Förordning (1987:74) om förändring av statliga personalpensioner under åren 1960-1975

SFS nr
1987:74
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1987-02-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1669

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller förändring under åren 1960–1975 av
normalbelopp (bruttobelopp) av pension enligt statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (1959:287, SPR) eller bruttobelopp och
basbelopp enligt kungörelsen (1959:290) med bestämmelser om vissa
pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av
statens allmänna tjänstepensionsreglemente.

2 § Med normalbelopp avses vid egenpension bruttobeloppet för månad utan
höjning enligt 12 § 3 mom. SPR och vid familjepension det bruttobelopp
för månad som gäller för ensam berättigad.

3 § Bestämmelserna i 12 § 3 mom. och 15 § 1 mom. andra stycket SPR
tillämpas även i fråga om egenpension enligt 1 § första stycket.

Ändring av pensionsbelopp

4 § Normalbeloppet (basbeloppet) för månad höjs för det år och med den
procentsats eller det krontalsbelopp som anges i följande
sammanställning. Höjningen gäller i förhållande till normalbeloppet
(basbeloppet) vid utgången av det föregående året. Såvitt gäller
familjepension är krontalsbeloppet hälften av det angivna.

Avgång Förmånens ökning

för år i procent, såvitt gäller i kronor, såvitt
gäller andra belopp
belopp enligt andra än basbelopp enligt
3 § tredje stycket belopp 3 § tredje stycket
kung. 1959:290 kung. 1959:290

1958 1959 2 2 —
1959 1960 5 5 —
1960 1961 5 5 —
1961 1962 6,5 6,5 —
1962 1963 3,5 3,5 —
1963 1964 3,5 3,5 —
1964 1965 4,8 4,8 —
1965 1966 7,5 7,5 —
1966 1967 6 6 —
1967 1968 5 5 —
1968 1969 2 — 53
1969 1970 2,5 — 75
1970 1971 5 — 110
1971 1972 5 — 84
1972 1973 5 — 84
1973 1974 7 7 140, om den procentu-
ella höjningen
skulle ha blivit
lägre
1974 1975 7 7 120, om normalbeloppet
efter den procentu-
ella höjningen
understiger 2 000
kronor för egen-
pension och 1 000
kronor för familje-
pension. Ökningen
får dock inte med-
föra att normal-
beloppet blir högre
än 2 000 respektive
1 000 kronor

5 § Utöver den beloppshöjning för år 1974 som följer av 4 § höjs pension
som bestämts enligt kungörelsen (1959:290) med bestämmelser om vissa
pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av
statens allmänna tjänstepensionsreglemente. Det sker genom att
normalbeloppet eller normalbeloppet för det jämförelsebelopp som avses i
6 § kungörelsen ökas med ytterligare 45 kronor. Beloppet är detsamma för
egen- och familjepension.

6 § För tid från och med den 1 juli 1975 ändras normalbelopp
och basbelopp av pension enligt 4 § i samma grad som
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken ändrats i förhållande till talet 9 300.

Första stycket gäller också sådan familjepension för frånskild
make som är begränsad enligt 14 § 3 mom. SPR.
Förordning (2010:1669).

7 § Är pensionen avkortad, begränsas höjningen med krontalsbelopp enligt
4 § i motsvarande mån. För tid, under vilken årlig ersättning har
minskats med tio procent, begränsas höjningen i motsvarande mån.

Övergångsbestämmelser

1987:74

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1987 och tillämpas i fråga om
förmåner som beviljas efter ikraftträdandet.

Genom förordningen upphävs

1. kungörelsen (1960:220) om vissa statliga personalpensioner m. m.
under år 1960,

2. kungörelsen (1962:228) om vissa statliga personalpensioner m. m.
under år 1962,

3. kungörelsen (1964:251) om vissa statliga personalpensioner m. m.
under år 1964,

4. kungörelsen (1966:473) om vissa statliga personalpensioner m. m.
under år 1966,

5. kungörelsen (1966:737) om förändring av vissa statliga
personalpensioner m. m. från och med den 1 januari 1967,

6. kungörelsen (1967:442) om höjning av egenpensionsförmån m. m. inom
den statliga personalpensioneringen för tiden januari–juni 1967,

7. kungörelsen (1967:710) om förändring av vissa statliga
personalpensioner m. m. från och med den 1 januari 1968,

8. kungörelsen (1968:130) om höjning av egenpensionsförmåns bruttobelopp
m. m. inom den statliga personalpensioneringen för tiden januari–juni
1968,

9. kungörelsen (1969:461) om vissa statliga personalpensioner m. m.
under år 1969,

10. kungörelsen (1969:543) om statliga personalpensioner från och med
den 1 januari 1970,

11. kungörelsen (1971:523) om statliga personalpensioner m. m. under år
1971,

12. kungörelsen (1971:848) om statliga personalpensioner under år 1972,

13. kungörelsen (1972:619) om statliga personalpensioner under år 1973,

14. kungörelsen (1974:180) om statliga personalpensioner från och med
den 1 maj 1974, m. m.,

15. förordningen (1975:237) om statliga personalpensioner från och med
den 1 juni 1975, m. m.

De upphävda författningarna gäller fortfarande i fråga om förmåner som
har beviljats före ikraftträdandet.

2010:1669

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för uppräkning för tid före
ikraftträdandet.