Cirkulär (1987:784) till de allmänna domstolarna och åklagarna i anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om inbördes rättshjälp i brottmål

SFS nr
1987:784
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1987-06-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:5
Upphävd
1992-02-01

Överenskommelsen den 26 juni 1986 mellan Sverige och Tyska Demokratiska
Republiken om rättshjälp i brottmål träder i kraft den 15 juli 1987.
Överenskommelsen innehåller bestämmelser om sådan rättshjälp i brottmål
som avser delgivning, bevisupptagning, uppgifter ur kriminalregister och
överförande av lagföring.

Då domstol eller åklagare vid handläggning av brottmål önskar biträde
från Tyska Demokratiska Republiken enligt överenskommelsen bör vad som
sägs i cirkuläret (1968:32) till de allmänna domstolarna och åklagarna
med vissa föreskrifter i anledning av Sveriges tillträde till den
europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål tillämpas.
Överenskommelsen med Tyska Demokratiska Republiken innehåller dock inga
bestämmelser om förskott till vittnen och sakkunniga. Vidare bör en
framställning om delgivning, utöver vad som anges i kungörelsen
(1933:618) ang. biträde av utrikesdepartementet för delgivning av
handlingar i utlandet, innehålla en beskrivning av det brott som
framställningen avser samt tid och plats för brottet.