Förordning (1987:738) om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet

SFS nr
1987:738
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:931
Upphävd
1991-07-01

Inledande föreskrifter

1 § En kommun kan enligt föreskrifterna i denna förordning få
statsbidrag till kostnader för

1. undervisningsinsatser och elevvårdsinsatser av regional art som
kommunen vidtar för

a. elever med handikapp eller med andra särskilda behov i grundskolan
och gymnasieskolan,

b. elever med flera handikapp i särskolan.

2. undervisningsinsatser av lokal art som kommunen vidtar för elever med
handikapp eller med andra särskilda behov i grundskolan och
gymnasieskolan.

I undervisningsinsatser enligt första stycket ingår särskild
undervisning för

a. elever i grundskolan som avses i 10 kap. 3 § skollagen (1985:1100),

b. zigenarbarn i syfte att ge dem nödvändiga grundkunskaper i svenska
och matematik samt att möjliggöra deras inplacering i arbetsenhet,
klass, eller undervisningsgrupp i grundskolan. Förordning (1989:133).

2 § I denna förordning avses med

kommun primärkommuner, landstingskommuner eller
kommunalförbund,

skolstyrelse kommuns skolstyrelse, landstingskommuns
utbildningsnämnd eller lokal styrelse för särskolan,

redovisningsår tiden den 1 juli–den 30 juni följande
kalenderår. Förordning (1988:739).

Skolöverstyrelsens fördelning

3 § Inför varje redovisningsår fördelar skolöverstyrelsen mellan landets
länsskolnämnder de medel som regeringen anvisar för statsbidrag enligt
denna förordning.

4 § Antalet elever den 15 september under det närmast föregående
redovisningsåret i grundskolan och gymnasieskolan i länen skall utgöra
den huvudsakliga beräkningsgrunden för fördelning av medlen mellan
länsskolnämnderna.

Regeringen kan bestämma att vissa belopp av medlen skall fördelas efter
andra grunder än som anges i första stycket.

5 § Skolöverstyrelsen skall så snart det kan ske göra en preliminär
fördelning mellan länsskolnämnderna av de medel som regeringen väntas
anvisa för det kommande redovisningsåret. En sådan preliminär fördelning
är inte bindande när skolöverstyrelsen slutligt fördelar medlen.

Länsskolnämndens fördelning

6 § Varje länsskolnämnd beslutar om fördelning mellan kommuner i länet
av det belopp som skolöverstyrelsen tilldelar nämnden.

Insatser av regional art

7 § En kommun som vidtar sådana undervisningsinsatser av regional art
som avses i 1 § första stycket 1 får tilldelas bidrag till

1. sådana merkostnader för undervisningen som inte täcks av
statsbidraget till driftkostnader för undervisningen,

2. elevvårdskostnader, om dessa är särskilt stora. Förordning
(1989:133).

7 a § Vid oenighet mellan berörda kommuner om den interkommunala
ersättningens storlek när det gäller insatser av regional art skall
länsskolnämnden fastställa ett skäligt belopp för interkommunal
ersättning. Om parterna är kommuner i olika län eller någon av parterna
är en landstingskommun, skall beloppet fastställas av skolöverstyrelsen.

Första stycket gäller utan hinder av regeringens årliga föreskrifter om
belopp för interkommunal ersättning. Förordning (1989:133).

Insatser av lokal art

8 § En kommun som har behov av extra medel för undervisningsinsatser av
lokal art för elever med handikapp eller med andra särskilda behov i
grundskolan eller gymnasieskolan får tilldelas bidrag för ändamålet.

9 § Länsskolnämnden skall fördela medel för sådana undervisningsinsatser
som avses i 8 § utifrån en allmän bedömning av respektive kommuns behov
av extra resurser och inte gå in i en prövning av de särskilda behoven
för varje enskild elev. Särskild hänsyn skall tas till om andelen elever
med handikapp är stor.

9 a § Om en kommun betalar en hög interkommunal ersättning för
skolgången i någon annan kommun för elever med handikapp och totalt sett
har en stor andel elever med handikapp, får den tilldelas bidrag till
ersättningen. Förordning (1989:133).

Bidragets användning

10 § Det bidrag som en kommun tilldelas enligt 7 § skall användas för
det ändamål som anges av länsskolnämnden.

11 § Det bidrag som en kommun tilldelas enligt 8 § får användas för
undervisningsinsatser på det sätt kommunen bedömer lämpligt.

Det bidrag som används för insatser för elever med handikapp får även
användas för insatser i anslutning till undervisningen, exempelvis
personlig assistans.

12 § har upphävts genom förordning (1990:1222).

13 § Bidraget innefattar i det fall det används för lärarlöner
ersättning för kostnader för socialavgifter enligt samma grunder som
gäller för bidrag till driftkostnader för skolformen.

Ansökan om bidrag och utbetalning

14 § Ansökan om bidrag görs av skolstyrelsen.

Ansökan skall ha kommit in till länsskolnämnden senast den dag nämnden
bestämmer.

15 § Länsskolnämnden skall fatta beslut om fördelning av medlen i så god
tid som möjligt inför det redovisningsår som resurserna avser.

För kommunernas planering bör länsskolnämnden så snart det kan ske och
senast den 1 april göra en preliminär fördelning av de medel som
länsskolnämnden väntas bli tilldelad för det kommande redovisningsåret.
En sådan preliminär fördelning är inte bindande när länsskolnämnden
slutligt fördelar medlen. Länsskolnämnden får innehålla en mindre del av
medlen för fördelning senare under redovisningsåret.

16 § Det bidrag som länsskolnämnden har beslutat om för en kommun skall
betalas ut av länsskolnämnden i september, december, mars och juni under
redovisningsåret med en fjärdedel vid varje tillfälle.

Övriga föreskrifter

17 § Länsskolnämnden får förordna att från statsbidrag enligt denna
förordning skall räknas av vad som enligt en slutligt fastställd
anmärkning som gjorts av skolöverstyrelsen felaktigt har betalats ut
till kommunen i sådant bidrag för tidigare redovisningsår.

18 § Länsskolnämnden skall snarast möjligt tillställa skolöverstyrelsen
kopior av nämndens beslut om statsbidrag.

19 § En kommun är skyldig att på begäran av länsskolnämnden lämna de
uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för nämndens
granskning.

20 § Länsskolnämnder och kommuner är skyldiga att på begäran av
skolöverstyrelsen eller riksrevisionsverket lämna de uppgifter och det
verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning.

21 § Om en kommun åsidosätter vad som enligt lag eller andra
författningar åligger kommunen i fråga om grundskolan, får
skolöverstyrelsen efter anmälan av länsskolnämnden besluta, att högst
tio procent av ett statsbidrag enligt denna förordning skall hållas inne
i avvaktan på att rättelse sker. Om rättelse inte sker, får
skolöverstyrelsen förordna att det innehållna beloppet skall dras av
från statsbidraget.

22 § Skolöverstyrelsens beslut om fördelning av medel mellan
länsskolnämnderna och länsskolnämndernas beslut om tilldelning av bidrag
får inte överklagas.

Bestämmelser om överklagande av beslut i ärenden om interkommunal
ersättning finns i 4 kap. 20 § och 5 kap. 20 § skollagen (1985:1100).
Förordning (1989:133).

23 § Skolöverstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.