Förordning (1987:818) om bostadsbidrag till barnfamiljer

SFS nr
1987:818
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-06-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:790
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § En kommun får statligt bidrag till kostnaderna för bostadsbidrag som
lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning.

Förordningen innehåller följande avsnitt.

Inledande bestämmelser (1–3 §§)

Bostadsbidrag (4–27 §§)

Förutsättningar för bidrag (4– 8 §§)

Beräkning av bidragets storlek (9–15 §§)

Bidragsbelopp (16 och 17 §§)

Förfarandet i bidragsärenden m. m. (18 och 19 §§)

Utbetalning av bidrag m. m. (20–22 §§)

Omprövning av bidragsbeslut och
återbetalning av bidrag (23–27 §§)

Statligt bidrag till kostnaden
för bostadsbidrag (28 §)

Överklagande (29 §)

2 § Kommunerna prövar ärenden om bostadsbidrag och sköter utbetalningen
av sådant bidrag.

Länsbostadsnämnderna prövar ärenden om statligt bidrag till kommunerna.

Bostadsstyrelsen får meddela föreskrifter för tillämpningen i de
avseenden som anges i denna förordning. Styrelsen sköter även
utbetalningen av statligt bidrag.

3 § Med makar jämställs i denna förordning, om bidragsökanden inte visar
skäl för annat, man och kvinna som utan att vara gifta med varandra
lever tillsammans och de har eller har haft gemensamt barn eller är
kyrkobokförda på samma adress.

Bostadsbidrag

Förutsättningar för bidrag

4 § Bostadsbidrag lämnas till barnfamiljer som är bosatta här i landet.

Bostadsbidrag lämnas även till dem som efter myndighets beslut har tagit
emot barn för vård i familjehem och till föräldrar som på grund av
vårdnads- eller umgängesrätt tidvis har barn boende hos sig.

5 § Bostadsbidrag lämnas för barn som är under sjutton år och för sådana
äldre barn som får förlängt barnbidrag eller studiehjälp. Bidrag lämnas
till och med den månad då barnet fyller sjutton år eller rätten till
förlängt barnbidrag eller studiehjälp upphör.

6 § För bostadsbidrag till barnfamiljer krävs att barnet stadigvarande
bor hos familjen.

Utan hinder av första stycket får bidrag lämnas för barn som för att få
vård eller undervisning bor utanför hemmet, om barnet vistas hos sin
familj under minst så lång tid varje år som motsvarar normala
skolferier. Om barnet bor i familjehem eller i hem för vård eller boende
lämnas bidrag även i annat fall, om det finns särskilda skäl och
socialnämnden har tillstyrkt att bidrag lämnas.

7 § Bostadsbidrag till dem som har tagit emot barn för vård i familjehem
lämnas endast om barnet har bott i hemmet sedan minst tre månader.

8 § Bostadsbidrag till föräldrar som på grund av vårdnads- eller
umgängesrätt tidvis har barn boende hos sig lämnas endast om barnet
vistas hos föräldern så lång tid årligen att denne kan anses behöva
bostadsutrymme för barnet.

Beräkning av bidragets storlek

9 § Bostadsbidrag lämnas med det bidragsbelopp som kan beräknas enligt
16 och 17 §§, om den bidragsgrundande inkomsten inte överstiger 59 000
kronor. Om den bidragsgrundande inkomsten är högre, skall
bidragsbeloppet minskas med 20 procent av den överskjutande inkomsten.

Bostadsbidraget delas upp på månadsbelopp. Månadsbelopp som slutar på
öretal avrundas uppåt till närmaste hela krontal. Bidrag under 100
kronor i månaden betalas inte ut.

Om kommunen lämnar bostadsbidrag utöver vad som följer av bestämmelserna
i denna förordning, skall vad som föreskrivs i andra stycket gälla det
sammanlagda bidraget.

10 § Med bidragsgrundande inkomst avses bidragssökandens sammanräknade
inkomst enligt taxeringen till statlig inkomstskatt året före
bidragsåret med de tillägg som följer av 11–13 §§. Om bidragssökanden
är gift och makarna lever tillsammans, skall bådas sammanräknade inkomst
enligt taxeringen räknas in i den bidragsgrundande inkomsten.

Bidragets storlek skall bestämmas med hänsyn till en beräknad inkomst
för bidragsåret om

1. det inte finns några uppgifter från taxeringen, eller

2. inkomsterna av förvärvsarbete har minskat med mer än 25 procent i
förhållande till de inkomster som avses i första stycket och det står
klart att inkomstminskningen kommer att bestå under bidragsåret.

