Lag (1987:788) om införande av äktenskapsbalken

SFS nr
1987:788
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:117

Ikraftträdande m.m.

1 § Äktenskapsbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

2 § Genom äktenskapsbalken upphävs, med den begränsning som följer av
denna lag, giftermålsbalken i Sveriges rikes lag och lagen (1959:157)
med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad.

3 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till föreskrifter som
har ersatts genom bestämmelser i äktenskapsbalken, skall i stället de
nya bestämmelserna tillämpas.

Tillämpning av övergångsbestämmelser till vissa lagar om ändring i
giftermålsbalken

4 § Tredje stycket i övergångsbestämmelserna till lagen (1970:999) om
ändring i giftermålsbalken skall fortfarande gälla.

5 § Punkt 5 fjärde stycket i övergångsbestämmelserna till lagen
(1973:645) om ändring i giftermålsbalken skall fortfarande gälla, såvitt
gäller verkan av hemskillnad.

6 § Punkterna 2 och 6 i övergångsbestämmelserna till lagen (1978:854) om
ändring i giftermålsbalken skall fortfarande gälla.

Bidragsskyldighet som har bestämts enligt äldre bestämmelser skall dock
fullgöras enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken. För
bidragsskyldighet som har bestämts enligt äldre bestämmelser gäller i
fråga om jämkning äktenskapsbalken.

7 § Övergångsbestämmelsen till lagen (1981:360) om ändring i
giftermålsbalken skall fortfarande gälla.

Övergångsbestämmelser till 7 och 8 kap. äktenskapsbalken

8 § Har en make före ikraftträdandet förfogat över sin egendom utan den
andra makens samtycke, skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om
åtgärdens giltighet och den tid inom vilken klander skall väckas.
Detsamma gäller beträffande förfoganden efter ikraftträdandet, om
bodelning skall ske enligt äldre bestämmelser.

9 § Har före ikraftträdandet ett äktenskapsförord getts in till domstol
för registrering, skall registreringen ske enligt bestämmelserna i
giftermålsbalken.

10 § Om en gåvohandling som har upprättats före ikraftträdandet ges in
till domstol för registrering efter ikraftträdandet, skall gåvan
registreras enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken.

Har trolovade upprättat ett äktenskapsförord som innebär att en gåva
skall tillfalla en av dem vid äktenskapets ingående och har de gift sig
före ikraftträdandet, blir gåvan gällande enligt vad som anges i 8 kap.
12 § första meningen giftermålsbalken även om äktenskapsförordet ges in
till tingsrätten efter ikraftträdandet. I sådana fall skall registrering
ske enligt bestämmelserna i giftermålsbalken.

Har den ena maken före ikraftträdandet gett den andra maken en gåva,
skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om den andra makens ansvar
för givarens skuld.

Övergångsbestämmelser till 9–13 kap. äktenskapsbalken

11 § Har före ikraftträdandet talan om äktenskapsskillnad väckts eller
den ena maken avlidit, skall äldre bestämmelser om bodelning tillämpas.

Om ett mål om äktenskapsskillnad pågår och en make begär bodelning,
skall sådan dock förrättas genast. I fråga om verkan av en sådan
bodelning när målet inte leder till äktenskapsskillnad skall
bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas.

12 § Har ansökan om boskillnad gjorts före ikraftträdandet, skall äldre
bestämmelser tillämpas.

Övergångsbestämmelse till 14 kap. äktenskapsbalken

13 § Har mål som avses i 14 kap. äktenskapsbalken inletts i en domstol
före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om
förfarandet.

Övergångsbestämmelse till 16 kap. äktenskapsbalken

14 § Har ett äktenskapsförord registrerats enligt bestämmelserna i
giftermålsbalken, får äktenskapsförordet efter ikraftträdandet inte
förklaras ogiltigt på den grunden att rätten inte var behörig enligt
äldre bestämmelser.

Särskilda bestämmelser om äktenskap som har ingåtts före år 1921

15 § Lagen (1920:406) om införande av nya giftermålsbalken skall
fortfarande gälla för äktenskap som har ingåtts före år 1921, om inte
annat sägs i det följande. I de fall då det i den lagen anges att
föreskrifter i nya giftermålsbalken skall tillämpas och dessa har
ersatts av bestämmelser i äktenskapsbalken, skall i stället
äktenskapsbalk s bestämmelser tillämpas. Bestämmelserna i 7 kap. 4–9 §§
tenskapsbalk äktenskapsbalken skall därvid tillämpas också till den del
de avser enskild egendom.

16 § Då sådant skifte som avses i äldre giftermålsbalken sker, skall den
make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad ha rätt att få denna.
Om egendomen tillhör den andra maken enskilt, gäller detta dock inte om
egendomen har tillfallit denne genom gåva, arv eller testamente med
villkor att den skall tillhöra maken enskilt. En förutsättning för att
en make skall få överta en bostad som tillhör den andra maken är vidare
att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i
övrigt kan anses skäligt.

Vad som sägs i första stycket om bostaden gäller även makarnas
gemensamma bohag.

Beträffande vad som avses med makarnas gemensamma bostad och bohag
gäller 7 kap. 4 § äktenskapsbalken. I övrigt tillämpas på övertagandet
11 kap. 8 § andra stycket och 10 § äktenskapsbalken. Vad som sägs i 11
kap. 10 § om giftorättsgods skall i stället avse det samfällda boet.

När den ena maken är död, gäller rätten till övertagande endast till
förmån för den efterlevande maken.

17 § Bestämmelsen i 9 kap. 5 § äktenskapsbalken om bodelnings form samt
bestämmelserna i 10 kap. 3 §, 11 kap. 5 §, 13 kap. 5 § och 17 kap. samma
balk skall tillämpas även på äktenskap som har ingåtts före år 1921. Vad
som sägs i dessa bestämmelser om bodelning skall i stället avse skifte
av makarnas bo, och vad som sägs om giftorättsgods skall avse den
egendom som skall skiftas.

18 § I fall som avses i 11 § första stycket tillämpas äldre bestämmelser
i stället för bestämmelserna i 16 och 17 §§.

Bestämmelse om nordiska boskillnadsmål

19 § I fråga om en ansökan om boskillnad som görs enligt 5 §
förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden
rörande äktenskap, adoption och förmynderskap skall giftermålsbalkens
bestämmelser om rättegången i boskillnadsmål alltjämt tillämpas. Lag
(1988:117).