Förordning (1987:8) om bidrag för inskolningsplatser

SFS nr
1987:8
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1987-01-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:293
Upphävd
1994-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om bidrag till
arbetsgivare som anställer ungdomar på sådana inskolningsplatser som
avses i en överenskommelse den 18 september 1986 om inskolningsplatser
mellan Svenska arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen i Sverige
och Privattjänstemannakartellen.

2 § Föreskrifterna i förordningen skall tillämpas även på andra
inskolningsplatser, om regeringen bestämmer det.

3 § Har sådana kollektivavtal om inskolningsplatser som avses i den i
1 § nämnda överenskommelsen träffats efter den 1 juli 1987, tillämpas
föreskrifterna i förordningen på dessa inskolningsplatser endast om
regeringen bestämmer det. Förordning (1987:517).

Allmänna villkor

4 § Bidrag får, inom ramen för tillgängliga resurser, lämnas vid
anställning på inskolningsplats av arbetslösa ungdomar. Bidrag lämnas
för ungdomar som har fyllt antingen 18 men inte 20 år eller, om de har
fullföljt en minst tvåårig gymnasial utbildning, 17 men inte 20 år och
som saknar längre sammanhängande arbetslivserfarenhet. Bidraget lämnas
under förutsättning att anställningen anvisas av den offentliga
arbetsförmedlingen. Förordning (1988:515).

4 a § Anvisning av någon som inte fyllt 20 år till anställning för
vilken bidrag enligt denna förordning kan lämnas får ske först när
den sökande i fyra veckor deltagit i jobb-sökar-aktiviteter som
anordnats av länsarbetsnämnden.

Om den sökande har slutat skolan eller någon annan längre
utbildning under våren, får anvisning ske tidigast den 1 september
samma år.

Om det finns skäl för det, får undantag göras från bestämmelserna i
första och andra styckena. Förordning (1993:731).

5 § har upphävts genom förordning (1989:436).

6 § En jämn könsfördelning skall eftersträvas när inskolningsplatser
anvisas. Förordning (1987:517).

Bidragets storlek m. m.

7 § Bidrag lämnas med högst 65 procent av lönekostnaden per
månad för den anställde, dock med högst 14 300 kr.
Bidragsgrundande lönekostnad är kontant bruttolön inkl. sjuklön
och semesterersättning samt avgifter enligt lagen (1981:691) om
socialavgifter. Endast sådana lönekostnader som hänför sig till
normal veckoarbetstid är bidragsgrundande.

När bidrag beslutas skall bidragets storlek i kronor fastställas.
Detta belopp skall gälla hela bidragsperioden. Vid oavlönad
frånvaro skall bidraget reduceras proportionellt med frånvaron.
Förordning (1993:731).

8 § För varje ungdom får bidrag lämnas under högst sex månader.
Länsarbetsnämnden får dock, om det finns synnerliga skäl, medge att
bidrag lämnas under högst tolv månader. Förordning (1989:1012).

9 § Bidrag får inte lämnas till arbetsgivare som för samma åtgärd får
bidrag enligt andra bestämmelser. Förordning (1987:517).

Övriga bestämmelser

10 § Bestämmelserna i 19–23 §§ förordningen (1987:405) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning
tillämpas. Förordning (1987:517).

11 § har upphävts genom förordning (1988:1594).

12 § Beslut att inte anvisa någon en anställning för vilken bidrag
enligt denna förordning kan lämnas får inte överklagas. Rätten att
överklaga beslut följer i övrigt av 50 och 51 §§ förordningen
(1988:1139) med instruktion för arbetsmarknadsverket. Förordning
(1988:1594).

13 § har betecknats 12 § genom förordning (1987:517).

14 § har upphävts genom förordning (1987:517).

Övergångsbestämmelser

1989:1012

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990. De nya
föreskrifterna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari
1990.

1993:731

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som har beviljats före
ikraftträdandet.

1994:293

Äldre föreskrifter skall fortfarande tillämpas på anställningar
som har tillträtts före den 1 juli 1994.