11 § Om bidragssökanden och sådana barn under sjutton år som avses i 6 §
har en sammanlagd förmögenhet som överstiger 90 000 kronor eller, om
sökanden är gift, makarna och barnen har en sammanlagd förmögenhet som
överstiger 180 000 kronor, skall den bidragsgrundande inkomsten höjas
med en femtedel av det överskjutande beloppet.

12 § Om bidragsökanden eller maken uppbär bidragsförskott eller
underhållsbidrag för ett barn som berättigar till bostadsbidrag, skall
den bidragsgrundande inkomsten höjas med förskottet eller bidraget, dock
högst med ett belopp som svarar mot 40 procent av det basbelopp som
enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller den 1
oktober året före bidragsåret. Detsamma skall gälla i fråga om bidrag
enligt lagen (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn.

13 § Om ett barn som berättigar till bostadsbidrag uppbär barnpension,
skall den bidragsgrundande inkomsten höjas med ett belopp som svarar mot
26 procent av det basbelopp som enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring gäller den 1 oktober året före bidragsåret.

14 § Om det är uppenbart att bidragssökanden inte behöver det
bostadsbidrag som kan beräknas enligt bestämmelserna i 9–13 §§, får
bidraget bestämmas till lägre belopp eller ansökan avslås.

15 § Närmare föreskrifter om beräkningen av den bidragsgrundande
inkomsten meddelas av bostadsstyrelsen.

Bidragsbelopp

16 § Bostadsbidrag lämnas

1. med 3 180 kronor om året för varje barn, dock högst med 9 540 kronor,
samt

2. med 20 kronor i månaden för varje helt 25-tal kronor av den del av
bostadskostnaden per månad som överstiger 900 kronor men inte

2 075 kronor för familj med ett eller två barn,

2 600 kronor för familj med tre eller fyra barn,

3 125 kronor för familj med fem eller flera barn.

Om bostadskostnaden överstiger de belopp som anges i första stycket 2,
lämnas bostadsbidrag med 15 kronor i månaden för varje helt 25-tal
kronor av den överskjutande bostadskostnaden per månad upp till

2 400 kronor för familj med ett barn,

2 600 kronor för familj med två barn,

2 800 kronor för familj med tre barn,

3 000 kronor för familj med fyra barn,

3 300 kronor för familj med fem eller flera barn.

Högre bostadskostnad än som anges i andra stycket får beaktas, om
bidragssökanden eller någon medlem av dennes familj är handikappad och
socialnämnden har tillstyrkt att bidrag lämnas för en högre kostnad.

Föreskrifter om beräkningen av bostadskostnadens storlek meddelas av
bostadsstyrelsen.

17 § Om föräldrarna till ett barn som berättigar till bostadsbidrag inte
bor tillsammans, får bidrag enligt 16 § första stycket 1 endast
tillgodoräknas den av föräldrarna som barnet huvudsakligen bor hos. Bor
barnet lika lång tid hos båda föräldrarna, skall bidraget tillgodoräknas
den av dem som barnet är kyrkobokfört hos.

Bidrag enligt 16 § första stycket 2 och andra stycket samma paragraf
skall beräknas på den del av bostadskostnaden per månad som överstiger
600 kronor, om föräldern har fyllt 18 år men inte är äldre än 28 år och
inte skall tillgodoräknas bidrag enligt första stycket denna paragraf.
Vad som nu har föreskrivits gäller endast till utgången av det
kalenderår då föräldern fyller 28 år.

Bidrag enligt 16 § första stycket 2 och andra stycket samma paragraf får
endast tillgodoräknas den som har egen bostad. Med egen bostad avses en
bostad som bidragssökanden äger eller innehar med hyres- eller
bostadsrätt. Närmare föreskrifter om vad som skall avses med egen bostad
när bostaden utgör del av upplåtarens egen bostad, hyrs i andra hand
eller är en gruppbostad för flera familjer meddelas av bostadsstyrelsen.
Förordning (1987:869).

Förfarandet i bidragsärenden m. m.

18 § Bostadsbidrag lämnas för högst ett kalenderår i sänder.

Bostadsbidrag lämnas från och med månaden efter den då rätt till sådant
bidrag har uppkommit. Om rätten till bidrag uppkommer den första dagen i
en månad, skall dock bidraget lämnas från och med den månaden. Bidrag
får inte lämnas för längre tid tillbaka än tre månader före den månad då
ansökan om bidrag gjordes.

19 § Ansökan om bostadsbidrag lämnas in till kommunen.

