fönstersnickerier ur
Mineralull ur 68.06
Planglas 70.03–
70.05
Isolerrutor 70.08
Glasull ur 70.19
Värmepannor 84.03
Oljebrännare ur 84.16
Värmeväxlare, värmepumpar ur 84.18,
ur 84.19
Elektriska varmvattenberedare och ur 85.16
värmepannor samt elradiatorer
Köksskåp och garderobsskåp av trä ur 94.03
Monteringsfärdiga trähus ur 94.06
Förordning (1988:783).

Bilaga 2 har upphört att gälla enligt förordning (1988:783).