Förordning (1987:771) om statligt bidrag till investeringar i solvärmeanläggningar

SFS nr
1987:771
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1987-06-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1100
Upphävd
1991-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Bidrag får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning
till investeringar i solvärmeanläggningar som ingår i mindre system.

Bidrag lämnas till den som gör investeringen.

2 § Bidrag får lämnas till investeringar i solvärmeanläggningar som
ingår i system med en årlig energianvändning som kan beräknas normalt
understiga tre gigawattimmar.

Bidraget lämnas med högst 35 procent av investeringskostnaderna, dock
högst 500000 kronor för varje projekt.

Bidrag till investeringar i solvärmeanläggningar i bostadshus lämnas med
högst 25 procent av investeringskostnaden om räntebidrag lämnas för
bostadslån till ny- och ombyggnad enligt nybyggnadslöneförordningen för
bostäder (1986:692) eller ombyggnadslåneförordningen för bostäder
(1986:693) eller räntestöd lämnas enligt förordningen (1983:974) om
statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus.

3 § Bidrag lämnas inte för åtgärder som påbörjats innan ansökan om
bidrag har behandlats av den beslutande myndigheten, om det inte finns
särskilda skäl.

Beslutet om bidrag skall förenas med de villkor som behövs för att
tillgodose syftet med bidraget.

Bidrag får inte lämnas om det för samma ändamål lämnas bidrag eller
utfästelse om bidrag enligt förordningen (1986:191) om statligt stöd för
utveckling och introduktion av ny energiteknik m. m.

4 § Om åtgärden inte är förenlig med ställningstaganden av
kommunfullmäktige beträffande energi, bebyggelse- och
bostadsförsörjningsplanering får bidrag lämnas endast om det finns
särskilda skäl.

Förfarandet i bidragsärenden m.m.

5 § Ansökan om bidrag som gäller investeringar i solvärmeanläggningar i
bostadshus skall ges in till kommunens förmedlingsorgan.

Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan om inte kommunfullmäktige beslutar
att någon annan kommunal nämnd skall ha hand om verksamheten.

Ansökan i andra bidragsärenden skall ges in till statens energiverk.

6 § Länsbostadsnämnden beslutar i bidragsärenden som gäller
investeringar i solvärmeanläggningar i bostadshus om inte annat följer
av andra eller tredje stycket.

Kommunens förmedlingsorgan beslutar om bidrag för

1. investeringar i småhus som bebos av bidragstagaren,

2. investeringar i fastigheter, som inte ägs av kommunen och för vilka
intäkt vid beräkning av kommunalskatt skall bestämmas enligt 24 § 1 mom.
kommunalskattelagen (1928:370) och för vilka inte sökts räntebidrag för
åtgärder enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid
förbättring av bostadshus.

Förmedlingsorganet beslutar även om bidrag i de kommuner som regeringen
beslutar skall omfattas av försöksverksamhet med kommunal
beslutanderätt.

Statens energiverk beslutar i övriga ärenden.

7 § Ansökan om bidrag skall göras skriftligen. Av en ansökan skall
framgå om sökanden sökt eller beviljats annat statligt stöd för
investeringen.

8 § Den myndighet som beslutat om bidraget skall tillvarata statens rätt
i förhållande till mottagaren av bidraget.

9 § Beslut om bidrag får ändras eller upphävas, om beslutet har grundats
på någon oriktig uppgift av den som tagit emot bidraget eller om denne
bryter mot villkor som föreskrivits för bidraget. I sådana fall får
utbetalt bidrag återkrävas helt eller delvis.

10 § Beslut som innebär att bidrag helt eller delvis skall återbetalas
får inte meddelas senare än tio år efter det att beslut om bidrag
meddelades.

11 § Det kommunala förmedlingsorganets beslut får överklagas hos
länsbostadsnämnden.

Länsbostadsnämndens beslut får överklagas hos statens energiverk.

Beslut av statens energiverk enligt denna förordning får inte
överklagas.

Har länsbostadsnämnden samtidigt beslutat om stöd enligt såväl denna
förordning som annan stödförfattning skall den som vill överklaga båda
besluten göra detta hos den myndighet som anges i den andra
författningen.

12 § Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av
statens energiverk.

Innan föreskrifter meddelas som gäller storleken av bidrag enligt 2 §
avseende solvärmeanläggningar i bostadshus eller om tillämpningen av 6 §
första stycket skall statens energiverk samråda med bostadsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1987:771

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1987.

Förordningen skall även tillämpas på ansökningar om bidrag till
investering i solvärmeanläggning enligt förordningen (1983:1108) om
statligt bidrag till installationer för uppvärmning m. m. som inkommit
före denna tidpunkt och som inte prövats enligt den förordningen.