Ansökan skall göras i enlighet med blankett som fastställs av
bostadsstyrelsen. Till ansökan skall fogas de handlingar och den övriga
utredning som bostadsstyrelsen föreskriver.

Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden
lämna på heder och samvete.

Utbetalning av bidrag m. m.

20 § Bostadsbidrag betalas ut månadsvis. Om bostadsbidraget inte har
tagits ut före utgången av kalenderåret efter det då bidraget kunde tas
ut, är det förverkat.

21 § Bostadsbidrag betalas ut till sökanden. I fråga om makar betalas
bidraget ut till den av dem som de själva anger.

Bostadsbidrag får betalas ut till någon annan än den som anges i första
stycket, om bidragssökanden särskilt begär det.

Om det finns särskilda skäl, får kommunen besluta att bidraget skall
betalas ut till någon annan än den som anges i första eller andra
stycket. I sådant fall skall bidraget betalas ut till lämplig person
eller till kommunal myndighet för att användas till familjens bästa.

22 § Rätten till bostadsbidrag får inte överlåtas eller utmätas.

Omprövning av bidragsbeslut och återbetalning av bidrag

23 § Den som uppbär bostadsbidrag är skyldig att upplysa kommunen när
det inträffar någon omständighet som har betydelse för rätten till
bidrag.

24 § Beslut om bostadsbidrag skall omprövas

1. om den som uppbär bidraget begär det och familjens inkomster av
förvärvsarbete har minskat väsentligt i förhållande till de inkomster
som låg till grund för bidragsbeslutet och det står klart att
inkomstminskningen kommer att bestå under bidragsåret,

2. om familjen byter bostad eller familjens sammansättning ändras på ett
sådant sätt som har betydelse för bidraget,

3. om den som uppbär bidraget begär det och bostadskostnaden har
ändrats.

Bidragsbeslutet får efter särskild utredning omprövas, om det är
uppenbart att familjen inte behöver det bostadsbidrag som har beviljats.
Förordning (1988:788).

25 § Vid omprövning av bidragsbeslut skall 18 § andra stycket tillämpas.
Beträffande sådan omprövning till följd av inkomstminskning eller ändrad
bostadskostnad som avses i 24 § första stycket 1 och 3 gäller dock
följande:

1. Omprövningen får avse endast tiden från det kvartalsskifte som följer
närmast på det vid vilket inkomstminskningen eller ändringen av
bostadskostnaden inträffade.

2. Begäran om omprövning skall ges in till kommunen före utgången av år
1988.

Plan- och bostadsverket skall meddela de närmare föreskrifter som behövs
för tillämpningen av bestämmelserna om omprövning av bostadsbidrag och i
övrigt se till att information lämnas om möjligheterna att få ett större
bostadsbidrag. Förordning (1988:788).

26 § Kommunen skall besluta om återbetalning av bostadsbidrag helt eller
delvis, om bidragstagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat
sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med
för högt belopp. Detsamma gäller om bidrag i annat fall felaktigt har
lämnats eller lämnats med för högt belopp och bidragstagaren skäligen
borde ha insett detta.

Om kommunen har ålagt en bidragstagare återbetalningsskyldighet enligt
första stycket, får kommunen vid senare utbetalning till denne hålla
inne ett skäligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för
mycket. Om återbetalningsskyldigheten inte fullgörs på detta sätt, skall
kommunen vidta de åtgärder som behövs för att driva in fordringen.

27 § Länsbostadsnämnden får efter samråd med kommunen helt eller delvis
efterge återbetalningsskyldighet, om det finns särskilda skäl.

Statligt bidrag till kostnaden för bostadsbidrag

28 § För bostadsbidrag som kommunen har betalat ut enligt denna
förordning får kommunen statligt bidrag med 50 procent av sina
kostnader. Bidrag lämnas i efterskott för ett kalenderår i sänder.

Ansökan om bidrag skall lämnas in till länsbostadsnämnden inom den tid
som bostadsstyrelsen bestämmer.

Överklagande

29 § Kommunens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
länsbostadsnämnden.

Länsbostadsnämndens beslut får överklagas hos bostadsstyrelsen.

Bostadsstyrelsens beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1987:818

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988 då förordningen
(1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m. fl. och
förordningen (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer
upphör att gälla.

Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten enligt bestämmelserna i 12
och 13 §§ skall för bidragsåret 1988 göras för högst ett barn.

1988:788

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1988. De nya bestämmelserna
skall tillämpas på bostadsbidrag som avser tiden från och med den 1
januari 1988.

1988:790

Bestämmelserna i den upphävda förordningen gäller dock i
fråga om bidrag som har beviljats eller omprövats med stöd av
förordningen.