Lag (1987:773) om fritidsbåtsregister

SFS nr
1987:773
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1987-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1653
Upphävd
1993-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Registrering av båtar enligt denna lag sker i det
fritidsbåtsregister som avses i 2 § andra stycket sjölagen (1891:35 s.
1). Registret förs av sjöfartsverket och länsstyrelserna med hjälp av
automatisk databehandling.

2 § Fritidsbåtsregistret har till ändamål att ge underlag för

1. kontroll av ordning och säkerhet till sjöss,

2. planering av trafiken med fritidsbåtar.

Registret får även användas som underlag för

1. planering som avser turism, friluftsliv och naturvård,

2. utredningar rörande skatter, tullar och indrivning.

3 § Polismyndighet, tullmyndighet, kustbevakningen, riksskatteverket,
skattemyndighet, skattemyndighet och kronofogdemyndighet får ha
terminalåtkomst till fritidsbåtsregistret. Lag (1990:399).

4 § Vid tillämpningen av denna lag skall som ägare av en båt anses även
den som innehar båten på grund av förvärv med förbehåll om
återtaganderätt.

Bestämmelserna i denna lag om ägare av en båt gäller också den som äger
andel i en båt.

Registrering och anteckning av förvärv m. m.

5 § Varje svensk båt som inte skall registreras enligt lagen (1979:377)
om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m. och som vanligen
är förlagd i Sverige skall registreras i fritidsbåtsregistret om

1. båten drivs med segel eller motor och skrovet har en största längd av
minst fem meter eller

2. båten drivs med en motor vars propelleraxeleffekt eller motsvarande
överstiger tio kilowatt eller med flera motorer vilkas sammanlagda
effekt överstiger nämnda tal.

Registreringsplikten inträder då båten första gången sjösätts eller då
den därefter utrustas med segel eller motor.

Första och andra styckena gäller även utländsk båt vars ägare är bosatt
i Sverige.

6 § Även en annan svensk båt än en sådan som avses i 5 § får på begäran
av ägaren föras in i fritidsbåtsregistret, om det med hänsyn till båtens
typ och användning eller annars finns särskilda skäl för att den
registreras.

7 § Den som äger eller förvärvar en båt, som inte är men skall vara
registrerad, skall skriftligen till en länsstyrelse anmäla båten för
registrering inom en vecka från det att den förvärvades eller
registreringsplikt inträdde.

8 § Den som förvärvar en registrerad båt och själv är skyldig att ha den
registrerad skall inom en vecka skriftligen anmäla förvärvet till en
länsstyrelse för anteckning i fritidsbåtsregistret. Vid förvärv genom
arv, bodelning eller testamente skall tiden räknas från arvskiftet eller
bodelningen. Om arvskifte eller bodelning inte behövs skall tiden
räknas, vid testamente, från det detta kom att stå fast och i annat fall
från det bouppteckning efter den avlidne avslutades eller dödsboanmälan
gjordes.

Övergår äganderätten till en registrerad båt på annat sätt än genom arv,
bodelning eller testamente, är även den förre ägaren skyldig att inom en
vecka från den nye ägarens förvärv göra anmälan därom till en
länsstyrelse.

9 § Regeringen föreskriver vilka uppgifter i övrigt som ägaren till en
registrerad båt skall anmäla för anteckning i fritidsbåtsregistret.

Avregistrering

10 § En båt skall avregistreras om den

1. förolyckats, huggits upp eller förstörts,

2. inte längre vanligen är förlagd i Sverige eller på grund av
överlåtelse inte längre skall vara registrerad i fritidsbåtsregistret,

3. försvunnit eller övergetts till sjöss och sedan inte anträffats inom
tre månader,

4. frånhänts ägaren genom brott och inte anträffats inom två år
därefter,

5. har registrerats enligt lagen (1979:377) om registrering av båtar för
yrkesmässig sjöfart m. m.,

6. i annat fall än som sägs i 1–5 sedan minst ett år inte skall vara
registrerad enligt 5 §,

7. är registrerad enligt 6 § och anmäls för avregistrering.

