Förordning (1987:819) om statligt stöd till energiforskning

SFS nr
1987:819
Departement/myndighet
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1987-06-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:222
Upphävd
1998-06-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:1249

Allmänna bestämmelser

1 § Stöd enligt denna förordning får lämnas till sådan forskning som är
avsedd att underlätta en omställning av energisystemet.

Stöd lämnas i mån av tillgång på medel inom ramen för det av riksdagen
beslutade energiforskningsprogrammet.

2 § Stöd enligt denna förordning lämnas till grundforskning och annan
mer långsiktigt tillämpad forskning samt i de fall det är motiverat av
energipolitiska skäl till projekt av utvecklingskaraktär.

Vid prövning av frågan om stöd skall hänsyn tas till projektets
betydelse för industriutvecklingen, varvid de industripolitiska
effekterna av verksamheten avseende såväl en framtida industriell
produktion som möjligheterna till export skall beaktas.

3 § Vid beslut om stöd skall möjligheterna till internationellt
samarbete på energiforskningsområdet beaktas.

Stödgivande myndigheter m.m.

4 § Frågor om stöd prövas av den myndighet som har programansvar inom
respektive teknikområde för det statliga stödet till energiforskning
enligt följande (delansvar inom teknikområde anges i parentesen).

Teknikområde Ansvarig myndighet m.m.

1. Energiteknik i industrin Statens enerigi-
myndighet

2. Energiteknik i bebyggel- Byggforskningsrådet
sen

3. Bränsleteknik Statens energi-
myndighet

4. Förbränning/förgasning Statens energi-
myndighet

5. Elproduktionsteknik Statens energi-
myndighet

6. Värmeteknik Statens energi-
myndighet
(Byggforskningsrådet)

7. Allmänna energisystem- Statens energi-
studier myndighet

8. Energirelaterad Kommunikationsforsknings-
transportforskning beredningen (Statens
energimyndighet)

9. Energirelaterad grund- Naturvetenskapliga
forskning m.m. forskningsrådet, Studs-
vik AB
Förordning (1997:1249).

Stödformer m.m.

5 § Stöd lämnas som bidrag, lån, beställning eller i annan lämplig form
med hänsyn till syftet med stödet.

Stöd får inte lämnas med större belopp än som behövs för att syftet med
stödet skall nås.

Allmänna bestämmelser om stöd m.m.

6 § De programansvariga myndigheterna skall vid behov samråda med
varandra vid beslut om stöd till energiforskning. Samråd skall vid behov
även ske med Statens naturvårdsverk eller annan berörd myndighet.
Förordning (1991:1543).

6 a § Projekt som innebär fleråriga åtaganden med inslag av
betydande investeringar eller uppbindningar av statliga medel skall
godkännas av regeringen. Detsamma gäller byggande av försöksanläggningar
utomlands. Planerade nya åtaganden eller förändringar av inriktningen på
internationellt energiforskningssamarbete skall anmälas till regeringen.
Förordning (1990:794).

7 § Medel som anvisas för forsknings- och utvecklingsarbete vid
högskoleenhet skall utbetalas till högskoleenheten om inte särskilda
skäl däremot föreligger.

I fråga om bidrag till dyrbarare utrustning vid institution inom
högskolan skall samråd ske med Högskoleverket. I fråga om
bidrag till utrustning för provningsverksamhet skall samråd ske med
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag.
Förordning (1995:967).

8 § Om stödet skall användas för att i större omfattning köpa in
utrustning eller för att uppföra anläggning, skall bestämmelser meddelas
om vad som skall gälla i fråga om ägaransvar och ansvar för förvaltning
av utrustningen eller anläggningen. Endast om det finns särskilda skäl
bör ett sådant ansvar utövas av den programansvariga myndigheten.

9 § Som villkor för bidrag eller för eftergift av
återbetalningsskyldighet enligt 10 § skall gälla att resultaten får
göras offentliga och allmänt tillgängliga. Vad nu sagts skall dock inte
gälla om den stödgivande myndigheten finner särskild anledning att
frångå detta villkor.

Den myndighet som beslutar om stöd får, utöver vad som angivits i första
stycket, föreskriva de villkor som behövs med hänsyn till ändamålet med
stödet eller som är nödvändiga av någon annan anledning. Förordning
(1991:1543).

Särskilda bestämmelser rörande samordning och utvärdering av
energiforskningen

9 a § Statens energimyndighet har ett övergripande ansvar
för samordning av verksamheten inom energiforskningsprogrammet.
Myndigheten skall härvid i samråd med övriga programorgan
samordna genomförandet av forskning och utveckling inom olika
teknikområden avseende tillförsel och användning.

Kommunikationsforskningsberedningen har motsvarande ansvar inom
transportområdet. Förordning (1997:1249).

9 b § Det åvilar ansvariga myndigheter att regelbundet utvärdera
insatser inom teknikområden med avseende främst på vetenskaplig kvalitet
och energipolitisk relevans. Härvid skall också uppmärksammas
förutsättningarna för spridning och kommersialisering av ny
energiteknik. Genomförandet av utvärderingarna skall ske i samråd med
Statens energimyndighet.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter för tidpunkt och former för
redovisning av sådana utvärderingar. Förordning (1997:1249).

Särskilda bestämmelser om lån

10 § Lån skall betalas åter enligt en plan som fastställs när lånet
beviljas. Återbetalningsvillkoren skall bestämmas med hänsyn till syftet
med lånet, låntagarens ekonomiska ställning och övriga omständigheter.
Ränta tas ut för tid och efter räntesats som fastställs av den
stödgivande myndigheten.

Eftergift av återbetalningsskyldigheten skall medges om stödmottagaren
enligt den stödgivande myndighetens bedömning visat att projektets
resultat varken har gett eller kan väntas ge ekonomiskt utbyte av mer än
begränsad omfattning. Förordning (1991:1543).

Återbetalningsskyldighet, tillsyn m.m.

11 § Stödmedel får återkrävas om

1. medlen har utbetalats till följd av att stödmottagaren har lämnat
oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller förtigit något förhållande
av betydelse för beslutet om stöd,

2. medlen har använts på ett sätt som uppenbarligen strider mot syftet
med stödet eller

3. stödmottagaren i väsentlig mån åsidosätter någon bestämmelse eller
något villkor som gäller för stödet. Förordning (1991:1543).

12 § har upphävts genom förordning (1991:1543).

13 § Den stödgivande myndigheten skall i behövlig omfattning följa
verksamheten till vilken stöd har lämnats och därvid utöva tillsyn över
att gällande bestämmelser och villkor iakttas.

14 § Den som utövar verksamhet till vilken stöd utgår enligt denna
förordning skall, enligt närmare bestämmelser i beslutet om stöd, lämna
redovisning för verksamheten och bereda den som den stödgivande
myndigheten utser tillfälle att granska verksamheten samt därvid lämna
de uppgifter om verksamheten som begärs.

15 § har upphävts genom förordning (1990:794).

16 § Beslut i ärende om stöd enligt denna förordning får inte
överklagas.

17 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning
meddelas av de myndigheter som har att pröva frågor om stöd såvitt avser
deras ansvarsområde enligt 4 §.

Övergångsbestämmelser

1998:222

Den upphävda förordningen skall dock fortsätta att tillämpas i fråga
om stöd som har beslutats enligt den förordningen.