Lag (1987:789) om ikraftträdande av lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem

SFS nr
1987:789
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-06-11

Lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem och denna lag träder i kraft
den 1 januari 1988. Genom lagen om sambors gemensamma hem upphävs lagen
(1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad. Den gamla lagen skall
dock fortfarande tillämpas, när samboförhållandet har upphört före
ikraftträdandet och när fråga är om giltigheten av ett förfogande utan
samtycke över egendom före ikraftträdandet.