11 § Om en båt skall avregistreras enligt 10 § 1–6 är ägaren skyldig
att utan dröjsmål till en länsstyrelse skriftligen anmäla båten för
avregistrering.

Om en länsstyrelse får kännedom om omständighet som avses i 10 § 1–6,
får länsstyrelsen självmant avregistrera båten.

Registeravgift

12 § Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet att betala en
årlig registeravgift.

Avgiftsskyldig för en viss båt är ägaren av båten. Som ägare av en
registrerad båt anses den som är antecknad i fritidsbåtsregistret som
ägare när avgiften skall tas ut. Om flera ägare är antecknade är de
solidariskt betalningsansvariga.

13 § Om en båt frånhänts ägaren genom brott, är denne inte skyldig att
betala registeravgift.

14 § Registeravgiften påförs genom automatisk databehandling på grundval
av uppgifter i fritidsbåtsregistret utan att beslut meddelas.

15 § Den som har påförts registeravgift enligt 14 § får begära beslut om
avgift.

Begäran skall ha kommit in till en länsstyrelse senast 30 dagar efter
den dag då avgiften senast skulle ha betalats. Har krav på avgiften
tagits emot först sedan denna skulle ha betalats, räknas dock tiden från
mottagningsdagen.

16 § Betalas inte registeravgiften inom föreskriven tid får
verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

Ansvars- och överklagandebestämmelser m. m.

17 § Den som underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 7 § döms till
böter.

18 § Den som underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 8 § eller 11
§ första stycket döms till penningböter.

Är såväl förutvarande som ny ägare skyldig att göra anmälan enligt 8 §
första och andra styckena och lämnar en av dem föreskrivna uppgifter, är
dock den andre fri från ansvar. Lag (1991:311).

19 § I fråga om båt som ägs av bolag, förening eller annat samfund eller
stiftelse eller annan sådan inrättning eller av flera personer med
samäganderätt kan en länsstyrelse på begäran av samfundet, inrättningen
eller samtliga delägare i fritidsbåtsregistret godta viss person som
bärare av ägares skyldigheter och ansvar enligt denna lag. Vad som i
lagen sägs rörande skyldigheter och ansvar för ägare av båt gäller däre
fter äre denne.

20 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande sjöfartsverket får
i det särskilda fallet eller genom föreskrift medge undantag från
bestämmelserna om registreringsplikt och avgiftsskyldighet i denna lag.

21 § En registermyndighets beslut i det särskilda fallet får överklagas
hos kammarrätten genom besvär. Föreskrift om överklagande av
sjöfartsverkets beslut med stöd av bemyndigande enligt 20 § meddelas av
regeringen.

Påkallas beslut av en länsstyrelse enligt 15 § eller överklagas ett
sådant beslut till domstol, befriar detta inte den avgiftsskyldige från
att i behörig ordning betala avgift som påförts honom eller fastställts
genom beslutet. Detta gäller inte om annat förordnas av länsstyrelsen
eller domstolen.

Övergångsbestämmelser

1987:773

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Registreringsplikt inträder vid lagens ikraftträdande för en båt som
då är sjösatt eller som tidigare har varit sjösatt. I stället för den i
7 § angivna tidsfristen skall gälla att anmälan för registrering skall
ske senast den 1 april 1988.

3. En båt som vid ikraftträdandet är införd i det båtregister som förs
enligt lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart
m. m. och som skall vara registrerad i fritidsbåtsregistret, skall genom
sjöfartsverkets försorg utan dröjsmål överföras till detta register.

4. En båt som har upptagits i skeppsregistret enligt punkt 5
övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen
(1891:35 s. 1) skall ej införas i fritidsbåtsregistret. Avförs båten ur
skeppsregistret enligt denna föreskrift skall den införas i
fritidsbåtsregistret, om den skall vara registrerad enligt denna lag.

1992:1653

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1987:773) om
fritidsbåtsregister skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992.

Gallring av uppgifter i fritidsbåtsregistret sker i enlighet med
arkivlagens (1990:782) bestämmelser.

Uppgifterna i fritidsbåtsregistret skall överlämnas till arkivmyndighet.