Lag (1987:813) om homosexuella sambor

SFS nr
1987:813
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:376
Upphävd
2003-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:1114

Om två personer bor tillsammans i ett homosexuellt förhållande,
skall vad som gäller i fråga om sambor enligt följande lagar
och bestämmelser tillämpas även på de homosexuella samborna:

1. lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem,

2. ärvdabalken,

3. jordabalken,

4. 10 kap. 9 § rättegångsbalken,

5. 4 kap. 19 § första stycket utsökningsbalken,

6. inkomstskattelagen (1999:1229),

7. lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,

8. bostadsrättslagen (1991:614),

9. lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer,

10. 5 kap. 18 § tredje stycket fastighetsbildningslagen
(1970:988),

11. 5 och 12 §§ lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för
vissa innehav av finansiella instrument,

12. 14 kap. 3 §, 4 § tredje stycket och 8 § tredje stycket
vallagen (1997:157),

13. Har upphävts genom lag (2002:63).

14. 4 § lagen (1997:159) om brevröstning i vissa fall,

15. 6 kap. 10 a §, 10 kap. 18 §, 11 kap. 2, 15 och 16 §§, 12
kap. 7 och 8 §§ samt 16 kap. 7 och 9 §§ föräldrabalken,

16. säkerhetsskyddslagen (1996:627),

17. lagen (1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i
vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar,

18. lagen (1993:737) om bostadsbidrag,

19. 8 kap. 6 § och 7 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453),

20. 26 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

21. utlänningslagen (1989:529),

22. 12 § första stycket 2 lagen (2001:82) om svenskt
medborgarskap,

23. lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars
och sambors förmögenhetsförhållanden,

24. 4 kap. 2 § andra stycket a) lagen (1962:381) om allmän
försäkring.

Förutsätter dessa lagar eller bestämmelser att samborna skall
vara ogifta, gäller det också de homosexuella samborna.
Lag (2002:1114).

Övergångsbestämmelser

1988:152

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1988 och tillämpas första gången vid
1989 års taxering.

1990:674

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid
1992 års taxering.

1993:1474

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas på
avyttringar av sådana bostäder som omfattas av bestämmelserna i
lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad.

1999:1257

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången vid 2002 års taxering.

2000:291

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Föreskrifterna såvitt avser punkterna 6 och 15 i sin lydelse
enligt lagen (1998:1665) om ändring i lagen (1998:858) om
ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor skall
tillämpas till och med 2001 års taxering.

3. Föreskrifterna såvitt avser punkten 6 skall tillämpas från
och med 2002 års taxering.