Förordning (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning

SFS nr
1987:778
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
1987-06-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:590

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller fondmedel som förvaltas av
Kammarkollegiet och som inte utgör stiftelse. Den gäller också
donationsmedel som en myndighet uppdragit åt Kammarkollegiet
att förvalta enligt 11 § donationsförordningen (1998:140).
Förordning (1998:141).

Medelsplacering

2 § Kammarkollegiet ska se till att de förvaltade medlen
placeras så att kraven på god avkastning och riskspridning
tillgodoses. Förordning (2011:497).

3 § Medlen ska placeras i

1. fordringar hos Riksbanken eller Riksgäldskontoret, eller
bankföretag som driver verksamhet i Sverige,

2. skuldförbindelser med låg kreditrisk, vilka har utfärdats
av emittent med hemvist i ett land som är medlem i
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD),

3. sådana aktier, förlagsbevis, konvertibler och
teckningsoptioner som är inregistrerade vid en reglerad
marknad i Sverige eller andra, med hänsyn till sin art och
till den säkerhet de erbjuder, jämförliga svenska finansiella
instrument, eller

4. andelar i värdepappersfonder som avses i lagen (2004:46)
om värdepappersfonder och fondföretag som avses i 1 kap. 7 §
samma lag eller andra, med hänsyn till sin art och till den
säkerhet de erbjuder, jämförliga svenska finansiella
instrument.

I syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna får
derivatinstrument användas. De underliggande tillgångarna för
dessa instrument ska i så fall utgöras av eller hänföra sig
till tillgångar av det slag som avses i första stycket,
finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska
valutor.

Kammarkollegiet får använda sådana derivatinstrument enligt
andra stycket som handlas direkt mellan parterna under de
förutsättningar som anges i 5 kap. 12 § andra stycket lagen
om värdepappersfonder. Förordning (2013:590).

Allmänna begränsningar

4 § Sådana finansiella instrument som anges i 3 § första
stycket 3 och 4 och andra stycket får utgöra högst 60 procent
av de förvaltade tillgångarnas bokförda värde.

Av det totala marknadsvärdet för de förvaltade tillgångar som
utgörs av finansiella instrument som anges i första stycket får

– högst 10 procent utgöras av instrument som anges i 3 § första
stycket 3 och motsvarande instrument som utgör underliggande
tillgång i derivatinstrument enligt 3 § andra stycket, som har
utfärdats av en och samma emittent, och

– högst 20 procent utgöras av andelar som avses i 3 § första
stycket 4 i en och samma fond eller ett och samma fondföretag.
Förordning (2011:497).

5 § Placeringen av de tillgångar som Kammarkollegiet förvaltar får
till högst 5 procent av röstvärdet för samtliga aktier ske i ett och
samma aktiebolag

Riskhantering

6 § Kammarkollegiet ska ha

1. en beskrivning av de huvudsakliga risker som är förenade med
kapitalförvaltningen och hur dessa risker ska hanteras, och

2. interna instruktioner för hantering av de risker som anges i
1.

Kammarkollegiet ska fortlöpande se över beskrivningen och
instruktionerna och följa upp hur instruktionerna följs.
Förordning (2011:497).

Övergångsbestämmelser

1987:778

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1987. Den skall dock
tillämpas för tid från och med den 1 juli 1987.

Genom förordningen upphävs

1. Kungl. Maj:ts brev den 29 juni 1951 om handelsflottans
pensionsanstalts fondmedel såvitt avser punkt 2,

2. Kungl. Maj:ts beslut den 14 mars 1969 med placeringsregler för
allmänna arvsfonden,

3. regeringens beslut den 25 juni 1981 med bestämmelser för förvaltning
av Kulturfondens för Sverige och Finland kapital.

1998:141

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1998.

2. För redan gjorda placeringar gäller de nya föreskrifterna
först från den 1 januari 1999.

2004:79

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.

2. Vad som sägs i 3 § om andelar i värdepappersfonder skall
också gälla andelar i en sådan värdepappersfond som förvaltas
av fondbolag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande
av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet
enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.