Förordning (1987:736) om timramar för kommunal utbildning för vuxna

SFS nr
1987:736
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1065
Upphävd
1991-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om timramar för
grundutbildning för vuxna (grundvux) och kommunal vuxenutbildning
(komvux).

2 § I förordningen avses med redovisningsår tiden den 1 juli–den 30
juni nästa kalenderår.

Med kommun avses även landstingskommun.

Riksramar

3 § Regeringen fastställer för varje redovisningsår timramar för hela
landet (riksramar).

4 § Riksramar fastställs särskilt för

1. grundvux,

2. grundskolekurser (etapp 1),

3. gymnasieskolekurser i allmänna ämnen (etapperna 2–4),

4. gymnasieskolekurser i yrkesämnen och särskilda yrkesinriktade kurser
(yrkesutbildning).

Länsramar

5 § Skolöverstyrelsen skall för varje redovisningsår fördela envar av
riksramarna på länsramar.

Vid fördelningen skall hänsyn tas till att länen har olika behov av
undervisningstimmar beroende på sådana faktorer som utbildningsnivå,
arbetsmarknadsförhållanden och näringsliv samt till de varierande
möjligheterna att genomföra utbildning av olika slag.

Beslut enligt denna paragraf får inte överklagas.

Kommunramar

6 § Länsskolnämnden skall fördela envar av länsramarna på kommunramar
för varje redovisningsår.

En mindre del av länsramen för grundvux får dock reserveras för sådana
behov av undervisning för invandrare som visar sig först under
redovisningsåret.

7 § Varje kommun skall senast den 1 mars till länsskolnämnden lämna
uppgift om hur många timmar ur olika länsramar för det kommande
redovisningsåret som kommunen anser sig behöva. Därvid skall kommunen
redovisa en plan för timmarnas användning med en bedömning av
utbildningsbehoven och av kommunens möjligheter att genomföra
utbildningen.

8 § Länsskolnämnden skall vid sin fördelning av länsramarna ta hänsyn
till att kommunerna har olika behov av undervisningstimmar beroende på
sådana faktorer som utbildningsnivå, arbetsmarknadsförhållanden och
näringsliv samt till att kommunerna har varierande möjligheter att
genomföra utbildning av olika slag. Den genomsnittliga gruppstorleken
får också påverka fördelningen.

I fråga om komvux skall länsskolnämnden vid sin fördelning särskilt
beakta vilken inriktning kursutbudet har hos de olika kommunerna.
Nämnden skall vid fördelningen av undervisningstimmar ta hänsyn till i
vad mån en kommun anpassar sitt kursutbud till de prioriterade
målgruppernas behov och inte försvårar fritids- och deltidsstudier genom
en olämplig organisation. Hänsyn skall också tas till i vad mån kommunen
samråder med andra kommuner och utbildningshuvudmän vid planeringen av
sitt kursutbud samt till att vissa kommuner erbjuder utbildning av
regionalt intresse eller riksintresse.

Länsskolnämnden skall samråda med länsstyrelsen inför beslut vad gäller
etapperna 2–4 och yrkesutbildning. Förordning (1989:613).

9 § Länsskolnämndens beslut i ärenden om fördelning av länsramar får
inte överklagas.

Omfördelning mellan kommunens ramar

10 § En kommun får under ett redovisningsår genom omfördelning öka eller
minska varje kommunram med högst tio procent, dock alltid med 300
undervisningstimmar. Förordning (1989:613).